Dåligt facit för regeringens arbetslinje – Reinfeldt har skändat definitionen ”arbetarparti”


530093_423914937647642_349755067_nMin förvåning är idag stor. Stor därför att jag läser en artikel i Dagens Nyheter – en liberal ”blaska” som oftast försvarar allt vad Alliansen gör och inte gör. Här har man – förvånansvärt – gått igenom samtliga av högerns insatser på arbetsmarknadspolitiken och finner precis det vi redan visste men som bara delges på allehanda bloggar med begränsad läsekrets. Dagens Nyheter är – trots allt – Sveriges största morgon eller dagstidning med en enorm läsekrets. Initiativet är därför hedervärt och min önskan vore att journalistiken – istället för att tala om vilken färg det är på prinsessan Madeleines klänning eller lilla söta prinsessan Estelles vådliga pulkafärder med mamma och pappa – ägnar sig lite mer åt viktig journalistik. Knappast för mycket begärt. Artikeln i sin helhet kungör jag i kopierat skick här på min blogg – dels för att läsare skall kunna ta del av den närhelst det passar vederbörande – dels för, och anledning av, att artikeln bara är tillgänglig under 24 timmar. En ”Nyhetsflash” som bör sparas till eftervärlden för att påminna oss om hur absurd högerns arbetsmarknadspolitik är och har varit allt sedan de kom till makten. Jag lovar och svär vid mitt hjärta att intet i artikeln här nedan är ändrad i något avseende. Varsågoda ta del – sprid för allmän kännedom – artikeln ligger på min blogg för att man skall kunna hämta den när som helst.

Arbetslinjen tog alliansen till regeringsmakten. Men efter sex år är regeringens jobbfacit magert, visar DN:s granskning.

Mer än hälften av de åtgärder och reformer som genomförts för att öka sysselsättningen har haft ingen eller liten effekt.

•Efter höstens varselvåg står det klart att jobben och arbetslösheten kommer att bli den dominerande frågan i år. Arbetslösheten väntas i år stiga till samma höga nivåer som efter finanskrisen för fyra år sedan.Enligt finansdepartementets nya prognos för 2013 blir arbetslös­heten i år 8,2 procent; får Arbetsförmedlingen rätt kommer 8,4 procent att gå arbetslösa.DN har gått igenom expertutlåtanden av elva av regeringens viktigaste reformer och åtgärder, och deras effekter på sysselsättningen. Resultatet är magert. Mer än hälften av reformerna har haft liten eller ­ingen effekt alls på sysselsättningen, visar genomgången.Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven är kritisk till rege­ringens jobbfacit.

– Det är inget bra resultat, det visar sig i verkligheten. Hela min livserfarenhet i näringslivet säger att man får utvärdera och göra om det som inte fungerar. Här bara ångar man på där det bevisligen inte fun­gerar och det är märkligt.

Hittills har regeringen bara sagt sig vara beredd att ändra en del av den kritiserade politiken – differentieringen av avgifterna i a-kassan.

Statsminister Fredrik Reinfeldt är inte främmande för fler omprövningar.

– Vi testar hela tiden nya metoder, ibland är de bra, ibland är de mindre bra. Därför går vi också igenom detta i vår allians, i princip varje år i budgetförhandlingarna. Och vi försöker göra förändringar. Vi är ödmjuka för att också lyssna på om motståndaren har bättre förslag.

De senaste åren har sammansättningen av gruppen arbetslösa förändrats. De med stort stödbehov har ökat eftersom många som tidigare var förtidspensionerade eller sjukskrivna nu räknas som arbetslösa.

Samtidigt ökar arbetsgivarnas krav på kunskaper och utbildning. Fredrik Reinfeldt menar att denna förändring glöms bort när arbetslösheten debatteras.

– Det är en återspegling av att Sverige rör sig uppåt på den här kunskapsförädlingstrappan man brukar tala om. Vad vi glömmer att berätta är att det har hela befolkningen inte gjort, det har inte alla som kommer till Sverige gjort i lika hög utsträckning, säger Fredrik Reinfeldt.

– Därför är det mycket svårare än vad det erkänns och beskrivs att se till att alla blir anställningsbara.

Inför nästa år rustar båda de stora partierna i svensk politik för strid om jobben. Alliansen vann rege­ringsmakten med arbetslinjen, vars grundparoll var att det ska löna sig mer att arbeta.

Fredrik Reinfeldt menar att grunderna i den politiken fungerar. Mest nöjd är han med jobbskatteavdraget.

– Den samlade effekten av det har påverkat sysselsättningen positivt, det har gjort att sysselsättningen har vuxit.

Med sin bakgrund som ordförande i IF Metall har Stefan Löfven gjort jobb och tillväxt till sina huvudfrågor. Han efterlyser krafttag mot ungdomsarbetslösheten och större utbildningsinsatser.

– Man ska ha respekt för att det är komplicerat. Men finns det inte tillräckligt med utbildningsplatser eller praktikplatser, då blir männi­skor kvar i arbetslöshet, säger han.

Anders Forslund, professor vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningsutvärdering (IFAU), menar att många har orealistiska förväntningar på att arbetsmarknadspolitiken ska ge fler jobb.

– Arbetsmarknadspolitiken kan minska risken för att långvarigt hamna i arbetslöshet, det påverkar inte svängningarna på arbetsmarknaden så mycket, men det påverkar de sociala konsekvenserna.

Fredrik Reinfeldt karikatyrJag konstaterar att Reinfeldt i stort är nöjd med regeringens insatser på arbetsmarknaden. Han ger dessutom uttryck för en viss ödmjukhet när han säger att man ständigt omprövar och tar till sig av andra möjligheter. Han säger sig också lyssna på andra inklusive oppositionen. Tyvärr Reinfeldt! Under 6 års tid har kritiken mot den arbetsmarknadspolitik som din minister Hillevi Engström förestår – inte gett någon annan förändring än att man bytte namn på den tredje Fasen till sysselsättningsfasen. Sen när Reinfeldt säger sig ha lyssnat av så är det synnerligen verklighetsfrämmande kommentarer. Andra som i princip talar med samma människor förmedlar en helt annorlunda bild – en bild som bättre stämmer överens med verkligheten. Dagens Nyheters artikel bekräftar den verkligheten Reinfeldt – inte minst de individuella åtgärder vi kan läsa här nedan – också det saxat ur DN:s artikel.

Syfte: Halveringen av restaurangmomsen skulle öka sysselsättningen i en bransch där många ungdomar och invandrare arbetar.

Effekt: Osäker.

Restaurangbranschen hävdar att 6 000 nya jobb skapats, men experterna tvivlar på att sänkningen skapar fler jobb i ekonomin som helhet. Finanspolitiska rådet menar att sänkningen är ineffektiv och kan uppfattas som ett branschstöd. I sin granskning skriver rådet att beräkningarna för hur effekterna av reformen är överskattade.

Nystartsjobb

Syfte: En subventionerad anställning som ska få tillbaka dem som varit arbetslösa i mer än tolv månader i arbete.

Effekt: God. Minskad arbetslöshet, fler jobb.

I november arbetade 41 315 i nystartsjobb. En rapport från IFAU visar att långtidsarbetslösheten minskar med två månader för dem med nystartsjobb. Majoriteten får behålla jobbet även efter att subventionen upphör. IFAU fann dock att 63 procent av anställningarna skulle ha kommit till stånd även utan subventioner från staten.

A-kasseavgifter

Syfte: Medlemmar i a-kassor med hög arbetslöshet skulle betala högre avgift. På så vis skulle lönekraven och därmed arbetslösheten pressas ner.

Effekt: Fiasko.

Finanspolitiska rådet har konstaterat att differentieringen av a-kasseavgifterna av en rad olika anledningar inte hade de önskade effekterna. I stället ledde dessa till att hundratusentals människor, ofta i låglönebranscher, lämnade a-kassan. I november konstaterade finansminister Anders Borg att reformen inte varit helt lyckad och att han kunde tänka sig att ta bort differentieringen.

Jobbgaranti för unga

Syfte: Att snabbare få ungdomar tillbaka i arbete.

Effekt: Inga långsiktiga.

IFAU:s granskning visar att ungdomar fick jobb snabbare under ett av två undersökta år. Forskarna fann dock inga långsiktiga effekter. Ett år senare var ungdomarna i målgruppen i lika hög grad inskrivna hos Arbetsförmedlingen.

Sänkning av arbets­givaravgifter för unga

Syfte: För att minska arbetslösheten bland dem under 26 år halverades arbetsgivaravgifterna för dem.

Effekt: Ingen mätbar.

Arbetslösheten bland unga är högre och sysselsättningen är lägre än den var när reformen sjösattes. Både Finanspolitiska rådet och IFAU har ifrågasatt om sänkningen har några långsiktiga effekter för sysselsättningen. Det pågår flera studier om reformens effekter.

Jobb- och utvecklingsgaranti

Syfte: Se till att långtidsarbetslösa inte fastnar i passiv arbetslöshet.

Effekt: Svag.

Aktiviteten ska motsvara den tid deltagaren skulle ha arbetat. Men en granskning från IFAU visar att aktiviteten är mycket lägre. De flesta, 65 procent, lade högst tio timmar i veckan på aktiviteter och jobbsökande.

Jobbcoacher

Syfte: De så kallade jobbcoacherna infördes 2009 och skulle hjälpa arbetslösa i deras jobbsökande.

Effekt: Marginell.

En färsk granskning från IFAU visar att 2,6-miljarderssatsningen inte gav fler jobb. Enligt rapporten kortar coacherna arbetslöshetstiden för personer som redan står nära arbetsmarknaden med en till två veckor. Däremot är de med en jobbcoach mer nöjda än andra.

Etableringsreform för nyanlända flyktingar

Syfte: En så kallad etableringslots ska hjälpa nyanlända flyktingar att etablera sig i Sverige.

Effekt: Mycket liten.

Enligt en rapport från Statskontoret har endast fyra procent av dem som varit inskrivna fått jobb.

Kulturarvslyftet

Syfte: Ge människor som varit sjukskrivna eller arbetslösa länge en chans på arbetsmarknaden samtidigt som kulturarvet rustas upp.

Effekt: Fiasko.

Målet för i fjol var att 1 200 utförsäkrade skulle få jobb. Det blev 106. Årets mål på 2 000 nås inte heller.

Rut

Syfte: En av tankarna med avdraget för hushållsnära tjänster var att skapa fler jobb i tjänstesektorn.

Effekt:Fler jobb.

Det finns ännu inga oberoende granskningar av rutavdragets effekter för sysselsättningen. Däremot visar Skatteverkets årliga genomgångar att fler utnyttjar avdraget och att fler företag i sektorn startas. Att Skatteverket menar att svartjobben minskat är också en indikation på att sänkningen sannolikt haft sysselsättningseffekter.

Jag konstaterar följande när jag summerar effekterna på samtliga dessa arbetsmarknadspolitiska åtgärder att;

2 av åtgärderna kan definieras som rent fiasko.

1 av åtgärderna definieras som osäkra effekter.

6 av åtgärderna definieras såsom ”Inga mätbara effekter” – ”svag effekt” – ”mycket liten effekt” – ”marginell effekt” – ”inga långsiktiga effekter”.

2 av åtgärderna har gett jobb men med acklamation för att en av åtgärderna med stor sannolikhet skulle ha kommit till stånd utan statlig subvention. Den andra åtgärden gör Skatteverket analysen att svartjobben minskat vilket KAN tyda på att jobben blivit fler.

540412_206117136173577_100003258761270_347506_1903988968_nVilket ”lysande” resultat Reinfeldt för ett ”arbetarparti”!!! Att högern med moderater i spetsen INTE skall syssla med arbetsmarknadspolitik torde därmed stå helt klar. Moderaterna har ännu en bit innan man kan definiera sig som ett ”arbetarparti” en enda gång till jag hör en moderat hävda att de är ett arbetarparti borde ni stå och skämmas ögonen ur er – klarar man inte ens av det då är det bekräftat att verkligheten är så långt bakom er att det kan räknas i ljusår. Man har inte ens kommit till den första bokstaven i ordet arbetarparti. Insikt och ödmjukhet samt öppen för andra förslag lyser – och har lyst – med sin frånvaro under hela Alliansens maktinnehav. Några förhoppningar om en förändring lyser likaledes med en frånvaro. Därför är det viktigt att det riktiga och enda arbetarpartiet får ta över taktpinnen innan kaoset på arbetsmarknaden är fulländat

images (82)

Lämna en kommentar

7 kommentarer

 1. Christer Brandt

   /  3 januari, 2013

  Det talades om starka påtryckningar från SNS och Urban Bäckström för att hindra att S gick emot privatiseringen. Urban B är tydligen djupt förankrad i i den högsta eliten via det korrupta BIS, där han var vd. Exceptionellt !!! Sedan finns EU och euroavtalet. Där finns en hund begraven. S är inblandat i något allvarligt som gällt sedan Palmes bortgång..

  Gilla

  Svara
 2. Christer Brandt

   /  3 januari, 2013

  Björn denna historia om regeringspolitik om arbetspolitik, innehåller dunkla avsikter. Det talas om arbete, jobb och sysselsättning. Vad är det ena och det andra. Vi måste betrakta samhället i sin helhet. Missionen innehåller väldstånd, utveckling, framförhållning och samhällsnytta.

  Arbete (work) är en kreativ handling att vara till nytta för en omgivning och samhällsbygget. Arbete involverar hela människan i beslut och planering och att enligt personens yrke kunna ta ansvar enllgt det de är utbidlade för. Vi ser en slakt där samhällsnytta och välstånd, ersätts av jobb som gör folk till drängar och pigor. Jobb ar inget arbete. Jobb innehåller en reducerad människosyn. En delvalvering av människa och samhälle. Ytterst allvarligt. Tyvärr förstår få innebörden. Men vi ser det ske nere i Europa och sociala uppror kan komma 2013.

  Jobb (labour) är att verkställa ett överordnat system. Ett steg till tråldomsjobb. Löpande bandet och Taylorism är symboler för detta. Vi ser inom det offentlgia och en tjänstesektorn en industrialisering av arbetet. De magra organisationerna rider på detta. Hälsan förstörs. Unga förtvivlas när deras långa utbildning inte kommer till nytta. Hur ska deras framtid se ut. Hem och familj skadas.

  Vad tusan är sysselsättning? Sysselsättning är ett tidsfördriv. Vi har en misshållning av resurser på förädande sätt. Fas3 är det ulitma missbruket och mänsklig cynism.

  I den förkrympta värld ska vi förvandla oss till en plånbok och i liberalism sätta på oss tvångströjan. Det 30-åriga kriget sker igen och blir det 40-åriga om vi börjar i 70-talet.

  Det för sorgligt att oppositionen är så ohyggligt tam och stendöv inför det som sker. Det polltiska fällan är att tro på att analysera vem är det som är mest mitten och vems är mest modern och fäkta för detta. Då är de tolat blinda. Innehållet är ett mörkt hål.

  Vad är sanning? Ja det är frågan. Och vad propagandan???

  Gilla

  Svara
  • Hej Christer och god fortsättning!

   Ja jag kände mig tvungen att kopiera artikeln då den ligger för påseende endast 24 timmar! Måhända en överenskommelse med ”papa Doc” vad vet jag.

   Det som vi ändå väl kände till – trots högerns propaganda = högerns sanningar – blev på något sätt bekräftat genom denna artikel. I stort är hela arbetsmarknadspolitiken ett enda stort fiasko. Det som upprör är Reinfeldts sätt att minimera verkningar genom att ”ödmjukt” tillstå en del felaktiga åtgärder samtidigt som han säger sig vara öppen för andra förslag även från oppositionen. Då undrar man varför man inte tagit till sig av all den kritik som kommit från oppositionen. Hela deras politik är uppbyggd på ett enda falsarium utan någon som helst verklighetsanknytning – den bygger på nyliberala idéer ihopkokade hos någon av dessa marginaliserade partiledare hemma hos någon. Det är min förhoppning att det skall svänga rejält detta år – fast fan tror på det med tanke på den överväldigande liberala mediepress vi har i landet.

   Gilla

   Svara
   • Christer Brandt

     /  3 januari, 2013

    Ja, Björn de drivs av en politisk övertygelse och Reinfeldt vill gå långt . Det skrev. han i sin bok. Han är beredd att ta strid. Tyvärr vill oppositionen också vara i mittfåran. Stefan L kunde talat mycket mer om vår situation. Han kunde ha byggt upp en majoritet!! Pressen har inget stoff att lyfta fram och sätta emot. Vem ska leda oppositionen.??? S borde om någon lyssnat på kritiken..

    Gilla

  • Ja jag har kritiserat denna tystnad och förstår den inte. Det är ju självmål för Stefan och har varit det länge. Det är en märklig tystnad måste jag säga – men å andra sidan är det tämligen tyst från hela oppositionen just nu när man kan skjuta in sig på så mycket. Märkligt!

   Gilla

   Svara
 1. Djur, pensionärer och en uppgörelse med Moderazisterna | skvitts
 2. När verkligheten springer ifatt Reinfeldt och hans allierade kollaboratörer. « BJÖRN ALVEBRAND

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: