Världen fördömer Donald Trump……………….

Publicerad 2017-01-31.
680Man kan ha mycket synpunkter på USA och dess – framförallt – utrikespolitiska ambitioner där man som stormakt generellt sett velat spela världsherrar på den internationella arenan.
Men vi skall också ha i åminnelse – oavsett det varit presidenter som företrätt republikaner eller demokrater – så har det utgått från värden som är förenliga med demokrati – med viss acklamation skall sägas.
De mänskliga rättigheterna är ett unikt dokument som slår fast att rättigheterna gäller för var och en, oavsett till exempel etnicitet, hudfärg, kön, språk, religion, politisk uppfattning eller social ställning och som gäller över hela världen och slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter – alla 193 medlemsländer – inklusive USA – har ratificerat FN:s konvention om mänskliga rättigheter.
Den reglerar också förhållandet mellan stater och enskilda människor och är en del av folkrätten som reglerar staters och internationella organisationers agerande och förhållandet mellan dem.
Rättigheterna begränsar statens makt över individen och slår fast att staten har ansvar för att rättigheterna främjas och skyddas.
Det innebär att individens rättighet är statens skyldighet – detta särskilt att beakta.

donald-trump-is-still-soaring-in-iowa-but-there-are-now-some-clear-warning-signsDen retorik som förevarit under presidentvalskampanjen – framförallt vad avser Donald Trump – och nu – efter att ha vunnit presidentvalskampanjen samt installerats som USA:s 45:e president – till stora delar omsatt i så kallade undertecknande av presidentorder väcker allvarliga farhågor om hur starkt åtagandet för mänskliga rättigheter Donald Trump och USA kommer att ha i framtiden.
Vi har hört oroväckande – och många gånger direkt obehagliga – uttalanden från Donald Trump under valkampanjen – något han inte varit särskilt återhållsam med under de dryga tio dagar han suttit på den yttersta posten.
Den här retoriken får inte bli till regeringspolitik.
De främlingsfientliga, sexistiska och hatfulla kommentarer som Donald Trump har fällt hör inte ihop med att leda ett demokratiskt land.
Tvärtom borde han nu förbinda sig att upprätthålla de mänskliga rättigheterna för alla, utan diskriminering.
Både i USA och utomlands.

trump_flicker_face_yess-1De nu utfärdade dekret som blivit till praktiskt handling har gett upphov till kraftfulla protester världen över – inte minst inom USA – där Donald Trump infört Migrationsstopp från utpekade länder med motiveringen att skydda USA från terrorister.
Beslutet är kontroversiellt – inte minst för den generalisering och polarisering den utmynnar i – inte oväntat får den stående ovationer från alla högerpopulister och främlingsfientliga partier – även från Sverigedemokraterna hyllar man nu Trump och hans spektakulära beslut som i allt väsentligt strider mot ett flertal konventioner som bland annat FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

imagesUSA:s tillförordnade justitieminister Sally Yates ifrågasatte Trumps Migrationsstopp och gjorde klart att justitiedepartementet inte skulle slåss för att upprätthålla ordern då den inte stämmer överens med departementets plikt att alltid söka rättvisa och stå upp för vad som är mänskliga rättigheter.
Några timmar efter sitt ställningstagande fick hon sparken av Donald Trump med motiveringen att hon har ”förrått justitiedepartementet genom att vägra implementera en lag skapad för att skydda medborgarna i USA”.
Vidare med motiveringen ”Hon blev anställd av Obama och har en svag inställning till våra gränser samt en väldigt svag inställning till illegal invandring”.

Att Donald Trumps beslut upprör både världens ledare, multinationella företag som människor i övrigt över hela världen är knappast märkligt.
Här hemma borde vi samtidigt vara mycket oroade över Moderaternas fraterniserande med Sverigedemokraterna och valet 2018.
Det är inte obekant att Sverigedemokraterna eftersträvar ett svenskt homogent samhälle som skall utgå från exklusivt svenska värderingar.
Vi vet också – liksom alla högerpopulister och främlingsfientliga partier – att man med fördel ställer grupper i samhället mot varandra för att därmed påvisa sanningshalten i deras förmälda undergångsteorier.
Vi vet också vilka folkgrupper som anses vara skyldiga och som enligt Sverigedemokraterna utgör vårt lands största fara.
Att Sverigedemokraterna – mot den uppfattningen – ställer sig oförblommerat bakom Trump och hans inkonsekventa åtgärder borde således inte förvåna oss – däremot oroa oss.

c3qsemrwyaarcnqInkonsekvens och enfald är utmärkande drag hos högerpopulister.
Däremellan darrar man inte på manschetterna när det gäller att blunda för resultaten av inkonsekventa beslut.
Att generalisera och döma alla utifrån enstaka individers oegentligheter är ett ytterligare axiom som nu bevisas av USA:s migrationsstopp där följderna uppenbarligen inte analyserats – det handlar om ren och skär statsdiskriminering.
Inkonsekvensen i beslutet förmäls av att endast följande länder är bannlysta – Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien och Jemen – Saudiarabien, Egypten, Turkiet och inte minst det ryska protektoratet Tjetjenien är undantagna – samtliga länder väl kända för att hysa medborgare med terror som ett sätt att ideologiskt påvisa alla andra länder som inte delar denna spektakulära grupps andefattiga syn på mänskliga rättigheter.
Saudiarabien – ett nyckelland inom islam – en betydande politisk aktör i Mellersta Östern och – tack vare oljan en faktor att räkna med i världspolitiken.
Men där utbildas också terrorister med Saudiskt medborgarskap.
De som minns 9/11 vet också att den fruktansvärda terrorhandling som slog hårt mot USA för snart 17 år sedan där cirka 3000 civila dog kom just från Saudiarabien.
Saudiarabien skickade 30 000 terrorister till Syrien som begår brott mot mänskligheten – man tror att cirka 130 terroristgrupper från 83 länder i världen befinner sig i Syrien – men de flesta av de 83 länderna är undantagna USA:s Migrationsstopp.
Att Saudiarabien undantas beror med stor sannolikhet på USA:s affärsförbindelser med landet.
Inkonsekvensen är monumental.

I många länder – däribland Sverige – drabbas av USA:s diskriminering genom att många med dubbla medborgarskap – i flera fall påtvingat då möjligheten inte finns att avsäga sig sitt ursprungslands medborgarskap – nu är förhindrade och ser sina möjligheter att resa till USA som uteslutna.
Men inte nog med det – vissa länder har undantagits – länder som redan tidigare ansetts stå USA nära.
Exempel på ett sådant land är England där Brittiska medborgare med dubbelt medborgarskap i något av de bannlysta länderna i Mellanöstern är undantagna.
Förskona världen från sådana ledare!
Förskona vårt land från partier som hyllar denne vettvilling!

bloggarna

Lägg ner Moderaterna istället för Arbetsförmedlingen…………..

Publicerad 2017-01-29

hqdefault-1Moderaternas arbetsmarknadspolitiske talesperson
Elisabeth Svantesson kräver att Arbetsförmedlingen (AF) skall läggas ner.
Fram till den 1 januari 2008 var AF i Sverige en samlande benämning på den del av länsarbetsnämndernas verksamhet som sysslade med arbetsförmedling samt namnet på de cirka 325 lokala kontoren.
Dessa tillhörde respektive länsarbetsnämnd, som i sin tur ingick i Arbetsmarknadsverket (AMV).
Sen slog Moderaterna – gemensamt med de övriga borgerliga partierna – sönder AF:s dåvarande huvudsakliga uppgift – nämligen att AF skulle betraktas som näringsverksamhet eller allmän verksamhet med det huvudsakliga syftet att mäkla anställning eller uppdrag.
Med detta avses att söka föra samman den som erbjuder arbete med de som söker arbete såväl lokalt som nationellt med en huvudsaklig inriktning att minska arbetslösheten och tillfredsställa arbetsgivarna med kompetent personal.
Moderaterna – med stöd av de övriga borgerliga partierna – såg till att AF kom att bli ett statligt organ för att kontrollera och bestraffa arbetslösa utifrån subjektiva uppfattningar där egenskaper som ovilja och lathet – indirekt – var motiven för den omorganisationen.
Dessa motiv blev en samlad trend under rubriken ”incitament för drivkrafter” av Alliansregeringen som inte bara påverkade arbetsmarknadspolitiken utan också arbetslöshetsförsäkringar och sjukersättningar med mera.

lagt-till-takMed den nya inriktningen började privata arbetsförmedlingar att blomstra – förmedlingar som inriktade sig på olika individer och kunskaper.
Under många år var privata arbetsförmedlare förbjudna i Sverige.
De är fortfarande förbjudna att ta betalt av arbetssökande – för hur länge till kan man fråga sig.
Bakgrunden var att det fanns privata arbetsförmedlingar som tog mycket betalt och ljög och fabricerade – idag betraktade som ”alternativa sanningar 😉 ” om hur mycket man kunde tjäna utan att för den delen fylla den viktiga samhällsfunktion som den statliga Arbetsförmedlingen utgjorde.
När Moderaterna i akademiska termer talar om ”incitament för drivkrafter” kan det översättas på ren svenska ”att sänka arbetslöshets- och sjukersättningar samt sparka på arbetslösa och sjuka så de tar sig i kragen”.
Någon tyckte de behövde duschas också!

Skämtteckning30När nu Moderaterna och Elisabeth Svantesson kräver att AF skall läggas ner så kan jag inte undslippa mig i tanken att detta var en medveten ursprunglig målsättning – dock måste AF:s arbete tappa i förtroende hos medborgarna för att kravet överhuvudtaget skulle bli möjligt att genomföra politiskt – förtroendet har urholkats så nu var det således dags för nästa steg.
Det är så Moderaterna arbetar visionärt för att systemskifta samhällsinstitutionernas och myndigheternas roll som en service för medborgarna till förmån för privata intressen på en arbetsmarknad som skall styras av näringslivets subtila metoder.

Bara ett exempel på AF:s ineffektivitet genom dess kontrollerande bestraffningsfunktion där kraven på att söka relevanta arbeten är underordnad antalet ansökningar.
Nedanstående är ett företag i plåtslageribranschen som sökte utbildade plåtslagare;

”För några veckor sedan lade jag ut en annons via Arbetsförmedlingen om att mitt företag behöver anställa två nya plåtslagare. Resultatet blev det förväntade. Först en drös med ansökningar från folk helt utan utbildning eller erfarenhet, samtliga omöjliga för mig att anställa.
Sedan ett mejl från en lettisk firma som erbjöd sig att hyra ut plåtslagare för 210 kronor per timme – sociala avgifter inräknat.
De hälsade också att den summan var klart förhandlingsbar. Sedan ska naturligtvis firman skära emellan. Vad som blir kvar till den enskilde plåtslagaren vill jag inte ens tänka på – men det är långt, långt under vad som går att klara sig på om man lever ett vanligt liv i Sverige”.

Ovanstående är mer regel än undantag efter att ha talat med många arbetslösa som instämmer i ovanstående.
Varför inte bara ersätta försäkringarna med att ge en femtioöring för varje redovisad ansökan med ett minsta tak om tusen ansökningar under perioden?
När man hellre ser mängden istället för relevansen menar jag!
Kanske Moderaterna kunde subventionera papperskorgarna för arbetsgivarna också!
Inte att förundras över att AF har dåligt förtroende hos både arbetsgivare såväl som hos de som söker arbete.

nastaningentingNej Elisabeth Svantesson – bortsett från att Moderaterna inte skall peta i våra samhällsinstitutioner överhuvudtaget – så skulle det vara än mer berättigat att sluta tala om en miljon människor i utanförskap – Moderaternas ”alternativa sanningar” – för den vetgirige är alternativa sanningar lika med absurd verklighetsuppfattning gånger ideologisk tro är lögn – och bidragsberoende – att arbete alltid måste löna sig bättre än bidrag – vem har någonsin motsagt detta? – Och att ni vill införa ett bidragstak översatt ”de ekonomiska ersättningarna utgör ingen drivkraft”.
Hårdare krav på de som inte arbetar att anstränga sig mer med exempelvis utbildningsplikt och att fler enkla jobb måste skapas – vad nu enkla jobb kan vara.
Tydligare kan Moderaternas syn på människovärdet inte uttryckas.

530093_423914937647642_349755067_n1-1Vad AF behöver är inte en moderat arbetsmarknadspolitisk inriktning där grundbulten för att bearbeta arbetslösheten under praktiska former skall avskaffas – den behöver omorganiseras så att den blir den samhällsservice den en gång var – nämligen en mötesplats för arbetssökande och arbetsgivare.
Följ ILO:s rekommendation om adekvat yrkesvägledning – särskilt vad avser ungdomar och invandrare.
Arbetsförmedlarna måste få mer tid att göra det de är anställda för att göra –  nämligen bistå både arbetsgivare och arbetssökande istället för att kontrollera och bestraffa arbetssökande.
Arbetsförmedlingen ska ge individuellt stöd från dag ett.
Arbetsförmedlaren ska ha tid att arbeta med den enskilda arbetssökande och utgå från individens behov – inte bara de administrativt bestämda tidsgränserna.
Se till att branschspecifika utbildningar ska kunna köpas upp inom det reguljära utbildningssystemet inom och i regi mellan AF och Komvux – kostnaderna för detta kan finansieras via socialförsäkringssystemet genom arbetsgivaravgifterna – en så kallad vidareutbildningsavgift eller omställningsavgift.
Skapa ett nationellt system för snabbare validering och kompletteringsutbildning av utländsk utbildning måste införas.
Matchningar måste utgå från individens kompetens och arbetsgivarens krav – saknas del av kompetensen måste AF gemensamt med den arbetssökande erbjuda kompletteringsutbildning.

Men Moderaterna vill lägga ner Arbetsförmedlingen – det är borgerlig visionär politik med dunkla syften – när det inte fungerar då är det bättre att lägga ner istället för att utveckla, förändra och skapa bättre förutsättningar för att det skall fungera för alla inblandade parter.
En sak kan man dock säga i klartext – påståendet uttryckt av Svantesson att AF inte fungerar – är en indirekt kritik mot deras egen arbetsmarknadspolitiska reformagenda och därvid omdaningen av AF – fast det säger man inte högt naturligtvis.

bloggarna

.

Vi går mot ljusare tider medan Moderaterna väljer att gå mot mörker……………….

Publicerad 2017-01-28.
anna-kbNär vi går mot ljusare tider går Moderaterna mot mörkret.
Anna Kinberg Batras senaste utspel där hon förklarar Sverigedemokraterna som ett rasistiskt parti med rötter i fascismen samt ett parti Moderaterna aldrig skulle låta ingå i en Alliansregering.
Samtidigt som hon säger sig vara villig att samtala med dem och i fall det har liknande åskådning i vissa frågor där Alliansen inga svar har så är det möjligt att i gemensam överenskommelse – och inom en Alliansregering – genomföra den överenskommelsen.
Jimmie Åkesson fick säkert en ”strålande ejakulation” 😉 över Moderaternas plötsliga förändring – närmast förklarad som en kärleksförklaring – och sa sig genast ta kontakt med Moderaternas partikansli.
Så har uppenbarligen skett – fast inledningsvis endast på tjänstemannanivå.
Alla – utom Anna Kinberg Batra – är förvånade över den uppenbara naivitet hon uppvisar – inte minst hennes allianskompisar i Centern och Liberalerna.
Strömavhopp från Moderaterna sker medan andra Moderater hyllar ställningstagandet – dessa klentrogna har förmodligen inte studerat Sverigedemokraternas ambitioner väl återgivna i deras principprogram 2.0 – och för att hjälpa de som vill bortse från det mest allvarliga syftet och innebörden av detta principprogram får en viss hjälp här.
Till och med våra barn skulle bli fostrade emot de värdegrunder som skolan bygger på väl ifrågasatt av två medarbetare ingående i Göteborgs Universitet samt publicerad i Svenska Dagbladet 27 september 2014.

Historien upprepar sig – om än inte på samma verklighetsbakgrund.
Nazisterna var tydligt antisemitiska – det var judarnas fel att det tyska samhället som beskrevs av Hitler i svarta dystopier och fick både det tyska näringslivet och de vid tiden existerande högerpartierna med sig på dystopins mörka tåg.
Sverigedemokraterna byter ut definitionen antisemit mot islamofobi – inte för att antisemitiska inslag inte finns utan snarare för att påvisa att muslimerna är skulden till att judar är föremål för judehatet – att ställa olika minoritetsgrupper mot varandra är rätt så synonymt med Sverigedemokraterna – hatet är dock detsamma – man skyller samhällets förfall på alla de minoriteter som anses inte ha anammat den ”svenska kulturen” i allmänhet och muslimer i synnerhet.
Man generaliserar grovt i sin argumentation och tillskriver Sverige och svenskarnas huvudsakliga kristna tro som landets huvudsakliga religionstillhörighet – trots att vi under decennier gått mot ett mer profant samhälle där de olika religionsutövarna tillåts verka under privata former utan påverkan på samhället i övrigt.

att-kopa-en-sverigedemokratHistorien upprepar sig också vad avser att indoktrinera och desinformera samhällsmedborgarna i en ”alternativ” sanning där samhällsutvecklingen målas i mörka färger.
Sverigedemokraterna leder den ligan tätt följd av Moderaternas Anna Kinberg Batras stackatoartade monologer – ”Sverige går åt fel håll””Sverige behöver en annan regering””Stefan Löfvén förstår inte utanförskapet” – och så vidare trots att samhällsutvecklingen går åt rätt håll även om det finns stora utmaningar så bearbetas dessa med en helt annan effektivitet än vad var fallet under alliansåren.
Att måla framtiden i dystopiska bilder för att vinna makt genom rädsla och oro har alltid varit ett grundläggande tema för fascism, konservatism och nationalism.

pandemisk-faktaresistensDet är således detta parti som Moderaterna vill samarbeta med – ett parti vars ledamöter utan överdrift – står för Svensk politiks största skandaler genom tiderna – och detta uppmärksammats under en period av endast sex år – den tid som de ingått som riksdagsparti – skandalerna dessförinnan kan vi undanta i sammanhanget – dock inte bortse från då trenden var tydlig redan då och har knappast avtagit under riksdagsåren.
Allt detta har uppenbarligen undgått Anna Kinberg Batra och kan därmed inräknas till den andel av befolkningen som är faktaresistent – alternativt medveten men fäster ingen större anledning att ta hänsyn till ett parti som pekar åt ett håll men menar något annat och däremellan skapar skandaler. Det blir säkert liv i luckan för Anna Kinberg Batra.
Egentligen anser jag att Moderaterna varit mer lömska i sina ambitioner än Sverigedemokraterna som ändå öppet visat sina politiska ambitioner.
I min enfald trodde jag att Moderaterna var för ett öppet samhälle utan nationalism och tron på alla människors lika värde – den tron måste nu ersättas med motsatsen.
Eller vad säger man om ett parti som gärna ser samarbetsmöjligheter med ett parti som beter sig på följande sätt;

jimmie-akbAnna Kinberg Batra och hennes talesperson i ekonomiska frågor är beredda att samarbeta i budgetfrågor med ett parti vars ekonomisk politisk talesperson visat tydligt på hur man kan skämta och skratta rått åt hur man sparkar på döda får och kallar dessa för judar?
Smaklöst!
Eller vill Moderaternas rättspolitiska talesperson Beatrice Ask inleda rättspolitiska samtal med Sverigedemokraternas dito Kent Ekeroth?
En riksdagsledamot som i allt väsentligt levt rövare på krogarna runt om i Stockholm och som nu är misstänkt för misshandel samt att han av sin partiledare uppmanats ta en timeout under den pågående rättsliga utredningen.
En rättspolitisk talesperson som – kontroversiell som få – med en lista av skabrösa skandaler som skulle få vilken annan politisk riksdagsledamot att få lämna samtliga sina uppdrag på livstid.
En rättspolitisk talesperson som vill begränsa de fria mediernas möjligheter att fritt verka i ett fritt och demokratisk land.
Mediegrundlagskommittén som överlämnade sitt betänkande till regeringen har gjort en del språkliga ändringsbegrepp utan att i sak ändra grundlagsberättigandet – dessa ändringsbegrepp fick bland annat Kent Ekeroth att gå i taket när svenska medborgare konsekvent ändrades till ”var och en” – bara ännu ett sätt att påvisa vilka som är värdiga i enlighet med Ekeroth och Sverigedemokraternas uppfattningar.
Dessa vill alltså Moderaterna inleda samarbete med – Gratulerar i så fall!
Inte bara ett antal skandaler – bedömda som allt mellan vidriga och olämpliga – utan ett bedrövligt antal där en del renderat i uteslutning, andra bedömda selektivt och en del andra renderat i omplacering med fortsatt arbete för partiet – en så kallad nollvision som inte bara är selektiv utan också en vision om ett parti som utåt sätt ser allvarligt på rasism med åtföljande vidrigheter mot olika folkgrupper i vårt samhälle.

Visst finns det riksdagsledamöter inom alla partier från vänster till höger som av och till uttryckt sig i olämpliga ordalag – men dessa i jämförelse med Sverigedemokraternas dito är synnerligen marginella och i de allra flesta fall har de också fått konsekvenser dels genom uteslutning i de allra grövsta fallen dels genom att dess karriärer fått anses vara obefintliga inom respektive parti.
Detta sagt som en sanning då dess sympatisörer gärna och ofta reducerar graden av skandalen med  ”men titta på vad dom andra gjort då”.
Så – Anna Kinberg Batra – inser du vad du gjort mot ditt parti?
Att Alliansen – i och med Anna Kinberg Batras proklamerade samarbete med Sverigedemokraterna – är dödförklarad – vilket jag och en majoritet av svenska väljare samtidigt hälsar välkommet – å andra sidan är det högst oroande med Moderaternas kotterier – vilket inte är särskilt ovanligt egentligen om man skärskådar Moderaternas lik i garderoben – med fascismen.

bloggarna

De som inte ser sitt förflutna är dömd att upprepa det………………….

Publicerad 2017-01-25
George Santayanas – spansk-amerikansk filosof – får stå för dagens rubrik då den är mer träffsäker än vi någonsin kan ana.

rut-vilgot-196De sociala rörelser i olika tappningar som hade det gemensamma att verka för en demokratisk socialistisk utveckling sågs med oblida ögon från företrädarna för det patriarkala samhället och Allmänna Valförbundet bildades i början av sekelskiftet som en garant för överklassens privilegier.
Utvecklingen har dock förändrat politikens innehåll mot den vid de då samtida politiska samhällsfrågor som var rådande – dock har inte de ideologiska värdegrunderna förändrats särskilt mycket – de konservativa har stått för det materialistiska samhällssystemet medan motsatsen – liberaler i huvudsak – svarat för solidaritet och jämlikhet med ambitionen att utjämna klasskillnader i samhället.

Adelsmannen Palme ansågs av det moderata etablissemanget som en klassförrädare som lämnade sitt ursprungliga stånd för en demokratisk socialistisk värdegrund som gjordes tydlig i det hat man påvisade gentemot Socialdemokraterna i allmänhet och Olof Palme i synnerhet – offentligt gjorde man dock inte sken av ett klassförräderi utan snarare mot den demokratiska socialism han stod för – för de konservativa existerar ingen demokratisk socialism – det är antingen eller.
Moderater har i eviga tider vägrat tala om klasser – man till och med förnekar dess existens då det motverkar deras egen ställning för och med överklassen.
Hatet och avskyn har dock funnits där i alla tider mot arbetarrörelsen och de värderingar de står för även om man gjort ansträngningar för att minimera den uppfattningen som varit rådande allt sedan Arvid Lindmans (H) dagar.

Idag kan jag avslöja verkligheten bakom Fälldin och Ahlmarks (FP) direkta fråga ställd till Olof Palme huruvida han – mot bakgrund av hans bakgrund – kunde vara socialist – frågan i sig var ytterst avslöjande men antogs reduceras av att det var Fälldin som den arbetar- och bondgrabb han trots allt var – ställde frågan i valduellen 1982.
Frågan väcktes ursprungligen av Gösta Boman (M) som ju hade sin väljarbas att ta hänsyn till – det hade varit alltför kontroversiellt ur ett politiskt perspektiv om han själv ställt frågan.
Valet föll således på Fälldin (C) – vilket till yttermera visso var naturligt då han också var pretendent till statsministerposten medan Boman andäktigt lyssnade – de övriga skruvade generat på sig.
Svaret uteblev inte.

530093_423914937647642_349755067_n1-1Fredrik Reinfeldt kan man säga mycket om men dum var han inte då han tidigt insåg att för att bryta Socialdemokraternas ”hegemoni” – som han vid ett obevakat tillfälle uttryckte det och som han senare förnekade – tvingade sitt eget parti att spela på samma planhalva som Socialdemokraterna – inte helt utan kritik från de egna leden – men syftet övertrumfade kritiken i takt med ökande opinionssiffror och slutligen ett maktövertagande i majoritet.
Synonymt för detta uttryck var när man utsåg sig själva som ett arbetarparti – och faktiskt också det enda arbetarpartiet – det senare som brukligt – för att i akt och mening förnedra och förödmjuka hela arbetarrörelsen – ett allt sedan Arvid Lindmans dagar konsekvent och signifikativt beteende som eskalerade i dess hat mot Olof Palme – men slutade inte därmed annat än att en viss återhållsam ton i de retoriska angreppen intogs som ett slags insikt över vad det hade åstadkommit efter Palmes död.
Reinfeldt lyckades – resultatet blev dock en typisk för samtiden konservativ moderat ideologisk reformagenda som i egentlig mening utgick från Carl Bildts ”den enda vägens politik” samt Bo Lundgrens utlovade skattesänkningar i samma storleksordning som Reinfeldt sedan realiserade.
Den interna stridigheten förlamades dock allteftersom resultaten blev de önskvärda – och tro mig – 140 miljarder i uteblivna skatteintäkter varje år ger svåra återverkningar på hela samhället – återverkningar som den socialistiska regeringen nu får skulden för genom oppositionell effektiv lobbyverksamhet – dock kan man glänta lite på insiktens blåa skynke för att framstå som just insiktsfulla Moderater genom att i försiktiga ordalag förklara att på det sakpolitiska området migration och uppgörelsen med Miljöpartiet ”kanske” inte var det mest optimala.

Att Moderaterna är väl bekant med sin historia tydliggörs i allt väsentligt på det faktum – och genom den euforiska glädjen av att ha gått från nära nog signifikativ opposition till statsbärande parti på bara två mandatperioder – när det skrev om sin egen politiska historia.
Segraren är den som skriver historien – förloraren får förhålla sig.
Eller så är det så att Moderaterna själva insåg att dess historia inte passar samtiden och då vill man skriva om den så att den uppfyller samtidens politiska uppfattningar – själv är jag benägen att tillstå bägge varianter.
Andra struntar i det och väljer istället att ta avstånd med dagens uppfattning som grund för dåtidens uppfattningar.
Andra går steget längre och förnekar konsekvent sin historiska bakgrund – även trots övertygande bevisning.

PalmeVi som var med och upplevde hatet och hat-retoriken under 70- och 80-talet mot Socialdemokraterna – och Olof Palme i synnerhet – är inte förvånad över den explicit ovärdiga verbala rännstensretorik vi sett och ser från främst Moderater men också från de av den Moderatledda alliansen krattade och pyntade gångstigen för ett parti som själva anger sig som ett mittenparti men som i väsentliga stycken representerar en nationalistisk konservativ åskådning långt till höger om Moderaterna – närmare en fascistisk åskådning snarare än socialkonservativ – så som de själva vill definiera sig.

2013_04_11_dekalarkivetDet är heller inte förvånande att Sverigedemokraterna bildades som en följd av 80-talets eskalerande hat och de våldsamma uttryck som präglade den tidens avsky mot Socialdemokraterna där Palmehatet som löpte från moderaterna till obskyra högergrupper där organisationen ”bevara Sverige svenskt” – BSS – var en kampanjorganisation bildad redan 1979 med brittiska National Front som förlaga.
Två år efter denna kampanjorganisations upplösning bildade i huvudsak forna BSS-medlemmar samt avdankade nazister Sverigedemokraterna – som fortsatte att använda parollen ”Bevara Sverige Svenskt” fram till slutet av 1990-talet.
I den miljön frodades hatet mot Palme och Socialdemokratin och det arvet plockade Sverigedemokraterna upp och fortsatte leverera sin avsky för Socialdemokratin – inte minst visade det sig genom det avslöjandet av Kaliber P1:s program för undersökande journalistik – med att sjunga nidvisor innefattande både Palme och hans hustru – och så länge sedan detta inträffade så det kan hänföras till historia är det knappast.
Själva definierar man sig som ett socialkonservativt parti med nationalistiska förtecken.
Hur den definitionen hänger ihop med Åkessons vurm för Per Albin Hanssons folkhem är obegriplig som så mycket annat vad avser Sverigedemokraterna.
Om denna förfalskade definition har jag skrivit i ”Sverigedemokraterna ett motsägelsefullt parti………………..” som du hittar i länken.

Moderaternas tydliga motstånd mot – inte arbetarna individuellt – utan dess företrädare främst har alltid och signifikativt utgjort ett hot mot de socialkonservativa värdegrunder man har och haft allt sedan feodalväldets avveckling till förmån för liberala värdegrunder.
Det är en sedan decennier inympat misstro mot socialismen och dess värdegrund.
Det är inte ovanligt eller ens uppseendeväckande när man hör från de socialkonservativa krafterna att den demokratiska socialismen har ingen framtid – en mycket förenklat demoniserande förklaring på en mer bakomliggande djupsinnig avsky för hur demokratin i allmänhet – ur ett konservativt perspektiv utvecklats – och socialismen i synnerhet.

ABKNär Anna Kinberg Batra ständigt upprepar sina andefattiga monologer som antingen inleds eller avslutas med ett ”Sverige behöver en ny regering” ”Sverige är på väg åt fel håll” eller ”Stefan Löfvén ser inte utmaningarna med utanförskapet” – det senare faktiskt skapat av hennes eget parti – ställs man onekligen inför frågeställningar huruvida dessa politiska broilers verkligen är skickade att anta de utmaningar samhället ställs inför när man uppenbarligen inte ens klarar av att vara i opposition.
Men nej – jag är dock rätt glad att man visar sitt egentliga ansikte för det hjälper oss alla andra som inser att hennes stackato monologer är inget annat än ett konservativt eko från en tid då arbetarklassen skulle stå i givakt med mössan i hand för den bemedlade klassen – om än inte i ordets rätta bemärkelse.

Vårt inträde i EU baserades på olika grunder i argumenten där det gemensamma var ett Europa i gemenskap för en liberal utveckling i solidaritet med varandra.
De socialkonservativa hade en annan utgångspunkt och inte oväntat var det möjligheterna att utveckla de marknadskapitalistiska systemet till gagn för företagen – ett sådant argument kunde även den demokratiska socialismen förhålla sig till men i samråd med de värdegrunder som socialismen står för.
EU har också i stort utvecklats och präglats av socialkonservativa idéer och socialismen fått se sig undanskuffad vilket också gett återverkningar på den nationella politiska reformagendan – vi skall därför inte förvånas över EU:s demokratiska underskott – ett underskott som ökar för varje val.
Vi skall heller inte förvånas över den alltmer starka proteströrelse mot EU:s socialkonservativa politik som paradoxalt utgörs av högerextremism till rena fascistiska rörelser – nationellt ser vi samma utveckling – här har Socialdemokratin misslyckats rejält – tvingas jag konstatera.

alliansenDet som förvånar mig mest idag är de partier som betraktar sig som socialliberala tycks i väsentliga delar vänt den ideologin ryggen för mer socialkonservativa idéer.
Det kan möjligen bero på de konservativa krafter som fått stort genomslag i den politiska debatten där man nu återigen upprepar sitt avståndstagande från den demokratiska socialismens värdegrunder till förmån för allt annat än just individen.
Att den socialliberala gemenskapsgrunden med Moderaternas fiktiva – och Reinfeldts illusoriska retorik – varit en väsentlig anledning för att utåt sett inta ett samfälligt och enat motstånd mot Socialdemokraterna har naturligtvis spelat en avgörande roll i den gemenskapen – som sett sig tvingade att frångå de socialliberala värderingarna – och därmed förlorat väljarstöd till förmån för Moderaterna.

Jag tillhör den Socialdemokratiska generationen som förespråkar ett flerpartisystem där varje individ har möjlighet – i demokratisk ordning – låta sig representeras av det parti som företräder dess intressen.
Jag är också för ett samarbete mellan de ideologiska sakpolitiska intressena för ett väl utvecklat samhällssystem som gagnar alla väljargrupper.
Jag är dock mot allianser vars enda uppgift är att koncentrera alla de individuella intressena i en enda – normalt det största partiets – ideologiska gryta – och i den uppfattningen tycks jag ha en majoritet av väljarkåren bakom mig enligt en del undersökningar som genomförts.
Jag ogillar därför – av samma anledning – den koalition som mitt parti ingick med Miljöpartiet men förstår det strategiska syftet med den – nämligen att förhindra ett svajigt Miljöparti – vars ideologiska grund är obestämbar – att alliera sig med borgerligheten för att därmed förlora valet 2014.
Det betyder i sak att alla perspektiv som berör sakpolitiska områden är väl värda att lyssna på och bedöma med den respekt vi alla kräver av varandra.
Det sammanfaller dock inte med Moderaternas åsiktskorridor som allt som oftast inte heller sammanfaller med väljaropinionens.

jimmie-akbDet som synes splittra Moderaterna och Alliansen är att varje försök att föra en debatt i termer av tydliga, klart åtskilda begrepp påvisar tydliga begreppsskillnader istället.
För allianspartierna innebär det att suspendera klara gränsdragningar och ersätta dem med luddiga paroller som alla luddigt tänkande kan samlas under. Att tänka klart och att definiera sina termer är ”extremt” och ”splittrande”.
Och tacka valfri potentat för det!
Hela det stora skämtet som rullar fram inför våra ögon på den politiska arenan och under namnet Alliansen – bygger på en inneboende motsägelse som förr eller senare kommer att resultera i extrem splittring – hur mycket Moderata, Liberala och Centerpartistiska debattörer än anstränger sig att försöka släta över motsättningen.
Liberalism och konservatism har i grunden ingenting gemensamt.
Summa summarum: hela idén om en ”harmonisk syntes” mellan konservatism och liberalism är i grunden förfelad och kan fortleva endast genom konsekvent tillämpande av intellektuell ohederlighet – precis det vi idag ser.

bloggarna

I valet mellan demokratisk socialism och fascism väljer Moderater alltid fascismen…………..

Publicerad 2017-01-20
jimmie-akbSå är det nu bekräftat!
Det som man tidigare hymlat om – och gett oss aningar om – är nu fastslaget.
Moderaterna säljer sig till fascismen……………….igen!
Anna Kinberg Batra föll för Jimmie Åkessons frieri.
Historiskt är det dock ingen överraskning.
Högern tror sig alltid kunna bemästra fascismen genom att släppa in dem i stugvärmen – så skedde i Tyskland 1932 – så har nu skett också i Sverige 2017.
Om Anna Kinberg Batra tror sig överträffa Moderaternas skamliga politiska historia har hon inte bara lurat sig själv – hon har fört hela svenska folket bakom ljuset samt sina tidigare allierade inom borgerligheten – som fick meddelandet via SMS bara kvällen innan.
Anna Kinberg Batra är den moderatledare som kommer att gå till vår politiska samtids dystra mörker som nu bekräftar att hon vill alliera sig med Sverigedemokraterna – ett parti sprunget ur den svenska fascismen.
Hon är dock inte ensam – hon har sin medlöpare i Kristdemokraterna vars systerparti i Tyskland var ett av de drivande högerpartier som ville samarbeta med Nazisterna – om än under annat partinamn.

ABKNej Anna Kinberg Batra – du har reducerat dig själv till en politisk ”dummy” en novis med alla dess svagheter som en partiledare kan uppbringa och som därtill underskattar väljarnas intelligens genom att försäkra dem via TV-rutan att något samarbete med Sverigedemokraterna inte kommer ifråga – dock villig att ta emot det stöd Sverigedemokraterna erbjudit Moderaterna.
Så dum är inte väljarna.
Var och en förstår att Sverigedemokraterna inte säljer sitt stöd om man inte får något igen av det man säljer.
Du har dessutom – i motsats till vad du tidigare uppgett – sagt dig vara redo att förhandla med Sverigedemokraterna i en del frågor där du anser dig finnas en möjlighet att komma överens – den stora frågan är vilka dessa frågor kan tänkas bli.

gavleModeraterna har vid minst dussintalet separata tillfällen inlett samarbeten med Sverigedemokraterna i en eller annan form ute i landet.
Detta trots att Fredrik Reinfeldt var extremt tydlig i valrörelsen 2014 om att dörren skulle hållas stängd och låst mot SD – så började dörrarna gnissla efter att Reinfeldt smög ut bakvägen under valnatten och hans partikamrater runt om i landet började glänta på de låsta dörrarna.
I nedanstående kommuner har Moderaterna allierat sig med Sverigedemokraterna på ett eller annat sätt – flertalet av dessa kommuner har alliansen varit i minoritet men behållit makten med hjälp av Sverigedemokraterna.

I Ale kommun blev de rödgröna störst – men alliansen behöll makten genom en budgetsamverkan med Sverigedemokraterna.

I Falkenbergs kommun vill Moderaterna inte ha ett samarbete med Sverigedemokraterna men vill gärna ”prata brett med Sverigedemokraterna i fullmäktige för att hitta stöd för våra lösningar”.
Lite skämsfaktor blandat med en vilja att söka stöd!!

I Gnesta kommun ville moderatledaren Ann-Sofie Lifvenhage inte stänga dörren för samarbete med Sverigedemokraterna för att som hon sa citerat; ”Fredrik Reinfekdts negativa inställning till samarbete med Sverigedemokraterna kommer att ändras när han avgår som Moderaternas partiordförande i vår.”

I Gävle kommun blev de rödgröna – precis som i Ale – större än alliansen.
Men alliansen kuppade till sig makten med Sverigedemokraternas stöd och styr i minoritet.
Det skall tilläggas att det inte räcker med passivt stöd här.
Sverigedemokraterna tillåts vara med och fatta de tunga besluten gemensamt med Alliansen.
Samarbetet i Gävle ses som ett utvärderingsprojekt av rikspartiet.

I Höör kommun ansåg kommunfullmäktiges ordförande – moderaten Anders Netterheim – att det är dags för samtal med Sverigedemokraterna.
”Vi måste förhålla oss till SD på ett mer vuxet sätt” – sa han.

I Ljungby kommun hjälpte Kristdemokraterna Sverigedemokraterna till en plats i kommunstyrelsen.

I Lysekil kommun vill Moderaterna samarbeta med Sverigedemokraterna.

I Norrtälje kommun vill Moderaterna ha ett samarbete med Sverigedemokraterna för att kunna regera med en minoritet som är mindre än de rödgrönas.

I Sigtuna kommun bjöd Moderaterna Sverigedemokraterna in till samarbete – eller ”bjuda upp till dans” – som det moderata kommunalrådet beskrev det – och fick därmed platser i nämnder och styrelser av Moderaterna om de ”lovade” att inte rösta med de rödgröna – närmre ett diktat kommer man inte utan att förklara demokratin ur spel.

I Skåne ville distriktsordföranden Lars-Ivar Ljungman att Moderaterna borde närma sig Sverigedemokraterna.

I Södermanland vill Moderaterna distriktsordförande Björn Andersson förhandla med Sverigedemokraterna.

I Torsås kommun anser Moderaternas gruppledare att det inte är så stora skillnader mellan dem och Sverigedemokraterna och att ett samarbete därför borde bli av.

I Vingåkers kommun fick Moderaten Ljungman uppbackning av partikollegan och kommunalrådet Timo Granetin. ”Det handlar om att skapa borgerlig majoritet” – slog han fast.

I Ånge sa gruppledaren Tord Sundqvist (M) att det var dags att börja samarbeta med Sverigedemokraterna.
Oppositionsrådet Hans-Eric Beck (M) var snabb att påtala att det här inte var Moderaternas hållning utan Sundqvists egen.
Samma Beck som året 2014 skrev motioner gemensamt med Sverigedemokraterna och bjöd in dem på sina möten.

SverigedemoderaternaModeraterna och Anna Kinberg Batra vill således störta den demokratiskt valda regeringen med stöd av Sverigedemokraterna – och därmed orsaka politisk instabilitet med åtföljande kaos samtidigt som vi upplever en politisk oro ute i världen.
Bakom sig har hon cirka 60 procent av hennes kolleger ute i kommuner och sekundärkommuner som förespråkar ett samarbete med SD och som förmodligen gett avtryck hos den moderata partiledaren.
Det är givet att AKB känner en press på sig vilket hennes nu totalt misslyckade magplask visar på – ett i särklass obegripligt utspel och en total motsats till vad hon tidigare gett uttryck för.
Sådana politiska ledare – som dessutom pretenderar på att leda landet – kan man knappast lita på.

Hon har i med sitt utspel ritat om den politiska kartan.
Mot henne står på den borgerliga sidan Centerpartiet och Liberalerna.
Det betyder dels och främst att Alliansen med största sannolikhet har avlivats av dess självskrivne ledare – dels att allianser kan komma att uppstå mellan Socialdemokrater, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna mot Moderater, Kristdemokrater och Sverigedemokrater.
Ser vi till den samlade mandatfördelningen mellan en sådan konstellation så är den cirka 47/47 procent och valet 2018 blir helt klart ett val mellan konservatism och nationalism, socialliberalism och socialism.

Det är 31 år sedan som en statsminister sköts till döds på öppen gata i Sverige.
Då – som nu – fanns mörka krafter som både öppet och i smyg uttryckte sitt hat mot statsministern – inte oväntat fanns många inom de moderata och fascistiska leden.
Det var heller inte så länge sedan Sverigedemokraterna med Jimmie Åkesson satt med sina trogna kamrater skålade och skrålade nidvisor om den hos högern så förhatliga statsminister som föll för en mördares kula på Sveavägen i Stockholm.
Nu finns ett annat hat med förblindade teorier, lögner och falskspel som med all sannolikhet kan starta något annat mycket mörkt – då kan vi inte säga ”aldrig mer” eller ”vi visste inte”.
Vi vet genom historien vad som hänt – och vi vet att skrämmande saker händer nu.
Och då liksom idag är det främst Sverigedemokraterna gemensamt med Moderater och Kristdemokrater som står för instabilitet och oansvar med sina konservativa och nationalistiska värdegrunder.
Att Moderaterna vill samarbeta med Sverigedemokraterna – som Anna Kinberg Batra så sent som för bara några veckor sedan inte tvekade kalla ett rasistiskt parti –  och ”fälla regeringen” till vilket pris som helst för att man målat upp en dystopiskt bild av Sverige – är mycket oroande.
Utan tvekan vill jag påstå att Anna Kinberg Batra är en säkerhetsrisk för landet.

Vad skulle hon vilja uppnå genom att skapa politisk kaos?
Ett knappt år innan ordinarie val mot bakgrund av att partierna behöver erforderlig tid för att hantera ett nyval – ett av regeringens möjlighet – så kan det ske tidigast efter sommaruppehållet.
Vad kan då en ”vettig moderat” politik vara?
Skattesänkningar, sänka ersättningar för de som råkar ha cancer eller andra sjukdomar – kodordet är ”bidrag och utanförskap” i de av Moderaterna definierade ”No Go Zoner”  en definition som ursprungligen kommer från USA och som Nationella operativa avdelningens (NOA) inom Polisen inte ens nämner i sin rapport Översikt av kriminella nätverk med stor påverkan på lokalsamhället”.
Eller varför inte dra ned på arbetslöshetsersättningen så föräldrar som är arbetslösa får mindre pengar att ge sina barn så att de ekonomiska klyftorna inte bara består utan också gärna ökar.
Fast Moderaterna har ju sina egna kodord även för detta som är ”en bättre fungerande sjukförsäkring och a-kassa”
Alltså att de som redan har det svårt – sjuka och arbetslösa – har det för bra enligt Moderaterna.
Hennes plågsamt repetitiva argument ”Sverige är på väg åt fel håll” är inte bara tjatigt utan bortom allt vad alla andra ser idag – problem finns – problemen förnekas inte – men problemen som finns är skapade av hennes Allians under deras två mandatperioder som den nu sittande regeringen får brottas med – inte bara brottas med utan också fått den tveksamma skulden för dessutom.
Det sägs att intelligens sitter i vänster hjärnhalva – enligt forskningen bäst att säga – var Anna Kinberg Batras intelligens sitter vet jag inte – men att döma av hennes politiska utspel och önskemål så sitter den definitivt inte i huvudet – var den sitter får läsaren själv bedöma – själv anar jag dock svaret.
Reinfeldts klassföraktande citat när de politiska argumenten inte räckte till under valårets sista debatt mot Stefan Löfvén ”Du är inte värdig att leda landet” och med samma citat vill jag säga ”Anna Kinberg Batra du är inte värdig att leda Sverige”.

bloggarna

Ett moderatutspel som splittrade alliansen……………..

Publicerad 2017-01-19
anna-kbAnna Kinberg Batra tog en stor – medveten eller omedveten – risk med sitt nya utspel om att Alliansen bör gå fram med en gemensam borgerlig budget och därmed störta sittande regering.
Enligt uppgift har AKB:s strategi inte ens diskuterats med de övriga borgerliga partiledarna även om Annie Lööf i det längsta försökte hålla masken i de intervjuer som hölls efter presskonferensen.
Utspelet föll också platt till marken så snart Annie Lööf äntrade presscentrets podium för att där markera Centerpartiets ståndpunkt – inget, varken samarbete eller en gemensam budget med stöd av Sverigedemokraterna var aktuellt.
Att Sverigedemokraterna såg positivt på utspelet som redan tidigare kungjort att man är beredd att stödja en gemensam alliansbudget för att störta regeringen – så också vad avser Kristdemokraterna.

akbDet finns ett antal obesvarade frågeställningar som ännu inte fått sitt svar om vi ens kommer att få det.
Vad gör att Moderaterna nu svängt i frågan där man tidigare sagt sig avvakta till valet för att fram till dess formera en allianspolitik?
Jag vet att det finns ett starkt tryck från hennes egna partikamrater att söka stöd av Sverigedemokraterna särskilt som de sagt sig vilja stödja en gemensam budget.
Jag vet också att Reinfeldt inte var särskilt accepterad som förde Moderaterna mer mot mitten – men den interna oppositionen gjorde inget större väsen av sig så länge man hade opinionssiffror som ibland tangerade 30 procent – några som var missnöjda gick också till Sverigedemokraterna.
ABK:s uppgift var att hämta hem det tapp i opinionen genom ett hårdare argument i bland annat migrationspolitiken samt övriga sakpolitiska frågor som arbetslösheten och socialförsäkringarna.
Det har hon misslyckats med och opinionssiffrorna sjunker.
Hon är en svag partiledare som tycks lyfta fingret mot skyn för att konstatera vart vinden blåser.
Hon spelar monopol med landet som insats.

jimmie-akbStrategiskt var AKB:s utspel ett rent magplask och oförståeligt mot bakgrund av vad man tidigare sagt.
Jag anar att Sverigedemokraterna kan komma att växa på grund av detta tvärtemot vad som man kunde tro att Moderaterna skulle kunna locka till sig de väljare som övergett moderaterna för Sverigedemokraterna.
Men också Centern kan dra till sig moderata väljare – främst de som ogärna ser Sverigedemokraterna som ett stöd för att driva en allianspolitik.
Att utspelet också innehöll ett resolut nej till samarbete med Sverigedemokraterna visar på hur naiv AKB är – denna naiva inställning delar hon med Kristdemokraternas Ebba Bush Thor som vid den efterföljande pressträffen – och som väntat – gav sitt helhjärtade stöd för ABK:s utspel.
Det kommer självklart inte att räcka med ett aktivt stöd för att Sverigedemokraterna skall acceptera en moderatpolitik – förstår hon inte det då är jag beredd att ifrågasätta hennes kompetens överhuvudtaget som ledare för Moderaterna – detsamma gäller även EBT för Kristdemokraterna.

Stefan Löfvén har nu ett gyllene tillfälle att utnyttja detta magplask strategiskt för att sänka främst Moderaterna till bottennivåer i opinionen.
Att Alliansen är splittrad i denna fråga samt ett antal andra frågor står allt mer klart och det gäller att utnyttja denna splittring på ett strategiskt klokt sätt.
Har partiet dessa strateger?

Just i detta nu nås jag av Liberalernas meddelade svar på AKB;s utspel som även de ansluter sig till Centerns avfärdande.
Man anser i likhet med Centerpartiet att utspelet är oansvarigt att kasta ut landet i ett politiskt kaos.
Jag kan inget annat än att hålla med främst på grund av en oroande utveckling internationellt med Englands brexit samt den nya presidenten i USA som skall sväras in i morgon.
Summerat kan sägas tre partier har utkristalliserat sig som att med berått mod och vilja kasta ut landet i ett nyvalskaos – Moderater, Sverigedemokrater samt Kristdemokrater.
Det är tre partier som sägs vilja ta ansvar men frågan är för vad vill de ta ansvar?
bloggarna

Sverigedemokraternas heliga stormtrupper och korståget mot demokratin……………………

Publicerad 2017-01-19
1348779Sverigedemokraterna lever i en paranoid verklighet – som ofta står att läsa i partiorganet ”Avpixlat” – en mental avtrubbning – onyanserad verklighetsflykt där ”klicken” anses representera hela svenska folket.
När Åkesson och hans anhang målar upp ett Sverige nära undergång med system- och ekonomisk kollaps på grund av invandrarna i allmänhet och flyktingar i synnerhet är det tecken på desperation och en sanning för de obalanserade indoktrinerade busar som sitter bak datorskärmen och gör allt för att tjäna propagandan.
Undergångsteorier hör hemma i högerextrema fascistiska kretsar med ett enda syfte att först måla upp allehanda domedagsprofetior för att därefter tala om att räddningen trots allt finns – och för deras del är det Sverigedemokraternas uppgift.
Likheterna med de tyska nazisternas idoga propaganda om ett Tyskland i förfall – särskilt mot bakgrund av Kreugerkraschen – fick NSDAP att växa i folkopinionen.
Sverigedemokraterna skiljer sig inte ett dugg på den punkten.
Det har varit en medveten strategi allt sedan de fick sina mandat i riksdagen – en riksdag vars partier – mer eller mindre – på allehanda sätt försökt att inte vara beroende av SD – ofta har det dock misslyckats – särskilt under alliansens regeringsperiod.

sd-rc3b6star-mot-sig-sjc3a4lvVad som är ytterligare typiskt för fascism är att man samtidigt som man talar om hemlandet i dystopiska termer – samt att samtliga övriga partier är de som bär skulden – är bärande för fascismen – att måla upp undergångsteorier, göra medborgarna rädda och skrämda för att sedan tala om att det finns en väg ut ur denna dystopi som skall vila på dem själva – så var det också för Hitler och hans anhang – så är det för Åkesson och hans anhang och inte oväntat heller när man buntar ihop de övriga demokratiska partierna i en enda definition för att markera vilken skuld de bär till den utmålade dystopin – sjuklövern.
Så gjorde också Hitler och hans parti NSDAP.

Alla dessa fotsoldater på nätet som gör vad som helst för att måla upp en verklighetsbild som stämmer med deras egen är en kader som tjänar Sverigedemokraterna väl.
Man tar inte avstånd från ens det grövsta tillmälen så länge de agerar som ”nyttiga idioter” för att förstärka de undergångsteorier som ofta förmäls av SD:s partiledning.
Jag har tagit del – i studiesyfte – grova tillmälen, kvinnoföraktet som lyser som neon i träskets mörkaste skrymslen, vidriga uttryck om de som inte allierar sig med dessa så kallade skribenter, lögner, förtal och sist men inte minst hat och hot – till och med dödshot – är utmärkande för den här klicken.
Politiskt okunniga och historielösa är inget hinder för dessa halvportioner vars syfte är att påvisa hur odemokratiska alla andra partier är i jämförelse med Sverigedemokraterna.
Inte heller det är särskilt förvånande.
I Tyskland förbjöds kommunisterna och det tyska socialdemokraterna förföljdes för att senare när NSDAP – med hjälp av högerpartierna genom den sista demokratiska åtgärden röstade för Ermächtigungsgesetz – en fullmaktslag som gav Hitler och nazisterna oinskränkt makt – en lag ”för att häva folkets och rikets nöd” var motivet – förbjöd socialdemokrater och övriga partier att verka i den tyska riksdagen.

Personkult (1)Inte oväntat visar dessa halvportioner på ett skriande behov av att uppdatera sina historiekunskaper.
För att bättra på bilden av Sverigedemokraterna försämrar man bilden av Socialdemokraterna – ett givet hatobjekt och ett hot mot SD – som varande landets största parti .
Vänsterpartiet får sig en släng lite vid sidan av som dock anses vara av ett marginellt hot mot dessa propagandister – dock utgår man från att de är kommunister med en självklarhet.
Ett ständigt mantra är påståendet att Socialdemokraterna var de som införde det rasbiologiska institutet.
Fel – det var vid samtiden inget kontroversiellt taget beslut – som i allt väsentligt byggde på ett genuint lobbyarbete – och var dessutom ett tvärpolitisk beslut av samtliga då existerande partier i riksdagen.
Steriliseringslagarna – också de vid samtliga beslut – 1934/1941 – tvärpolitiska och byggde på vid den tiden eugenisk vetenskap och som byggde – enligt lagens ordalydelse – i princip på frivillighet i form av patientens samtycke.
Det visade sig dock senare att många utsattes för tvång emot lagens principer.
Lagen avskaffades 1976.

Sveriges handel med Tyskland under andra världskriget är ett annat argument som enligt dessa halvportioner skall utgöra grund för att Socialdemokraterna är ett nazistisk parti – allt naturligtvis för att förminska Sverigedemokraternas fascistiska bakgrund.
Sanningen är att Sverige hade – en allt sedan 1939 – samlingsregering som leddes av Per Albin Hansson – socialdemokraten som verkade för det folkhem som särskilt Jimmie Åkesson talar sig så varm för – där samtliga vid tiden verksamma politiska partier ingick i regeringsunderlaget utom det vid samma tid verksamma kommunistiska partiet.
Sverige var omringat av Tyskland genom dels ockupationen av Danmark och Norge samt den upprättade Skagerackspärren.
Sverige fraktade järnmalm till Tyskland i utbyte mot livsförnödenheter i akt och mening att inte låta medborgarna lida nöd på livsmedel under krigsåren.
Ljumma protester från de allierade var mer ett sätt att uttrycka sitt ogillande medan man samtidigt såg mellan fingrarna på den handeln av flera orsaker.
En given orsak var att – gemensamt med de allierades handelsblockader – man skulle utarma den för Tyskland viktiga livsmedelsförsörjningen och därmed skapa ett folkligt uppror mot Hitler och hans anhang.
Andra argument var att Sveriges krigsmakt skulle försvagas av att den så kallade lejdtrafiken inte skulle kunna genomföras och därmed bli ett lätt byte för Nazisterna.
Förhandlingar inleddes inte bara med Tyskland utan också den brittiska blockadmyndigheten som slutligen mynnade ut i en mycket begränsad passage genom Skagerackspärren kontrollerad av både de allierade och Tyskarna.

mordbrc3a4nnareAtt dessa politiskt och historiskt okunniga halvportioner gör skäl för definitionen ”stormtrupper” blir som mest tydlig när deras parti möts av kritik från enskilda journalister eller andra som kritiserar deras politiska ambitioner eller när enskilda organisationer inte vill upplåta samlingslokaler för sammankomster i partiets regi eller publika sammankomster då medborgarna öppet kritiserar deras politiska propaganda.
Inget annat parti utsätts för ett sådant genuint hat vid deras sammankomster, journalister mordhotas öppet såväl som indirekt likaså vetenskapsmän, samhällsdebattörer och politiska motståndare överlag.
Henrik Arnstad är en journalist – som av dessa halvportioner anses vara ett i det närmaste landsförrädare just för att han – liksom alla andra – använder sig av vår demokratiska och grundlagsskyddade åsikts- och yttrandefrihet.
En del journalister tystnar – främst för säkerheten runt sin egen familj.
När dessa ”nätkrigare, stormtrupper” eller ”fotsoldater” vurmar för sin rätt att uttrycka en åsikt inser dom inte att de samtidigt – genom hat och hot ofta dödshot – är demokratins dödgrävare.

sd_backinthedaysSverigedemokraternas vigda sympatisörer – inte alla skall tilläggas – måste vara väl medvetna om partiets bedrövliga ursprung.
Om detta har det skrivits spaltmetrar om och att förneka detta ursprung som bara löper sig något tjugotal år bak i tiden samtidigt som man med den okunniges självsäkerhet bedömer andra partier som etter värre genom att dra växlar på egna tolkningar av historien som varande ett för samtiden giltigt fenomen är bara ynkligt och visar bara på hur illa ställt det är med dessa – av SD:s trogna gödkrokar.
bloggarna

Självfinansierade skattesänkningar……………………………….

Publicerad 2017-01-05.

original-2Årets första krönika kommer att handla om högerns vurm för skattesänkningar för att minska de ekonomiska klyftorna – ja ni läste rätt, minska ekonomiska klyftor.
Under året som varit har vi hört de sänkta lönernas lovsång – fast med olika refränger beroende på vilket av de borgerliga partierna som presenterar just sin strategi.
Men strategin är i grunden gemensam – spelar ingen roll vad det handlar om – arbetsmarknadspolitik, integration, utbildning – lägre löner. Skattesänkningar är för de borgerliga alltid en del av lösningen på i stort alla samhällsproblem.
Vad det handlar ytterst om är de ”dynamiska effekterna” – eller supply side economy ett av framförallt moderaterna – sedan länge – antagen strategi för att utjämna ekonomiska klyftor i samhället.
Att påstå att de direkta slutsatserna av denna ekonomiska teori skulle vara att inkomstklyftorna minskar är rent ut sagt bisarrt – och de flesta ekonomer säger också samstämmigt nej till denna teori.

rut-vilgot-196Det är dock inte första gången som moderaterna pratar om dynamiska effekter av skattesänkningar.
Under början av 90-talet pratade man om ”självfinansierade” skattesänkningar eller Supply Side Economy – något som både USA och England tillämpade med för bägge länder skrämmande resultat.
Här hemma ansåg Carl Bildt – statsminister i den borgerliga regeringen 91/94 – följande citerat ”Regeringens ekonomisk-politiska strategi är en kombination av strategiska skattesänkningar för att gynna sparande, investeringar och företagande och av en stram finanspolitik som ger låg inflation och låg ränta.” Då hette det ”ny start för Sverige” – de borgerliga systemskiftet skulle representera starten – nu skulle kollektivismen,socialismen och solidariteten sopas bort.
Vi blev pinsamt medvetna om effekterna av den nystarten – det hela slutade med ett minus i statsbudgeten om 172 miljarder och arbetsutbudet minskade och arbetslösheten ökade till för Sverige rekordnivåer och därmed också de ekonomiska klyftorna  – särskilt som man sänkte ersättningarna för arbetslöshetsförsäkringarna med 10 procent.

andel-relativt-fattigaIdag vill man påstå att skattesänkningar ska minska klyftorna – man ger således inte upp.
I länder där man inte har helt idiotiskt utformade skattesystem är båda dessa effekter lika mycket hokus pokus.
Dynamiska effekter är helt enkelt ett ytterligare ord utöver ”drivkrafter” som moderaterna använder när de vill göra något som Svenska folket inte vill – som till exempel att urholka de offentliga finanserna för att ge till de rika eller öka klyftorna i samhället – för att få det att låta som att deras ambition är den motsatta mot vad den faktiskt är – eller för att lura löntagarna att sänkta löner – inledningsvis för de utsatta – ger i slutänden sådana dynamiska effekter att löneskillnaderna slutligen försvinner.
Bara utfallet efter de borgerligas regeringsperioder talar om motsatsen.
Klyftorna har ökat enormt de senaste 27 åren och eskalerat mest under alliansåren.

Antagandet om ett ökat arbetskraftsutbud är baserad på idén om sänkta marginalskatter skall öka den ekonomiska nyttan av att arbeta mer.
Resonemanget är simpelt då det villkoras av att människor alltid prioriterar ökad inkomst före alla andra aktiviteter – och det är i detta sammanhang moderaterna gärna och mycket talar om ”drivkrafter”.
Drivkrafter är – i en moderat mening – ett sätt att tvinga människor oavsett tillstånd att hela tiden söka sig en utkomst av arbete och vad passar då bättre än att sänka individens ekonomiska incitament – eller som skedde tidigare utförsäkra inalles 86 000 från sjukförsäkringen.
Det finns således en koppling mellan dessa två ord som moderaterna argumenterar för.
Teorin om de dynamiska effekterna ger heller inget entydigt svar – dessvärre gör inte empirin det heller.

wernegraf1Om man tittar närmare på vilka effekter de haft och har på de ekonomiska klyftorna räcker det med att titta på utfallet av alliansregeringens politik under de två senaste mandatperioderna.
Företrädare för mitt parti (S) har vid flera tillfällen nämnt att skillnaden mellan män och kvinnor i disponibel inkomst har ökat med över tusen kronor i månaden.
Men dessa siffror säger inte hela sanningen.
Dels då de inte är justerade för inflation – dels inte uppdelade efter inkomst.
Om man inflationsjusterar och delar upp efter inkomst så upptäcker man rent bisarra siffror.
Då visar det sig  att den rikaste tiondelen män har fått över 200 gånger så höga realinkomstökningar som den fattigaste tiondelen av kvinnor.
När man kan kalla det för minskade klyftor och dessutom kan komma undan med det då har nyspråket nått nya – tidigare oanade – nivåer som 
går hem hos de som uteslutande tror på de dynamiska effekterna av skattesänkningarnas roll för jämställdheten.

Och om dessa teorier om dynamiska effekter skulle existera är det ytterst osannolikt att den minskning av inkomstklyftorna som de skulle föra med sig skulle vara större än den ökning av inkomstklyftorna som skulle komma dels av skattesänkningarna – läs jobbskatteavdragen, ännu ett nyord i raden av hittepåord från moderaterna – i sig, och dels av de nedskärningar i välfärden och socialförsäkringssystemen som krävs för att finansiera dem.
Jag säger det igen – hör ni en politiker tala om dynamiska effekter dra genast öronen åt er  – fall inte in i den fällan för vi vet vad det ytterst handlar om.
Att moderaterna tycker att jag nog inte är tillräckligt ”dynamisk” i mina tankebanor tar jag dock med ro – verklighet talar mer sanning än teorier.

Lite siffror att beakta för den vetgirige.

År 1990 var andelen fattiga i gruppen arbetslösa/sjuka stabil och på en relativt låg nivå, kring 6 procent.
Idag 2016 är samma grupp fattiga 33 procent – den kraftigaste fattigdomsökningen bland arbetslösa och sjuka skedde strax efter att den borgerliga regeringen tog över makten 2006.
(Källa: Statistiska Centralbyrån)

2003 räknades drygt 26 procent av studenterna som fattiga.
2013 är motsvarande siffra drygt 42 procent.
(Källa: Statistiska Centralbyrån)

2013 var medianinkomsten i Sverige 18 800 kronor.
Den som hade en inkomst under 11 300 i månaden hamnade därmed under fattigdomsstrecket.
Källa: Statistiska Centralbyrån)

På 20 år har den rikaste promillen i Sverige tredubblat sin andel av landets samlade inkomster.
Tillsammans har de en samlad förmögenhet på 1 120 miljarder.
(källa: The World Top Incomes Database, 2014)

Som sagt Dynamiska effekten levererar – den levererar dock till redan levererade.

bloggarna

 

 

%d bloggare gillar detta: