Björklund var med om att skapa ”Flumskolan”!!!!!!!

Jan Björklund!!!!! Fd militär och nu Folkpartistisk Skolminister????? 

Björklund ansågs vara en duktig militär, hans kamrater och forna kolleger ansåg honom som en som kunde gå hur långt som helst. Varför stannade inte Björklund vid sin läst?  Många ansåg, dock, honom också mycket hård och dominant. Tecken vi sett ett otal gånger via media och andra sammanhang. Nu hänger han med i reserven för att sedan 2005 vara folkpartistisk politiker på heltid. Politisk aktiv blev han dock redan 1976  då han blev medlem i ungdomsförbundet. Han ägnade sig tidigt åt skolpolitiken, ock har profilerat sig och sitt parti  i skolfrågor allt sedan han valdes enhälligt till partiledare 2007.  Idag betraktar jag Folkpartiet som näst intill ett enfrågeparti, Natovänlig tillika,  där samtliga andra frågor utom profilfrågan tycks vara underställd moderaterna.

Björklund anser att dagens elever har för liten kunskap i svensk historia och religionskunskap. Möjligen kan det vara så men skolans kärnämnen då? är dessa inte lika viktiga? Dessutom anser han att eleverna inte skall ha något inflytande över sin tid i skolan, att eleverna i sann demokrati får vara med att påverka sin skoltid är således utesluten i Björklunds värld, ”håll käft och gör som jag sagt” är en kvarleva från 50 talsskolan där jag själv gick en gång. Han ville likna det med att man kan inte låta sjukhuspatienter ha inflytande över sjukhusen. Medinflytande är man emot således, måhända ett arv från kaserngårdarna? Han har dessutom hand om forsknings- och högre utbildningar trots avsaknad av akademiska examina.

Det är minst sagt en märklig skolpolitik Björklund bedriver. Han gick till val på att i grunden förändra socialdemokraternas ”flumskola”. Var han medveten om att Folkpartiet var en ivrig samarbetspartner till Socialdemokraterna och de facto byggde gemensamt upp denna nu av Björklund sk. flumskola?  Jan Björklund tycker att allt som inte handlar om katederundervisning är flum. Han har en idé som gör att man tar skolan 50–60 år tillbaka i utvecklingen.Var han dessutom medveten om att det var under 90-talets början då det under den dv. borgerliga regeringen genomfördes en rad omfattande skolreformer med syftet att stärka skolan och förbättra elevernas resultat. Det var moderaterna som införde det fria valet av skola, systemet med skolpeng och en rad undantag i skollagen för fristående skolor. De var också ansvariga för de nya läro- och kursplanerna med fasta kunskapsmål.  Så när major Björklund kritiserar det svenska skolväsendet så kritiserar han sig själv i samarbete med moderaterna. Hur många visste om detta?

Populism, sakfel och förakt har präglat Björklunds kritik mot skolan främst utbasunerad i det liberala mediaorganet Dagens Nyheter där Björklund fick fritt spelrum för sin kritik, en kritik som inte var vederlagd varken vetenskapligt eller statistiskt. Nu har det ju varit symptomatisk för hela den borgerliga Alliansregeringen förstås så där skiljer sig inte Folkpartiet från de övriga. Björklund har förvisso aldrig kritiserat 90 talets omläggning av skolpolitiken bortsett från kommunaliseringen som han själv var med och genomförde med hjälp av Socialdemokraterna. Nej han gick för säkerhets skull längre bak i tiden, nämligen 60 och 70 talets skola som orsak till hans kritik. Det var således den tidens skola som han ansåg vara ”flumskolan”. Svartmålningen lyckades, allmänheten blev till slut övertygad om att bilden stämde. Trots att Björklunds beskrivning saknar all vetenskaplig grund, hade budskapet gått hem.

När den borgerliga regeringen tillträdde 2006 fick Björklund ansvaret för att genomföra en totalomläggning av skolpolitiken. Mer prov, mer betyg, mer kontroll och ordning och reda är de bärande tankarna. Diciplin skulle vara en bärande del av skolans vardag.  Björklund vill centralstyra skolan och bestämma allt i minsta detalj. Arbetet skedde i ett rasande tempo och utan några ansatser till blocköverskridande överenskommelser eller samverkan med facken, Björklund vet bäst själv. Björklund vill inte ha några breda lösningar eller blocköverskridande uppgörelser. Han vet att han vinner mycket mer på att framställa skillnaderna mellan sig och oppositionen som avgrundsdjupa.

Det finns ingen forskning som visar att eleverna lär sig mer av tidigare betyg eller betyg i fler steg. Däremot finns det exempel på att elever kan lära sig även utan betyg. De svenska eleverna i grundskolan, till exempel, hade lysande resultat, på alla stadier, fram till 90-talet, trots att de inte fick betyg förrän i åttan. Inte heller elitklasser och elitskolor har visat sig framgångsrika. Länder som har ett uppdelat skolsystem och elitskolor har sämre resultat än de som har ett sammanhållet. Inte heller har någon hört Björklund vara bekymrad över de klyftor som nu växer fram inom skolan trots att ökade skillnader sänker det samlade resultatet. Merparten av Björklunds alla skolreformer blåser på i segregerande riktning.

Ingen andra chans i Björklunds skola!! Har här gått igenom vissa valda delar av den nya skollagen och länkar facktidningen Kommunalarbetarens chefredaktör Liv Beckströms eminenta redovisning som jag i alla stycken håller med henne om.

Björklund!! Det är våra barn du experimenterar med, mina barn behöver inte din skolpolitik,mina barn vill lära sig och är ivriga inför detta faktum. Dina föråldrade insikter om skolan behövs inte, vi vill ha en skola som formar och lär för framtiden och däri ingår medverkan,eleverna skall lära sig ta ansvar genom att vara delaktiga, den tar du ifrån mina barn och gör dem till slavar under betygshetsen, den hets som gjorde skolan och skolarbetet sämre den vill du återinföra. Du riktar kritiken mot hur skolan var på 60 0ch 70 talet! Vill du gå ännu längre bak i tid innan du finner din idealskola?  Din kritik riktar sig naturligtvis  inte emot det du och ditt parti var med om att genomföra under 90 talet, då när nedgången i den svenska skolan påbörjades. Det vill du bortse från. Det enda du genomför är piskor utan morötter. Att med iver överlåta skolan till riskkapitalister som skall göda redan feta ock bukstinna direktörer i skatteparadisen när vinsterna istället borde återgå till skolans verksamheter för att därmed höja kvalitén är du världsbäst på enligt all tillgänglig statistik. Det bästa du kan göra för den svenska skolan är att du skaffar dig självinsikt och lämnar över skolpolitiken till Socialdemokraterna senast 2014.

Man kan aldrig sluta fascineras över det faktum att det tycks vara enklare att inkompetensförklara en hel yrkeskår, än att inkompetensförklara en enskild minister.

%d bloggare gillar detta: