Välfärden är inte längre allas rättighet….

Det tysta systemskiftet fortgår enligt den borgerliga ”dolda” agendan. Läste en intressant artikel i Fokus just med rubriken ”Det tysta systemskiftet” som väl beskriver hur moderaterna gemensamt med marginalpartierna avvecklar vår välfärd.  Läs den och begrunda hur vårt samhälle kan komma att se ut om vi ger Alliansen en ytterligare mandaperiod.

Inte alla har längre den tillgång till samhällets omsorg, den välfärd våra förfäder slogs för sedan sedan seklets begynnelse.  Reinfeldts samhälle beskriven i hans bok ”Det sovande folket”  ter sig nu i allt raskare takt genomföras i samhället.

»Det som ju händer är att allt fler i arbetslivet har egna tilläggsförsäkringar ovanför det som vi har skattefinansierat i a-kassan. Det tycker jag i grunden är en bra utveckling.«

Rösta rätt i valet 2014

En sjuk sjukförsäkring som gör sjuka sjukare…..

Ofta läser jag uppfattningar att sjukförsäkringsreglerna tolkas fritt av Försäkringskassans (FK) handläggare och att det är där som det stora felet begås. Inget kan vara mer fel! Försäkringskassan har erhållit tydliga regler, utarbetade av den moderatledda regeringen – den så kallade Bankerydsöverenskommelsen. Allt sedan före valet 2006 arbetade den Allians för Sverige fram riktlinjerna för ett nytt regelverk som efter valet antogs av den nybildade regeringen som var i majoritet i Riksdagen. Det har varit en medveten strategi att människor skall i enlighet med den så ofta förekommande retoriken ”arbetslinjen” själva ta ansvar för sin försörjning.

En ny metod har arbetats fram för att göra bedömningen om du kan klara något arbete inom ramen för denna metodik. Faller du inom den ramen – i något avseende – skall du anses vara tillräckligt frisk för att ta ett arbete, alldeles oavsett vad din egen läkare rekommenderat. Bedömningen genomförs i svårare fall av FK:s egna ”förtroendeläkare”. Förtroendeläkare som självklart är lojala mot sin uppdragsgivare – annars utebliven ersättning eller inga ytterligare uppdrag.

Jan Larsson, som leder Försäkringskassans arbete med den nya metoden säger så här om urvalsprocessen;

Det sker genom att de krav olika arbeten ställer beskrivs på ett enhetligt sätt, med siffror på en skala. Samtidigt ringas de försäkrades förmåga att arbeta in av särskilt utbildade läkare, som använder samma begrepp. På så sätt kan individens olika förmågor matchas mot de krav olika yrken ställer. Metoden får absolut inte användas fyrkantigt, yrkesbeskrivningarna bygger på gammal amerikansk forskning, den amerikanska arbetsmarknads- och yrkesforskningen är väldigt omfattande. Det vore dumt att inte utnyttja den.

Dessa mallar blir det styrande för bedömningen och individuella bedömningar undviks. Vem tror på att mallarna inte kan komma att användas fyrkantigt? Vi har sett detta när cancersjuka fått en bedömning att det kan klara ett arbete – trots läkares avrådan. Om den sjuke då frångår FK:s bedömning blir han/hon av med hela sjukersättningen – och vad detta leder till är vi i bister erfarenhet väl uppdaterade om – människor måste – trots vetskapen av Reinfeldts uttalanden om att ”man får sin försörjning från annat håll  samt att detta inte är obekant för oss” fortfarande få sin försörjning för att överleva och den sista stationen är kommunernas ekonomiska biståndsenheter som utgår från vadå? – jo socialtjänstlagen – en i de flesta fall ytterligare återvändsgränd då du måste vara totalt insolvent för att komma ifråga för ekonomiskt bistånd. Sjukförsäkringen är tänkt att skydda individen då han eller hon har fått sin arbetsförmåga nedsatt på grund av sjukdom. Men när inte nedsättningen ger rätt till ersättning, utan bedömningen handlar om vad den försäkrade trots allt kan göra, så har vi ett slags behovsprövad försäkring, ungefär som när du ansöker om ekonomiskt bistånd . Individen skall således bedömas utifrån färdigställda mallar – alldeles oavsett sjukdomsbilden kan vara olika från individ till individ.  Ett i allra högsta grad fyrkantigt sätt att göra bedömningar på.

Vad det ytterst handlar om är att fortsätta på den inslagna vägen. Att göra det svårt för den som av olika anledningar blivit sjuk. Ock grunden till dessa förändringar byggde på rena lögner och desinformation under framförallt valrörelsen. Reinfeldt hävdade b la att det förtidspensionerades 140 personer om dagen.  Detta var en svartmålning utan like.  En svartmålning som svenska liberala medier ivrigt deltog i. Den officiella statistiken skiljer inte på tidsbegränsad och ej tidsbegränsad ersättning, här räknas alltså även delstidsarbetare och personer som bara är sjukskrivna en kort period. Sanningen är således att 51 personer förtidspensionerades under åren 1998 – 2006. Siffran är dessutom bekräftad av FK. Uttrycket är alltså missvisande bl.a. eftersom deltidsarbetande ingår i siffrorna. Med detta sätt att tala och räkna kallades t.ex. en person förtidspensionerad även om denne arbetade 75 procent med 25 procent tidsbegränsad sjukersättning.

Svenskarna är mest sjukskrivna i Europa? Så här säger Paula Liukkonen, docent i företagsekonomi vid Stockholms universitet.

Den svenska sjukfrånvaron är inte alls högst i Europa. – Svenskar är inte sjukast, men ärligast. Här redovisas sjukfall som pågår upp till sju år. Det gör inte andra länder. Det omöjliggör jämförelser.

Redan 2003 ville moderaterna hävda att sjukskrivningstalen var ”skyhöga” i en internationell jämförelse. Också då försökte man avliva den myten. År 2010 var frågan uppe igen, och Reinfeldt hävade ånyo, emot all forskning på området, myten om att svenskar var det mest sjuksrivna i världen. Denna gång bemöttes han av forskaren Björn Johnson som säger följande:

Det är en myt att svenskar varit sjukskrivna mer än människor i andra europeiska länder. Jämförelserna haltar eftersom länderna skiljer sig åt både vad gäller sysselsättning och sjukförsäkringssystem.

Den internationella jämförelsen är dessutom gjord helt utan hänsyn till att Sverige har världens högsta förvärvsfrekvens, både bland kvinnor och bland äldre (pensionsåldern är i de flesta andra länder kring 60 år). Som bekant är sjuktalen högst just bland kvinnor och äldre. Högre förvärvsfrekvens ger högre slitage och fler sjuka. Dessutom har länder med låg andel av befolkningen som arbetar ett högt mörkertal av sjuka, då icke förvärvsarbetande inte får ersättning från någon sjukförsäkring och därmed inte finns i sjukstatistiken. Kan vi förvänta oss nya ”utfall” från Reinfeldt där han fortsätter odla myten om Svenskar som världens mest sjukskrivna folk? Sannolikt eftersom moderaterna uppenbarligen, vilket visat sig i många andra sammanhang, gärna far med osanningar och ofta rena lögner för att skapa och odla myter utan hänsyn tagen till faktum eller statistiska underlag som i alla avseenden motbevisar lögnerna.

Det fuskas mycket med sjukförsäkringen samt att detta kostar staten enorma pengar, var en ytterligare myt fabricerad av moderaterna. Sanningen är en helt annan. 0,04 procent av alla bruttoutbetalningar inom socialförsäkringssystemet var fusk. Om man jämför med skattefusket som uppgår till 133 miljarder årligen synes fusket inom sjukersättningen vara knappt mätbart. Bo Jangenäs, före detta generaldirektör för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, har dock sin uppfattning klar om vad myten om det fuskande svenska folket kommer ifrån.

Det är en politiskt skapad myt av dem som vill försämra trygghetssystemen. 40 procent (cirka 8 000) av kontrollutredningarna startades efter anonyma anmälningar från privatpersoner. En hel del misstror alltså sina grannar och svenskarna och verkar mer ägna sig åt privatspaning än fusk.

 (Källor: Försäkringskassan, Skatteverket 2010) 

Ock vilka enorma summor kostar sjukförsäkringen staten då? Fusket i sjukförsäkringen har visat sig vara mycket litet. Vad som är betydligt allvarligare är den misstänksamhet, missunnsamhet och avundsjuka som följt i spåren av sjukförsäkringsdebatten, förmedlad främst av den borgerliga regeringen.  Sanningen är att sjukförsäkringen är rejält överfinansierad. Överskottet perioden 2003 – 2009 var 70 miljarder. Dessa pengar användes att finansiera jobbskatteavdragen enligt Christina Husmark Persson  (M). Via statskassan slussas alltså idag pengar över från sjuka behövande människor till friska arbetande människor – detta är ett av fundamenten i Alliansens s.k. ”arbetslinje”.

Den Sjuka Sjukförsäkringssystemet har under perioden 2006 – 2010 genererat ett överskott till statskassan med 63 MILJARDER!  Dessa miljarder har använts att finansiera skattesänkningar för löntagare. Christina Husmark Persson erkände att de förmodade överskotten i socialförsäkringssystemen skall finansiera skattesänkningarna, ytterligare 25 miljarder behövdes vilket man lånade upp för att täcka upp reformen totalt med samtliga 4 steg i jobbskatteavdragen. Redan i den uppgörelse de borgerliga gjorde i Bankeryd före valet pekades sjukförsäkringen ut som finansieringskälla för jobbskatteavdragen. Det här undviker man att tala om och att Christina Husmark Persson intellektuellt erkände sanningen sågs naturligtvis inte med blida ögon från moderatledaren men utöver detta pekade hon senare ut bristerna i sjukförsäkringsreformen som skulle drabba många onödigt hårt. Detta blev ”droppen” som avgjorde Reinfeldts beslut att ersätta Christina Husmark Persson med Ulf Kristersson som socialförsäkringsminister. Den ökade ekonomiska friheten för somliga betalas alltså av minskad ekonomisk frihet för andra. Det ser man inte minst på de ökade socialbidragen som belastar kommunerna landet runt.  Ledande moderater hävdar i alla sammanhang att jobbskatteavdragen dessutom ökar människor köpkraft hos alla och det allra värsta torde vara Sofia Arkelstens påstående att barnfattigdomen minskat med hela 13%!!!!  Hur hon lyckats komma fram till den slutsatsen är att hennes partikamrat gjort en alldeles egen utredning som visade sig vara en bluff allt igenom.Han tvingas därmed erkänna att det går inte att dra några slutsatser i den riktningen avseende jobbskatteavdragen.

Slutsatserna vad avser moderaternas väg att indoktrinera väljarna står därmed klar. Det skall genomföras med desinformation och lögner, odlade myter bland befolkningen, siffertrixande med statistik och helst så att det inte går att motbevisa falsarierna genom vedertagna statistiska metoder för att därmed fortsätta odla myter för sitt berättigande att genomföra försämringarna, detta är sannolikt det största systemskifte i modern tid.  Man är till ock med beredd att obstruera mot Riksdagen för att genomföra sina mål, vilket redan skett i 3 fall under den moderatledda regeringens mandatperiod, en uppvisad respektlöshet mot rikets högsta beslutande organ, också det medvetet. Man drar sig inte att sätta demokratin ur spel i sin iver att genomföra sina högst tveksamma åtgärder.

vad vill då Socialdemokraterna göra om de vinner valet 2014? Att man vill förändra sjukförsäkringen står helt klar och även hur den skall utformas. Sammanfattat kan du ta del av hur man vill förändra sjukersättningen så att den blir mer rättvis samt att den skall ge den trygghet som var den ursprungliga ambitionen.

Här kan du läsa mer om den sjuka sjukförsäkringen.

Gunnar Axén (M) borde skämmas

Socialförsäkringsministern lovar att ingen skall tvingas till socialbidrag.

40000 förlorar sin ersättning.

Sanningen om den sjuka sjukförsäkringen.

Martin Moberg om den sjuka sjukförsäkringen

Jag upprepar i samtliga mina inlägg följande uppmaning;

Valet 2014 kommer officiellt handla om jobben, men den dolda anledningen är välfärdens avveckling = Alliansen, eller utveckling = Rödgrön majoritet.

Rösta bort denna destruktiva regering innan skadorna blir oåterkalleliga.

%d bloggare gillar detta: