Reinfeldt är avslöjad……….!!!!!!????


Reinfeldt är avslöjad med alldeles för många osanningar ock desinformation. Fredrik Reinfeldt har inte varit sen med att anklaga sina politiska motståndare för att ha dålig koll på sina fakta. Men statsministern har själv klampat i klaveret ett flertal gånger. Har tagit del av Nyheter24 samt Alliansfritt  som räknar upp ett antal uppenbara sådana. Jag har här sammanställt alla dessa påstående som de beskrivs i Nyheter24 samt Alliansfritt.  Det är påfallande hur statsministern måste hävda sådant som bättre passar Moderaternas information till medborgarna än att tala om verkligheten, men det gamla ordspråket att ”sanningen gör ont” är omsatt till vi förmedlar bara det som känns rätt till medborgarna. Vid valvinsten 2006 utbrast Reinfeldt i ett euforiskt lyckorus följande ”Jag vill gå hand i hand med det svenska folket vars förtroende jag bär”  Det lät ju bra, men vilket förtroende vill statsministern ock moderaterna att svenska folket skall visa när man ständigt upprepar osanningar ock desinformerar medborgarna?  Skapar sådant förtroende ? De allra flesta människor har lärt sig att det är bättre att säga sanningen ock möta frågorna på ett korrekt sätt, sådant skapar förtroende. Det finns, som bekant, ett utbrett så kallat ”politikerförakt” bland medborgarna ock Reinfeldt är en av många politiker som spär på detta förakt. Det är till ock med bättre att inte säga något alls än att servera en osanning eller medvetet desinformera väljarna.  Att gå hand i hand med svenska folket vars förtroende jag bär innebär att man också uppträder på ett sådant sätt att ett förtroende skapas.

När man läser regeringsförklaringen av den 5 oktober 2010 finner man en mängd floskler, uppenbara lögner och desinformation allt för att vilseleda befolkningen. Ett otal av de punkter som Reinfeldt hävdar i denna regeringsförklaring kan ifrågasättas ock det skulle ta både kraft ock tid för att bemöta förklaringen på punkt efter punkt. Många av påståendena har bemötts i flertalet av mina artiklar, tidningar ock andra bloggar. En regeringsförklaring som enbart ägnar sig åt ett ”fullfjädrat beröm” över sina egna politiska gärningar. Verkligheten har dock visat på ett helt annat resultat än vad som hävdas i nämnda regeringsförklaring. Jag överlåter därför till läsarna att själva ta ställning till huruvida förklaringen är i överensstämmelse med den verklighet som uppenbarats allt sedan regeringsskiftet 2006.

Det som dessförinnan ock därefter via media, riksdagsdebatter ock övriga politiska uttalanden serveras här nedan:

Mars 2009.

”Vi inrättade en CO2-skatt i Sverige 1991. Det var mycket klokt av den dåvarande borgerliga regeringen att inrätta denna.”

Statsministern hävdadedetta under en debatt i riksdagen. Faktum är dock att lagen om CO2-skatten trädde i kraft den 1 januari 1991 efter en proposition från den dåvarande socialdemokratiska regeringen.  lagen om koldioxidskatt trädde i kraft 1 januari 1991, när socialdemokraten Birgitta Dahl var miljöminister. Propositionen skrevs under av Ingvar Carlsson och Erik Åsbrink. Koldioxidskatten kom till som en del av den stora skattekompromissen mellan Socialdemokraterna och Folkpartiet, som Moderaterna stod utanför. Reinfeldt använder samma tonläge när han talar om de internationella klimatförhandlingarna, ett av ämnena för EU:s toppmöten. ”Sverige är ledande i arbetet”, menar statsministern, medan miljörörelse och erfarna förhandlare i Bryssel tycker det är ”fruktansvärt” hur det en gång så progressiva Sverige numera hör till bakåtsträvarna. Regeringen driver på för att EU inte ska behöva minska sina egna utsläpp, utan ska kunna köpa sig fria genom att betala åtgärder i u-länderna. Retoriken gäller även regeringens klimat- och energipropositioner, som äntligen blev offentliga. De nya förslagen i propositionerna minskar växthusgaserna med några få procent, trots talet om ett utsläppsmål på 40 procent. Knappast ett förtroendefullt påstående!

September 2009.

Reste Reinfeldt till ett inernationellt toppmöte för att stoppa banksektorns bonusprogram. När han kom därifrån deklarerade han stolt:

”Som jag ser det, sprack bonusbubblan i kväll”

Svenska Dagbladet tittade närmare på Reinfeldts avtal och kunde konstatera att på G20-mötet var han med och klubbade ett dokument som slår fast att bankchefer bör ha bonus och som till och med skulle kunna tvinga banker utan bonus att öppna pengakranarna. Det hade varit både förståeligt ock förtroendefullt att istället säga ”Vi nådde tyvärr inte hela vägen” Kanske dags att köpa sig ett par glasögon!

Januari 2010.

”högre skatt för pensionärer är ju ganska spritt i utvecklade länder.”

I SVT:s Agenda proklamerade Reinfeldt att det inte är något ovanligt att pensionärer får betala högre skatt än löntagare. Fakta: När Pensionärernas riksorganisation, PRO, lät forskare göra en internationell jämförelse var det dock bara i Sverige som situationen såg ut så. Om man inte är bekant med frågan är det så mycket bättre att säga ”Jag får återkomma i frågan” Nu valde Reinfeldt istället att hävda en osanning utan förankring i verkligheten! Inte särskilt förtroendefullt!

Februari 2010.

”100 000 fler är sysselsatta jämfört med när Alliansregeringen tillträdde 2006.”

Reinfeldt räknade inte in befolkningsökningen eller att man ändrat åldersgrupp från 16-64 till 15-74 år. Anders Borg fick förklara statsministerns snedsteg för TT.  Det visade sig att det inte stämde alls, den korrekta siffran var cirka 11.000 fler. Bakgrunden till missen var att SCB hade börjat räkna på ett nytt sätt efter instruktioner från statsministerns eget regeringskansli. Några dagar senare återkom han dock med en ny siffra – det var 40.000 fler sysselsatta. Det visade sig sedan, efter kontroll, att han hade räknat ett genomsnitt för 2006 och ett genomsnitt för 2008. Han tog alltså åt sig äran för många av de jobb som tillkom under Göran Perssons regering sista året, men räknade bort många av de som blev av med jobbet under 2009. Sedan dess har han konsekvent räknat sysselsättning i absoluta tal, vilket är ett uselt mått eftersom det inte räknar in något så basalt som befolkningsökning, dessutom ett avsteg från det som alltid varit normalt i statistiken nämligen att ange arbetslöshet i andel av befolkningen. Att Reinfeldt gör så beror naturligtvis på att det gynnar honom ock regeringen att tala i termer absoluta tal. Falskt ock inte särskilt förtroendefullt uttalande. Nu har man på intet sätt förändrat sitt sätt att se på arbetslösheten utan fortsätter kategorisk att presentera dessa i absoluta tal ock glömmer bort befolkningsökningen således.

Februari 2010.

Slängde Reinfeldt ur sig en groda som fick oförtjänt lite spridning:

”Det är en myt att det inte finns arbete att söka i svåra tider. Det finns alltid lediga platser. En viktig orsak till att ungdomar inte får jobb är att de inte söker jobb.” (Sydsvenskan 11/2-10)

Ungdomsarbetslösheten var då på närmare 30%. Med detta uttalande kategoriserade han samtliga våra ungdomar som lata ock ovilliga att söka jobb. Inte särskilt snyggt gjort ock definitivt inte förtroendefullt att hävda ett sådant påstående. Undrar om han utgick från sina egna hemmavarande tonårspojkar?

Oktober 2010.

Efter att dåvarande socialförsäkringsminister Christina Husmark Persson (M) avslöjat spelet bakom den nya reformen av sjukförsäkringen avskedades hon ock ersattes med Ulf Kristersson, tidigare Reinfeldts rival om partiledarposten, känd under namnet ”Lyckselefejden” gjorde statsministern följande uttalande;

”Stora förändringar, likt sjukförsäkringsreformen, kan leda till att enskilda drabbas av orimliga och icke avsedda konsekvenser. Det är viktigt att vara ödmjuk inför detta. Regeringen kommer fortsatt att följa utvecklingen. Vi kommer att se över om regelverken och deras tillämpning fått icke avsedda konsekvenser för enskilda individer.”

Citatet är hämtat ur regeringsförklaringen den hösten. Senare avslöjades det genom ett hemlig PM från socialdepartementet att den ansvarige ministern Christina Husmark Pehrsson varnat för flera av effekterna av ändringen i sjukförsäkringen men blivit överkörd. Någon uppföljning har uppenbarligen inte skett ock de som drabbats stiger i antal. Ulf Kristersson har därutöver envist obstruerat i ärendet då Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet ock Vänstern krävde att, efter ett Riksdagsbeslut, regeringen skulle ta bort kravet på att sjukskrivna skall prövas mot en fiktiv arbetsmarknad efter 180 dagar.

November 2010.

Hade Moderaternas hemliga finansiering blivit en het potatis. En hel del frågor väcktes rörande vem som donerat och vad de fått i utbyte. Men Reinfeldt slog ifrån sig:

”Svenska partier, och det gäller även Moderaterna, är till större delen skattefinansierade. Bidragen från annat håll är på marginalen.”

”På marginalen” betyder för Moderaterna drygt 80 miljoner kronor 2002-2008, med toppar på runt 30 miljoner kronor vid valåren. Fortfarande vet ingen vilka moderaternas hemliga donerare är då man envist hänvisar till ”Valhemligheten”  Vad valhemligheten har med detta att göra förstår ingen, valhemligheten avser individen inte företag eller organisationer enligt tesen en man/kvinna en röst ock självklart också vara myndig. Europarådets antikorruptionsgrupp (GRECO) har kritiserat Sverige för att inte ha en öppen redovisning av partidonationer ock påtalar en öppen redovisning. Samtliga partier inklusive de borgerliga exklusive Moderaterna ock Sverigedemokraterna vill ha en öppen redovisning av partibidragen. Plötsligt svängde uppfattningarna bland de borgerliga partierna ock man anslöt sig till den moderata uppfattningen. Måhända efter kollationering med moderater kanske?

Januari 2011

Inkomstklyftor har alltid varit ett kommunikativt problem för Reinfeldt. Samtidigt som han säger att det ska vara större skillnad på att ha ett jobb och att inte ha det försöker han samtidigt hävda att klyftorna måste minska när de ökar. Men dem förnekar han ock säger följande:

”Sedan vi tog över 2006 så har det inte skett några vidgade inkomstklyftor.”

”När Mona Sahlin och Göran Persson satt i regeringen 2006 konstaterade vi att de rika hade blivit rikare och de fattiga fler. Det har inte tillkommit ytterligare klyftor därefter trots svår finanskris.” (SVT:s Agenda 12/9-12)

”Dessutom är det så att vi har inte högre socialbidrag idag än vad vi hade 2006. Om det är så att det stiger så vet jag vad det beror på, men om vi ska diskutera flyktingmottagningen, då får vi ha det som ett särskilt ämne, tycker jag.”

Något som talar emot hans beskrivning är de promemorior hans egen finansminister sprider omkring sig, som tydligt visar att klyftorna ökat i många år – och att de accelererat sedan Reinfeldt tog makten. Sverige är inte längre det mest jämlika västlandet och klyftorna ökar snabbare här än i många andra OECD-länder visar en rapport.
Valrörelsen 2009
Utförsäkringarna blev en het potatis för Reinfeldt under valrörelsen, och de mediala diskussionerna kostade honom riksdagsmajoriteten. I sin regeringsförklaring efter valet försökte han vara ödmjuk inför detta faktum:

”Stora förändringar, likt sjukförsäkringsreformen, kan leda till att enskilda drabbas av orimliga och icke avsedda konsekvenser. Det är viktigt att vara ödmjuk inför detta. Regeringen kommer fortsatt att följa utvecklingen. Vi kommer att se över om regelverken och deras tillämpning fått icke avsedda konsekvenser för enskilda individer.”

Sedan grävde Göteborgsposten fram ett internt dokument från Regeringskansliet som handlade just om att konsekvenserna var just det avsedda. Att bortse från en verklighet kostade Reinfeldt riksdagsmajoriteten.

Februari 2011.

Hävdade att Sverige i stort sett bara exporterat skyddsnät och minsensorer till revolutionens Egypten.

Reinfeldt informerade en skolklass om Sveriges export till Hosni Mubaraks Egypten och Expressen var på plats. Skrivelsen Strategic Export Controls in 2009 från utrikesdepartementet visar dock att både ammunition och tändanordningar exporterats. En uppenbar desinformation således där han utelämnar reala fakta.

Februari 2011.

Kom regeringens egen utredning med det ytterst ”tråkiga” beskedet att det inte kunde styrkas att jobbskatteavdraget skapade några nya jobb. Det har dock  inte sedan dess hindrat Reinfeldt från att fortsätta påstå det. Man har konsekvent hävdat att jobbskatteavdraget gett önskvärda effekter på arbetsmarknaden ock då kan man ju inte bara så där ändra sig, bättre att hålla väljarna ”felinformerade” än att vara ärlig ock påtala den sanning som utredningen påvisat. Utredningen är ju negativ för den förda arbetsmarknadspolitiken.

Hösten 2011

Var fallet Ganna uppe i pressen för diskussion. Många ifrågasatte det lämpliga i att utvisa en senildement rörelsehindrad kvinna till ett land där hon inte hade några släktingar. Men Reinfeldt försvarade tilltaget:

”Enligt migrationsminister Tobias Billström (M) skulle det kosta miljarder med en friare anhöriginvandring. Och då får skola och sjukvård stå tillbaka”, poängterade Fredrik Reinfeldt.

Glädjande meddelades det den 15 juni 2012 att Ganna nu får stanna hos sin kära familj. Men det var inte tack vare regeringen utan snarare svenska folkets enorma protester som gav henne möjligheten. Ock i ock med detta så kommer skola ock sjukvård drabbas med miljardkostnader allt i enlighet med Reinfeldt ock Tobias Billström!!!!!!!!!!!! Aftonbladet räknade på kostnaderna.

I början av 2012

Passade Reinfeldt på att skönmåla tillståndet i svensk ekonomi lät han till Svenska Dagbladet meddela att han ”gärna tar den här typen av diskussioner”, men det gällde tydligen inte när Nyheter24 ringde med frågor om apoteksprivatiseringen. Och tydligen inte senare heller. Men som framgår i artikeln har ”Reinfeldts presstab lovat återkomma med bemötanden på samtliga punkter”.

”vi har två år i rad, 2010, 2011 varit ensamma i Europa om att ha en ekonomi i balans och överskott”

Svenska Dagbladets faktakoll gav honom rött ljus direkt: Till att börja med har inte Sverige haft överskott de båda åren.  När statsministern talar om att vi är ’ensamma i Europa’ om överskottet stämmer det inte heller. Schweiz hade överskott både 2010 och 2011. Vår granne Norge har också uppvisat (stora) överskott både 2010 och 2011, detta enligt den redan nämnda rapporten från OECD. Reinfeldts stab försökte förgäves överklaga det röda ljuset och förhandla ner det till ett gult. Det dröjde dock inte länge innan Reinfeldt gjorde bort sig igen. Då var det i partiledardebatten, där han påstod att;
”Fler har kommit närmare arbetsmarknaden”
Med en ökad arbetslöshet är det ett något märkligt påstående, men han fortsatte i samma märkliga inriktning:

”140 personer varje dag i över tio år med Göran Persson förtidspensionerades”

Även det här har fastnat i svenskans faktakoll. Men det hindrar inte Reinfeldt från att använda ”faktan” ändå.  Försäkringskassan bekräftar att påståendet är felaktigt.  I samma andetag påstod han också i debatten att:

”Nu har vi gjort det i en riktning som vi är övertygade om gör att barn och ungdomar lär sig mer”

Några som inte är övertygande om att barn och ungdomar lär sig mer är Skolverket, som tvärtom rapporterar att de lär sig mindre. Allt fler lämnar grundskola och gymnasium med ofullständiga betyg. Man ignorerar regeringens egen myndighet till ock med genom att meddela falsk information, eller skulle jag kanske säga att man ljuger hela svenska folket rakt upp i ansiktet?
Men partiledardebatten fortsatte och Reinfeldt lyfte också upp en av sina gamla käpphästar:

”Vi har efter omprövning i Moderaterna riktat om skattesänkningar till låg- och normalinkomsttagare.”

Titta för all del på hur diagrammen i regeringens egen budget ser ut. Där har vi en ganska tydligt indikation på motsatsen, och ser man på SCB:s sammanställning av den ekonomiska politiken kan man konstatera att Reinfeldt på fem år helt har lyckats utradera 20 års inkomstökningar för den tiondel av befolkningen som har det sämst ställt. Ett välkänt siffertrixande var när han försökte förklara att några inkomstskillnader har inte skett under hans regeringsperiod. ”Tar man bort den tiondel av de med lägst inkomst ock de med högst inkomst kan vi inte se några skillnader”
Partiledardebatt.
Men Reinfeldt senaste lögn är kanske ändå den bästa, ”hitintills”. Förre S-ledaren Håkan Juholt målade i partiledardebatten upp en rätt dyster bild av en privatiserad apoteksmarknad, vilket fick statsministern att anklaga Juholt för att ”ta i lite för mycket”. Reinfeldt tillade:

”Den större delen av apoteken finns kvar hos Apoteket AB”

Dagens Apotek har granskat påståendet ock funnit att det i själva verket är runt 70 procent av apoteken som numera är i privat ägo, vilket påpekas av Svensk Farmaci. Statsministern påstod vidare att det ’”nu öppnas en del nya apotek på ställen i landet där det förr inte fanns apotek’”. Men sedan avregleringen 2009 är det bara två apotek som har öppnat på helt nya orter, i Älmsta och Insjön, skriver Svensk Farmaci och frågar sig vem som egentligen ’”tog i lite för mycket’” i debatten. När Nyheter24 ringde med frågor om apoteksprivatiseringen fick man inga svar men som framgår i artikeln har ”Reinfeldts presstab lovat återkomma med bemötanden på samtliga punkter” vilket inte skett därefter. En ytterligare desinformation således för att hävda alliansregeringens ”ansvarsfulla” politiska åtgärder.
Nu är det inte bara Reinfeldt inom moderaterna som utvecklat den här konsten att desinformera svenska folket. Kent Persson (M) partisekreterare alias ”Bagdad Bob” ljög om att moderaterna aldrig talat om massarbetslöshet .  Arkelstens efterträdare har fattat historierevisionismens penna med stolthet tycks det. Gunnar Axén (M) ordförande i socialförsäkringsutskottet hävdar också han med bestämdhet att Socialdemokraterna sjukpensionerade 140 personer om dagen 6 år efter regeringstillträdet ock trots att han gång efter annan beläggs med fakta, det är ju inte så svårt att ta reda på de faktiska omständigheterna, inte ens för Axén.

Ett tänkvärt citat; ”Han är ju inte dum egentligen, han har bara otur när han tänker” Citatet är ju applicerbart på flera av regeringens ledamöter ock jag tänker närmast på en madam Lööf (C) tillika näringslivsminister, men det får bli en annan gång när förrådet börjar bli lika välfyllt som det Reinfeldt presterat.

För de som vill ställa Reinfeldt till svars för den ”ansvarsfulla” politiken kan göra detta här, Viktigt är att e-post skall skickas till följande: e-post till Fredrik Reinfeldt via registrator. All brevväxling ock e-post skall registreras och arkiveras för att man därefter skall kunna återknyta dialogen.

Det är uppenbart att börjar man väl granska vad Reinfeldt säger hopar sig lögnerna ock desinformationen. 
Annonser
Lämna en kommentar

3 kommentarer

 1. Christer Brandt

   /  22 juli, 2012

  Lenin myntade en gång: ”Lögnen helgar medlen”. Det låter förmodligen väldigt paradoxalt men det ideologiska nyliberal konceptet innehåller en spegelvänd form av ”kommunism” i privatism att vinna kontroll över samhällsfunktioner. Kollektivism bytts ut mot individualism. Sociala relationer bryts ner. Partibyrån byts ut mot teknokratisk oligarki, där staten förminskas. Tanke är ju också nationer upplöses i en Union. Båda system tillämpar att ”kapitalet är över alla”.

  Gilla

  Svara
  • Det förfärliga är att man utvecklar en ”mytomani” öppet för att det helgar medlen. Ock man beslås inte med dessa lögner i den politiska debatten av opinionen, lämnar ett fritt spelrum för en utveckling av deras mytomani. Till ock med en historierevision försökte dom sig på helt öppet.

   Gilla

   Svara
   • Christer Brandt

     /  23 juli, 2012

    Ja det är så groteskt. Därför har jag försökt lyfta fram det som mörkats såsom Du.. Hela EU-komplexet härbärgerar samma metoder. Se. ”Euron designad för att krossa Europas staters självständighet”.
    http://www.redjustice.net/?p=12194

    Gilla

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: