Det man själv missat kan man skylla på andra ……………


Publicerad 2016-02-01

regeringen-3944Idag skyller man Stefan Löfvén och hans regering för en inkompetens vad avser flyktingsituationen – den kritiken kommer såväl inifrån som utifrån – befogat eller ej – för att svara på frågan behöver man vidga sina perspektiv lite.
Utgångspunkten skall vara – i proposition 2015/16:1 – målen med krisberedskapsarbetet utifrån ett förebyggande respektive hanterande
perspektiv – som bekant gällde Alliansens skuggbudget under hela 2015 med vissa omändringar inom ramen för den av Riksdagen antagna Alliansbudgeten.
Med dessa utgångspunkter skall målen för krisberedskapen vara för 2016:

• Att minska risken för olyckor och kriser som hotar vår säkerhet
• Att värna människors liv och hälsa samt grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter genom att upprätthålla samhällsviktig verksamhet och hindra eller begränsa skador på egendom och miljö då olyckor och krissituationer inträffar.

alliansenMin omedelbara reaktion när det kom till min kännedom att Jessica Polfjärd (M) anmält till KU att utskottet skall granska regeringens hantering av flyktingsituationen – var att nu skjuter man sig själva i foten.
Antagandet bekräftades kort därefter då riksdagsledamot Hans Hoff (S) anmälde Fredrik Reinfeldt och hans regering för samma sak.
Det är rimligt då dagens kaos i flyktingfrågan skapades ursprungligen av Alliansregeringens inkompetens eller kanske snarare oförmågan att tyda de signaler som darrade över hela Europa sedan flera år tidigare inte togs på allvar.
Att vi fick förhöjd andel asylsökanden redan under 2013 och 2014 – det senare året gav upphov till det mycket uppmärksammade tal Reinfeldt höll under sommaren där han uppmanade medborgarna att ”öppna sina hjärtan”.
Några konkreta åtgärder till följd av den kraftigt ökade flyktingströmmen vidtog aldrig Alliansen – varken före eller efter – se Alliansens budget.

KinbergSvantessonDet är uppenbart att Moderaternas nuvarande partiledning – med Anna Kinberg Batra som partiordförande – inte går i takt med sin egen politiska historia trots att det handlar om närtid.
SVT presenterade i december 2014 en undersökning av moderata partiföreträdare i 142 kommuner där fler än 50 procent hade en avvikande åsikt än den vid tiden föreslagna partiledaren AKB och ansåg man skulle reglera antalet asylsökande flyktingar och att göra det svårare att få permanenta uppehållstillstånd (PUT) – i samma undersökning framkom dessutom att fler än 80 procent ansåg att det borde vara lättare att säga upp anställda.
Det man kunde konstatera var att kommunföreträdarna hade en diametralt avvikande åsikt än den som den moderata partiledningen förespråkat.
Fredrik Reinfeldts glöd och starka övertygelse att Sverige ska vara ett land med öppna gränser för människor på flykt fortplantade sig inte i hela partiet.
Anna Kinberg Batra och förre arbetsmarknadsministern Elisabeth Svantesson var då några som inte ansåg att flyktingpolitiken borde förändras.
AKB lät meddela att Sverige som ett av världens rikare länder visst kan ta ansvar ”när det är så många som måste fly på grund av krig och förtryck, så ser världen tyvärr ut”.
Det var då det!
Sedan dess har mycket hänt – eller kanske inte!

Redan under Alliansens första mandatperiod varnades det för en akut bostadskris.
Den efterföljande mandatperioden var bostadssituationen en kris.
Bostadssituationen blev inte mindre krisartad 2015 när vi tvingades ta emot cirka 160 000 asylsökande – men det var den rödgröna regeringen som då suttit vid makten i cirka ett halvår som fick på skallen till glädje för de borgerliga naturligtvis.
Reinfeldts kompass när det gäller flyktingar och invandring pekade i samma riktning under hela Alliansens regeringsperiod.
Och den kom till konkret uttryck när han efter valet 2010 gjorde en överenskommelse med Miljöpartiet om just flyktingpolitiken.
Det var en uppgörelse mellan Miljöpartiet – riksdagens mest flyktingvänliga parti och Moderaterna som tidigare av tradition krokat arm med
Socialdemokraterna i en mera återhållsam flyktingpolitik.
Syftet med det ortodoxa samarbetet var naturligtvis att hålla Sverigedemokraterna utanför allt inflytande avseende flyktingar och invandring – kanske inte så märkligt för ska man erkänna något vad avser Reinfeldt så var han synnerligen kritisk mot Sverigedemokraterna.
Sedan dess har krigen och mördandet i världen – framför allt i Syrien – bara blivit värre och flyktingsituationen eskalerar 2015 med uppemot 10 000 asylsökanden i veckan.

reinfeldt2öppnahjärtaReinfeldt stod hela tiden upp för Sveriges hållning – tydliggjord genom sitt tal om öppna hjärtan – medan hans partikamrater ute i kommunerna kände sig överkörda när de mer eller mindre motvilligt fått ta emot alla flyktingar.
Några förberedande resurser att ge de flyende människorna drägliga förhållanden fanns inte – ej heller några planer på det under den förra regeringen.
Den nu vid tillfället tillträdande partiledaren Anna Kinberg Batra hade dessförinnan inte avvikit från Reinfeldts ”öppna hjärtan” linje.
Efter det att hon valdes in som partiordförande har det bara varit ett hummande och otydliga svar om hon vill strama åt möjligheterna för flyktingar i Sverige att förenas med sina anhöriga.

Guds-heliga-massmord1Sverige och Europa står mitt uppe i en enorm uppgift att ge människor som flyr från krig – förföljelse och förtryck en trygg tillvaro.
Mot bakgrund av att antalet personer som sökt asyl i Sverige ökat kraftigt –
160 000 2015 enligt Migrationsverket – är utmaningarna för det svenska asylsystemet och möjligheterna att bereda dem en plats under drägliga former mycket stora.
Migrationspersonalen går på knäna – en inte helt orimlig analys särskilt mot bakgrund av att verket är ett av få som inte inrättat en egen krisberedskap.
Däremot har Migrationsverket – såvitt framgår av den förra regeringens regleringsbrev – inte tilldelats något ansvar för att arbeta fram scenarier avseende hur flyktingsituationen i världen och inom EU och därmed även i vårt land kan komma att utvecklas.
Lärarbrist hade vi redan innan valet 2014 – tack Björklund för din generösa skolpolitik där jag nu förstår symboliken med det lutande tornet i Pisa som gett namn till de undersökningar som ständigt visar på fallande resultat.
De så kallade HVB-hem som tar emot ensamkommande flyktingbarn och unga har – enligt säkra källor – fler brister än andra hem inom socialtjänsten.
Kommunerna tog över ansvaret för ensamkommande barns vård och boende från Migrationsverket redan 2006.
En klok idé hade nog varit att anpassa vården av ensamkommande barn utifrån de traumatiserade upplevelser de sannolikt fått erfara – socialsekreterare i all ära men den kompetensen ingår – såvitt jag förstår – inte i deras utbildning – trots det jobbar de häcken av sig och med alldeles för lite uppskattning.

Frågan som borde ställas – både till den förra regeringen såväl som den nuvarande – är på vilket sätt Sverige har gått tillväga för att tidigt fånga signalerna om ett ständigt ökande antal människor som kommer in i Europa och hur dessa underrättelser har kommit att påverka politiska beslut.
Den ungefärliga tiden – som torde variera – har generellt uppskattats till fyra veckor eller mer.
Det skulle ge våra politiker motsvarande tid för förberedelser – givet att underrättelseinhämtningen fungerat samt att man faktiskt tar till sig den information som kommer.
Och visst har den politiska ledningen rätt att hastigt ändra sin uppfattning i en viktig fråga.
Men ska man göra det utan att trovärdigheten devalveras krävs att allmänheten får möjlighet att bedöma orsaken till kursändringen som trovärdig – här fallerar medierna kolossalt som pådyvlar läsarna egenfabricerade orsaker beroende på var man hör hemma politiskt.
Dess roll är inte nödvändigtvis att återge sanningen.
Ibland kan deras strävan vara den raka motsatta och det bör påverka hur företrädare för regering och opposition uttrycker sig.
En enkel metod torde vara för att minska risken för detta är att undvika alltför kategoriska uttalanden i tidigare skeden – såvida man inte är övertygad om att man inte avser ändra uppfattning längre fram.
Erfarna ministrar känner till detta dock inte alla vilket de får bittert erfara understundom.

Men om nu den förra Alliansregeringen – och den nuvarande – får ta ansvar för ett hastigt och försent uppvaknande i flyktingfrågan så får hela EU ta på sig ett betydligt större ansvar.
I mitten av oktober tog statsminister Löfvén upp frågan om stöd från andra EU-länder vid EU:s toppmöte om flyktingfrågan.
Ett par veckor senare tog han upp ungefär samma frågeställning vid Nordiska rådets möte i Reykjavik och vid bägge tillfällena blev resultatet liknande.
Något stöd från omvärlden kan inte förväntas och den så kallade solidaritetsprincipen har för länge sedan fallit där vi ser enskilda medlemsländer upprätta egna gränskontroller i akt och mening att förhindra vågen av flyktingar.
I pressade situationer är det förstås eftersträvansvärt att kunna få och ge hjälp över gränserna – men den politiska planeringen måste utgå från ”worst case” det vill säga att vi ensam äger problemet och har utifrån det att ta beslut som inte hör hemma i ett humant samhälle.
Tonen skärps och irritationen växer mellan länderna.
En god relation med våra grannar ska självklart inte bygga på att vi följer deras politik.
Men runt flyktingfrågan har vi fått uppleva en del verbala slängar den senaste tiden – som t ex när Europaparlamentarikern och min partikamrat Marita Ulvskog den 9 september sa ”Jag är glad att jag inte är dansk i dag. Regeringen borde skämmas”.
Sånt kan jag skriva på bloggen och gör det också – men är man minister eller parlamentariker i EU är det mindre betänksamt om man vill ha hjälp några veckor senare.

Summerat är det bristen på den ”solidariska” EU gemenskapen som försatt oss i den prekära situation vi just nu befinner oss i – Schengendirektivet ligger som ett öde bevis på att när det gäller då är det de individuella medlemsstaternas protektionism som gäller.
Och hade den borgerliga regeringen varit född med insikt och förstått att analysera de underrättelser som stod för dörren vad avser flyktingsituationen och därmed vidtagit nödvändiga åtgärder – gärna i överenskommelse med Socialdemokraterna – hade kanske situationen sett lite annorlunda ut.
Istället anklagar Moderaterna den rödgröna regeringen för senfärdighet och kräver ännu värre åtgärder som direkt hotar hela asylrätten med sina hastigt påkomna förslag.
Synd bara att kritikerna inte tycks se hela perspektivet utan utesluter Alliansregeringens ansvar under sin regeringsperiod och riktar in sig uteslutande på den nuvarande som endast suttit vid makten under 14 månader.

 

bloggarna

 

 

 

Annonser
Lämna en kommentar

2 kommentarer

 1. Hans Bodin

   /  2 februari, 2016

  Hej! Bra besked från Batra igår och Lööf i förrgår att dom inte har för avsikt att sätta sig i knä på Jimmy Åkesson! Var är Löfven? Han borde vägra att framträda tillsammans med Åsa Romson i fortsättningen. Hon visar tydligt med sitt hulkande att man är oense inom ”familjen” och det är inte bra!
  Mvh! Hans B.

  Gilla

  Svara
  • Hej Hans!

   Ett positivt besked idag kan bli ett negativt imorgon.
   Till nu får vi förlita oss på vad AKB säger – Annie Lööf har redan tidigare tagit ställning vilket inte har ändrats.
   ABK har däremot både passat och ändrat sin inställning i en rad frågor som har betydelse för migrationspolitiken – jag har svårt för hennes politiska framtoning, svårt att lita på henne, hon är långt ifrån en stark ledare för sitt parti där framförallt Skånemoderaterna trycker på.

   Åsa Romson är inte bara ett sänke för sitt eget parti utan också för hela regeringens trovärdighet – blir det regeringsombildning framdeles borde Romson vara den som får gå i första hand.
   Att MP fick ingå i regeringen var nog mer av strategiska skäl än taktiska då risken vore att det redan tidigare svåra parlamentariska läget kunde försämras ytterligare om de vinglat iväg mot Alliansen – vi får leva med det nu dessvärre och hoppas att de lägger munkavle på henne.

   MVH//Björn

   Gilla

   Svara

Välkommen att kommentera.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: