Sverigedemokraterna vill införa motsvarande Nurnberglagar i Sverige!


SD bisarra ideologiTill alla de som anser att Sverigedemokraterna inte är ett fascistiskt parti och särskilt riktat till de borgerliga riksdagsledamöter som ansåg att både Stefan Löfvén och Magdalena Andersson borde ”tagga” ner en aning då de ansåg att partiet möjligen kan betraktas som främlingsfientliga borde ta del av motion 2014/15:1106 ”Reformering av lag om behandling av personuppgifter” inlämnad och förelagd Riksdagen av Kent Ekeroth (SD).I motionens 13:onde, 14:onde och 15:onde stycket framgår följande citerat;

För att kunna registrera denna typ i olika av data i svenska myndigheter bör Lagen om behandling av personuppgifter i Kriminalvården (2001:617) reformeras. Även Personuppgiftslagen (1998:204) och Lagen om den officiella statistiken (2001:99) kan behöva göras om för att möjliggöra detta statistiska underlag. Samtidigt ska Regeringen inkomma med direktiv till berörda myndigheter, bland andra SCB och Kriminalvården, att börja registrera ursprungsnationalitet inklusive statslösa, även inom den grupp som har svenskt medborgarskap.

Andra generationens invandrare

Utöver detta ska förutom det redan anförda om första generationens invandrare, statistik även föras på dem som är andra generationens invandrare, det vill säga de som kanske aldrig haft annat än svenskt medborgarskap, men som har en eller två föräldrar födda utomlands. Här ska då föräldrarnas ursprungsnationalitet anges. Anledningen till detta är återigen för att få tillgång till relevanta parametrar för att förstå samhällsutvecklingen eftersom kultur och värderingar inte försvinner bara för att någon erhållit ett medborgarskap. Brottsförebyggande rådet använder redan denna definition i vissa fall för att beskriva statistiken, vilket de exempelvis gjorde i rapporten ”Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet” från 2005.

Jag anser därmed att berörda lagar måste göras om för att möjliggöra analys av ursprungsnationalitet även inom den grupp som har svenskt medborgarskap, att statistiken även ska registrera andra generationens invandrare och att Sveriges olika myndigheter ska ges direktiv att samla in sådan information.

stöveltrampetFör de som inte riktigt vet vem Kent Ekeroth är kan här meddelas att han är Riksdagsledamot för Sverigedemokraterna och invald i Riksdagen sedan 2010 för Skåne läns norra och östra valkrets – också är en av de som sprang omkring med järnrör på Stockholms gator och visade i ord och handling vad de anser om både invandrare och kvinnor. Den nu inlämnade och registrerade motionen är ett hårresande och skrämmande bevis på Sverigedemokraternas fascistiska ideologi vari ingår både rasism och främlingsfientlighet och för tankarna till Nazitysklands anti-judiska lagar – Nürnberglagarna – som tog ifrån den judiska befolkningen dess medborgerliga rättigheter. Sverigedemokraterna vill registrera samtliga invandrare även de med svenskt medborgarskap samt andra generationens invandrare med en eller bägge föräldrars etniska ursprung.  Nürnberglagarna utvecklades genom allehanda tillägg vart efter tiden gick. I ett av dessa tillägg fråntogs judar sin rösträtt samt berövades sitt medborgarskap. Det blev heller inte längre tillåtet att inneha offentliga ämbeten eller vara statstjänstemän. Sverigedemokraterna vill beröva invandrade stadigvarande bosatta i landet dess rösträtt i kommunalvalen för att göra en jämförelse. Lagarna var ett tydligt uttryck för nazisternas rasideologi, där judar bedömdes utifrån sin biologiska och etniska bakgrund. Det berodde inte på vilken religion de hade. Att judarnas ursprung – mor-/farföräldrar – däremot bestämdes av religion, berodde på att människor inte fanns folkbokförda med ”rastillhörighet”. Det var bara genom att judarna var registrerade i ett judiskt samfund som man kunde identifiera dem. Byt ut judar mot invandrare och vi närmar oss en hårresande otäck jämförelse. Fascism kan ta sig uttryck i många olika skepnader. Neo-fascism är ett begrepp som antogs efter kriget och innehåller betydande inslag av fascism. I neo-fascism ingår vanligtvis ultranationalism , populism , anti-invandrings politiken eller i förekommande fall, nativism , antikommunism , och motstånd mot parlamentariska systemet och liberal demokrati. Sverigedemokraterna skall därvid hänföras till neo-fascister eller nyfascister.

I 11:e stycket i ovan angiven motion skriver Ekeroth följande citerat;

Dessvärre är det så att personer som invandrat till Sverige är grovt överrepresenterade när det gäller kriminalitet (BRÅ 1996 och 2005), där vissa regioner särskilt utmärker sig. I en rapport från 2010 anger Kriminalvården att det är en minoritet i svenska fängelser som är födda i Sverige med svenskt medborgarskap. Vidare är vissa invandrargrupper starkt överrepresenterade när det gäller utnyttjandet av Sveriges välfärdssystem, vilket framgår av en rad utredningar från riksdagens utredningstjänst. Hur det ser ut i detalj vet vi inte då svenska myndigheter skiljer sig åt i hur man för statistik på detta område.

sd rasisterEkeroth skriver således att invandrare är överrepresenterad i brottsstatistiken vilket inte stämmer med Kriminalvårdens statistik som istället anger att andelen fängslade brottslingar består till 81% av svenska medborgare. Svenska myndigheter – inklusive Kriminalvården – är förbjuden enligt lag att registrera etniskt ursprung. Lagen anser Sverigedemokraterna är ett ”problem” då man inte kan registrera ras och eller etniskt ursprung. Sverigedemokraternas – jämförelsevis – korta historia är kantad av exempel på fascistiska tendenser som främst utgår från nationalism, främlingsfientlighet och högerextremism. Den senare definitionen i formen att motarbeta värden så som  jämlikhet och lika rättigheter och på så vis påminna om reaktionära, konservativa krafter som motsatt sig införandet av ett samhälle byggt på dessa värden.

LoSverigedemokraternas enda fråga idag är den – som det uttrycker sig – massinvandringen. Vi har förvisso en i jämförelsen med övriga nordiska länder en betydligt högre flyktingmottagning men knappast massinvandring i den bemärkelse som Sverigedemokraterna vill antyda. Konstanten vad avser nettoinvandring (ca 18,000 per år) har bibehållits allt sedan 1980-talet även om Migrationsverket nu prognostiserar en förhöjd invandring relaterat till oroligheterna i Mellanöstern så räknar man med att konstanten bibehålls ur ett längre perspektiv – så någon okontrollerad massinvandring pågår således inte.  Det som jag tycker är märkligt i det sammanhanget är att det finns en majoritet av politiker som inte ens bryr sig om att redovisa motfakta och bemöter Sverigedemokraternas onyanserade och lögnaktiga påståenden vad avser vår flyktingmottagning och den efterföljande anhöriginvandring som sker – det råder någon slags beröringsskräck hos politikerna att överhuvudtaget diskutera invandringen. Märkligt då alla fakta finns tillgängliga från bland annat Migrationsverket och Statistiska Centralbyrån – sammanställt av Magasinet Ordfront. Vad man istället bör inrikta sig på är en bättre fördelning av flyktingmottagningen på fler kommuner för att jämna ut det tryck som flertalet kommuner drabbas av. Och en förbättrad mottagning som innefattar utbildning i det svenska språket samt grundläggande information om samhället – dess skyldigheter och rättigheter. Snabbare handläggning av alla asylärenden innebär förbättrade rutiner på myndigheten. Det finns således en rad av åtgärder som istället borde diskuteras än massinvandring. Ett stort missnöje mot invandringen kan härledas till dels en arbetsmarknad som inte fungerar, en bostadssituation som närmast kan liknas vid den situation vi hade före miljonprogrammet infördes på 60-talet. Sverigedemokraterna har fritt fått äga frågan allt för länge – det är dags för våra politiker att ta av sig ögonbindlarna och se verkligheten. Inte göra som Jan Björklund med flera – kritisera definitionen fascism vad avser Sverigedemokraterna. Det är dags att inse vad slags parti de har att göra med innan det är försent.


För de av mina läsare som vill fördjupa sina kunskaper avseende flyktingströmmarna i världen kan ta del av dessa genom nedanstående länkar som i förekommande fall motbevisar Sverigedemokraternas förvanskade och onyanserade lögner om ”Massinvandring” till vårt land. Istället för ”tjafset” att Sverige tar emot alldeles för många flyktingar borde diskussionen innefatta kvalitén på flyktingmottagningen och alla de efterföljande åtgärder som erfordras för att flyktingarna skall kunna komma in i samhället på ett humant sätt och därmed bidra till samhällsbygget gemensamt med alla övriga i landet.

Eurostats hemsida kan man ta del av flyktingmottagandet inom EU.

UNCHR kan man ta del av flyktingströmmar över hela världen.

Statistiska Centralbyrån kan man ta del av flykting och asylmottagningen i Sverige samt folkmängdsökningen.

Migrationsverkets hemsida kan man ta del av statistik avseende beviljade asylmottagandet samt regelverk för asylmottagning med mera.

Annonser
Lämna en kommentar

12 kommentarer

 1. Tarmo Lindholm

   /  14 december, 2014

  Opinionsmätningarna före valet visar ju tydligt, hur alla Medier låtsades om att Sverige Demokraterna inte hörde till Alliansblocket, och Alliansen sa sig inte vilja ha något som helst samröre med Sverige Demokraterna,
  vilket vi nu i efterhand har fått erfara med största tydlighet ( om det
  nu fans några som tvivlade) att det är just så, alltså samröre med Alliansen så mycket det bara går, plus att SD i samma veva blåste sina egna Väljare med besked..!
  Undrar vad t.e.x Pensionärerna tycker om detta, antar att det är många Pensionärer som är SD anhängare ::!!

  Gilla

  Svara
 2. Hans Bodin

   /  14 december, 2014

  Hej igen! Jag angav fel programm.Det var Medierna som sändes den 6 dec 11.03 i P1
  Mvh!

  Gilla

  Svara
 3. Fredrik

   /  14 december, 2014

  En mycket vinklad och ensidig ”artikel”.
  Invandringens representation i brottslighet har ”registrerats” i Sverige ända fram till alldeles nyligen. Detta förbjöds dock av den senast alliansregeringen med syfte att invandrings konsekvenser inte skall gå att avslöja. Alla länder i världen håller högst sannolikt öppet för att registrera brottslingars nationalitet, men artikelförfattare Björn Alvebrand framställer det som att om Sverige återinför det som alla länder i världen redan bedriver, så är det något oerhört anmärkningsvärt, närmast ”fascistiskt”.
  .
  Sen skall man veta att precis alla blir ”registrerade” vid brott. Det finns ingen som kommer undan ”registrering” vid brottslighet.
  Att dock förbjuda att registrera hurvida dömd person är invandrare eller inte leder till att det inte skall gå att finna statistik över tex. invandrares brottslighet i Sverige.
  Har svårt att se vad det är som är så otäckt med att kunna ha sådan statistik!

  Skulle snarare vilja hävda att det är snudd på fascistisk retorik att staten via lagstiftning döljer samhällsproblem och konsekvenser av förd politik för allmän insyn.
  När vill B Alvebrand förbjuda att tex. människors könstillhörighet registreras, eller förbjuda att registrera namn och personnummer på vissa specifika människor som begår brott etc!?

  Nej SD är inte ett fascistiskt parti. Det slår en enad forskakår fast, bortsett från en självutnämnd forskare som besitter politiska uppsåt. Denne man har bla. anklagat hela det norska folket för att vara fascister. Denne ensamvarg i sammanhanget tar svensk etablerad media rygg på och ger tolkningsföreträde att inför allmänheten beskriva detta parti.
  Journalistkåren är rent ut sagt förfärliga.
  Den dagen Sverigedemokraterna börjar beteckna sig som revolutionära manschauvinister, yrkar på korporativism, kräver att alla partier utom det egna ska avskaffas, vill avskaffa demokratin, går till angrepp mot alla som tolkas som ”svaga”, vill återupprätta ett rasbiologiskt institut, uttrycker en önskan att återställa Sveriges gränser till vad som gällde före freden i Nystad 1721 och genomför en militant marsch mot Stockholm med idel partimedlemmar i folkdräkt i syfte att gripa makten – den dagen är de att betrakta som fascister.
  .
  Det är heller inte märkligt att det finns en majoritet av politiker som inte ens bryr sig om att redovisa motfakta och bemöter Sverigedemokraternas påståenden, då dess påståenden mestadels tycks vara korrekta vid kontroll. Därför skyr de politiska partierna att ens debattera frågorna. Man har allt att förlora.
  Hade man sina vinklade och lögnaktiga påståenden på sin sida så hade man kunna eliminera SD på en gång.

  Alla skall veta att om det finns högerkrafter i samhället som vinklar verkligheten till sin fördel, så finns det betydligt större vänsterkrafter som gör det samma.
  För mig, som anser mig rätt insatt i dessa frågor, så framstår artikelförfattaren som oerhört påverkad av etablissemangets mani att demonisera detta parti.
  Att förbjuda statistik som kan avslöja konsekvenser av tex. förd invandringspolitik hjälper givetvis till att sprida lögnaktiga myter och föreställningar då medborgaren inte längre skall kunna kontrollera verklighet och sanning, heller inte när det gäller massmediernas friserande av verkligheten. Det lögnaktiga etablissemangets ord skall stå som en okontrollerbar sanning.
  Det är förfärligt.

  .

  Gilla

  Svara
  • Fredrik!

   Det sorgliga med ditt inlägg är att du skriver mycket till försvar men utan att på något sätt motbevisa mig annat än att du vill hävda du är väl insatt.
   Att förbehållslöst försvara – exempelvis – den nu senaste motionen och normalisera ett sådant sätt som du vill hävda är en norm i andra länder tyder på att du anammar den beskrivning som anförs av Sverigedemokraterna. Det finns inga belägg för att demokratiska länder registrerar utifrån etnisk tillhörighet med den avsikt som SD anför- att registrera utifrån nationell tillhörighet är knappast etniskt registrering det är viktigt att göra den skillnaden. Ditt bekymmer sammanfaller med fascistiska tendenser dessutom där man ser uteslutande svart och vitt och där det svarta är vänstersympatisörer – något som alltid varit ett rött skynke i en fascistiskt ideologi. Men det tråkiga för dig och alla andra som ser avsikten som normal är att även högerkrafter i samhället ser med avsky på ett sådant beteende.

   Du hävdar dessutom att en enig forskarkår motsätter det faktum att SD är ett fascistiskt parti. Var finner du detta belägg? Den du syftar på – Arnstadt – är journalist med lång kartläggning av fascistiska element i samhället och det är knappast han som ligger till grund för en enig forskarkår. Hans teorier kan ligga till grund för diskussioner men knappast användas som ett ensidigt avgörande.

   ”När vill B Alvebrand förbjuda att tex. människors könstillhörighet registreras, eller förbjuda att registrera namn och personnummer på vissa specifika människor som begår brott etc!?”

   Inser du skillnaden? Att registrera rastillhörighet är knappast detsamma som att registrera könstillhörighet. Att registrera namn och personnummer görs på samtliga medborgare och inte bara på de som begår brott i samhället. Syftet med SD:s motion är just detta att registrera etniskt ursprung – även för de som är födda i riket eller andra generationens invandrare som de facto är svenska medborgare – för att belägga vissa etniska grupper i samhället som mer fallna att begå brott än andra.

   Nej du vill gärna hävda att min artikel är ensidigt vinklad men du anför inget som belägger din egen kommentar till artikeln. Sist men inte minst – var finner du att människors rastillhörighet registrerades intill nyligen då – som du anför – Alliansregeringen förbjöd detta? Att människor registreras utifrån nationell tillhörighet är knappast detsamma som registrera ras- eller etnisk tillhörighet. Det är bara blinda hönor som inte förstår eller ser – eller så är man stark sympatisör för att försvara ett sådant beteende.

   Vänliga hälsningar
   Björn Alvebrand

   Gilla

   Svara
   • Fredrik

     /  15 december, 2014

    Hej Björn!
    Syftet med att förbjuda registrering vid brott är givetvis att försvåra för medborgarnas allmänna insyn gällande tex. förd invandringspolitik.
    Man skall inte kunna gå till en myndighetssajt och få bevisat, eller motbevisat, hurvida invandrande personer är överrepresenterade i brottslighet i Sverige.
    Det sk. ”etablissemangets” ord skall dubbas till sanning, utan möjlighet till kontroll.
    Jag finner rent allmänt en sådan sluten utveckling som bekymmersam.
    .
    Du som nu uppenbarligen försvarar att statistik hemlig-görs för allmän insyn,, vad blir nästa steg!? Att förbjuda att ”registrera” tex. invandrande personers arbetslöshet i syfte att det inte skall gå att påvisa skillnader i sysselsättningsgrad och bidragsberoende och därmed dölja konsekvenser av invandringen och dölja integrationens tillkortakommanden!?
    Att man förbjöd att ”registrera” nationalitet på brottslingar är ett sätt att dölja de stora problem som den inslagna linjen medför och är en del av den norm och värdegrundsfostran som staten har en ambitiös plan över. Att kunna belysa invandrande personers överrepresentation i brottslighet, eller i arbetslöshet och bidragsberoende etc., skapar fel normer och ”attityder” och måste således åtgärdas via inskränkningar för allmän insyn i samhällsutvecklingen.
    Vore det positivt om förbudet utökades till att även inkludera invandrande personers arbetslöshet och bidragsberoende!??
    Anser man det då är man verkligen lierad med eliten som vill försöka dölja sina tillkortakommanden för folket.
    .
    Om du varit i tex. USA så registreras tom. etnicitet hos myndigheter och tex. vid alla anställningar. Och i våra nordiska grannländer finns en betydande större informationsbank gällande invandrande personers brottslighet etc.
    ”Sverige vet inte ens vad invandringen kostar”, bristen på statistik för att ”registrering” av invandrande grupper är förbjudet oroar till och med i våra grannländer.
    http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sverige-vet-inte-vad-invandringen-kostar_3945770.svd

    Nej SD är inte ett fascistiskt parti. Inte heller om man lyssnar till en enhällig forskarkår.
    http://fof.se/artikel/forskarna-ar-eniga-sd-ar-inte-fascister
    Att det massmediala etablissemanget tar rygg på den självutnämnde ”forskaren” H Arnstad, som besitter starka politiska motiv och uppsåt, och som beskyllt hela det norska folket för att vara fascister, och ger denne ensamvarg i sammanhanget tolkningsföreträde att tilldela titlar och epitet på detta parti är vilseledande propaganda.
    .
    Det hela hör ihop och går igen. Forskarkåren skall helst inte få komma till tals och ge sin version(om SD), dessa censureras således. Den ende som besitter den normbildande ”korrekta” versionen är den som ges tolkningsföreträdet.
    Statistik och siffror som kan skapa fel normer skall förbjudas att tas fram, detta i syfte att förhindra(censurera) en utveckling för allmän insyn.
    Ett sådant etablissemang är givetvis inte det minsta trovärdig. Snarare visar dess förda retorik på omfattande lögnaktighet.

    Med vänlig hälsning
    Fredrik

    Gilla

   • Hej Fredrik!

    Du skriver citerat ”Syftet med att förbjuda registrering vid brott är givetvis att försvåra för medborgarnas allmänna insyn gällande tex. förd invandringspolitik.
    Man skall inte kunna gå till en myndighetssajt och få bevisat, eller motbevisat, hurvida invandrande personer är överrepresenterade i brottslighet i Sverige.”

    Jag vill mena att du därmed torgför konspirationer som det inte finns några belägg för. Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) redovisar just det du efterlyser i rapporten ”Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet 2005:17” en rapport som ligger till stöd för SD:s behov av att registrera etnicitet hellre än nation för över- respektive underrepresentation av brottslighet begångna av svenskar respektive invandrare. Jag föreslår att du tar del av den.
    https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800012697/1311776209675/2005_17_brottslighet_bland_personer_fodda_sverige_och_utlandet.pdf

    Du skriver citerat ”Du som nu uppenbarligen försvarar att statistik hemlig-görs för allmän insyn”
    Jag kan inte påminna mig om att jag ”uppenbarligen” försvarar att statistik hemlighålls. Vad jag anser är oförsvarbart är att registrera rastillhörighet i avsikt att peka ut en särskild folkgrupp som mer brottsbenägna än andra – läs svenskar. Den statistik som idag finns tillgänglig har ett helt annat syfte än att enbart påvisa förhöjd brottslighet hos vissa grupper i samhället. Brottslighet är ofta relaterad till socioekonomiska orsaker och syftet är naturligtvis att man skall kunna ringa in dessa i avsikt att förbättra eller eliminera orsakerna. Det finns således fog för denna – redan befintliga – statistik i avsikt att förbättra integrationen för just invandrare. SD har givetvis andra syften än de officiella syftet.

    Du skriver citerat ”Om du varit i tex. USA så registreras tom. etnicitet hos myndigheter och tex. vid alla anställningar.”
    Stämmer – men det finns en omfattande kritik mot det system som tillämpas och som ofta ger en missriktad uppfattning om hur trovärdig denna registrering är mot det faktiska förhållandena. Måhända denna kritiska bedömning anammats av de flesta demokratier för att inte införa registrering baserad på etniskt tillhörighet. Nationell tillhörighet är inte liktydig med ras som bekant. Vad avser invandringens kostnader så kan den enkelt tas fram – det svåra är att mäta nettokostnaden för invandringen. Försök har gjorts där variationerna ligger allt från 50 60 miljarder upp till 250 miljarder årligen – den senare siffran ofta – och mot bakgrund av syftet – använd av just SD.

    Du skriver citerat ”Nej SD är inte ett fascistiskt parti. Inte heller om man lyssnar till en enhällig forskarkår.” Först vill jag poängtera att H. Arnstad inte är forskare utan journalist som studerat fascismen under en följd av år. Var hans politiska hemvist skulle vara får man fråga honom om och inget jag lägger någon vikt vid. Hans research snarare än forskning kan vara föremål för diskussioner men knappast ett resultat av forskning. Jag ifrågasätter dessutom ”enig forskarkår” där man frågat ett halvdussin forskare som samtliga avvisar fascism i SD:s ideologiska idéprogram. När skall man tala i termer enig forskarkår? Det hade varit mer klädsamt att tala om en oenig forskarkår då motsatser i uppfattningen finns. Dessvärre anammar man uttrycket för att hävda just motsatsen att SD inte är fascister.
    Historikern Roger Griffin formulerar fascismen på följande sätt citerat;
    ”Fascism är en typ av politisk ideologi vars mytiska kärna — i dess olika gestaltningar — är en folklig ultranationalism inriktad på nationens återfödelse.”

    Rent praktiskt betyder det att fascister ofta talar om den mytiska nationen som har sitt ursprung i människors blod och gener. Det torde inte vara kontroversiellt att diskutera arvets betydelse i en biologibok. Men i ett partipolitiskt principprogram hos ett svenskt parti som grundades av gamla, svenska nazister? Låt oss se vad och hur man skriver i sitt partipolitiska ideprogram;

    ”Vi tror inte på teorin om att människor föds som blanka blad som kan fyllas med vilket innehåll som helst. Miljön har visserligen en stor betydelse för individens utveckling och samspelar ofta med det biologiska arvet och den fria viljan. Det finns dock också en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser. Delar av denna essens är gemensam för de flesta människor och annat är unikt för vissa grupper av människor eller för den enskilde individen. Någon komplett förteckning över vad som ingår i denna mänskliga essens har vi ännu inte och kommer kanske heller aldrig att få. Till hjälp med att skapa en grovkornig bild kan vi dock ta den moderna vetenskapen och den mänskliga historien. Om det till exempel är så att en viss företeelse i olika varianter förekommit i nästan alla mänskliga samhällen i nästan alla tider, så menar vi att det är rimligt att anta den på något sätt är kopplad till den mänskliga essensen.Vi tror alltså att människan är ofullkomlig, att människan förutom förnuft och rationalitet också styrs av nedärvda känslor, instinkter och drifter och att vår individuella förmåga till förnuftigt handlande och tänkande därför är begränsad.”

    Blod och jord har fascister alltid pratat om. Den mytiska nationen som har sitt ursprung i arv och blod och gener, inte i idéer och mänsklig hjärnkapacitet.
    Så konklusionen blir att även om SD företräder en reformerad fascism – så kallad nyfascism -som säger sig vara för demokrati så lyser antidemokratismen igenom i flera av skrivelserna i principprogrammet. SD vill försöka exkludera vissa grupper från demokratin och pratar mycket om vilka som är de ”äkta” medborgarna i nationen – nu senast ett uttalande av Björn Söder i DN där samer och judar aldrig kan bli svenskar. Det där med att definiera vilka som ska exkluderas pratar fascistiska rörelser mycket om. Om kommunister brukar vilja exkludera ”klassfiender” och ”kontrarevolutionärer” så har fascistiska rörelser en förkärlek till att vilja exkludera människor som inte passar in inom ramarna för den mytiska nationen och folkgemenskapen med sina i arv och blod grundade värderingar. Låt mig ytterligare citera SD:s principprogram;

    ”På samma sätt som den som är född in i en annan nation senare i livet kan bli en del av den svenska nationen menar vi också att man även som infödd svensk kan upphöra att vara en del av den svenska nationen genom att byta lojalitet, språk, identitet eller kultur.”

    Klar och tydlig fascism. Om personer anses vara osvenska ska de ses som osvenska. Föreslår att du studerar SD:s principprogram och sätter det i relation till definitionen fascism och jag menar inte den fascism som sprungen ur Italiens Mussolinis ideologiska eller för den delen Hitlers dito under tidigt 20-tal.
    Den amerikanske historikern Robert Paxton skriver att fascisterna vänder sig till alla, och vägen till makten banades av den gamla samhällselitens skräck för massan. SD bryter således ut valda delar av definitionen fascism och omformulerar valda delar till enkla slagord som kan appellera till den breda massan. Man drar sig inte ens för att accentuera sina påståenden med uppenbara lögner för att nå sina syften. Häri ligger problemet hos de etablerade partiernas möjlighet att slå hål på dessa påståenden vilket gjort att SD ägt frågan allt för lång tid. Sverigedemokraterna är således nyfascistiska i sin ideologi. Jag respekterar dock din inställning men håller inte med dig.

    MVH//Björn

    Gilla

   • Henrik Franzon

     /  17 juni, 2015

    Du skriver att invandrare inte är överrepresenterade i våldsbrottsstatistiken, men ger siffror som visar på motsatsen, nämligen att svenska medborgare står för 81 % av brotten. Inser du inte motsägelsen? Om invandrare inte skulle vara överrepresenterade skulle den siffran vara mycket högre. De utgör nämligen en mycket mindre del av befolkningen. Dessutom förtiger du fakta som talar emot ditt resonemang, nämligen att det finns invandrare som är svenska medborgare också, så överrepresentationen är ännu högre. Om du dessutom bara räknar våldsbrott så får du fram en ännu större överrepresentation. Med andra ord ökar vi brottsligheten när vi tar in invandrare. Det kanske det kan vara värt. Hur många våldtäkter är det värt, tycker du?

    Tala med någon som har jobbat på en fängelseavdelning för tungt kriminella. Hälften är invandrare ungefär, trots att de bara utgör 16 % av befolkningen. För vissa riktigt grymma brott är siffran ännu högre.

    Vurma gärna för högre invandring, men gör det ärligt, inte genom att hitta på siffror och måla upp scenarier om sd som aldrig har hänt.

    Liked by 1 person

  • Henrik Franzon.

   Jag lägger mer vikt vid faktiska kunskaper och mindre vikt vid en fullständigt onyanserad bild där huvudsaken i din argumentation är att jag inte skall kritisera Sverigedemokraterna.

   Alldeles oavsett vad du sysslat med eller sympatiserar med förbehåller jag mig både rättigheten och skyldigheten att både kritisera Sverigedemokraterna och den vilseledande fabrikation vad avser invandringen.

   Att jag överhuvudtaget besvärar mig med att svara på din raljans och onyanserade tillika obekräftade svammel är bara för att du lyckades med konstycket att bekräfta mina farhågor vad Sverigedemokraternas så kallade fotsoldater är kapabla till.

   MVH//Björn Alvebrand

   Gilla

   Svara
 4. Hans Bodin

   /  13 december, 2014

  Hej! Våra farhågor är nu besannade! Bengt Sörlin Moderat i Sollefteå vill börja samarbeta med SD.I senaste programmet Effekt P1 fick jag reda på att M och SD leder Landstinget i Jönköping och driver ett skräckvälde mot läkare och sköterskor.Här ser vi att moderaterna är ingen att lita på.Dom går över lik för att behålla makten!
  Ha en fortsatt trevlig helg!
  Mvh.Hans B

  Gilla

  Svara
  • Hej Hans!

   Ja Moderaterna tycks inte ha någon nämnvärd skam i kroppen – säger en sak och gör en annan. Exempelvis brukar de ofta tala om hur de avskyr socialism och fascism. Men i valet dom emellan väljer Moderaterna hellre fascismen för socialism.

   Önskar också dig en fortsatt trevlig helg

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara
  • Fredrik

    /  15 december, 2014

   Hej!
   ”En del kritiker har ifrågasatt nödvändigheten av en ny undersökning om brott bland svenskar och invandrare och menar att den är till mer skada än nytta. Det finns en risk att uppgifter rycks ur sitt sammanhang och presenteras på ett sätt som förstärker ett vi- och dom-tänkande. Sådana farhågor får man inte nonchalera”.

   Citatet är hämtat ur förordet från Brås rapport som du länkade till från 2005.
   År 2005 var sannolikt också den sista rapporten då man kunde definiera invandrande personers brottslighet i Sverige.
   Stat och myndigheter har uppenbarligen tagit till sig av farhågorna, som kan skapa fel normer och attityder bland befolkningen.
   Förbud att ”registrera” invandrande personers brottslighet i Sverige har tillkommit för att stäva problemet.
   I nästa steg kommer det att förbjudas att ”registrera” invandrares arbetslöshet, sysselsättningsgrad, bidragsberoende. Allt för att inte skapa ett ”vi mot dom-samhälle”.
   Staten tar till censur och blockering av samhällsutvecklingen för allmän insyn . Norm, attityds och värdegrundsfostran är central. Staten besitter en ambitiös plan på att skapa nya ”rätta” människor, med ”rätt” normer, värderingar och attityder. En uppdaterad version av homo sojveticus.

   Du hävdar att det inte finns några belägg för mina påståenden. Men vad är då införandet av ett förbud att registrera människors nationalitet vid tex. brott, om inte en anpassning till rådande utpekat ”rätta” ”värdegrund”. Det skall inte gå att belysa invandrande personers överrepresentation i brottslighet i samhället då sådan fakta riskerar att skapa fel normer och attityder och ett ”vi mot dom-samhälle”.
   Några andra skäl är svårt att se.
   Tankegodset är elitistiskt och auktoritärt. Folket skall styras och fostras i en utpekad riktning. Staten tar till de medel som krävs. Den allmänna insynen i samhällsutvecklingen och om förd politik stryps för att skapa rätt normer, attityder och värderingar. Staten vill in i våra hjärnor och villkora tankefriheten. Folket skall assimileras till ”rätta” åsikter normer och värderingar. ”Fakta som kan verka främlingsfientlig skall inte publiceras”, orden kommer från chefredaktören på landets största nyhetsmedia…

   ”Fascism” är en ideologi som omfattar en rad av utgångspunkter.
   Det räcker inte att bryta ut en eller två eventuellt gemensamma nämnare och sedan hävda att ”fascism” är uppnått.
   Fascism liksom nazism och kommunism bygger på ett anti-demokratiskt synsätt som föraktar den västerländska åsiktsfrihetsdemokratin, där endast ett styrande politisk alternativ finns.
   SD är ett demokratiskt parti som vill se mer av folkbestämmande än vad som är fallet idag.

   * Fascismens, likt nazismen och kommunismens ekonomiska modell utgår från planekonomi, korporatism eller nationalsyndikalism.
   SD:s ekonomiska grund är marknadsekonomin.

   * Fascismens utgångsläge är likt nazismen och kommunismen att samhället ska förändras utefter revolutionära och radikala förändringar.
   SD:s utgångsläge demokratiska och består inte av några revolutionära uppfattningar.

   * Fascism, nazism och kommunism står för centralisering och tron på en stark ledare.
   SD är för decentralisering och förespråkar större folkinflytande med fler folkomröstningar och större inslag av direktdemokrati.

   * Fascism, nazism och inte minst kommunism är i grunden emot kapitalism. Alla dessa ideologier anser bla. det rättfärdigt för staten att konfiskera privat egendom utan kompensation.
   SD ställer sig till den klassiska liberala marknadsekonomin och värnar den privata äganderätten.

   * Begränsningar i invandring har inget med varken fascism eller nazism att göra.
   Alla västerländska demokratier har begränsningar i invandring. Våra nordiska grannländer som Danmark, Norge och Finlands begränsningar i invandring ligger i linje med vad SD representerar.

   * Centralt för fascismen och nazismen är elitismen.
   Det centrala för SD är anti-elitism.
   SD företräder inte den arrogante insiderns kritik mot de som står utanför, utan snarare outsiderns vrede mot eliten och insidern.

   Att enskild historiker som den öppet marxist/kommunistiska H Arnstad hittar gemensamma drag i SD:s tolkningar om nationalstaten och dess befolkning, med fascismen räcker inte göra att utfärda diagnosen. Om detta är om inte alla(jag känner givetvis inte till alla forskare i Sverige och dess uppfattningar) så majoritet av landets forskare överens. Jag har åtminstone inte hört eller sätt någon annan forskare än denne Arnstad deklarera SD som ett fascistiskt parti, men sett en uppsjö av forskare som dementerar Arnstads påståenden.
   Därmed finns fog att reagera när det belyses som en sorts sanning av diverse skribenter och andra att SD är ett ”fascistiskt parti”. Det är således en lögn, eller åtminstone något som vilar på ytterst sköra trådar.
   Jag vill således hävda att du ljuger eller far med vilseledande osanningar i din ”artikel” ovan.

   Diskussion om ”svenskhet” som SD här har gett sig in på är inte alldeles okomplicerad.
   Vad jag dock vet är att jag inte skulle betraktas som en kines om jag flyttade till Kina, heller inte som en somalier om jag flyttade till Somalia etc. Varken av omgivning eller av respektive samhälle. Detta givetvis av både etniska och kulturella skäl.
   Detta skall dock inte få definieras i just Sverige. Att romer, kurder, somalier osv. existerar i Sverige kan vi erkänna, men vi skall inte inbilla oss att svenskar finns som folk. Heller inte att vi har någon egen kultur.
   Den som tror det skall kletas ner med fascist-kortet.
   Sverige skall således inte längre betraktas som andra länder utan här skall andra definitioner gälla.
   Då tycker jag att man också skall vara ärlig med detta. Dvs. att detta land skall förklaras ha förlorat sin inhemska befolkning och sin kulturella identitet. Alla länder i världen där en inhemsk befolkning och kulturell identitet existerar, erkänns och går att definiera, skall anses vara fascistiska länder och stater.
   H Arnstad lär få många fascist-kort att dela ut om han vill vara konsekvent.

   Det är inte alldeles okontroversiellt att således hävda att det svenska folket och dess kulturella identitet har eliminerats eller bytts ut på ett par årtionden, varpå något ”svenskt folk” inte längre existerar eller skall gå att definiera.
   Kanske bör man således börja i den änden och erkänna att landets folk och kulturella identitet är utbytt och skall således idag anses som oidentifierbar till etnicitet och kulturell identitet, samtidigt som man såklart måste förneka att det pågår någon ”massinvandring”.

   Ditt sista inlägg är mestadels en lång beskrivning av hur SD definierar svenskhet.
   Och jag är övertygad om att tex. Vänsterpartiet eller Miljöpartiet hade gjort en annan tolkning av denna svenskhet. Dessa vill i teorin häva att jag blir kines om jag flyttar till Kina, och somalier om jag flyttar till Somalia.
   Då vill jag säga till dessa att, nej jag kommer fortsatt att vara svensk även om jag flyttar till Kina och skulle få kinesiskt medborgarskap.
   Detta är dock ett resonemang som man vill kleta fascist-stämpel på. Men endast när det gäller just Sverige och relationen till just den svenska befolkningen och dess kulturella identitet. Att jag inte blir kines om jag flyttar till Kina, det ska vill alla såklart ha förstå att det inte är relevant att tro.

   Förnekelsen av en svensk kulturell identifikation är dock endast retorik i syfte att försöka skapa ett nytt samhälle där medborgarna skall fostras och förmanas att omfamna detta nya.
   Alla måste officiellt instämma. Men i praktiken betalar Svenskarna som ”gillar olika” och ”är 87 procent”, mångmiljonbelopp för att leva i vita reservat med liknande kulturell identifikation.
   Det torde härvid bli många fascist-kort för H Arnstad att dela ut, och för etablissemanget att förmedla vidare för att tukta och förmana.

   Mvh Fredrik

   Gilla

   Svara
   • Hej igen!

    Att motarbeta ”Vi och dom” kan väl ur ett humanistiskt perspektiv inte vara fel – eller är du av motsatt uppfattning?
    Sen börjar du spekulera hypotetiskt vilka nästa steg kan tänkas bli. Det är jag inte beredd att diskutera i synnerhet som det inte finns några sådana propåer i samhället varken bland politiker eller andra samhällsdebattörer.

    Du skriver citerat; ””Fascism” är en ideologi som omfattar en rad av utgångspunkter.
    Det räcker inte att bryta ut en eller två eventuellt gemensamma nämnare och sedan hävda att ”fascism” är uppnått.”

    Fundamentet i fascismen är nationalismen. SD anser sig själva vara nationalistiska. Partiet är ett fascistiskt parti – även om du inte håller med eller ens lyckas redovisa motsatsen vetenskapligt. Rent ideologiskt är det endast SD som har en tydlig vision med sin politik. Partiet verkar för att svenskheten ska bevaras – man förespråkar nationalismen och, framför allt – vill man att Sverige ska vara – i största möjliga utsträckning – etniskt homogent. Den grupp man framför allt inriktar sig på är muslimerna. Där fascismen har sin ideologiska hemvist, tjänar den också dess intresse- hos kapitalet i dess mest reaktionära och aggressiva stadium av imperialism. Den fascism vi nu ser i Europa kallas av internationella forskare neo-fascism och är resultatet av ett intellektuellt arbete i Frankrike efter 1968. “Den nya fascismen” bygger på att det multikulturella och pluralistiska samhället ska avskaffas och det vi kallar västerländsk demokrati, baserad på de mänskliga rättigheterna och de individuella friheterna, ska ersättas av ett så kallat “organiskt samhälle”. Neo-fascismen anser att den moderna kosmopolismen ska besegras genom att upphöja äkta nationalistisk kultur. Man är av åsikten att den homogena nationalstaten, den etniska och kulturella identiteten, hotas och undermineras, av mångkultur och multietnicitet. Det är viktigt att poängtera att den moderna fascismen ska “marknadsföras” via uttryck som att det rör sig om en så kallad “tredje väg”, oavhängig höger-vänsterskalan. Fascismen idag är fortfarande fascistisk oavsett den utvecklats och kallas neofascism – inom neofascismen finns dessutom grader av fascism dock finns visionen om en stark homogen nationalstat i högsta grad, vilken grupp som anses som hot varierar däremot. Det är påfallande hur många punkter i Sverigedemokraternas ideologi som tangerar den fascistiska ideologin.
    Självklart förnekar man detta – märkligt vore det annars då man är väl medveten om den negativa klang som definitionen fascism utgör. Eller så är man totalt omedveten och följer en radikal uppfattning som sammanfaller med fascistoida tendenser.

    Du skriver citerat; ”Att romer, kurder, somalier osv. existerar i Sverige kan vi erkänna, men vi skall inte inbilla oss att svenskar finns som folk. Heller inte att vi har någon egen kultur.
    Den som tror det skall kletas ner med fascist-kortet.”
    Det som du säger är just ett argument som SD använder sig av – det finns ju ingen rimlig anledning – såvitt man nu inte anser sig få torgföra sina åsikter utan att bli anklagad som rasist – det finns olika etniska kulturer i Sverige likaväl som det finns en mångfacetterad svensk kultur som skiljer sig beroende på var i landet man bor. Det är också fastställt att utveckling är i behov av yttre influenser för att inte stagnera. Här har inte minst invandrarna bidragit till den utvecklingen. Och det torde inte vara helt obekant att vi har haft en invandring sedan hundratals år bak i tiden. Vi lever dessutom i en globaliserat värld som påverkar vårt livsmönster i hög utsträckning.

    Vad avser H. Arnstad hävdar jag fortfarande att hans studier omfattar SD:s hela existens och kan möjligen utgöra grund för diskussioner i ämnet – att du beskriver honom som öppet marxist/kommunistiskt får stå för dig eftersom jag inte tagit del av hans material. De 6 forskare – som du refererar till som en enig forskarkår – som nu fått ge sin syn på partiet har det visat sig – efter undersökning – att ingen av dessa har fascismen som specialområde. En av dessa 6 forskare har dessutom låtit frågan vara öppen – således är det 5 forskare utan erforderlig eller tillräcklig kunskap i ämnet. Vad dessa 6 forskare var eniga om var det uppenbara faktum att fascism liksom övrig ideologi utvecklas över tid samt att det därvid är viktigt att se vad det kan utveckla sig till.

    Sist citerat; ”Då vill jag säga till dessa att, nej jag kommer fortsatt att vara svensk även om jag flyttar till Kina och skulle få kinesiskt medborgarskap.” Självklart är det så och frågan är egentligen varför skall man upphöra att vara svensk för att man väljer att bo i ett annat land? Lika lite som en Kurd – för att ta ett exempel – skall upphöra vara just Kurd med alla de traditioner och kulturella betygelser man har. Jag har själv levt många år utomlands i ett icke Europeiskt land och upplevde aldrig att det var några problem att utöva typiskt svenska traditioner.
    Dessutom är vår invandring ingen ”massinvandring” som SD vill hävda. Om detta beskriver jag i ovanstående artikel. Vi har en human invandring – och skall ha det – där anhöriginvandringen är högre än just asylinvandringen som utöver FN:s deklaration och UNCHR definition på flyktingstatus också innefattar förföljelse på grund av religiös eller sexuell läggning.
    Det vore betydligt bättre att diskutera integration istället i avsikt att förbättra möjligheterna för de flyktingar som kommer till oss inte minst vad avser borgerligt styrda kommuner som av olika skäl helst avstår eller i mycket begränsad omfattning tar emot invandrare.Först då kanske vi slapp se getton som utvecklas i bland annat Malmö och Södertälje

    Som du förstår är jag inte överens med dig i frågan och tackar för intressant diskussion. Jag anser självklart att man skall lyssna in allas åsikter även SD:s även om det inte är mycket jag håller med om.

    MVH//Björn

    Gilla

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: