Sverigedemokraterna ett motsägelsernas parti – del 2………..


tumblr_m6i961bFbB1qztltbI en fortsättning vad avser ”Sverigedemokraterna ett motsägelsernas parti” där jag avslöjar Åkesson och hans partis folkhems falsarier som sägs ha inspirerats av Per Albin Hansson – men som i själva verket är inspirerad av Rudolf Kjéllen – högerman, socialkonservativ och nationalist – som förespråkade en nationalistisk folkhemstanke helt i linje med Sverigedemokraternas politiska ambition väl beskriven i deras principprogram fastställd 2011 med vissa smärre justeringar 2014.

Ytterligare en referens som bärs fram av Sverigedemokraterna är Teodor Holmberg – Svensk folkhögskoleföreståndare, ideolog, samhällsdebattör och författare –  vars ideologiska utgångspunkter uppvisar likheter med de idéer som framfördes av den samtida konservative ideologen Rudolf Kjellén – som jag skrev om i mitt förra inlägg.
Unionsupplösningen – som både Kjellen och Holmberg var varma anhängare av –  där Norge – under kontroversiella former – bröt sig ur unionen med Sverige kom att beröra Holmberg djupt och resulterade i en ideologisk glidning hos honom från nationalliberalism och skandinavism mot en svensk nationalism.
Holmberg startade samfundet och tidskriften ”Sveriges väl” och inom ramen för samfundet lade Holmberg – i ett föredrag – fram sitt förslag till politiskt program som sedermera gavs ut i kompendieform och bar titeln ”Svensk nationaldemokrati”.
Hans politiska förslag – som politiskt var jämförbara med Kjellens åsikter – var identiskt med den idéströmning som Tyskland kommit att sammanfatta under beteckningen socialkonservatism med nationalistiska förtecken – senare utvecklad till nationalsocialism.
År 1996 bildade en grupp unga studenter vid Lunds universitet en studentförening vid namn Nationaldemokratiska studentförbundet Lund (NDL) en pronazistisk ideologisk förening.
Bland studentföreningens drivande medlemmar återfanns under de kommande åren män som idag har ledande uppdrag inom Sverigedemokraterna, partiledaren Jimmie Åkesson, f.d partisekreterare Björn Söder, riksdagsledamöterna Richard Jomshof och Mattias Karlsson samt regionrådet i Region Skåne, Jens Leandersson.
För så vitt jag förstår har detta engagemang aldrig påvisats tidigare i någon högre omfattning.
Anders Lindberg – ledarskribent på Aftonbladet – allmänt avskydd av högerextremisterna – har dock skrivit i en ledarartikel redan i november 2012 om Sverigedemokraternas partiföreträdares engagemang i Nationaldemokratiska studentföreningen.  
2002 bröt sig några ur Sverigedemokraterna som tidigare varit verksamma i studenföreningen och bildade det nazistiska Nationaldemokraterna.
Herrarna kommer från ett gott sällskap är det bästa jag kan säga.
Allt svammel som sprutade ur J. Åkesson om att han inte kände till partiets kopplingar och ideologiska inriktning då han sökte medlemskap tidigare är inget annat än bara svammel och medvetna lögner.
Sanningen uppenbarar sig alltid – förr eller senare.

Jag kommer här påvisa ytterligare bedrägeri som i valda delar kan liknas vid nazisternas propaganda inför maktövertagande 1933 i Tyskland – genom att påvisa det orimliga i deras principprogram och hur rasismen flödar i dolda termer av ”nedärvda essenser”, kulturer med mera samt hur man borde tolka principprogrammets alla valda delar.
Principprogrammet är omfattande där man ofta återkommer i enskilda frågor vilket gör att det är ytterst svårt att få en samlad bild av deras politiska ambitioner.
Måhända medvetet!

jimbo skitsnackMan skriver inte i termer av ”raser” av självklara skäl – men inte desto mindre lyser det igenom i principprogrammets valda delar.
Man säger själva vara för en nationalism som är öppen och ickerasistisk – förövrigt det första parti som bekänner sig till definitionen socialkonservativ med tillägget nationalistisk grundsyn och samtidigt understryker att det är ickerasistiska – vad dan detta påpekande för om man inte vill vara rasistiska?
Har man inte genomgående studerat principprogrammet och dess avsikter utan enbart lyssnar och läser deras politiska ambitioner i vissa sakfrågor träder bilden fram av ett parti som anser sig vara ”Sverigevänliga” – en i alla väsentligheter naiv bild som dessvärre gynnar partiet – och de rasistiska undertonerna motsäger det faktum att man vill betrakta sig som icke rasistiska – vilket gör sig väl påminda i valda delar.
Huruvida den ”svans” av sympatisörer som verkligen studerat principprogrammet eller ej – kan jag av förklarliga skäl inte svara på.
Uppenbart – och rent generellt – har Sverigedemokraternas ambitioner – uttrycksmässigt på allehanda sociala såväl som de etablerade medierna – väckt många rasister som ser i partiet sina rasistiska fantasier väl uppfyllda.
Flertalet – vill jag dock hävda – visar sina sympatier för att förklara ett missnöje av samhällsutvecklingen generellt och i synnerhet som etablerade politiska partier inte förmår mota och se missnöjet på ett adekvat sätt.
Klarar man inte det – då står vi inför något mycket farligt i samhället vars konsekvenser kan bli ödesdigra för framtiden.

Den i särklass – och oftast – ställda frågan är – vem skall betraktas som svensk?
Enligt vår nuvarande författning är medborgarskap och nationalitet likställd.
Följande står dock i motsats till vår författning att läsa i principprogrammet kapitel 5 SVERIGEDEMOKRATERNA OCH NATIONEN sidan 15 och 16  citerat;

”Sverigedemokraterna skiljer på medborgarskap i den svenska staten och tillhörighet till den svenska nationen, men anser samtidigt att alla medborgare oavsett nationstillhörighet skall vara lika inför lagen och ha samma rättigheter och skyldigheter.”

För att uppnå kraven på medborgarskap ställs ett antal kravparametrar som skall uppfyllas;

Grundläggande krav för att kunna erhålla svenskt medborgarskap skall vara att man varit bosatt i landet under en längre tid och att man under denna tid visat att man är lojal med Sverige, respekterar svenska lagar och övriga samhällsregler, att man lärt sig det svenska språket och skaffat sig grundläggande kunskaper om svensk historia och svenskt samhällsliv.

Jag noterar – inledningsvis – grundläggande krav för medborgarskap vilket åtföljs av mer detaljerad information senare i principprogrammet – vilket jag återkommer till.
Att man skall respektera vår lagstiftning torde vara självklar – vad övriga samhällsregler är för något är dock oklart.
Att man lär sig språket för att kunna kommunicera i samhället är givet.
Att man därutöver skall skaffa sig akademisk kunskap i svensk historia – vilka nivåer skall vara gällande – samt visa lojalitet – väcker frågan om hur – framförallt lojalitet – skall mätas – räcker det med att svära trohet till kungen?
De faktiska kraven för att få ett svenskt medborgarskap framgår av ”Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap” där framgår det inga krav på varken akademiska kunskaper om svensk historia eller lojalitet samt att kraven är betydligt lägre vad avser vistelsen i landet.

Men som jag skrev ”Grundläggande krav för medborgarskap” – utbytt mot ”medlem av nationen” enligt principprogrammet – beskrivs mer detaljerat under kapitel 5 sidan 15 citerat;

Sverigedemokraterna definierar den svenska nationen i termer av lojalitet, gemensam identitet, gemensamt språk och gemensam kultur. Medlem av den svenska nationen kan man enligt vår uppfattning bli genom att antingen födas in i den eller genom att senare i livet aktivt välja att uppgå i den.
Som infödd svensk räknar vi den som är född eller i tidig ålder adopterad till Sverige av svensktalande föräldrar med svensk eller nordisk identitet.
Som assimilerad till den svenska nationen räknar vi den med icke-svensk bakgrund som talar flytande svenska, uppfattar sig själv som svensk, lever i enlighet med den svenska kulturen, ser den svenska historien som sin egen och känner större lojalitet med den svenska nationen än med någon annan nation. På samma sätt som den som är född in i en annan nation senare i livet kan bli en del av den svenska nationen menar vi också att man även som infödd svensk kan upphöra att vara en del av den svenska nationen genom att byta lojalitet, språk, identitet eller kultur.

sverige_at_svenskarnaDu skall således som invandrad helt ge upp ditt ursprungsarv för att överhuvudtaget kunna bli ”medlem i nationen” samt att om du – oavsett om du är infödd eller inte – riskerar bli av med din svenska ”nationalitet” om du beter dig på ett sådant sätt som Sverigedemokraterna anser är illojalt mot den svenska identiteten – bland annat genom att prata fel språk, identifiera dig med annat än det Sverigedemokraterna anser är svenskt – samt eller göra kulturella avsteg från det av Sverigedemokraterna accepterade svenska kulturella begivenheter.
Jag noterar också följande:
Om jag som infödd svensk protesterar vilt mot Sverigedemokraternas identitetsförklaring och inte avser följa densamme anses jag vara illojal och riskerar bli av med mitt medborgarskap – jag skulle således bli statslös i mitt eget land – kanske med åtföljande utvisning.

 

Då principprogrammet är omfattande – och svårläst på grund av upprepningar – krävs ytterligare redovisning där man kan påvisa det bedrägliga och den omfattande rasism som döljs i olika begrepp och definitioner.
Jag vill också påpeka att jag fått ovärderlig hjälp med tolkningen av Sverigedemokraternas principprogram – men av hänsyn till dessa personer – det vet själva vilka de är och jag riktar ett stort tack till er – vill jag inte offentliggöra deras namn då jag vet – av tidigare artiklar om Sverigedemokraterna – hur försvararna tillgriper metoder som i vissa fall kan betecknas som vidriga – i några fall har jag sett det som föranlett att anmäla hoten som inte bara riktats mot mig utan också min dotter.
Tystnad är dock ingen väg jag vill vandra på.

Lämna en kommentar

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: