Fortsatt politiskt kaos efter Reinfeldt och Borgs landsförräderi


AllianstrojkanEn återkommande fråga är – kommer Anna Maria Kinberg Batra som nyvald partiledare – tillika Moderaternas första kvinna på den posten – att hålla gammelmoderaterna stången vad avser decemberöverenskommelsen (DÖK)? Allt fler ställer sig avvisande till DÖK – främst hos Moderaterna. I regeringsformens första kapitel beskrivs grundvalarna för vår demokrati. All makt skall utgå från folket genom ett representativt och parlamentariskt statsskick. Den offentliga makten ska utövas under lagarna. I grundlagen anges också de samhälleliga värderingar som ska ligga till grund för det allmänna i sin normgivning och rättstillämpning. Det föreskrivs att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Det åligger det allmänna att motverka diskriminering. Den enskilde tillförsäkras i regeringsformen även ett skydd för de grundläggande fri och rättigheterna. Huvuddragen är något de allra flesta känner till. DÖK:en kan diskuteras ur flera aspekter; Konstitutionellt, politiskt, taktiskt och innehållsmässigt. De sju partierna – som ingått denna överenskommelse – har dock –  enligt min mening – genom överenskommelsen tagit det ansvar som förväntas och vad som anges i regeringsformen – när det gäller att neutralisera ytterlighetspartiet Sverigedemokraterna – som uttryckligen förkunnat att de kan komma att fälla alla regeringar som inte följer deras mest centrala fråga och som uttryckligen vill verka för att riksdagen ska lagstifta i strid med de värderingar som bland annat regeringsformen föreskriver. Överenskommelsens syftar i huvudsak till att återskapa ett fungerande parlament. Att överenskommelsen på andra grunder kan ifrågasättas är en annan sak.

423Om man besvärar sig med att bara studera en mindre del av alla de motioner – kan tas del av i slutet på denna artikel – till Sveriges riksdag som Sverigedemokraternas främsta företrädare står bakom blir man både skrämd och förundrad – och man bör ställa sig frågan hur väl stämmer dessa mot vad som anges i första stycket regeringsformen samt grundlagen och övrig tillämpbar lagstiftning? Det gäller såväl förslag som motiv. Motionerna handlar om allt från införandet av spartanska fängelser för utländska medborgare, förbud mot böneutrop, åldersbestämning av immigranter, invandringssystem enligt ett poängsystem, avskaffandet av tolkservice för invandrare vid myndighetskontakter, förbjudande av religiösa attribut inom polisen, registrering av intagnas Körkortenursprungsnationalitet och invandrarbakgrund, förbud för polisen att verka för ökad rekrytering av minoriteter eller visst kön, till förbud mot dubbelt medborgarskap. För att beviljas svenskt medborgarskap ska den sökande vidare bedömas bli en tillgång för Sverige. Vidare förekommer ett antal mer eller mindre vildsinta förslag om ökade krav på icke europeiska asylsökande. En annan motion vill förbjuda fyrverkerier på andra nationers helgdagar. Bara vid vissa svenska högtider och särskilda tillfällen ska fyrverkeri kunna godtas. En motionär önskar stoppa den etniska diskrimineringen av svenska medborgare på arbetsmarknaden. Av partiprogrammet kan vidare bland annat utläsas att samkönade par inte ska få adoptera. Redan detta axplock av motioner inlämnade till Riksdagen präglar en icke humanistisk människosyn och värderingar som strider mot både nationell såväl som internationell lagstiftning. För att lyckas med detta måste SD få riksdagsmajoritet för att förändra hela regeringsformen samt anpassa grundlagar samt alla tillämpbara lagstiftningar mot hela deras motionsflöde – alternativet – att gå från demokrati till diktatur känns obehagligt närvarande – däremellan är det bara ett hjärtslag. Vem opponerar sig när man påtalar det faktum att SD är genuina neo-fascister? Vi är naiva i djupet av själen om vi tror att vår demokrati inte är orubblig – vi kan protestera hur mycket vi vill mot alla dessa ytterligheter som presenteras av Sverigedemokraterna – men fråga dig själv – hur skall det gå att genomföra?

I en opinionsmätalliansensds-664x346ning – som Sifo gjort för SVT – svarar 57 procent av alliansanhängarna att partierna ska samarbeta med SD i frågor där man tycker lika – det gäller således inte frågor som rör migrationspolitiken. Och det är här som DÖK utgör ett hinder för allianspartierna och då främst Moderaterna. Socialdemokraterna, Miljöpartiet samt Vänsterpartiet fick i valet tillsammans 43.6 procent av väljarna medan Alliansen fick 39.4 procent. Reinfeldt meddelade långt innan valet att största block vinner också väljarnas förtroende och därmed regeringsmakten. Reinfeldt räknade inte in Sverigedemokraterna i Alliansblocket – hade han gjort det hade han fortsatt regera med stöd av Sverigedemokraterna – så som han gjort den senaste mandatperioden – då de tillsammans utgjorde 52.3 procent av väljarkåren. Reinfeldt gjorde för en gångs skull vad han sagt – han skulle nämligen avgå om Alliansen blev mindre än den rödgröna konstellationen. Nu är det Stefan Löfvén som får ta den skiten och dom verbala attackerna tycks vara oändliga från Allianshållet – Riksdagens utredningstjänst (RUT) blir delegerade en massa skitarbete för att utreda olika regeringars snabbhet och reformiver vilket inte minst Anna Kinberg Batra inte var sen att utnyttja – den av henne initierade utredningen – för att ifrågasätta Löfvéns duglighet under hans 100 dagar i regeringen. Sådant ägnar man sig åt från borgerligheten trots att alla är väl medvetna om att samma borgerlighet gemensamt med sin allianspartner SD fällde budgeten. Den nu avknoppade Reinfeldt är inte bara en lögnare han är en genuin landsförrädare som den som lade grunden för detta politiska kaos och är så långt ifrån de ursprungliga ambitionerna som han hade – att bli den första borgerliga landsfadern. Landsfader? Möjligen betraktad som sådan av den innersta trogna kretsen.

Alliansen och SDLåt oss nu spekulera i – det som gammelmoderaterna vill – nämligen att låta Sverigedemokraterna komma in i värmen och samarbeta i frågor där Alliansen och SD står nära varandra. Detta samarbete skulle ske i alla frågor utom vad avser migrationsfrågorna där Moderaterna och SD – till synes – skiljer sig åt på ett diametralt sätt. Men de som tror att Sverigedemokraterna är alldeles korkade i huvudet skulle snart nog upptäcka att för att ett samarbete i en för Moderaterna enskilt viktig sakfråga skulle SD ställa migrationspolitiska krav för att stödja Moderaterna och Alliansen. Därutöver har vi Sverigedemokraternas hot om att fälla varje budgetproposition som inte innehåller begränsningar av invandringen – detta gäller oavsett vem som innehar regeringsmakten. I praktiken skulle – oavsett vem som styr landet – varje regerings budget fällas två gånger om året – vårbudget- och höstbudgetpropositionen. DÖK:en hindrar dock att varje minoritetsregering tvingas avgå två gånger om året men kommer i huvudsak ändå – genom det svåra parlamentariska läget som blev resultatet av valet – försvåra möjligheterna för den rödgröna regeringen att få igenom flera reformförslag – som inte kan växlas in i en budgetproposition – kommer att stödjas av Alliansen och det femte allianspartiet Sverigedemokraterna. Att så kommer att ske bekräftas av inte minst Folkpartiledare Björklund som med ett djävulskt hångrin deklarerade att ”ingen opposition i modern tid har så många möjligheter att stoppa alla rödgröna sakpolitiska reformförslag” samt Annie Lööf i sitt väldokumenterade hat mot Socialdemokraterna säger sig nu komma att ”jaga sossar” i en oppositionell vendetta.  Det är lätt att hävda att dessa två oppositionsledare beter sig som två pubertala tonåringar som smäller i dörrar och skriker upphetsat i varje ögonblick som de anser sig ha rätt. Hur mycket jag än ogillar Göran Hägglunds Kristdemokrater måste jag ändå tillstå att Hägglund är den ende av Alliansledarna som betett sig som goranvuxen – vilket inte innebär att jag sympatiserar med Hägglunds integrationsförslag om att reducera deras redan låga ersättningar bland annat. Anna Maria Kinberg Batra jagar vidare i Reinfeldts fotspår – men för hur länge? Hon har en hel del bataljer att utkämpa internt – inte minst att förklara DÖK:en för en allt större skara missnöjda Moderater – där några redan sagt sig inte vara bundna av överenskommelsen – samt att hämta hem de Moderater som lämnade partiet för just Sverigedemokraterna. Mattias Karlsson (SD) kan lugnt och stilla åse det kaos han själv – gemensamt med sina alliansbröder och systrar – åstadkommit samt med stor sannolikhet också se sitt parti växa. 2018 kan betraktas som ett nytt kaosval om SD växer med samma kraft vi ser idag?  Och hur kommer det se ut 2022 när DÖK:en upphör att gälla – om den inte faller redan under detta år? Hur länge kan Alliansen fresta på Stefan Löfvéns tålamod? Om någon trodde att DÖK:en skulle lugna ner det politiska kaos vi såg under förra årets budgetdebatt bör nog tänka till ett varv till. De långsiktiga effekterna borde inte överraska någon. Görs inget åt våra integrationsproblem nu utan att lämna alla andra sakpolitiska problem så som arbetslösheten, bostadsbyggandet, infrastrukturen och de klasskillnader som uppstått genom alla de skattesänkningar Alliansen genomfört – då lär vi få betydligt större problem än hur vi skall stoppa ytterlighetspartiet SD att få realt inflytande på landet.

——————————————————————————————–

Riksdagsmotioner inlämnade av Sverigedemokratiska riksdagsledamöter som i förekommande fall strider mot både internationell såväl som nationell lagstiftning.

Kvotering till polis och brandkår Kvotering ska förbjudas, både av kön eller invandrarbakgrund, och dessutom ska polisen förbjudas att ha kampanjer för att locka minoriteter eller ett visst kön i rekryteringssyfte.

Reformering av lag om behandling av personuppgifter Statistiken ska ”registrera andra generationens invandrare och att Sveriges olika myndigheter ska ges direktiv att samla in sådan information”

Förbjudande av religiösa attribut inom polisen Man skriver i sin motion att ”en polis i slöja signalerar att polisen är mer än bara polis och att denne också hyser andra lojaliteter, slöjan kan väcka fruktan och misstanke hos någon som t.ex. ursprungligen flytt ifrån ett annat land där statens våldsmonopol och religiösa förtryck går hand i hand”.

Kostnader för tolkservice Man menar att det numera finns väldigt många i detta land som efter lång tid i landet fortfarande inte ”lärt sig tala bra svenska”. SD motionerar därför att regeringen ska ”avskaffa rätten” till skattefinansierad tolk eller andra former av skriftliga språköversättningar i vardaglig kontakt med myndigheter.

Invandring enligt ett poängsystem Man vill ”införa ett poängsystem” för invandrare utifrån en rad kriterier som alla bygger på invandrarens möjligheter att på ett effektivt och gott sätt komma in i samhället med liten eller ingen samhällskostnad.

Åldersbestämning av immigranter Man vill införa ”röntgen av tänder, handleder men eventuellt även andra nya metoder som har ännu större tillförlitlighet”. Åldersbestämningen ska omfatta alla som ”påstår sig vara under 18 år eller av andra påstås vara under 18 år, eller som av andra anledningar antas vara under 18 år”. De som vägrar att genomföra undersökningen ska få sin utredning avslagen och ”personen i fråga ut- eller avvisas”.

Förbud mot böneutrop Man vill förbjuda religiösa böneutrop från moskéer. Förbudet mot böneutrop ska gälla samtliga religioner. Därför ska polistillstånd sökas om en religiös grupp vill framföra budskap på offentlig plats.

Polisbemanning  Man vill ha högre polisbemanning på landsbygden eftersom ”utländska ligor åker runt på stöldturnéer” och ibland till och med rånar och misshandlar människor i deras hem.

Spartanska fängelser SD anser att de svenska fängelsernas lyx uppmuntrar till att utländska kriminella återkommer till Sverige på brottsturnéer. Man  vill att ”regeringen återkommer med ett förslag om att bygga en ny form av kriminalvårdsanstalt för utländska medborgare som ska utvisas, avvisas eller väntar på beslut om sådan åtgärd”. Anstalten för utländska medborgare ska vara spartansk med endast tillgång till mat och husrum ges och ligga innan eller i närheten av gränspassager för att underlätta och effektivisera hanteringen av av- och utvisade.

Stoppa den etniska diskrimineringen på arbetsmarknaden  Man vill stoppa den etniska diskrimineringen på arbetsmarknaden.
Motionen avser diskriminering av svenska medborgare.

Utvisning och förvar av svårutvisade Papperslösa flyktingar skall skickas till ”förvaringscenter” (Koncentrationsläger)

Datum för tillåtet fyrverkeri Man vill bara tillåta fyrverkerier att användas på svenska högtider. (Funderar lite på vad som är svenska högtider)

Medborgarskapets betydelse  Den som vill bli svensk medborgare skall svära trohet och lojalitet till Kungen.

Svenska ortnamn i fjällvärlden Man vill inte att de svenska ortnamnen försvinner till förmån för samiska. I både gerillakrigföring och i kampen för svenskhet börjar motståndet i fjällen.

De som anser att Sverigedemokraterna inte är särskilt konstiga bör ta sig en rejäl funderare.

Annonser
Lämna en kommentar

2 kommentarer

 1. Hans Bodin

   /  16 januari, 2015

  Hej! Ja gamla ”hökar”inom moderaterna är ju mest negativa mot DÖK! Major Björklund basunerade om att alliansen skapat 340000 nya jobb men hur många har egentligen tillkommit pga.befolkningsökningen! SD:s framgångar tror jag beror till stor del på alliansens misslyckanden!
  Mvh!Hans B

  Liked by 1 person

  Svara
  • Visst är det så Hans. Alliansen var de som bäddade slutgiltigt för att SD kunde gå från gatan in i Riksdagen och där – inte bara skapa kaos – utan också formulera diverse politiska förslag utan förankring i gällande lagstiftningar på området. Ett pajaseri utan liknelse och detta i varm gemenskap med borgerligheten.

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: