Sverigedemokraterna ett motsägelsernas parti – del 2………..

tumblr_m6i961bFbB1qztltbI en fortsättning vad avser ”Sverigedemokraterna ett motsägelsernas parti” där jag avslöjar Åkesson och hans partis folkhems falsarier som sägs ha inspirerats av Per Albin Hansson – men som i själva verket är inspirerad av Rudolf Kjéllen – högerman, socialkonservativ och nationalist – som förespråkade en nationalistisk folkhemstanke helt i linje med Sverigedemokraternas politiska ambition väl beskriven i deras principprogram fastställd 2011 med vissa smärre justeringar 2014.

Ytterligare en referens som bärs fram av Sverigedemokraterna är Teodor Holmberg – Svensk folkhögskoleföreståndare, ideolog, samhällsdebattör och författare –  vars ideologiska utgångspunkter uppvisar likheter med de idéer som framfördes av den samtida konservative ideologen Rudolf Kjellén – som jag skrev om i mitt förra inlägg.
Unionsupplösningen – som både Kjellen och Holmberg var varma anhängare av –  där Norge – under kontroversiella former – bröt sig ur unionen med Sverige kom att beröra Holmberg djupt och resulterade i en ideologisk glidning hos honom från nationalliberalism och skandinavism mot en svensk nationalism.
Holmberg startade samfundet och tidskriften ”Sveriges väl” och inom ramen för samfundet lade Holmberg – i ett föredrag – fram sitt förslag till politiskt program som sedermera gavs ut i kompendieform och bar titeln ”Svensk nationaldemokrati”.
Hans politiska förslag – som politiskt var jämförbara med Kjellens åsikter – var identiskt med den idéströmning som Tyskland kommit att sammanfatta under beteckningen socialkonservatism med nationalistiska förtecken – senare utvecklad till nationalsocialism.
År 1996 bildade en grupp unga studenter vid Lunds universitet en studentförening vid namn Nationaldemokratiska studentförbundet Lund (NDL) en pronazistisk ideologisk förening.
Bland studentföreningens drivande medlemmar återfanns under de kommande åren män som idag har ledande uppdrag inom Sverigedemokraterna, partiledaren Jimmie Åkesson, f.d partisekreterare Björn Söder, riksdagsledamöterna Richard Jomshof och Mattias Karlsson samt regionrådet i Region Skåne, Jens Leandersson.
För så vitt jag förstår har detta engagemang aldrig påvisats tidigare i någon högre omfattning.
Anders Lindberg – ledarskribent på Aftonbladet – allmänt avskydd av högerextremisterna – har dock skrivit i en ledarartikel redan i november 2012 om Sverigedemokraternas partiföreträdares engagemang i Nationaldemokratiska studentföreningen.  
2002 bröt sig några ur Sverigedemokraterna som tidigare varit verksamma i studenföreningen och bildade det nazistiska Nationaldemokraterna.
Herrarna kommer från ett gott sällskap är det bästa jag kan säga.
Allt svammel som sprutade ur J. Åkesson om att han inte kände till partiets kopplingar och ideologiska inriktning då han sökte medlemskap tidigare är inget annat än bara svammel och medvetna lögner.
Sanningen uppenbarar sig alltid – förr eller senare.

Jag kommer här påvisa ytterligare bedrägeri som i valda delar kan liknas vid nazisternas propaganda inför maktövertagande 1933 i Tyskland – genom att påvisa det orimliga i deras principprogram och hur rasismen flödar i dolda termer av ”nedärvda essenser”, kulturer med mera samt hur man borde tolka principprogrammets alla valda delar.
Principprogrammet är omfattande där man ofta återkommer i enskilda frågor vilket gör att det är ytterst svårt att få en samlad bild av deras politiska ambitioner.
Måhända medvetet!

jimbo skitsnackMan skriver inte i termer av ”raser” av självklara skäl – men inte desto mindre lyser det igenom i principprogrammets valda delar.
Man säger själva vara för en nationalism som är öppen och ickerasistisk – förövrigt det första parti som bekänner sig till definitionen socialkonservativ med tillägget nationalistisk grundsyn och samtidigt understryker att det är ickerasistiska – vad dan detta påpekande för om man inte vill vara rasistiska?
Har man inte genomgående studerat principprogrammet och dess avsikter utan enbart lyssnar och läser deras politiska ambitioner i vissa sakfrågor träder bilden fram av ett parti som anser sig vara ”Sverigevänliga” – en i alla väsentligheter naiv bild som dessvärre gynnar partiet – och de rasistiska undertonerna motsäger det faktum att man vill betrakta sig som icke rasistiska – vilket gör sig väl påminda i valda delar.
Huruvida den ”svans” av sympatisörer som verkligen studerat principprogrammet eller ej – kan jag av förklarliga skäl inte svara på.
Uppenbart – och rent generellt – har Sverigedemokraternas ambitioner – uttrycksmässigt på allehanda sociala såväl som de etablerade medierna – väckt många rasister som ser i partiet sina rasistiska fantasier väl uppfyllda.
Flertalet – vill jag dock hävda – visar sina sympatier för att förklara ett missnöje av samhällsutvecklingen generellt och i synnerhet som etablerade politiska partier inte förmår mota och se missnöjet på ett adekvat sätt.
Klarar man inte det – då står vi inför något mycket farligt i samhället vars konsekvenser kan bli ödesdigra för framtiden.

Den i särklass – och oftast – ställda frågan är – vem skall betraktas som svensk?
Enligt vår nuvarande författning är medborgarskap och nationalitet likställd.
Följande står dock i motsats till vår författning att läsa i principprogrammet kapitel 5 SVERIGEDEMOKRATERNA OCH NATIONEN sidan 15 och 16  citerat;

”Sverigedemokraterna skiljer på medborgarskap i den svenska staten och tillhörighet till den svenska nationen, men anser samtidigt att alla medborgare oavsett nationstillhörighet skall vara lika inför lagen och ha samma rättigheter och skyldigheter.”

För att uppnå kraven på medborgarskap ställs ett antal kravparametrar som skall uppfyllas;

Grundläggande krav för att kunna erhålla svenskt medborgarskap skall vara att man varit bosatt i landet under en längre tid och att man under denna tid visat att man är lojal med Sverige, respekterar svenska lagar och övriga samhällsregler, att man lärt sig det svenska språket och skaffat sig grundläggande kunskaper om svensk historia och svenskt samhällsliv.

Jag noterar – inledningsvis – grundläggande krav för medborgarskap vilket åtföljs av mer detaljerad information senare i principprogrammet – vilket jag återkommer till.
Att man skall respektera vår lagstiftning torde vara självklar – vad övriga samhällsregler är för något är dock oklart.
Att man lär sig språket för att kunna kommunicera i samhället är givet.
Att man därutöver skall skaffa sig akademisk kunskap i svensk historia – vilka nivåer skall vara gällande – samt visa lojalitet – väcker frågan om hur – framförallt lojalitet – skall mätas – räcker det med att svära trohet till kungen?
De faktiska kraven för att få ett svenskt medborgarskap framgår av ”Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap” där framgår det inga krav på varken akademiska kunskaper om svensk historia eller lojalitet samt att kraven är betydligt lägre vad avser vistelsen i landet.

Men som jag skrev ”Grundläggande krav för medborgarskap” – utbytt mot ”medlem av nationen” enligt principprogrammet – beskrivs mer detaljerat under kapitel 5 sidan 15 citerat;

Sverigedemokraterna definierar den svenska nationen i termer av lojalitet, gemensam identitet, gemensamt språk och gemensam kultur. Medlem av den svenska nationen kan man enligt vår uppfattning bli genom att antingen födas in i den eller genom att senare i livet aktivt välja att uppgå i den.
Som infödd svensk räknar vi den som är född eller i tidig ålder adopterad till Sverige av svensktalande föräldrar med svensk eller nordisk identitet.
Som assimilerad till den svenska nationen räknar vi den med icke-svensk bakgrund som talar flytande svenska, uppfattar sig själv som svensk, lever i enlighet med den svenska kulturen, ser den svenska historien som sin egen och känner större lojalitet med den svenska nationen än med någon annan nation. På samma sätt som den som är född in i en annan nation senare i livet kan bli en del av den svenska nationen menar vi också att man även som infödd svensk kan upphöra att vara en del av den svenska nationen genom att byta lojalitet, språk, identitet eller kultur.

sverige_at_svenskarnaDu skall således som invandrad helt ge upp ditt ursprungsarv för att överhuvudtaget kunna bli ”medlem i nationen” samt att om du – oavsett om du är infödd eller inte – riskerar bli av med din svenska ”nationalitet” om du beter dig på ett sådant sätt som Sverigedemokraterna anser är illojalt mot den svenska identiteten – bland annat genom att prata fel språk, identifiera dig med annat än det Sverigedemokraterna anser är svenskt – samt eller göra kulturella avsteg från det av Sverigedemokraterna accepterade svenska kulturella begivenheter.
Jag noterar också följande:
Om jag som infödd svensk protesterar vilt mot Sverigedemokraternas identitetsförklaring och inte avser följa densamme anses jag vara illojal och riskerar bli av med mitt medborgarskap – jag skulle således bli statslös i mitt eget land – kanske med åtföljande utvisning.

 

Då principprogrammet är omfattande – och svårläst på grund av upprepningar – krävs ytterligare redovisning där man kan påvisa det bedrägliga och den omfattande rasism som döljs i olika begrepp och definitioner.
Jag vill också påpeka att jag fått ovärderlig hjälp med tolkningen av Sverigedemokraternas principprogram – men av hänsyn till dessa personer – det vet själva vilka de är och jag riktar ett stort tack till er – vill jag inte offentliggöra deras namn då jag vet – av tidigare artiklar om Sverigedemokraterna – hur försvararna tillgriper metoder som i vissa fall kan betecknas som vidriga – i några fall har jag sett det som föranlett att anmäla hoten som inte bara riktats mot mig utan också min dotter.
Tystnad är dock ingen väg jag vill vandra på.

Sverigedemokraterna inte ett parti som andra………………..

Publicerad 2017-02-02
jimmie-akbSverigedemokraterna vill tillbaka
till ett svenskt folkhem – i deras tappning – som aldrig funnits i vårt land och förhoppningsvis aldrig kommer att bli en realitet i vårt land.
Per Albin Hansson talade mycket om det svenska folkhemmet och det påstås att Sverigedemokraterna hämtat inspiration från en av socialdemokratins störste ledare.
Sanningen är dock mycket bedrägligare än så och är ett uppenbart sätt att förvilla sina eventuella väljare genom att använda sig av metaforen ”folkhem” i sitt principprogram – samt i de ändringar som anges i tryckversion 2.0 fastställ 2014 – som inte är hugget i sten skall tilläggas – som ett sätt att vinna förståelse från bredare grupper av väljare då folkhemstanken står för trygghet och ett gott hem för alla med i solidaritet och samförstånd oavsett etnisk tillhörighet – här citerat Per Albin Hansson;

Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage. I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet

Personkult (1)I samma stund som Jimmie Åkesson proklamerade ett folkhem alá Per Albin Hansson (S) gjorde han sig skyldig till en ren historieförvanskning och lögn samt en svartmålning utan like över Per Albin och hans politiska ambition och ledarskap som därefter förvaltades och utvecklades av Tage Erlander.
Folkhemsmetaforen används flitigt i Sverigedemokraternas principprogram – fastslaget under buller och bång på deras landsdagar 2011 där man också beslöt sig för att definiera – till skillnad mot alla övriga principprogram där man fastställt partiet som huvudsakligen nationalistiskt – partiets ideologiska inriktning som socialkonservativ med och nu tillägget – ”nationalistisk grundsyn”.
Detta var upphovet till det buller och bång som uppstod där flertalet ledamöter ville hävda – inte minst deras dåvarande ungdomsförbund (SDU) – att den ideologiska inriktningen socialkonservativ fick företräde före dess tidigare ideologiska inriktning – som ansetts vara själva livsnerven för partiet – också skulle innebära att man försökte tona ned nationalismen i deras partiprogram.

kjellen-460x305Rudolf Kjellen –  verksam professor, statsvetare och politiker under slutet och början av förra sekelskiftet – starkt konservativ med nationalistisk prägel som förespråkade en nationalsocialism med korporativa influenser.
Det hävdas att Rudolf Kjellen påverkat både Per Albin Hansson och Ernst Wigforss vad avser folkhemstanken – sant eller ej – men folkhemstanken – som är starkt förknippad med Per Albin –  grundade sig för honom på helt andra premisser än det Kjellen förespråkade – nämligen på demokratins fasta grund.
Kjellens nationalsocialistiska idéer – där han också myntade uttrycket ”livsrum” – utvecklades i Tyskland med förtecken som  ”Volksgemeinschaft” och ”Lebensraum” – folkgemenskap och livsrum – som senare blev mycket förknippat med Nationalsocialistiska Tyska arbetarpartiet (NSDAP) .

Rudolf Kjellen var starkt emot socialism och ivrig anhängare av protektionistiska idéer där tullar och handelshinder skulle skydda ”nationen” från ”världsmarknadens rovdjur” eller utifrån dagens språkbruk – globaliseringens effekter.
Det finns således stora likheter mellan Rudolf Kjellens politiska idéer och Sverigedemokraternas idéer om ett utträde ur den Europeiska Unionen – så som ett återupprättat gränsskydd och omförhandling av Schengenavtalet – för att skydda och bevara landets suveränitet – mot dagens globaliseringseffekter – och identitet i det man kallar folkhemmet.

Den likhet Sverigedemokraterna vill göra med Per Albin Hanssons folkhem är grotesk och absurd som gör mig bestört – och jag förvånas över att man inte från arbetarrörelsen protesterat mer än vad som varit fallet – måhända historiens vingslag gått dom förbi.
När Per Albin talade om folkhemmet handlade det om människovärdet och solidariteten med varandra och på alla nivåer – fjärran från Sverigedemokraternas syn på hur samhället skall byggas – som mer handlar om en likriktning, etnicitet och en kulturell homogenitet som skulle höra samman med nationens historiska band med det förflutna.
Det är inte bara en förvanskning utan en grotesk villfarelse som förmedlas av Sverigedemokraterna.
Man har helt enkelt stulit Per Albins folkhemstanke och gjort det till sitt i namn av Rudolf Kjellens nationalsocialistiska folkgemenskaps tanke – och Rudolf Kjellen förekommer naturligtvis inte i argumenten.

057-rum-PerAlbin-sz627ef2Att Sverigedemokraterna har hämtat sin inspiration från Rudolf Kjellens nationalsocialistiska idéer och inte från Socialdemokratins utvecklade folkhemstanke borde man kunna erkänna utan att reducera sina politiska ambitioner till ett falsarium.
Det enda korporativa i den regering som leddes av Per Albin Hansson var den krisuppgörelse med Bondeförbundet – nuvarande Centerpartiet – där han motvilligt – i den allmänt kallade kohandeln” – tvingades acceptera en korporativ jordbrukspolitik med handelshinder och tullskydd – måhända Sverigedemokraterna läst endast den delen av den politiska historien.

Socialkonservatismens politiska funktion var – paradoxalt nog – att rädda kapitalismen från kapitalismen själv – från de destruktiva sidor som riskerade bli ett hot mot systemet i sig självt.
En civilisationskritik mot den kapitalistiska nyttomoralism som uteslutande värderar sig utifrån den ekonomiska nyttan.
Mot det positiva som i produktionens kontinuerliga tillväxt såg medborgarnas lyckorike födas – men som i namn av tillväxt också offrade alla värden utom de ekonomiska.
En reaktion mot den andliga utarmning och otrygghet som kapitalismen orsakar.
De positiva aspekterna har – med få undantag – också anammats av
arbetarrörelsen – både den reformistiska och den revolutionära.
Demokratisk socialism har aldrig uppfattats som ett i grunden motsatt system – utan föds ur den – vid var tid – ekonomiska tillväxten.
Civilisationskritiken har därför överlämnats  till högerpartierna.
Begreppet nationalism tillhör en annan kategori än socialkonservatism.
Man kan dock vara nationalistisk socialkonservativ eller man kan vara socialkonservativ utan att vara nationalist.

Ett parti som bekänner sig till socialkonservatismen är Kristdemokraterna men med utgångspunkt från kristna värderingar.
För mig är det helt uppenbart att definitionen ”nationalistisk konservatism” är en för Sverigedemokraterna mer lämplig beteckning till den i grunden ideologiska och politiska åskådning som partiet har och haft sedan de bildades 1988 som ett eftermäle av den sedan två år tidigare nedlagda kampanjorganisationen Bevara Sverige Svenskt (BSS).
Kort sagt det finns fog för att påstå att Sverigedemokraterna är ”tjockskallar, dumhuvuden, byfånar” som kom av det Österrikiska Ignatius sedermera i kortform och folkmun förvandlad till Nazi som sedermera kom att bli den allmänna beteckningen för Nationalsocialister eller nazister – nazisterna själva ville aldrig varken då eller nu kallas nazister utan kort och gott nationalsocialister.

Bu7FjZzCYAAfLx4Paradoxen med Sverigedemokraternas principprogram är att man är medveten samt bedrägligt återhållsam när man vill definiera sig som ett socialkonservativt parti för att visa att man är ett mittenparti som inte avvisar varken vänsterns eller högerns arv utan säger sig hämta det bästa ur båda blockens traditioner – vänsterns solidariska folkhemstanke och högerns värdekonservativa försvar av familjen och nationen.
Problemet är att man inte gör det när man säger sig vila på en nationalistisk grund så som jag beskriver det utifrån Kjellens nationalsocialism med korporativa tankar.
En idėströmmning där den centrala tanken handlar om att medborgarna i staten skall knytas till Sverigedemokraternas syn på vad som är svensk kultur se principprogram – se principprogram 2. SVERIGEDEMOKRATERNA OCH MÄNNISKAN.
Den antiliberala drömmen om att stöpa om människor till Sverigedemokraternas version av svenskhet för att skapa den perfekta befolkningssammansättningen.

Jag tror – eller rättare sagt jag vet – att det kommer bli en ständig pedagogisk uppförsbacke för partiets företrädare att behöva förklara vad man egentligen menar med socialkonservatism och med en nationalistisk grundsyn.
I synnerhet när det blir allt svårare att upprätthålla bilden av ett mittenparti samtidigt som man tydligare än tidigare lyfter fram tydliga nationalistiska tankar om folkgemenskap, homogenitet, suveränitet, etnicitet, korporatism och likriktning.
Det blir lite av ett  ”dubbelt tänkande” och ett ”dubbelt språk” där den inre ideologin är nationalistisk och den yttre populistisk – vilket inte minst den – under buller och bång – antagna socialkonservativa ideologin fick företräde mot partiets tidigare nationalistiska idéarv med en medvetenhet och tanke att attrahera bredare grupper i samhället.
Man har ambitionen att bli det största partiet för att utifrån sina tankar om nationalism dold i en socialkonservativ ideologi förändra samhället.

tumblr_m6i961bFbB1qztltbDet förtjänar påpekas att Edmund Burke – ansedd som konservatismens fader – skrev att människor ska ”nalkas statens fel på samma sätt som en faders sår, med from vördnad och bävande omsorg”.
Därför ska politiken grunda sig på människans ”säkra och mäktiga instinkter” istället för på ”förnuftets bristfälliga och osäkra resultat”.
Detta var också nationalsocialismens syn som anammades av Nazistpartiets Gregor Strasser – riksorganisationschef  – som  1932 förklarade att Nationalsocialismen citerat ”I medveten motsats till franska revolutionen förkastar rationalismen, förnuftsläran som endast vill erkänna förståndet och intellektet och inte den blodfulla viljan såsom bestämmande över folkets och statens öden”.
Med den ”förnuftstron” vill Sverigedemokraterna poängtera ”nedärvda känslor, instinkter och drifter” samt att” som politikens viktigaste uppgift inte är att försöka riva ned alla de strukturer och kollektiv som omger individen utan snarare att försöka skapa, stödja och upprätthålla normer, moral, lagar, sedvänjor och att kanalisera den nedärvda mänskliga essensen.
I Sverigedemokraternas samhälle skall vi känna och ömsint vårda principer, sedvänjor och symboler som anses vara genuint svenska sedan urminnes tider.

Hur nära nationalsocialismen vill man egentligen komma?
Och när skall människor – framförallt Moderaterna – inse att man leker med elden när man ger sitt samtycke till Sverigedemokraterna?
Ett parti som Moderaterna nu normaliserar och vill samarbeta med.
Hur detta samarbete skall ske är ännu dolt bakom mörka gardiner – kommer man att finna samarbetsformer i den reaktionära kulturpolitiken eller kanske den klimatskeptiska miljöpolitiken – vi vet inte – det vi vet är att samarbetet inte kommer att omfatta budget- och migrationsfrågor vilket synes märkligt när hennes tidigare utspel faktiskt omfattade möjligheten att fälla regeringen med hjälp av en gemensam alliansbudget med stöd av Sverigedemokraterna.
Vad avser migration så skiljer det sig inte särskilt mycket mellan dessa två partier.

 

 

 

 

%d bloggare gillar detta: