Moderaterna tycker att LO bedriver en cynisk kampanj.

ArbetsolyckorModeraterna skryter om hur arbetsplatsolyckorna sjunkit under deras snart två mandatperioder. Det är sant! Arbetsplatsrelaterade olyckor med dödlig utgång har sjunkit – dock knappast relaterat till enbart från 2006. Allt sedan 1998 och fram till 2007 var dödsolyckorna marginellt avtagande. 2007 ökade dödsolyckorna markant till hela 75 för att åren därefter sjunka till allt mellan 75 till för 2012 med 45 olyckor med dödlig utgång. Låt mig därvid hävda att varje dödsfall som kan relateras till en arbetsplatsolycka är ett dödsfall för mycket och en nollvision borde vara ett mål – inte att jämföra hur dödsfallen tenderar att öka respektive minska beroende på vilken regering som vid vart tillfälle styr landet. Sådana påståenden för att visa på något som varit ett faktum under en följd av år tenderar bli ren och skär valpropaganda. Att arbetsplatsrelaterade olyckor sjunker har också en förklaring – en förklaring som man gärna utesluter. Vi har idag 8% arbetslöshet – det är därför inte heller konstigt att arbetsplatsolyckorna blir mindre än om vi haft det omvända förhållandet. Men trots detta faktum ökar arbetsplatsolyckorna där sjukskrivning blir en följd. Den förklaringen kan till stor del härledas till den andel ungdomar som får sitt första arbete samt bemanningsföretagens underlåtenhet att informera om risker på arbetsplatserna. De arbetsgivare som anlitar bemanningsföretagen för att klara olika toppar i entreprenaden anser – med all rätt – att det ytterst är den som har ett mellan arbetsgivare och arbetstagare giltigt anställningsavtal som också har skyldigheten att informera om risker på arbetsplatsen samt tillse att erforderlig skyddsutrustning finns tillgänglig. Mellan 2009 och 2012 har arbetsplatsolyckor med registrerad sjukfrånvaro ökat med nästan 4300 i hela landet.  Statistiken visar dessutom att arbetsplatsolyckor oftare drabbar entreprenörer än företaget som äger anläggningen. Så var även fallet när två anställda dog i samband med att de skulle tömma en cistern på tjärslam på SSAB i Luleå för en tid sedan.

Smörgåsbord-för-arbetsgivareBättre konjunktur desto fler arbetsplatsolyckor och vice versa. Mot detta talar således den ökande trend av olyckor som innebär sjukfrånvaro. Därför skall man inte hos moderaterna slå sig för bröstet allt för mycket. Men är det då regeringens fel att arbetsplatsolyckorna ökar? Både ja och nej. Givetvis kan inte regeringen lastas för olyckor som sker av underlåtenhet att följa lagstiftningen. Att arbetstagaren negligerar riskerna eller att arbetsgivaren underlåter att förebygga olyckor på arbetsplatsen är inte regeringens fel. Däremot är det regeringens fel att allt mindre satsas på arbetsmiljön. Att skära ned i Arbetsmiljöverkets budget med 20% får konsekvenser – en sådan konsekvens  är att mellan 2006 och 2011 minskade antalet arbetsmiljöinspektörer från 389 till 251. Eller att lägga ner en bevisligen bra och i sammanhanget unikt samlad forskning av arbetsmiljön får naturligtvis också konsekvenser. Forskning och erfarenhet har visat att de flesta olyckor beror på dålig kommunikation – det finns således all anledning att öka informationsflödet istället för att minska det eller som Alliansen gjort – avsluta det helt. Fortfarande har jag inte fått några tillfredsställande svar varför man lade ner Arbetslivsinstitutet och lät ett antal andra aktörer agera huvudmän för den samlade forskning som Arbetslivsinstitutet bedrev. Vi kommer nog sanningen närmast när jag vill hävda att det var av ideologiska skäl som man lade ner myndigheten. Nu när det riktas kritik mot regeringen då anser man att det bedrivs ”negative campaigning”  och avfärdar all annan sakkunskap som orättfärdig. Att LO med flera fackliga organisationer är djup oroade över de arbetsplatsolyckor som sker är en obefogad oro – dödsolyckorna är i avtagande och därmed kan vi stilla oss – Alliansen gör rätt och alla andra gör fel.

LO och döden på arbetsplatsenNär opposition och media söker svar från arbetsmarknadsdepartementets chef Elisabeth Svantesson väljer hon – i likhet med sin egen chef – att vara tyst. Frågan är vad kommer regeringen att göra för att uppnå en nollvision vad avser dödsolyckor på arbetsplatserna. Frågan är – som bekant – inte oberättigad fast vissa moderata riksdagsledamöter anser att det är cyniskt att ställa sådana frågor till en minister som skall vara ytterst ansvarig. Jag drar mig också i sammanhanget till minnes en interpellationsdebatt i riksdagen där dåvarande arbetsmarknadsminister Hillevi Engström fick frågan varför man lade ner Arbetslivsinstitutet.  Att ingen skall behöva förolyckas på sitt arbete inledde hon med – och där höll jag med henne – men sedan utvecklade hon anförandet med att hon bestämt avfärdar kritiken mot nedläggningen av Arbetslivsinstitutet med att det faktiskt inte var hon som gjorde det utan den tidigare arbetsmarknadsministern Littorin. Svaret överraskade mig då jag uppfattade att hennes svar att enskilda ministrar inom den moderata riksdagsgruppen inte behöver ta ansvar för sitt partis egna politiska åtgärder – vi har sett sådana tendenser tidigare fast då rörde det i och för sig om ett annat parti – dock en koalitionspartner som envist hävdar att samarbetet är utmärkt inom Alliansen – när Reinfeldt skyllde NUON-affären på dåvarande Centerledaren Maud Olofsson.  Fler exempel finns men jag tror det räcker som det är.

Moderata arbetarpartietSvensk arbetsmarknad behöver inte fler fasansfulla öden som drabbar hela familjer när unga människor som just tagit sina första steg in på arbetsmarknaden förolyckas eller invalidiseras. Enligt EU-kommissionen behövs insatser både på europeisk och på nationell nivå. Den nya strategin syftade bland annat till att minska arbetsplatsolyckorna med 25 procent fram till år 2012. Dessutom anser kommissionen att det behövs bättre verktyg för att identifiera och förebygga nya risker i arbetslivet. Där har Alliansen misslyckats kapitalt. Regeringen har tydligt nedprioriterat arbetsmiljön genom att lägga ned Arbetslivsinstitutet och därmed viktig arbetsmiljöforskning samtidigt som man minskat resurserna till Arbetsmiljöverkets inspektioner till förmån för skattesänkningar. Den väg som Alliansen vandrar är en felaktig väg. I alla andra sammanhang betonas vikten av forskning som ett sätt att skaffa sig ett bra underlag för beslut i olika frågor – dock inte vad avser Alliansens miljöarbete. Alliansens arbetsmiljöarbete är endast en fråga om kostnader – det huvudsakliga är att lösgöra pengar för skattesänkningar och arbetsmiljöarbetet får bedrivas av andra så gott det går. Det är bara att konstatera att Moderaternas bästa gren är definitivt inte arbetsmarknadspolitik – arbetarparti till trots. Den nya loggan man stolt visar upp visar bara på motsatser. Jag skulle uppriktigt sagt skämmas om jag vore moderat och ställde mig bakom den loggan.

%d bloggare gillar detta: