När rumpan är bar…….

skämtteckning21När det opinionsmässigt går allt sämre för Alliansen har man inte längre råd med sanningen. Då försöker man hitta olika möjligheter att förklara för väljarna att verkligheten inte alls ser så dålig ut som oppositionen ger uttryck för – tvärtom man försöker inbilla väljarna att Sverige är ett bättre land idag att leva i än det var 2006. För vem och vilka? Nu senast  är det Kent Persson som tidstypiskt gör det på Instagram där han försöker minimera ungdomsarbetslösheten. I stället för att säga att arbetslösheten bland unga är över 20 % beskrev Moderaternas partisekreterare Kent Persson ungdomsarbetslösheten som att 92 % av landets unga jobbar eller studerar. Det ger en verklig arbetslöshet på bara 8 %. Låt mig bringa lite reda i allt detta siffertrixande som Moderaterna gör sig skyldigt till. Inför valet 2006 står att läsa följande i Alliansens valmanifest;

Gruppen heltidsstuderande som samtidigt sökt arbete uppgick till 90 000 personer. Många av dem studerar i huvudsak därför att de inte kan hitta ett arbete. I internationell statistik räknas de som arbetslösa.

SiffertrixandeDå Sverige hade en socialdemokratisk regering – räknades studenter inte som arbetslösa. Högern ansåg då att det var ett bevis på att Göran Persson efter ett långt maktinnehav hade misslyckats med jobben och därför försökte dölja unga arbetslösa i statistiken. Då ansåg man att studenter som var inskrivna på Arbetsförmedlingarna skulle ingå i arbetslöshetsstatistiken – helt i enlighet med hur man räknar arbetslösheten inom EU. I augusti var ungdomsarbetslösheten – alla de under 25 år – enligt EUROSTAT 23,6 % säsongsrensad statistik. I avsikt att försköna statistiken – kanske för att minska angelägenheten att sätta in ordentliga resurser – använder man sig nu av samma taktik som man kritiserade Göran Persson för. Moderaterna använder sig av ett flexibelt sätt att ange arbetslösheten för de unga allt utifrån hur det passar bäst. Med Moderaternas sätt att ange arbetslösheten överhuvudtaget skall de som ingår i Arbetsförmedlingens garantiprogram räknas som studerande och inte ingå i arbetslöshetsstatistiken. 35 000 i Fas3 utgår således ur arbetslöshetsstatistiken enligt Moderaternas sätt att räkna. 

Att man är försiktig med att ange arbetslösheten i andra siffror än i absoluta tal är ett sätt att försköna verkligheten. I augusti 2013 var arbetslösheten enligt EUROSTAT 8%. I september 2006 var den 6,7%. Arbetslösheten sjönk stadigt till sin lägsta notering april 2008 till 5.6% till stor del beroende på en pågående högkonjunktur. Därefter sköt den i höjden på grund av finanskrisen som drabbade oss främst genom minskad export och nådde sin högsta punkt i april 2010 med 9,3%. Finanskrisen stabiliserades och exporten ökade över normalindex därefter – men trots det har arbetslösheten parkerat sig på dagens 8% och stigande. Huruvida Alliansens jobbskatteavdrag haft en positiv eller dämpande effekt på arbetslösheten är mycket tveksamt. Roger Mörtvik på TCO skriver följande på bloggen utredarna;

Många tycks tro att det finns ett akademiskt, vetenskapligt stöd för att jobbskatteavdraget har skapat runt 100 000 nya jobb. Så är inte fallet. Det finns ingen vetenskaplig studie som visar att det har haft den effekten, eller ens någon effekt. Helt enkelt för att det inte går att visa annat än som antaganden. Det finns teorier, modellskattningar och utländsk empiri som visar att det kan ha effekt. Det finansdepartementet har gjort är att utgå ifrån vad som är förväntade effekter av jobbskatteavdrag lagt in det i en modell som utgår från vad som har hänt på arbetsmarknaden. Sen har man ”konstaterat” att de jobb som skapats har gjort det genom jobbskatteavdragen, helt enkelt för att modellen utgår ifrån att så borde vara fallet, inte för att studien visar att så är fallet.  Regeringen skriver i sin egen rapport (sid 36) Modellskattningarna är dock inte signifikanta, vilket medför att resultaten måste tolkas med stor försiktighet”. Någon sådan försiktighet gick inte att spåra under seminariet eller i regeringens tolkning av rapporten.

images (38)IFAU konstaterat i en rapport att ”vår slutsats efter en omfattande analys är att resultaten inte på ett trovärdigt sätt kan tolkas som effekter av jobbskatteavdraget”. Slutsatsen är att det inte finns något stöd för vilken effekt jobbskatteavdragen har för sysselsättningen. Det finns indicier, men tio studier som bara ger indicier och inte är signifikanta bildar inte en stor signifikant studie tillsammans. Mot bakgrund av detta brukar man istället och ofta påtala att man har lyckats sysselsätta 200 000 fler i arbete sedan 2006. Även den siffran är diskutabel då den nedgång av arbetslösheten som skedde under Socialdemokraternas sista tid vid regeringsmakten fortsatte under hela 2007 och en stod del av 2008. Det vore således oärligt att tillskriva sig den sysselsättningsökningen som var en följd av högkonjunkturen snarare än effekterna av jobbskatteavdraget som infördes vid årsskiftet 2006/2007. Att man därutöver använder sig av absoluta tal är en avvikelse från vad som är allmänt förekommande – nämligen som andel av arbetskraften. Att bortse från befolkningsökningen under samma tid visar bara på att Moderaterna exkluderar nära 400 000 människor i landet som är den befolkningsökning som skett under samma tid som man beräknar att dessa 200 000 nya jobb skapats. Förvisso inget ovanligt när man ville försköna arbetslösheten genom att bara inkludera ”medelålders svenskar mitt i livet”.

Något som ändå gör mig glad – men bestört – är att man nu så smått börjat inse från oppositionen hur man lurat svenska löntagare på jobbskatteavdragen. Jämför man hur socialförsäkringspremierna utvecklats under Alliansens tid inser man snabbt hur grundlurade svenska löntagare blir på den andel av socialförsäkringarna som man avsatt för olika försäkringslösningar finansierat jobbskatteavdragen.

socialförsäkringspremier0612

Notera att sjukförsäkringsavgiften, arbetsmarknadsavgiften samt arbetsskadeavgiften har i vissa fall halverats under Alliansens regeringsinnehav.  Den allmänna löneavgiften går rätt in i statens kassakista och avsikten med den allmänna löneavgiften tillkom ursprungligen för att finansiera vår andel av EU- kostnaden. Här har det skett en omfördelning från sjukförsäkringsavgiften – 3.62%, arbetsmarknadsavgift – 1.54%samt arbetsskadeavgift med – 0.38% till den allmänna löneavgiften. Låt mig tillägga att arbetsmarknadsavgiften är en socialavgiftslag delad i två lagstiftningar. Arbetsmarknadsavgiften skall enligt dessa lagstiftningar finansiera arbetslöshetsförsäkringen, aktivitetsstödet, kostnader för lönegarantin samt statliga ålderspensionsavgifter enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift som betalas på ersättningarna ovan. Systemet med arbetsmarknadsavgiften infördes genom de förändringar som genomfördes efter förslag av den så kallade ARBOM-utredningen (SOU 1996:150). Tanken var att kostnaderna för arbetslöshetsförsäkringen och den övriga arbetsmarknadspolitiken inte skulle belasta statsbudgeten. Så lurar Anders Borg dig – så lurar man alla löntagare med sina jobbskatteavdrag.

cropped-solroslogoJag vill gärna göra mina läsare uppmärksamma på Solrosuppropets årliga kalender för vanligt folk som Alliansen ofta brukar tala om och som fått det så mycket bättre. Deras vanliga folk är förmodligen inte detsamma som Solrosuppropet menar är också vanligt folk. Solrosuppropets årliga kalendrar är mycket uppskattade och överskottet går till Solrosuppropets olika engagemang för alla de alldeles vanliga människor som råkat illa ut med Alliansens åtgärder. Här kan du närmare ta del av hur du kan gå tillväga för att skaffa dig årets kalender.

VälfärdsmanifestationenSist vill jag uppmana alla som ännu inte skrivit på Välfärdsmanifestationens namninsamling att göra detta. Ditt namn kan betyda en förändring. Du finner dessutom de värdegrunder VM står för i sin budkavle här.

%d bloggare gillar detta: