Sverigedemokraterna ett motsägelsernas parti – del 3…….


I en fortsättning vad avser ”Sverigedemokraterna ett motsägelsernas parti” granskar jag själva principprogrammet.

Mattias-KarlssonLåt mig inleda med ett citat formulerat av Mattias Karlsson – riksdagsledamot och huvudförfattare till principprogrammet;

”Jag tror inte att man behöver vara
orolig som vanlig medlem, om man bara
använder det sunda förnuftet och försöker
att inte kontinuerligt lyfta fram rasistiska,
nazistiska, antidemokratiska idéer, tankar,
artiklar och så vidare.”

Det finns säkert en hel del att säga om det citatet – inte minst hur flertalet Sverigedemokratiska ledamöter – kontinuerligt – uttryckt sig både muntligt och skriftligt både på kommunal såväl som på riksnivå.
Inte minst av vad som framgår av denna artikel – som får bli synonym för allt hat och rasistisk propaganda som allt för ofta kommer från detta parti.

Sverigedemokraterna använder inte – av naturliga skäl – definitionen ras i sitt principprogram längre.
Rasbegreppet är dock omformulerat såsom ”en nedärvd essens” vilket kan studeras i principprogrammets kapitel 2 SVERIGEDEMOKRATERNA OCH MÄNNISKAN sidan 8 sjätte stycket citerat;

Vi tror inte på teorin om att människor föds som blanka blad som kan fyllas med vilket innehåll som helst. Miljön har visserligen en stor betydelse för individens utveckling och samspelar ofta med det biologiska arvet och den fria viljan. Det finns dock också en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser. Delar av denna essens är gemensam för de flesta människor och annat är unikt för vissa grupper av människor eller för den enskilde individen. Någon komplett förteckning över vad som ingår i denna mänskliga essens har vi ännu inte och kommer kanske heller aldrig att få. Till hjälp med att skapa en grovkornig bild kan vi dock ta den moderna vetenskapen och den mänskliga historien. Om det till exempel är så att en viss företeelse i olika varianter förekommit i nästan alla mänskliga samhällen i nästan alla tider, så menar vi att det är rimligt att anta att den på något sätt är kopplad till den mänskliga essensen.

fghv_53371e4e9606ee4960f678c9Den inledande meningen är en slutlig uppgörelse med liberalismen och socialismens positiva människosyn – och där den nyfödda människan skall betraktas som ett tomt blad med potential av både godhet och destruktivt beteende på grund av den sociala miljön som människan formas utifrån.
Miljön spelar här en viss roll enligt principprogrammet – dock under förutsättning att den samspelar med det ”biologiska arvet”.
Man lägger dock större vikt vid tanken om ”nedärvda essenser” hos varje individ som anses inte gå att undertrycka utan konsekvenser.
Man går vidare på temat och fastslår att dessa ”nedärvda essenser” anses vara unik för ”vissa grupper av människor”.
Föreställningar om ras som begrepp bygger just på att vissa egenskaper hos grupper av människor är ett genetiskt arv.
Det är grunden i rasbegreppet!
Den biologiska rasismen anses bygga på att vissa grupper av människor har genetiskt nedärvda egenskaper som gör dem antingen underlägsna eller överlägsna andra grupper av människor.
Hur skall jag förstå ”nedärvda essenser” på annat sätt än ett omdefinierat rasbegrepp när man skriver i principprogrammet om genetiskt nedärvda egenskaper som är unik för vissa grupper av människosläktet?
Den relaterade – och ovan citerade – texten i principprogrammet medger att Sverigedemokraterna kan peka ut vissa grupper i befolkningstillväxten – som till exempel muslimer – som ett hot mot Sverige och den svenska identiteten med dess ”nedärvda essenser”.
Varje sådan – av partiet utpekade grupper av människor – som exempelvis ett muslimsk nyfött barn – ärver således egenskaper som av Sverigedemokraterna pekas ut som ett hot mot Sverige och den svenska identiteten.
Deras ”nedärvda essenser” kan inte ”undertryckas utan konsekvenser” skriver man tydligt i sitt principprogram.
Möjligheten för dessa barn att växa upp och bli en del av det svenska samhället är således uteslutet just på grund av sin ”nedärvda essens” som inte följer de sociala villkoren enligt en definierad svensk identitet – den existerar helt enkelt inte hos Sverigedemokraterna.
Det blir således möjligt – genom begreppet ”nedärvd essens” – för  Sverigedemokraterna att skriva om ”raser” i principprogrammet utan att behöva skita ner sig med en definition som är så förknippad och belastad med nationalsocialismen – eller för att tala klarspråk – nazismen.
Rasism – som utgår från skillnader mellan olika kulturer – handlar inte bara om tanken att det finns mänskliga individer som skiljer sig från varandra.
Rasism handlar idag främst om att olika kulturer betraktas i principprogrammet som statiska – eller så vitt skilda att det inte – enligt Sverigedemokraterna – är möjligt att förena med den svenska så kallade ”nedärvda essensen”.
Det är den utgångspunkten vi skall ha i åtanke när man grottar ner sig i partiets principprogram – paradoxen blir genast uppenbar – ”ickerasistisk mot nedärvda essenser”.
Varför inte tala klarspråk?

121124_JIMMIE-1Som jag tidigare nämnt är det svårt att få en samlad bild då förklaringar och ytterligare detaljer återkommer under andra rubriker i principprogrammet.
Man beskriver inledningsvis partiets politik som ”ickerasistisk” för att därefter tydliggöra kulturella skillnader – som på någon icke definierad progressiv skala – omöjliggör, kanske möjligt, eller möjligt – att assimilera utifrån en svensk identitet.
Hur beskriver man då kultur enligt principprogrammet?

Under kapitel 7 SVERIGEDEMOKRATERNA OCH KULTUREN sidan 18 andra stycket citerat;

Kultur skulle kunna definieras som levnadssättet som förenar ett samhälle eller en viss grupp av människor. Som sådant inkluderar det bland annat språk, beteendemönster, seder och högtider, institutioner, konst och musik, klädsel, religion, ritualer, lekar, värderingar och normer för lagar och moraliska system.

DiskriminieringHär återkommer man i principprogrammet med ytterligare parametrar för möjligheten att erhålla svenskt medborgarskap – alternativt bli nekad.
Har du inte det rätta levnadssättet den rätta moralen eller ett utifrån svenska förhållanden rätt beteendemönster, den rätta trosuppfattningen – en ytterligare paradox då man inledningsvis accepterar religionsfrihet – men betonar att det är den kristna tron som skall vara den överordnade som skall genomsyra hela vårt samhälle – kan du per definition inte göra anspråk på ett medborgarskap – alternativt bli av med det samma.

anti alltI Sverigedemokraternas samhälle existerar ingen integration – den ersätts med assimilation sådan den uppfattades vara fram till mitten av 70-talet.
I kapitel 8  SVERIGEDEMOKRATERNA OCH
MÅNGKULTURALISMEN samt i kapitel 9 SVERIGEDEMOKRATERNA OCH
INVANDRINGEN

Här måste jag – i strid mot vad som stadgas i principprogrammet kap. 8 sidan 21 tredje stycket  ”Vårt alternativ till mångkulturalismen är en återgång till en gemensamhetsskapande assimilationspolitik liknande den som rådde i landet fram till år 1975″ – vara tydlig med att integrationspolitiska beslut dels utvecklades långt senare och dels aldrig varit en politiskt uttalad assimilationspolitik där majoritetssamhället – läs infödda svenskar – skulle vara överordnad.
Majoriteten var då som nu bestående av infödda svenskar.
Det var i egentlig mening en för tiden naturlig assimilation – dels för att tillgången på arbete var i det närmaste obegränsad dels saknades det arbetskraft i landet – främst inom industrin.
Någon flyktingpolitik av större omfattning fanns inte utan invandringen bestod i huvudsak av arbetskraftsinvandring och de flyktingar som kom blev på naturlig väg – via de arbetstillfällen som gavs – assimilerad in i vårt samhälle genom och via de arbetskamrater man fick.
Här gör man sig ytterligare skyldig till grova övertramp med ett uttalat syfte liknande den jämförelse med Per Albin Hansson och det svenska folkhemmet.

I ett Sverigedemokratiskt samhälle krävs erforderlig och genomgående förändring av vår lagstiftning.
Förändringar som innebär att medborgare och medlemmar i nationen åtskiljs – som gör att statens uppdrag fokuseras om så att den svenska nationens kultur och identitet skyddas från både ”inre och yttre hot”.
Låt mig förtydliga vad som avses med ”inre och yttre hot” och hur det skall bekämpas i enlighet med principprogrammets kapitel 6 SVERIGEDEMOKRATERNA OCH STATEN. sidan 17 första stycket citerat;

Sverigedemokraterna anser att staten är nödvändig för att på ett effektivt sätt kunna administrera nationens inre liv, upprätthålla goda relationer med omvärlden och i kraft av sitt våldsmonopol skydda nationen mot inre och yttre hot.

Detta våldsmonopol inkluderar i modern tolkning försvarsmakten, Polisen och det övriga rättsväsendet.
I Sverigedemokraternas Sverige skall således Polisen och försvarsmakten ställa sig till förfogande för att dels upprätthålla den svenska ”nedärvda essensen” dels skydda den svenska nationen mot hot – oavsett om de kommer från främmande makt, egna medborgare eller andra på svensk mark.
Det konkreta hotet i nutid framgår av principprogrammets kap. 8 sidan 23 andra stycket citerat;

Sverigedemokraterna motsätter sig inte invandring, men menar att invandringen måste hållas på en sådan nivå och vara av en sådan karaktär att den inte utgör ett hot mot vår nationella identitet eller mot vårt lands välfärd och trygghet.

Sverigedemokraterna vill således ge staten rätt att i kraft av sitt våldsmonopol använda polisiärt eller militärt våld om man anser att befintliga invandrare hotar den svenska identiteten.

Det erfordras omfattande inskränkningar i andras rättigheter för att uppnå Sverigedemokraternas syfte vilket följande citerat ur principprogrammets kap. 8 sidan 21 sista stycket påvisar;

Som en logisk konsekvens av detta skall allt statligt och kommunalt stöd som syftar till att invandrare skall bevara och stärka sina ursprungliga kulturer och identiteter dras in. Parallellt med detta skall stödet till bevarandet och levandegörandet av det svenska kulturarvet öka.

Återigen – som en logisk konsekvens – för att kunna upptas i den svenska nationen genom att avsäga sitt kulturarv samt anta svenska seder och bruk som överordnad identitet – skall inga statliga eller kommunala stöd som syftar till att levandegöra och vidmakthålla en invandrad persons kultur omfördelas i avsikt att istället stärka den svenska identiteten och kulturen.
Ett exempel – av flera – på ett sådant indraget stöd är hemspråksundervisningen – en undervisning som vetenskapligt bevisat att språkinlärning ökar vid tvåspråkighet – det vill säga att det svenska språket blir lättare att lära sig om man bibehåller sitt ursprungliga språk.

Skämtteckning30Man skriver inledningsvis  i principprogrammet att ”Varje människa har ett grundläggande och okränkbart värde och varje människa
har rätt till frihet, självbestämmande, trygghet, gemenskap samt de basala
andliga och materiella grundförutsättningar som krävs för att kunna leva ett
värdigt liv”.
Detta gäller bara under vissa förutsättningar vilket framgår av det jag citerat samt kommenterat tidigare.
Att dessa rättigheter och skyldigheter – i enlighet med Sverigedemokraternas principprogram – omfattar inte alla människors rätt och frihet att få vara som de vill – eller utöva sin egen kultur, sitt eget språk eller andra sedvänjor i motsats till hur Sverigedemokraterna definierar det i dagens Sverige – såvitt du inte är assimilerad samt övergivit ditt ursprung och därutöver kvalificerat dig för ett medlemskap (medborgarskap) i nationen Sverige.
I Sverigedemokraternas Sverige kan du som beter dig osvenskt upplevas som ett hot mot nationens identitet och kan komma att lagföras för detta.

Sist – men inte minst – vill jag citera Sverigedemokraternas mycket intressanta anspråk på vad ”svenskhet” egentligen är och skall vara;

”I sin allra vidaste mening skulle den svenska kulturen kunna definieras som summan av allt som någonsin tänkts, skrivits, sagts, skapats eller gjorts av personer som tillhör den svenska nationen.”

Nästa del kommer att handla om likriktning, utbildning samt folkupplysning för att uppnå ett Sverigedemokratiskt idealsamhälle där alla skall sträva mot ett ”gemensamt” mål för att stärka den svenska identiteten och homogeniteten.

Lämna en kommentar

2 kommentarer

 1. Hans Bodin

   /  21 augusti, 2015

  Hej! Tack igen för denna historielektion! Jag hörde igen myten om en invandrarfamilj som fick 20000kr varje månad och jag rättade dom med att det här är inom normen för våran sociallag och det är exitensminium! Migrationsverkets ersättning till flyktningar är 24 kr per dag och för barn upp till 17 år 12 kr/dag som ska räcka till kläder skor medicin sjukvård hygienartiklar m,m. Dessutom får dom matersättning. Tyvärr så sprids det en massa myter
  bland okunniga!
  Ha en trevlig helg!
  Mvh! Hans B.

  Gillad av 1 person

  Svara
  • Hej Hans!

   Ja du har alldeles rätt – det florerar orimliga summor som de får trots att till och med Migrationsverket dementerat alla dessa uppgifter och redovisar de summor du nämner istället.
   Inte lätt att övertyga de som inte vill bli övertygad.

   Jag har i – hitintills tre delar – analyserat deras principprogram som är så motsägelsefullt i alla delar.
   Rasismen lyser som en neonlampa genom hela programmet och paradoxen är att man bekänner sig som ett ”ickerasistiskt” parti för att därefter i en massa synonymer visar en rasifiering utan like.
   Just nu går de bananas över Yougovs opinionsmätning som skulle placera dom som det största partiet.
   Vi skall dock ha i åtanke att detta samt Sentio och Sverige tycker är högst tveksamma opinionsinstitut som bygger på självrekryterade webbpanelundersökningar.
   Nåväl bara några timmar därefter halkade de ner och förblev det tredje största i Sentios mätning vilken man naturligtvis inte tog någon hänsyn till.

   Önskar också dig en trevlig helg Hans

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: