Moderaterna har skapat ett minusvärde på de arbetslösa.

flerarbetstillfallenJag finner det synnerligen märkligt att – främst moderaterna – inte tycks förstå den kritik som riktas mot den arbetsmarknadspolitik som de är upphov till.
Igår tog jag del av ett antal moderata bloggar och i intet av dom kunde jag hitta ett uns av självkritik mot den egna politiken.
Tvärtom höjer man sig till skyarna som det enda ”arbetarpartiet” som verkligen vet hur en arbetsmarknadspolitik skall bedrivas, som vet hur jobben skapas.
Det som gör det så skamlöst är det faktum att man inte tycks begripa hur illa det är.
Man ger allehanda förnedrande uttryck som – ”Vilka människor finns i fas 3? Oftast handlar det människor som funnits utanför arbetsmarknaden i 5-10 år. Sociala, fysiska och psykiska problem är vanliga orsaker, för människor med funktionsnedsättningen är en tillvaro i fas 3 vanlig. Det är just dessa människor som bör komma ut på arbetsmarknaden, svårigheten är när arbetsgivarna inte visar en tydlig vilja.” – har man en sådan inställning till de som befinner sig i sysselsättningsfasen då är hoppet inte stort för alla de drygt 32000 som i skrivande stund befinner sig där. Stigmatiserande uttryck – vilket knappast underlättar inträdet på arbetsmarknaden.
Och frågan inställer sig omedelbart – hur stor andel finns i sysselsättningsfasen med de handikapp som man nu vill hävda är en orsak till att endast 1.5% erhåller varaktig anställning – 6 månader och därutöver?

Alliansregeringen och Arbetsförmedlingen (AF) själva har talat så stort och bra om fas 3, att man minsann har gjort så mycket.
Att det gjorts allt som kan göras i Fas1 och 2 och att ingen ska ha haft anledning att klaga, som har kommit till fas 3.
Även om inte många fått den begränsade utbildning eller kompetenshöjning som AF har gett några få, så skulle ju det ha gjorts lika för alla, eller hur?
Borde ha varit så, men vad har egentligen skett? Jobb- och utvecklingsgarantin har varit en PR-konstruktion – där AF haft en begränsad budget.
Hur kan AF:s statistik visa något annorlunda, än att ”alla” har fått ”stöd”? Vad visar AF:s statistik, om vad de har prioriterat?
När man går till denna sida med Arbetsförmedlingens statistik syns en ruta där det står ”Utrikesfödda” och en ruta för dem 18-24 år. Genom att gå in på den sidan kan man se skillnaderna för varje post.

girighetenFas 3 har även blivit ett instrument som visat vilka polära sätt och värderingar som regeringen har valt att tillämpa – det vill säga synen på dem i Fas3 har varit och är påtagligt av nedsättande slag – trots att det inte är samma kategorier som anvisats dit.
Det är dessutom märkligt – eftersom många vet att den typ av arbetslöshet som uppstått är ofrånkomlig i koppling mot hur arbetsmarknaden förändrats.
Ändå har de i Fas3 kallats ”sköra människor med sociala, fysiska och psykiska problem av främst moderata företrädare.
En gissning är att mer än hälften i Fas3  är normalt arbetsföra, att en tredjedel av dem i Fas3 är personer med god kompetens, att kanske en tiondel har en synnerligen hög kompetens.
Bland resten finns det kanske personer med färre kompetenser eller med sådana funktionshinder att det i första taget kan vara aningen komplicerat dock ej omöjligt med en annan värderingssyn.
Men att det faktiskt finns många med mycket god kompetens.
Vissa har kanske inte körkort – vilket definitivt har gör det svårare att hitta ett arbete.
Att ta körkort kostar och är inget som alla bara får.
Inte alla – men många fler skulle ha fått arbete om de fått en utbildning för att underlätta steget in på arbetsmarknaden – istället låter man alla utföra meningslösa uppgifter – arbeta gratis inom ramen för obskyra anordnare som tjänar pengar på arbetslösa människor – ofta i en annan bransch än de kommer ifrån – detta kan inte ses som annat än 30-tals nivå.

Den moderatledda minoritetsregeringen tycks helt enkelt inte vilja hjälpa arbetslösa utan ser dessa som något nödvändigt för att reglera marknadsekonomi med. Liberalism tycker att individen själv har alla chanser om bara ”frihet” och vilja råder – och får utifrån den doktrinen klara sig själv.
Konservatism utgår från att människor har rätt till hjälp, men inte mer än nödvändigt – läs Reinfeldts ”Det sovande folket”.
Konservatism är dessutom klassorienterad i åskådning – och det kan man ju i och för sig inse att samhället har olika ”klasser” – men klassorienterad även i värderingar på det sätt som moderater ger uttryck för!!!!!
En sådan konservativ anledning är att inte vilja hjälpa dem som har låg status eller lite pengar. Man kan säga att en sådan ”ny”liberal konservatism vill hjälpa socialt – men bara de som inte är arbetslösa det vill säga de som har en inkomst eller är företagare  således de som därigenom har en autonom  ”frihet”.

Gratis jobbArbetsförmedlingen har begagnat sig av enproportionsmässig” och påtagligt förledande skenbara attityder och budskap gentemot i synnerhet långtidsarbetslösa.
Arbetsförmedlingen har således fokuserat nästan helt på att jobb erhålls genom ”söka-jobb-effektivitet” – snarare än att betona krav för att bemöta konkurrensen om jobb – det vill säga kontakter, strategi och utbildning.
Utbildning visar ju även att en person har förmåga att vilja och kunna lära sig – även om utbildningen inte exakt motsvarar de yrken som sedan söks.
Men istället har den så kallade  ”jobb-och utvecklingsgarantin” använts med skenbara metoder som att lära sig skriva CV, allehanda märkliga coachningar  samt icke relevant praktik och krav på att söka jobb  i enbart kvantitativ mening.
Man har i sig inte inkluderat att finna orsaker till arbetslöshet utan mer varit designad för en arbetsmarknad som fanns för 40 år sedan  – men då fick folk jobb ändå.

En värderingsförskjutning av människor har skett av denna regering, och denna har torgförts och även påverkat andra –  alltså även näringsliv och arbetsgivare.
Det som förr räckte i kompetens och förmåga för att få en värdig status gör inte det längre.
Idag krävs det mer.
Det är på så sätt som marknadsekonomin som i sig inte är fel – men har getts en prioriterad plats – vilket motiverats av nya snävare värderingar på människor.
Till exempel i strikt liberala idéer gäller att ”även om liberalismen anger att man ska inte göra saker som skadar andra” samt att staten vid enskildas behov ska hjälpa – så har den ”ny”liberala delen mer och mer kunnat ses i motsats till vad dom själva vill framställa sig som.
Delvis på grund av det har Folkpartiet blivit mindre – men Fp ställer sig i stort sett upp bakom alliansen tillika Centern och Kristdemokrater.
”Ny”liberala värderingar har i sig inget skydd – det är upp till var och en – dvs staten får en underordnad roll.

BemanningsföretagenKlassisk konservatism å sin sida, går efter att de som står på högre grund – historiskt adel, de gamla brukspatronernas tid, feodalismen etc –  är mer värda – även om man gärna påpekar att staten ska hjälpa de svaga.
Men ju mindre någon äger eller omsätter i företagande, desto mindre är den värd enligt klassisk konservatism.
Konservatismen anger ett socialt grundvärde – men konservatismen värderar även efter människors position eller initiativ – vilket gör att alla inte kan bli lika mycket värda.
De som har företag eller har högre löner – kan i och för sig betala mer skatt – och blir då värda mer för den konservativa staten.
En konservativ vill gärna ha mindre skatt – men kan ju inte reducera skatten helt – för då får den konservativa staten mindre makt och möjlighet att tillse ”bevarandet” av sina privilegier.
Att sänka skatter mest hör hemma i nyliberalism och konservativa.

vi sänker skatternaFör liberalismen är det ”fri” marknadsekonomi, ”alla ska ha möjligheter” står i fokus – vilket därmed ska ”gynna” alla andra.
För konservatismen är det ”staten” med dess ombesörjande och bevarande av sina värderingar, samt förutsättande att envar redan har möjlighet att göra något som står i fokus.
Detta har blivit till – ”det ska löna sig att arbeta” – något vi allt för ofta sett just moderater ge uttryck för – detta trots att det alltid varit mer lönande att arbeta än att vara sjuk eller arbetslös.
Och i det har uppstått en stresseffekt, det vill säga fler har blivit arbetslösa.
Arbetsförmedlingen har redovisat i Prognoser för utbetalningar 2012 – 2016, här framgår bland annat att ”I slutet av december 2011 deltog 476 personer från sysselsättningsfasen i arbetsmarknadsutbildning.”.
Detta blev möjligt under 2011 efter den kritik som framförts av oppositionen – främst Socialdemokrater, varefter regeringen tvingades genomföra en förändring att tillåta utbildning, men enbart om det på förhand var känt att det skulle leda till anställning och om AF kunde godkänna utbildningen – ej i samråd med den arbetslöse.

utanforskap-515x523476 st motsvarar ca 1.6% av samtliga i Fas 3 – som i December 2011 fick någon form av utbildning – dock enbart sådan inom AF:s regi och alltså inget utanför. 1.6% har således fått någon form av kompetenshöjning men som alltså varit bara utifrån det utbud som AF förfogar över.
De personer som till exempel inte haft tillräckliga betyg och därmed  inte heller en grundläggande behörighet att söka vidare på till yrkeshögskola har inte tillåtelse att inom jobb- och utvecklingsgarantin att läsa till sig de kurser som behövs.
Jobb- och utvecklingsgarantin medger inte utbildning eller utveckling på egen hand – inte ens enstaka kvällskurser på komvux då förlorar man ersättningen – de som bara behöver läsa några kurser för att få grundläggande behörighet tillåts ej vara i jobb- och utvecklingsgarantin samtidigt, och är då hänvisade till försörjningsstöd.
Många kommuner  – främst alliansstyrda –  ger dock inget försörjningsstöd för dem som bara läser några kurser, kravet för försörjningsstöd är –  som i Fas3 – ingen egen utbildning tillåts alls för att få försörjningsstöd. Dessa personer har därvid blivit fastlåsta och har inte kunnat komma vidare.

I företagets tjänst 24 timmarBegreppet ”Arbetslinjen” är inom Fas 1 och 2 och särskilt Fas3 ingen kompetenslinje som optimalt utvecklar och ger anställningsbarhet.
Fas3 är en ”sysselsättningsfas”, eller bättre beskrivet en ”pysselsättningsfas”.
Mottot ”Det ska löna sig att arbeta” gäller enbart dem med anställning.
Moderaterna bytte namn på Fas3 till ”sysselsättningsfasen” just på grund av att den skall ha fokus på  ”sysselsättning”  inte kompetenshöjning. Detta med att det ska ge ”meriter och referenser” är således inget annat än ett PR-påhitt.
Ingen bortre gräns finns i Fas3 – det vill säga ”sysselsättningsfasen” med meningslöst innehåll och kognitivt, psykosocialt och ekonomiskt nedbrytande – är designad för att gälla fram till individens pension.

ArbetslöshetenModeraterna har skapat ett minusvärde på de arbetslösa i Fas3.
Och med detta skapat permanenta effekter att långtidsarbetslösa inte är värda lika mycket.
Fas3 har lett till att kommuner och företag har fått betald arbetskraft och man har låtit bli att anställa – flertalet socialdemokratiska kommuner genomför parallella arbetsmarknadsåtgärder i syfte att dels minimera kostnader för ekonomiskt bistånd men i huvudsak för att ge de arbetslösa bättre meriter och ett förhöjt värde på arbetsmarknaden.
Alla vet om detta dock inte moderater – då gör man istället allehanda utspel i medierna där sådana förnedrande uttryck tas som intäkt som redovisats ovan.
Regeringens utspel i Maj 2012  om ”kontroll mot anordnare” var ju bara ett sätt att bemöta den uppstådda kritiken – det var ju ändå inget som hjälpte dem i Fas3 och således utförs denna kontroll med minimal verkan – om ens överhuvudtaget.
För att visa att man kan arbeta och visa sig vara anställningsbar måste man utföra ett ordinarie arbete. Det som regeringen egentligen borde ha gjort, var givetvis att upphöra med alla meningslösa praktiker och Fas3 då det inte leder till anställningar – utan istället en högre arbetslöshet.
Just för att företag och kommuner har sluppit att anställa.

arbetarpartietArbetslöshet är ingen enskild faktor för Sverige – men har tagit sig i uttryck mer här för yngre samt äldre.
I Sverige är det mest Socialdemokratin som haft som mål att alla skall ha ett arbete och helst också på heltid.
I dessa ”trianguleringstider” har det låtit liknande från moderaterna – mer med mening att alla skall arbeta. Arbetslinjen har en historia – men med detta syns man inte ha tagit hänsyn till, att en del av orsakerna för arbetslöshet är rationaliseringar.
Rationaliseringar har alltid gjorts förr också.
Men då genom att man successivt också har minskat veckoarbetstiden – efter långtida förhandlingar och krav – och ofta mot moderaternas protester, med motivering att en större arbetslöshet uppstått då. Rationaliseringar på arbetsmarknaden med mera har ju fortsatt, men i politiken håller man kvar vid att 40 timmar i veckan är det ultimata.
Man går inte bara emot de arbetslösa – utan även mot dom som bara har deltid och inte lyckas få ihop mer timmar.
Lösningen för moderaterna är uppkomsten av en industri av bidragsberoende företag där arbetslösa kan sitta i stället.
Man kan inte visa ett Fas3  i ett CV – det fördärvar ju totalt – genom att man fiffigt nog redan stigmatiserat de arbetslösa.
Därför är det viktigt att göra saker själv i första hand.
Och för dem som kan det – så kanske det kan finnas en väg ut.
Men för alla gör det inte det.
Alla har inte en akademisk eller egenföretagande bakgrund – men bara för det ska vederbörande inte sättas att göra ett arbete utan lön som dessutom inte leder till anställning – och på platser man inte har fått välja själv –  eller arbete som tränger ut ordinarie jobb – för det är precis vad som skett och sker – trots arbetsförmedlingens och regeringens tystnad därom – för de vet ju bäst!!!!!!!

Utifrån artikeln i Aftonbladet om arbetsmarknadsminister Hillevi Engströms syn på Fas 3, kan vi läsa följande:

”inte ge upp om en enda människa”
”Alternativet, att låta människor sitta hemma i soffan och inte göra något, vore mycket sämre”
”Om man har en sysselsättning så är det lättare att få jobb”

På frågan om Myrornas och Stadsmissionens gratis arbetskrafts utnyttjande – vilket gör att färre får riktigt arbete svarar arbetsmarknadsminister följande:

”Jag tycker att det som till exempel Stadsmissionen och Myrorna gör är fantastiskt … … Men det ska vara en meningsfull sysselsättning som inte konkurrerar ut ett annat jobb, det handlar absolut inte om gratis arbetskraft”.

Visst är det otroligt – det är ju precis vad det har varit – det har verkligen ”konkurrerat ut ett annat jobb”, det har verkligen varit –  ja inte bara ”gratis arbetskraft” –  det har till och med varit betald arbetskraft.
Men kära medkännande läsare av denna blogg – var så säkra på att arbetsmarknadsministern inte haft en enda tanke om detta.
Vad menar jag?  Håll i er – stadigt – för arbetsmarknadsminister Hillevi Engström som arbetar för regeringen och moderaterna har sagt följande om vad som är tanken med Fas 3…

Tanken är att man skall känna sig behövd och ha en gemenskap.

Hillevi Engström har alltså anfört att tanken med Fas 3 är att vara en självkänsla-terapi?
Wow – säkert – självkänsla mot att arbeta gratis – utan lagstadgad semester, utan rätt till medinflytande, utan rätt till utbildning med mera.
Och vidare… ”..och ha en gemenskap” tanken med Fas3, är alltså också att vara en slags stödkontakt??
Trodde ni det var slut på vad meningen med Fas3 är?
Nej! – Läs vidare så får ni om några sekunder se vad arbetsmarknadsminister ansett om de som Fas 3 är ämnat för…

Alternativet – att man inte gör något – och låta människor sitta i soffan hemma eller bli sjukpensionär.

ArbetslöshetenMänniskor som kommer till Fas3 skulle enligt arbetsmarknadsministern sitta i soffan och bli sjukpensionärer om de inte kom till Fas3.
Nej ärevördiga läsare – så är inte fallet – tanken bakom är att man ser ner på långtidsarbetslösa – och man tror, eller låtsas tro – att dessa är efterblivna eller socialt missanpassade människor som man tror inte klarar av att arbeta normalt, vilket AF och dess anlitade bidragsföretag vet är fallet – för så har moderaterna trumpetat ut i olika allehanda sammanhang.
Vanliga människor skulle aldrig gå med på Fas3.
Varför arbetslösa gör det – är för att de genomgått en upplysning om att Fas3 är frivillig men om AF anvisar dig en plats i Fas3 och du hänvisar till det faktum att det är frivilligt reser sig raggen på handläggaren och hävdar ”vägran” att den arbetslöse inte samarbetar.
Om man inte samarbetar – så riskerar man att bli av med ersättningen.
Då får det bli försörjningsstöd – i mån det godkänns –  för att man vägrat inordna sig i Fas3 – så var det med frivilligheten.
För de som fått lägsta ersättningen för Fas3 – nämligen 223:- per dag – vet att efter 450 dagar tar det slut –  och man är helt utlämnad.
I det läget återstår endast försörjningsstöd.
Risken är – att den som befinner sig i Fas3 blir då tvungen att vara där just för att få försörjningsstöd.
På försörjningsstöd torde man rimligen se att fas 3 inte leder till jobb – vad som då händer är att personen istället skrivs in i kommunens socialförvaltning för att erhålla så kallad ”praktik” därigenom.
Och som alla vet, så är deras verksamhet med förmodan designad mest för mer eller mindre utslagna – en ytterligare stigmatiserande effekt.

arbetslinjenDet är en beklämmande – overklig – misshandel av människor som befinner sig i en utsatt position i samhället –  som att vara sjuk – eller att vara arbetslös. Ingen vill vara varken sjuk eller arbetslös – detta MÅSTE vara utgångspunkten i alla arbetsmarknadspolitiska åtgärder – istället för,  gör man precis tvärt om.
Man förnedrar, man smutskastar och man förstärker människors utsatthet med ytterligare stigmatiserande åtgärder.
Jag har ord för detta slöseri med olika kompetenser – men avstår att publicera utan tänker i all tysthet istället – hur man överhuvudtaget kunde komma på tanken att nedvärdera människor på detta sätt.

Noterat: Denna artikel skrev jag för lite drygt 3 år sedan men inte mycket har förändrats. Samma idioti då som nu och resultatet som jag beskrev då är detsamma idag för de som sitter i detta slavläger.
Denna debattartikel – skriven av Anette Höiland och publicerad idag den 28 maj 2015 på Aftonbladet – välutbildad men olyckligtvis sittande i denna sysselsättningsfas – konfirmerar och bekräftar ett resultat av denna arbetsmarknadspolitiska åtgärd – och – hon är inte ensam.

%d bloggare gillar detta: