Så tog vi kål på Apoteken.

politikVi hade ett Apoteksmonopol – ett monopol som var väl fungerande – ett monopol som försörjde behovet såväl i storstäderna som i glesbygd. Ett monopol som var effektivt och tillhandahöll receptbelagda mediciner för de som behövde detta omedelbart – ett monopol som medborgarna hade stort förtroende för. Men det räckte inte för Alliansen. Allt som stavas monopol för borgerligheten blir till ett rött skynke och skall privatiseras – om inte allt så åtminstone delar av det. Men Apoteken har inte varit i statlig ägo särskilt länge. Apoteksverksamhet i Sverige har funnits i form av offentliga apotek sedan andra halvan av 1500-talet och befann sig länge i en period av förändring efter att det statliga apoteksmonopol som infördes 1970 avskaffades 1 juli 2009. Fram till 1970 drevs de svenska apoteken av enskilda apotekare, som hade särskilda privilegiebrev från staten. Privilegiebreven kunde också ärvas – och i enstaka tidigare fall kunde apotekaränkor bli ägare – och fortsätta driften på detta sätt. Apoteksnäringen förstatligades 1970 genom ett blocköverskridande beslut – trots att Socialdemokraterna hade egen majoritet sökte man en samförståndslösning där samtliga riksdagspartier – även den borgerliga oppositionen – röstade för förstatligandet. Genom Alliansens försorg är det numer mer eller mindre, fritt fram för privata bolag att bedriva apoteksverksamhet i Sverige. 2009 fanns cirka 920 apotek i Sverige. Omsättningen i dessa apotek – som säljer direkt till privatpersoner – uppgick 2009 till 31,6 miljarder kronor, varav 22,4 miljarder utgjordes av receptbelagda läkemedel, 3,7 miljarder av receptfria läkemedel och 5,5 miljarder av andra produkter som inte var klassade som läkemedel. Därutöver fanns läkemedelsförsäljning direkt till sjukhus och andra vårdföretag.

göran-hägglundAlliansens motivering att avreglera – eller omreglera som de hellre ville kalla det – synes vara en näst intill meningslös reform. Receptfria mediciner skulle nu kunna erhållas i vilken sjabbig kvartersbutik som helst och inte oväntat sökte lokala kiosker, bensinstationer och matvarubutiker tillstånd att sälja receptfria mediciner som det fick på löpande band. Öppettiderna för dessa butiker var ett ytterligare argument – nu behövde man således inte stå utanför ett stängt Apotek klockan 19 en kväll det var bara att bege sig till en närbutik i området så kunde du få ditt Alvedon eller vad det nu var man behövde. Man behövde inte ens finna ett – sedan tidigare – nattöppet Apotek för att finna sin medicin. Det var väl bra! Visst! Saken är bara den att det statliga Apoteksmonopolet – genom en relativt obetydlig lagändring skulle kunna tillåta att – genom ombud – kunna tillhandahålla receptfria läkemedel hos privata näringsidkare. Därmed hade man kunnat tillfredsställa den motiveringen man anförde som skäl för privatiseringen – att utöka tillgängligheten. Det andra skälet till denna avreglering var att nu skulle antalet Apotek öka i landet. Konkurrensen skulle också bli avgörande på priset på läkemedel  – ett inte helt oväntat argument vad avser marknadsfundamentalistiska nyliberaler. Hur blev det då – nu 4 år efter reformen? Ta en tratt häll en stor andel av Apoteket AB:s apotek i tratten och ut kommer en samlad andel på ett enda ställe – nu i privat ägo. Göran Hägglund (KD) kallar det för en succé då det nu finns fler apotek i Sverige – alla på samma platser. Majoriteten av svenskarna bor i städerna och Göran Hägglund ser bara landsbygdens folk som i vägen för vargarna. Vi omfamnar vår älskade nyliberalism och gör stående ovationer för att våra apotek läggs ner på landsbygden – i enlighet med den fria marknaden olönsamma delar av vårt land – att det bor människor där är ovidkommande! Äntligen! Marknaden har alltid rätt och skulle det varit samhällsekonomiskt lönsamt att inte behöva köra rörelsehindrade döende gamla med färdtjänst till apoteket varje vecka så hade inte apoteken lagts ner –  utan marknaden hade löst allt!

images (70)Marknaden såg till att öka tillgängligheten i storstäderna och minska den på landsbygden av lönsamhetsskäl – är någon egentligen förvånad? Bara i landets huvudstad kan man idag besöka 18 apotek på mindre tid än en timme med hjälp av enbart apostlahästarna. Allt sedan 1 juli 2009 och fram till dagens datum har 356 nya apotek etablerats – samtliga i tätorter och i huvudsak storstäderna. Ett ytterligare problem är att marknaden ogillar lagerhållning vilket innebär konkret att mediciner ofta inte finns tillgängliga då kunderna behöver det. Återigen – i storstäderna kanske detta inte är något större problem då det bara är att promenera till nästa Apotek några hundra meter bort och hoppas de har den efterfrågade medicinen – problemet uppstår på landsbygden där det bara finns ett enda Apotek inom en radie på några hundratusen kvadratkilometer. Det här har ju till och med Göran Hägglund uppmärksammat varför man ålagt Apoteken genom lagstiftning att tillhandahålla efterfrågad medicin inom 24 timmar. Inga problem säger Apoteksföreningen – stora problem säger kunderna – även i storstäderna. Innan avregleringen fans aldrig detta problem är den samlade erfarenheten.

600002_10151899997720647_479897032_nPriserna då? Jodå visst har det skett förändringar även där. För den prismedvetne gäller det att ligga i ordentligt. Köper du en ask Alvedon på ett Apotek i stan för 45 Kronor kan du hitta samma ask för 39 kronor på Rusta eller i den närbelägna kvartersbutiken för hela 60 kronor för samma ask. Det skall härvid sägas att prissättningen för icke receptbelagda läkemedel – enligt läkemedelsverket ca 200 sorter – är fria och har genomsnittligt ökat med 17 procent medan priserna på receptbelagda läkemedlen ökat med cirka 1% över Konsumentprisindex (KPI). En annan följd av avregleringen är att 90% av kommunerna – som har skyldighet men inte fått direktiv hur denna kontroll skall bedrivas – inte kontrollerar butiker som säljer receptfria läkemedel vilket får till följd att flertalet läkemedel som används kan ge livsfarliga konsekvenser om de används på ett felaktigt sätt eller om butikerna följer de anvisningar utfärdade av Läkemedelsverket. Att läkemedel som säljs på Statoil – som exempel – också skulle innebära att dessa är ofarliga avfärdas av Läkemedelsverket. Antalet farmaceuter har heller inte följt utvecklingen med antalet nyetablerade Apotek vilket inneburit att service och kunskap gått förlorad och kunderna får inte den kunskap om enskilda läkemedel och dess eventuella biverkningar tillgodosedda.

hemlig1Riksrevisionen har utfärdat omfattande kritik mot regeringens omreglering av Apoteksmarknaden. Man har granskat om regeringen utformat och genomfört försäljningarna av apoteken i enlighet med riksdagens intentioner och om de redovisats på ett transparent och ändamålsenligt sätt. Motivet för granskningen är att försäljningen av apoteken är en central del av omregleringen av apoteksmarknaden. Försäljningen är komplex och innefattar en hantering av betydande tillgångar och en omfattande omstrukturering. Och Göran Hägglunds svar på den kritiken avfärdas helt sonika samt använder han den hemligstämpel – som snart sagt börjar bli tämligen sliten genom Alliansens flitiga användning – för att inte medborgarna skall få veta hur affärerna gått till. Så gick det med den transparensen. Det är ju bara skattebetalarnas pengar man bedriver hasard och mygel med. Med lite poetisk rättvisa så åker Kristdemokraterna och landsbygdsfientliga Göran Hägglund ut ur riksdagen i nästa val. Denne fege usling till inkompetent minister avböjde via sin pressekreterare att kommentera nedläggningarna när SvD ställde frågor av intresse för allmänheten. Vilka slutsatser kan vi nu dra av denna ”omreglering” så här 4 år efter? Tillgängligheten har förvisso ökat men bara i storstäderna där de privata Apoteken nästan står staplade på varandra medan Apoteken i glesbygden försvinner på grund av vikande lönsamhet. Konkurrensen har inte inneburit några reala prissänkningar tvärtom har priserna differentierats och man tvingas  vara oerhört prismedveten för att hitta bästa pris på sina läkemedel. ”Just in time” som begrepp innebär att receptbelagda läkemedel som regel inte finns tillgänglig i den omfattning som var rådande innan omregleringen.  Kunskapsnivån har försämrats i samma omfattning som antalet Apotek har etablerats – kunderna får helt enkelt inga svar eller oprofessionella sådana av lekmän i branschen. Kontrollen av de privata Apoteken är obefintlig.  Det statliga Apoteket AB:s uppdrag att upplysa medborgarna, hjälpa till med egenvård och driva hälsobefrämjande arbete som syftar till att göra människor allt mindre beroende av läkemedel har ersatts av marknadsanpassade aktörer vars avsikt är att dränka medborgarna med piller av alla de slag för att öka sin egen profit. Förtroendet för Apoteksverksamheterna sviktar. Vad finns kvar av argumenten för privatiseringen? Ingenting! Återstår endast ideologiska skäl.

Några bibelcitat som väl borde vara väl kända för Hägglund – möjligen – kanske skulle kunna vara tillämpbara

”Därför finns det inget försvar för dig som dömer, vem du än är. Ty med din dom över andra dömer du dig själv, eftersom du handlar likadant som den du dömer” (Rom 2:1-3)

”Med den dom som ni dömer med skall ni dömas… Varför ser du flisan i din broders öga, när du inte märker bjälken i ditt eget?… Hycklare!” (Matt 7:1-5)

%d bloggare gillar detta: