Midsommar en urgammal tradition.

I Sverige har vi firat midsommar sen förkristen tid. Man vet inte säkert när traditionen uppstod, men den nämns i skrift första gången på 1200-talet. Midsommar infaller i anslutning till sommarsolståndet då natten är som kortast. Människor har i alla tider firat den här typen av brytningstider. Dessutom inföll midsommar under en period då det inte fans så mycket arbete att göra.

När tyska köpmän under medeltiden verkade i Sverige tog de naturligtvis med sig traditionen att klä grönt vid festliga tillfällen. Att vi i Sverige snarare knutit traditionen till midsommar torde ha med vårt bistrare klimat att göra. Vid maj månads början var det helt enkelt inte säkert att löv fanns att tillgå. Även om majstångstraditionen med stor sannolikhet introducerades i Sverige med den våg av tyska kulturimpulser som sköljde över landet under företrädesvis 1300-talet och 1400-talets första hälft, är några som helst säkra belägg för bruket i fråga inte kända förrän vid 1600-talets mitt.

Det folkliga firandet försöktes dock ideligen styras upp av kyrkan. På 1300-talet ansökte nunnorna i Sko kloster om tillstånd att anordna fester i samband med midsommarfirandet. Förmodligen för att ”kunna ge firandet någorlunda ordnade former”. Dock förbjöds midsommarvaken år 1425 av ärkebiskop Johannes i Lund.

Sveriges nationaldag har inte tillnärmelsevis samma status och förankring hos folket som midsommar har. Redan i slutet av 1800-talet började man diskutera huruvida man skulle göra midsommarafton till nationaldag. Kring sekelskiftet 1900 genomsyrades samhället av nationalistiska strömningar och man började diskutera ett lämpligt datum för en svensk nationaldag. Aktuella förslag var den 6 juni, midsommarafton, Gustav II Adolfs eller Karl XII:s dödsdag.

Midsommaraftonens många anhängare tvingades ge upp eftersom den dagen kunde leda till missförstånd. Den nya flagglagen, som trädde i kraft efter unionsupplösningen med Norge hade skrivits dagen före midsommarafton. Det kunde se ut som om vi ville högtidlighålla förlusten av broderlandet. Kungarnas respektive dödsdag, 6 och 30 november, ansågs mindre lämpliga eftersom mörker och kyla inte befrämjar den rätta stämningen. De som förespråkade midsommar som vårt lands nationaldag menar att den bygger på en nationell och frihetlig gemenskap och är därmed folkets nationaldag med en historia fri från inblandning av stat, kyrka och kungliga överhuvuden.

I Danmark firar man Sankt Hans dag den 24 juni. På kvällen innan, firar man med bål, ekar och bränning av pappershäxor. Sankt Hans är det fördanskade namnet på Johannes döparen som antas ha fötts just den 24 juni. Dock påbörjas firandet dagen före och kallas Sankt Hans afton.

I Norge firar man också Sankt Hans dag på samma dag som i Danmark dock utan bränning av pappershäxor. Det är vanligt med bål vid fjordarna med fester och båtliv i anslutning.  Mellan Kristiansand och Stavanger på sörlandet brukar ungdomar använda en utrangerad roddbåt för att fylla densamme med brännbart material för att därefter sätta fyr på hela rasket och ankra upp den mitt i fjorden. En tradition som påbörjades redan i mitten på 1800-talet. En tradition är att man tog allt vad flytetyg som fanns till hands för att runda bålet. Idag har den traditionen avstannat men fortfarande tänder man bålet för att därefter ankra upp den mitt i fjorden. Olika traditioner i olika landsändar av Norge.

I Finland tänds midsommarbål. Alla affärer (förutom några med specialtillstånd) håller även enligt lag stängt på Midsommardagen. I de svensktäta trakterna längs kusten, främst i Österbotten och Nyland, firas midsommar till mångt och mycket som i Sverige med vissa lokala särdrag. Även i finsktalande områden firas denna dag men där kallas högtiden Juhannus efter Johannes döparens dag. En dag som firas med Juhannussauna (bastu)och Juhannustanssit (danser) osv. Midsommardagen firas också som Finlands flaggas dag. I Finland är både midsommarstång och midsommareld synliga o viktiga festsymboler.

Men det är nog bara i Finland och Sverige som de enda nordiska länder som midsommar firas traditionellt som just midsommar utan anknytning till Johannes Döparens dag med något undantag för Finland.

En trevlig midsommar önskar jag alla de som läser min blogg.

%d bloggare gillar detta: