I skiljelinjen mellan solidaritet och egoism……………

Publicerad 2016-08-29
littorinHäromdagen tog jag del av Sven-Otto Littorins
 (M) – vid första påseendet – kloka inlägg i debatten om skillnad på sak och person inom politiken – men efter en stund fick jag andra nyanser som direkt motsäger hans debattinlägg.
Jag delar dock hans synpunkter i avsedda debattinlägg och ser det som en självklarhet att det är politikens innehåll som skall kritiseras eller fördömas inte personen i sak.
Att detta inte är helt lätt – snarare näst intill omöjligt – då åsikter föder engagemang och vilja utifrån värderingar till förändring som personen i sak står bakom – i vart fall utger dom sig själva för att stå bakom sin vilja att förändra samhället.
Nedanstående citerat Littorin;

”I politiken är det otroligt svårt att skilja på sak och person. Man blir lätt en symbol för en politik som folk kan ha starka känslor för eller emot. Somliga poster är i det avseendet tuffare än andra: socialförsäkring, arbetsmarknad och migration är t ex områden som berör många människor både direkt och indirekt.

Det gör att folk som ogillar politiken instinktivt väljer att ogilla personen. Man blir en robot i deras ögon, ondskan personifierad. Och oppositionen, oavsett politisk färg, spär gärna på eftersom man tror att det ska locka väljare”.

Det-perfekta-brottetVad man kan ifrågasätta är hur exempelvis Fredrik Reinfeldt (M), Göran Hägglund (KD), Eskil Erlandsson (C), Göran Persson (S) med flertalet före detta S-politiker, Lena Liljeroth Adelssohn (M) och långt fler av våra folkvalda politiker generellt lyckas med konstycket att förpassa sig själva till hyckleriets skådeplats.
Den förra regeringens mantra var ”arbetslinjen” att gå från bidrag till egen försörjning var det allra viktigaste i deras politiska ambitioner.
När Fredrik Reinfeldt gav sken av att överge den mer extrema konservativa politik som präglat partiet under alla år sedan partiet bildades en gång och talade om moderaterna som ”det nya arbetarpartiet” – finns all anledning att granska det så kallade nya arbetarpartiets ambitioner och målsättning.
Och………..vem skulle inbilla sig något annat än att Reinfeldt gemensamt med hans allierade Allianskompisar  inte trodde på sin egen politiska reformagenda som ju utgår från dess personliga värderingar?

ChMtRjNWYAAZ-SkBidragsmaximerare var en ny definition som vann genomslag hos allianspolitikerna – ett av Reinfeldt skapat uttryck – förövrigt känd för att tala en ekvilibristisk svårförståelig svenska där ibland åsikterna doldes i nya definitioner.
”Svenskarna hade förälskat sig i sina bidrag – i många fall var de helt beroende av dem för sin försörjning.
Många anpassar sitt beteende till dem – individer som lever av andra.
I andra tider kunde de vara de stora entreprenörerna – men i ett samhälle där bidragspengar är gratis fyller de i stället i blanketter”. Citat ur dystopin ”Det sovande folket”.
Att Reinfeldt – gemensamt med hela borgerligheten – ville omsätta dessa ideologiska ståndpunkter i praktisk politik är vi idag mycket medvetna om – bland annat när det gäller våra socialförsäkringssystem och synen på fackföreningar och arbetsrätt.
Moderaterna föreslår för de enskilda människorna mycket kännbara försämringar i socialförsäkringarna. I praktiken ska sjuka, arbetslösa och föräldralediga endast garanteras 60 procent av sin inkomst i ersättning – man kallade försämringarna för de redan ekonomiskt utsatta för ”drivkrafter”.
Dessa är bara en del av de värderingar Fredrik Reinfeldt tagit med sig som rikspolitiker med ambitionen att förändra samhället i grunden gemensamt med de övriga borgerliga charlatanerna.

530093_423914937647642_349755067_n1Nu skulle man kunna tro att både Reinfeldt och en stor andel av de borgerliga före detta ministrarna skulle föregå med gott exempel och leva så som man lärt väljarna – att gå från bidrag till försörjning.
Men icke så!
Definitionen ”Bidragsmaximerare” gällde inte dom själva.
Plötsligt blev ambitionens retorik en radda av floskler utan egentlig innebörd annat än att sätta dit redan ditsatta – en floskelparad utan motstycke som i sak utgick från hur de själva ville att andra skulle ha det och att det var Reinfeldt och hans borgerliga charlataners uppgift att lära folket hur de skulle leva – det pågick och pågår alltjämt.
Tro inte att Anna Kinberg Batra eller för den delen Annie Lööf och Ebba Bush Thor har en annorlunda syn på hur svenska folket skall anpassas till deras värderingar.

Att leva som man lär andra tycks vara lika svårt som att skilja sak från person.
Starkast blir kontrasten om en person hävdar sin moraliska överlägsenhet på grund av sina värderingar samtidigt som ingenting i personens beteende bär syn för sägen.
Så Sven-Otto Littorin hur skall jag och alla andra göra för att inte koppla sak och person till varandra?
Det räcker ibland inte att framställa sina egna värderingar som högsta moral och som man konkret säger sig arbeta för att förbättra livet för andra – som dessutom häcklas – när man sedan tydligt visar vem och vilka som avses – det kallas hyckleri i dess smutsigaste form.
Att kalla Fredrik Reinfeldt för en utpräglad skitstövel – eller att hävda alla andra som predikar moral för andra utifrån deras egna värderingar  för utpräglade skitstövlar är knappast svårt!
Men nej – det språkbruket bör vi självklart avstå från – kanske i samma omfattning som moralens väktare svänger sig med definitioner som ”bidragsmaximerare” eller andra förnedrande uttryck som blivit mer eller mindre rumsrena – men inte desto mindre förnedrande.
Det är betänkligt att i slutänden bara tänka på sig själv och inte dela med sig av sitt överflöd.
Att dessutom rida på höga moraliska hästar utan att handla praktiskt för saken är sannolikt en stor orsak till att omgivningen inte tar politikerna på allvar.
Ärligt talat – jag väljer trots allt att kalla en skitstövel för just skitstövel. Andra får välja sina egna uttryck för hyckleriet.
bloggarna

 

 

Björklunds lekstuga………………………..

Publicerad 2016-08-23
ledare (1)Björklund har gjort sig känd som politikern som rev sönder hela skolan under åtta år med hjälp av egna idéer utan inblandning av vetenskapliga rön eller lärarna själva.
De som får betala för hans kvasivetenskap är naturligtvis eleverna i första hand men också lärarna som belastades med ännu mer administration än vad som var rådande dessförinnan.
Betyg, ordning och reda var slagorden och för att motivera sina åtgärder ansåg han sig tvungen att beskriva skolan som en Socialdemokratisk flumskola.
Om skolan var en flumskola tidigare kan man med rätta fråga sig vad den är idag.
Och för att reda ut detta så krävs det att man gör en historisk återblick – en återblick som knappast talar för varken Björklund eller hans föregångare eller överhuvudtaget hans allierade kompisar i Alliansen.

SkolpengDet är inget att hymla om – vi har världens mest marknadsliberala skola – idag helt utan konkurrens.
Jag är emot vinstdrivande skolor och är självklart för ett totalt förbud mot att kapitalister skall använda våra elever för att öka sina vinster.
Jag är dock inte emot friskolor som utvecklar en annan pedagogik än den kollektiva – men då inom ramen för sådana organisationer där vinster inte är det primära – sådana friskolor har vi haft sedan början av 50-talet och med gott resultat.
Att den svenska skolan har försämrats i rasande takt är ett obestridligt faktum – inte minst påvisar de årliga PISA-resultaten – Programme for International Student Assessment – denna störtdykning.
I höst kommer ännu en undersökning – och vad man kan hoppas på är att dykningen bromsas upp – inte för att ge Björklund en medalj eller nuvarande skol- och utbildningsminister Gustaf Fridolin beröm utan för att våra barn får det stöd och den utbildning som krävs för att de så småningom skall kunna möta livet väl förberedda.

images (3)Men så kommer vi då till den Socialdemokratiska flumskolan som Björklund – i total avsaknad av insikt vevade med armarna till höger och vänster  – och motiverade införandet av sina kvasivetenskapliga åtgärder för att byta ut flumskolan mot världens bästa skola – men som blev världens sämsta skitskola.
Senast skolan hade en läroplan dikterad av en Socialdemokratisk regering var 1969 – Lgr69 – det var under Tage Erlander för de som minns honom.
Lgr 80 kom 1980 av en borgerlig regering med Olof Fälldin som statsminister. Nu skall här tilläggas – efter att ha språkats vid med f.d skoldirektör Nils Westberg – väl insatt i skolfrågor – som menar att Lgr80 var ett resultat av Sia – utredningen som leddes av socialdemokraten Jonas Orring med socialdemokraten Sven-Åke Johansson som huvudsekreterare – bägge ursprungligen lärare till professionen.
Jag vill därför rekommendera mina läsare att ta del av Nils värdefulla kunskap för att belysa och komplettera den historiska händelseutvecklingen genom att ta del av den artikel ”Skolan och demokratin” författad av Nils Westberg samt publicerad i nättidningen Skola och Samhälle så sent som 2014.
Jan-Erik Wikström var ansvarig folkpartistiskt statsråd för utbildningsfrågor gemensamt med Britt Mogård (M) skolminister som avskaffade betygen utom för högstadieeleverna – också ett Liberalt krav då – fast då hette partiet inte Liberalerna utan Folkpartiet och själv förklarar jag namnbytet med ett för sjömannen välbekant uttryck ”same ship same shit”.
Lpo 94 infördes den 1 juli 1994 av Beatrice Ask och Per Unkel – bägge Moderater – i Carl Bildts regering och ersatte den tidigare läroplan Lgr 80.
Så hur var det nu med Socialdemokratisk ”flumskola”?
Ska man rikta några anklagelser mot Socialdemokraterna är det väl snarare att de varit alltför passiva vad avser skolfrågorna.

ledarteckning-16_38988924Fallande skolresultat är – som Björklunds minnesluckor – ett symptom på hur arvet av borgerlig prägling av skolan – allt sedan 80-talet – gör sig påmind idag – i själva verket är det en liberal flumskola.
Liberaliseringen av den svenska skolan påbörjades på allvar under Carl Bildts regering.
Regelstyrningen som hade varit en garant för nationell enhetlighet ersattes av målstyrning och utvärderingar.
Inflytandet över undervisningen fördes närmre medborgarna och lärarna. Genom skolpengen öppnades nya möjligheter att välja skola och att etablera offentligt finansierade privatskolor – så kallade friskolor – eller skolor finansierad av riskkapitalet med vinst som främsta motto.
Kritiken mot statens utbildningsmonopol, kraven på ökad konkurrens och kostnadseffektivitet genom avregleringar, betoningen på större valfrihet för elever och föräldrar spelade en central roll som motiv till reformerna i början av 90-talet.
Den ideologiska förskjutningen kallades för ett ”utbildningspolitiskt systemskifte”.

sossarnas-felDet ovan beskrivna systemskiftet drevs på av nyliberala idéer.
Precis som den tidigare enhetsskolan vilade på en socialdemokratisk grund, vilar den nya skolan på en liberal dito och de två är ömsesidigt uteslutande. Socialdemokratin står för en sak, liberalismen för en annan.
Liberalism är inte en utan många olika idéer, varav en del är inbördes oförenliga med varandra.
De vanligt förekommande – svepande hänvisningarna till nyliberalism försvårar snarare än underlättar förståelse för vilka värden och normer som har präglat skolpolitiken under de senaste decennierna – samtidigt som det förstärker polariseringen mellan då och nu, mellan socialdemokrati och liberalism.
Den nioåriga grundskolan växte fram under efterkrigstiden – och 1972 hade den genomförts över hela Sverige.
Sedan dess hade vi en enhetsskola som åtminstone – intill dess högern med Jan Björklund tog tag i pekpinnen – hade som mål att ge alla barn en likvärdig utbildning – samma förutsättningar således med allt vad det kunde innebära.
Alla ni som hävdar inga skillnader mellan Socialdemokrati och liberalism kan själva se hur skolan utvecklats som ett resultat av liberala intressen under hela 90- och 2000-talet.
Våra barn skall inte användas som schackpjäser för kapitalistiska intressen – men det är vad som hänt.

9bjorklund1Härom dagen sommartalade Björklund -och precis som man trodde att Björklund kommit till insikt om sina monumentala misstag vad avser skolan och därför lämnat dessa till de konservativa Moderaterna – så var det just skolan som stod på tapeten återigen – som om det han redan misshandlat inte var tillräckligt misshandlat.
Jag vet inte om Björklund har några ekonomiska reserver i bakfickan för han anser att Försvarsmakten borde få minst 18 miljarder i tillskott – utöver de cirka 35 miljarder de kostar oss – om året enligt budget.
Därutöver vill han ansluta oss till NATO till en ytterligare kostnad om ungefär 75 miljarder i kostnad totalt för att anpassa Försvarsmakten utifrån NATO:s krav för dess medlemmar – alliansfrihet är inget som attraherar Liberalerna.
Nu tillkommer cirka 8 miljarder i satsningar på lärarnas vidareutbildning.
Samtidigt kritiserar han regeringen för att sätta kvantitet före kvalitet.
Om man inte visste bättre skulle man tro att Björklund saknar vissa vitala organ i hjärnan – särskilt den som styr tankeverksamheten.
Kritiken innebär att Björklund är nöjd med den stora lärarbrist som vi Socialdemokrater vill råda bot på.
Nu tillhör jag de som tycker att fokus på vidareutbildning är bra för lärarna ur ett kvalitetsperspektiv – men behovet av lärare är monumentalt stor.
Lärarfacken förordar höjda lärarlöner och bättre arbetsmiljö för att öka på kvalitén i skolan – det var något Björklund inte ens brydde sig om.
Summerat fanns det både bra och dåliga förslag i Björklunds tal – generellt måste jag dock säga att jag hoppas innerligt – för våra barns skull och för lärarnas skull – att Björklund aldrig någonsin får mandat att veva med skol- och utbildningsfrågor igen – även om Björlund inte förstår det så har liberaliseringen av skolan nått vägs ände.
Björklund gör sig också han bäst i opposition då kan man lova allt i kvadrat så länge det är populistiskt och tror det är vad väljarna vill höra – de han till äventyrs har kvar.

bloggarna

Fördelningspolitikens baksida………………………….

Publicerad 2016-08-21
manna-fran-himlenOm det funnits tveksamheter innan de borgerliga lade vantarna på välfärden så har den tveksamheten bytts ut mot en idag mycket oroande verklighet.
Idag sitter den ytterst ansvarige och klappar sig för bröstet samt håvar in miljonbelopp på att berätta hur man kan omsätta välfärd i reala pengar – hans privata inkomster  debiteras skattebetalarna.
Den ansvarige f.d sjukvårdsministern är inte sämre han med fyra jobb och eget aktiebolag där skattebetalarna hjälper honom att öka på vinsterna.
Man kanske hade minskat kritiken om dessa två gentlemän hade arbetat för och utifrån den etiska kod som avser all sjukvårdspersonal – det vill säga värna liv – skapa förutsättningar för att den delen av vår välfärd hade fungerat.
Nu lämnade dessa två bysantinska hovnarrar – eller bättre beskrivet despoter – en välfärd i kaos.
Mantrat – ”det skall löna sig att gå från bidrag till egen försörjning” – blir rätt ihåligt när man ser hur dessa ministrar och före detta ministrar lever gott på skattebetalarna efter sitt ofta tveksamma ideologiska värv.

För balansens skull skall nämnas att inkassera detta enorma socialbidrag är inte bara en borgerlig åkomma – den fungerar även i mitt parti dessvärre.
Skammens rodnad existerar inte hos dessa politiker – det är ett ytterst medvetet val de gör – kanske ingående i kalkylen den dag man slutligen accepterar sin befattning – inte överväganden för väljarnas skull, inte heller för partiets skull – utan för sin egen privata välfärd.
Hyckleriet blir inte mindre av populistiska åtgärder som exempelvis Vänsterpartiet och Miljöpartiet ägnar sig åt.
För Vänsterpartiets riksdagsledamöter gäller en intern beskattning där ledamoten inte får tjäna ett korvöre mer än vad som kan anses som skäligt mot bakgrund av de väljare man representerar.
Därutöver argumenterar man för sänkta arvoden – vilket är lätt att göra då merparten av arvodet för Vänsterpartiets räkning går direkt in i partikassan.
För skattebetalarna gör det ingen skillnad.
Miljöpartiet har ett annat system – ej tvingande – där det förutsätts att man betalar en viss förutbestämd summa till partikassan samt dess välgörenhetsfond.
Samma här det gör ingen som helst skillnad för skattebetalarna.
Nu är jag inte emot arvodena som sådana utan snarare det generösa bidragen som kommer både Riksdagsledamöter och ministrar till del – framförallt ministrarna.

ChMtRjNWYAAZ-SkNär det handlar om rättvis fördelningspolitik – förövrigt en definition högern får stora skälvan av – så tycks tankarna i avseendet handla mer om vad ”jag” kan få och mindre av vad ”du” får.
Solidaritet – också en innebörd som försätter högern i chocktillstånd då den går tvärt emot den egoistiskt nyliberala doktrinen som kontrasterar mot den etiska doktrinen altruism.
Uppenbart är att man väljer egenintresset före rättvis fördelning av våra gemensamma tillgångar.
Och när egenintresset fått en släng av rodnadens skam på kinderna – tveksamt är om Moderater är utrustad med den egenskapen – fördelar man det gemensamma till sina kompisar och de som – mot allt sunt förnuft – lägger sin röstsedel på Moderaterna och andra högerextrema uppkomlingar.
Den nyliberalt etiska egoismen är en feberdröm utan koppling till verkligheten och i grunden omoralisk vilket inte minst gör sig tydlig i högerpolitikens fördelning av gemensamma resurser och att man ser till att vara torrskodda själva den dagen man anses vara förbrukad.

Samtidigt som siffertrixarna utan verklig insikt och med den nyliberala bibeln i den ena handen och kärleken och beundran över sitt eget jag i den andra handen går cirka 200 000 pensionärer på knäna med en oro över hur de skall klara sin ekonomi till nästa gång pensionen betalas ut.
För högern är det viktigt att samtliga medborgare – med undantag för skattefifflarna – att man handlar moraliskt och som en åtgärd för att kontrollera detta är man beredd att göra intrång i den personliga integriteten så att ingen lyx kommer dem till del – lyxen är förbehållen de som lever på solsidan av samhället.
Jaga de jagade – blunda för de privilegierade – så säger man givetvis inte men devisen lyser som en klar sol över de förslag och åtgärder man är beredd att vidta.

12963770_10153686819066871_6458866469885122355_nMan är beredd att återinföra ”stupstocken” i sjukersättningen om man lyckas ta sig till de åtråvärda köttgrytorna igen.
Samtidigt – och som en rest av den terror man idkade under åren i maktställning – befinner sig oförskämt många i den avskyvärda och av Moderaterna instiftade slavliknande arbetsmarknadspolitiska åtgärd – ett av historiens största förnedringspolitiska åtgärd – fortfarande utan chanser att visa sin potential.
En ungdomsgeneration som inte får – eller kan – påbörja sitt eget vuxenliv utan föräldrarnas ekonomiska hjälp.
Sjukvården står inför stora utmaningar likaledes gör hela utbildningsväsendet.
Och allt Moderaterna klarar av är att föreslå nya jobbskatteavdrag samt skylla sina egna tillkortakommanden på den nuvarande regeringen – patetiskt.

moderathistoriaI övrigt är man mycket för förbud.
Förbjud fattigdom och tiggeri!
Varför inte förbjuda arbetslöshet också?
Eller bostadsbristen som idag är monumental?
Varför inte förbjuda Pisa-resultaten – det går säkert att siffertrixa sig till bra skolresultat ändå.
Och vad värre är att mitt eget parti vandrar i Moderaternas spår och öppnar upp för förbud mot tiggeriet – förvisso tycker man att kommunerna själva får avgöra det – några konkreta förslag tycks dock inte finnas ej heller har jag hört att frågan diskuterats överhuvudtaget inom regeringen.
Resultatet blir naturligtvis att alla de cirka 4000/5000 Romer som befinner sig utspridda över landet drar sig till de kommuner där det råder en socialistisk majoritet medan eliten i Danderyd, Lidingö och alla övriga alliansstyrda kommuner blir befriade från att se den verklighet som finns och kan nyttja RUT och ROT utan att kväljas över tiggarna utanför varuhusen.
Jag instämmer i Stefan Löfvéns ord – ”Ni passar bättre i opposition” – om ens det!
bloggarna

Valet av två onda ting………………

Publicerad 2016-08-11
Ensidigt-ansvarFri invandring eller reglerad?
Den nya asyllagstiftningen som trädde i kraft den 20:onde juli och skall gälla i tre år.
Lagen är tillfällig och sker det en förlängning – alternativt ett permanentande av lagstiftningen – så kommer detta bero till stor del på hur utvecklingen kan komma att se ut inom hela EU gemenskapen – den beror således inte på nationella normala förutsättningar.
Utlänningslagen – del av Sveriges lagar som reglerar migrationsrätten och reglerar under vilka villkor utländska medborgare får vistas i landet – har ändrats ett flertal gånger under de borgerliga regeringsåren.
Inte i något fall har dessa ändringar fått sådan uppmärksamhet som den nu reviderade utlänningslagen.

Flyktingar260815Sverige är det land som haft den mest generösa utlänningslagstiftningen i jämförelse med övriga medlemsstater inom EU.
Den bygger i grunden på dels FN:s konvention om mänskliga rättigheter och som en följd av den konventionen utvecklades Europeiska rådet Europakonventionen – ej att förväxla med Europeiska unionen – konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna för att lagstadga Förenta nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna – och var fundamental för stiftandet av Europarådet.
Sverige ratificerade konventionen 4 februari 1952.
I Regeringsformen stadgas att ingen lag eller annan föreskrift får meddelas i strid med Europakonventionen.
Detta ger inte konventionen i sig grundlagsstatus men att bryta mot konventionen är grundlagsstridigt genom regeln i RF 2:19.
Konventionens ställning kan beskrivas som överordnad svensk lag – men underordnad de svenska grundlagarna.
Det sistnämnda kan dock diskuteras då en kränkning av någon av konventionens rättigheter under vissa förutsättningar kan prövas i Europadomstolen.
Den instansen kan inte upphäva en nationell dom eller ett beslut men en fällande dom skulle ses som en indikator på ett behov av förändring i nationell lagstiftning.

I maj 2000 tillsattes på Justitiedepartementet en arbetsgrupp ledd av Demokratiminister Britta Lejon för att utarbeta ett förslag till en nationell
handlingsplan för de mänskliga rättigheterna – den första i Sverige.
Arbetsgruppen skulle bland annat kartlägga och analysera hur svenska
myndigheter arbetar för att förbättra skyddet av mänskliga
rättigheter.
Som en följd av det stärktes och ratificerades Europarådets konvention om
skydd för nationella minoriteter samt erkändes nationella minoriteters eget språk.
I Utlänningslagen stadgas erforderligt skydd för personer med en annan sexuell läggning än den heterosexuella som asylskäl utöver de skäl som anges i FN;s och Europarådets definitioner vad och vem som uppfyller kriterier som flykting och därmed rätten att – utifrån vad som stadgas i bland annat Dublinförordningen – söka asyl.

stava till invandrareDen nya asyllagstiftningen är föranledd av det faktum att Europa inte tagit sitt ansvar när en orimligt hög andel av flyktingar från Mellanöstern sökte sig till Europa.
Den grundläggande orsaken – som framförallt medier och politikerna försöker tala tyst om stavas utan tvekan USA och framförallt den forna presidenten Georg W Busch d.y – den republikanska president som – utöver ärkeskurken Nixon – borde ställts inför skranket i Haag just för att ha missbrukat andemeningen i FN:s konvention om mänskliga rättigheter och friheter – han går dock fri så länge han stannar i USA.
Sverige – och framförallt Socialdemokratiska regeringar – har under decennier haft en empatisk inställning till invandring – detta till trots har invandring aldrig någonsin varit oreglerad – den har reglerats i utlänningslagen med de ändringar över tid som i huvudsak är föranledd av de ändringar som genomförts inom EU.

2015 eskalerade antalet asylsökande till Sverige med cirka 160 000.
Eskaleringen kom dock inte som en plötslig chock  – tendensen visade sig redan under Alliansregeringen sista år.
Under 2013 ökade antalet asylsökande med drygt det dubbla jämfört med 2012.
2014 fortsatte denna ökning då 82000 sökte asyl.
2015 eskalerade det således med ytterligare nära 160 000 asylsökande.
Trenden har således varit en årlig fördubbling jämfört med året innan.
Märkligt att Alliansen inte såg detta fenomen och vidtog åtgärder redan då.
Prognosen för 2016 är – enligt Migrationsverket cirka 60 000 asylsökande.
Tendensen var given men Alliansregeringen var inriktad på skattesänkningar samt jaga de svagaste ut i ekonomisk misär istället för att ta tag i de reala problemen i landet.

reinfeldt-gott-om-plats-focc88r-flyktingarVisst har Sverige plats för alla som söker asyl – inte minst Reinfeldt bekräftade det då han konstaterade vid sin fabulösa utsikt över det vackra Sverige från regeringsplanet på sina resor.
Vad han såg var stora arealer av skog och obrukade åkrar samt däremellan en och annan röd stuga och konstaterade logiskt det vi ”sovande” medborgare och undersåtar inte såg eller förstod.
Men det är knappast alla tomma obrukade arealer i landet som är det största problemet.
Inte ens den ekonomiska situationen behöver vara ett problem och är det heller inte.
Problemet består av infrastruktur såsom bostäder – det som Alliansen försökte lösa genom Attefallshusen.
Försämrade statsbidrag till kommuner och sekundärkommuner som slagit hårt mot skolor och inte minst sjukvården.
Det fanns helt enkelt inte människovärdiga lokaler att hysa åt alla de som kom och sökte asyl varför nödlösningar i formen av tält fick anskaffas samt andra lokaler som snabbt fick göras om för att de skulle fylla åtminstone den lägsta graden av mänsklig boendeform.oppna hjärtan
Migrationsverket gick på knäna och behövde mer personal för att klara anstormningen – en anstormning som ”begåvade” marknadsgycklare genast såg som en lukrativ chans att göra pengar på.
Det var ju tur för Reinfeldt och hans Moderater att det fanns frivilliga hjälpinsatser att ta till – all heder skall de ha för sina insatser – det var till yttermera visso tur att han förlorade valet så att hans belackare Socialdemokraterna fick ta hand om skiten han lämnade efter sig med början då han smet ut genom bakdörren med svansen mellan benen.
Kritiken var given – och att Reinfeldt och hela Alliansen kom undan alldeles för lätt är en sanning utan modifiering.
Nu lever Reinfeldt gott på sin forna misskötsel av landet och den nuvarande regeringen får ta kritiken – två flugor i en smäll!

Det finns ingen utrustad med sunda vätskor som tycker att den nya tillfälliga asyllagstiftningen är bra ur ett mänskligt perspektiv – inte ens Socialdemokrater.
Vissa undantag finns dock utan att nämna några partier!
Att Alliansen – läs Moderater och Centerpartister – därutöver använde RUT och ROT bidragen för att gå med på den nya Migrationsuppgörelsen är direkt stötande.
Men – och det är viktigt att ta till sig av – det var inte denna regering som försatte landet i den prekära situationen.
Handlingsförlamade EU parlamentariker och en likaledes handlingsförlamad Alliansregering bäddade för detta kaos.
Och det är knappast förenat med empati att förlägga människor i tältläger och hoppas den annalkande vintern blir dräglig eller att kaffekokarna inte fattar eld utanför boenden med risk för ytterligare mänskliga tragedier – lika lite som att skicka flyktingar tillbaka till oroshärdarna – av två onda ting måste man välja det minst onda.
I Sverige valde vi bort det onda och jag hoppas vi inte återgår till det onda i valet 2018.
bloggarna

Man får tycka vad man vill———eller?

Publicerad 2016-08-08
Yttrandefrihet-the-SD-wayJag varken kan – eller vill
– göra ideologiska jämförelser mellan nazism och nyfascism även om nazismen generellt grundar sig på fascism – jämför också Benito Mussolini som ursprungligen var socialist men utifrån tiden formerade sig mer som syndikalist för att slutligen dyka ner i den fascistoida träsket.
Vi ser idag en återupprepning av – eller en omformatering av liberal till nyliberal och ren nationalism i hela Europa – men också i USA med den nu valde presidentkandidaten för de konservativa republikanerna – Donald J Trump eller ”trumpeten” som jag vill kalla honom efter att ha lyssnat till både rena oanständigheter såväl som ren rasism, nationalism och övriga uttalade ambitioner som verkligen gör mig orolig över utvecklingen i USA då den politiska ambitionen påverkar världen i övrigt.
Här hemma måste det tydliggöras en konsensus mellan å ena sidan Sverigedemokraternas ideologiska samhällssyn och å andra sidan det mer svårdefinierade ordet ”Nyfascism” alternativt socialkonservativ med nationalistiska förtecken.
Liksom med alla högerextremistiska rörelsers framväxt grundar de sig på ett missnöje mot den demokratiska politikens påverkan på samhället och dess funktioner – inte sällan pekas minoriteter ut som de skyldiga. 

Ett sätt att tolka fascism är att slå upp ordet i Nationalencyklopedin för att sedan jämföra.
Rimligtvis borde inte det vara så lyckat eftersom det där ”ny” före fascism måste innebära någon slags förskjutning sedan tjugotalets fascister slog rot på riktigt.
Att använda ”nyfascism” som ett allmänt nedsättande begrepp – ungefär som att kalla Sverigedemokraterna för ”skitstövlar” – då saknar definitionen intellektuell betydelse.

Ett sätt att lösa definitionsproblemet med nyfascism och det som Sverigedemokraterna står för får man gå tillbaka och låta oss förstå betydelsen så som den uttryckts av Sverigedemokraterna själva och här citerar jag;

”Vi vill helt enkelt inte ha det splittrade, segregerade – själlösa – samhälle, som det socialliberala etablissemanget skapat åt oss”

1348779Då uppfyller de – naturligtvis – till 100 procent kraven för denna etikett fast de vill hellre kalla det Sverigevänlig nationalism eller för att bli än mer motsägelsefull ”socialkonservativ” med nationalistiska förtecken.
Slutsatsen blir obegriplig om man tror att Sverigedemokraterna bara handlar om Sverigevänlig nationalism.
Även om de skulle konvertera till vänsterpartiet eller ombildas till någon syförening någonstans.
Det finns dock många beröringspunkter mellan det vi definierar som korporatism och fascism.
Att partiet slagit klorna i ”folkhemstanken” är värd att begrunda utifrån både det socialkonservativa såväl som det nationalistiska inslaget mot bakgrund av Per Albin Hansson som den mest kände förespråkaren.
Det som är uppenbart är att Sverigedemokraternas ideologiska tankegods är reaktionärt – inte bara konservativt – samt att det har starka drag av totalitära attityder – se fascism – och faller samman mer med Rudolf Kjellen – folkhemmets ursprungliga fader – som bygger sin politiska ideologi på korporatism och nationalism.

De som läst Karl Popper – en av 1900-talets största liberala filosofer – så får man starka igenkänningssignaler vad avser Sverigedemokraterna och dess ideologiska tankegods.
Sverigedemokraterna eftersträvar ett slutet samhälle – eller kalla det homogent – en i den långa raden av det öppna samhällets fiender.
För att tydliggöra det ytterligare vill jag hänvisa till en – i raden av motioner – som partiet lagt i Riksdagen;

”Skattemedel ska användas för att stärka vårt lands interna sammanhållning och nationella gemenskap, inte för att stödja samhällssplittrande projekt eller idéer som leder till motsättningar eller utanförskap.”

Förvaltningslagen i dagsläget gör detta projekt omöjligt.
Men det har Sverigedemokraterna redan insett.
De vill därför och som en följd ändra lagen så att staten ska kunna likrikta studieförbunden.
Och inte bara dom.
I motionens sista stycke föreslås just detta – samt mer därtill.

”Lagregleringen till förmån för sammanhållning och gemenskap bör gälla inte bara Folkbildningsrådet utan också ”andra privaträttsliga organ”. Med sådana organ avses som bekant aktiebolag och ideella föreningar. Också dessa ska, om SD får kontroll över landet, kunna åläggas att verka i nationell anda utan att förorsaka motsättningar i samhället. Företag, föreningar, folkhögskolor och studieförbund – alla ska sträva mot samma nationella mål.”

Kombinera vi nu detta med den märkliga svenska varianten av åsiktsmodernism – som tar det för självklart att idéer äldre än 20-30 år inte rimligen kan vara relevanta och att ingen vettig människa kan tycka sådana saker.
Då blir resultatet nej – ”men ingen kan väl vara nyfascist, egentligen?”

Vårt svenska konsensusideal – som också gör det svårt för oss att tro att människor som inte är kliniskt mentalsjuka faktiskt kan vilja ha ett i grunden annorlunda samhälle.
Att det kan finnas några blonda, trevliga unga människor som verkligen eftersträvar ett slutet samhälle – en omöjlig tanke hos de flesta av oss – eller hur?

sd-rc3b6star-mot-sig-sjc3a4lvEn ovilja att i grunden tro något ont om våra medmänniskor.
Denna intuitiva uppfattning tar inte på något sätt hänsyn till ideologins inneboende dynamik.
Om partiet – vilket alla partier eftersträvar – skulle få makten väntar omfattande samhällsförändringar – inbegripet ”kasta ut” av partiet ansett antal ”icke-svenskar”.
Det är oomtvistat.
Därvid uppstår stora protester – mycket kommer att gå fel och misslyckas – så fungerar politiken på samhället.
Hur kommer Sverigedemokraterna att förstå det?
Motstånd och problem kan väl inte rimligen härröra ur de egna politiska åtgärderna – eller hur?
Alltså måste sabotörer och ondsinta motståndare stå bakom!
Hatet, våldet och förtrycket följer obönhörligt med.
Vi ser idag den spiralen – och vi har sett den spiralen många gånger förr.

Min slutsats är:
Ja – Sverigedemokraterna kan i huvudsak betraktas som nyfascister även trots att det finns tydliga inslag av både korporativism, konservatism och nationalism – i vissa fall till och med socialism.
Man kan förvisso använda en annan etikett – om man så vill.
Till exempel ”post-fascist” –  lanserat av Jan Fleischhauer i en av hans veckokrönikor i högerns språkrör Spiegel Online International den 2 maj 2014 – jag vill tydliggöra att jag står långt från artikelns konsensus men hänvisar till den av anledningen att definitionen ”postfascism” myntades för första gången av artikelförfattaren.

jimmie-akbVi skulle också kunna använda ”radikalkonservatism”  en rörelse som historiskt var en ouvertyr till nazismen.
Det är ju inte själva etiketten som är viktig – utan idéerna som den refererar till.
Men alldeles oavsett hur vi väljer att definiera deras ideologiska ambition står det klart att man vill ersätta den liberala demokratins öppna samhälle med ett nationalistiskt, reaktionärt, totalitärt slutet samhälle – partiets förespråkare skulle med fördel kunna förenkla sin språkretorik och använda sig av trumpetens ”bygga murar” och i övrigt motsätta sig världssamfundets olika konventioner om mänskliga rättigheter.
Inte minst tydliggörs det av partiets krav på att lämna det globala samarbetet som till viss del utgör vårt medlemskap i EU.
Den konflikten är tydlig – inte minst genom att studera den motionsflod i Riksdagen – som jag gjort – eller för den delen hur och varför man uttrycker sig som man gör.
För de som vill se och fördjupa sig för att förstå den samhällsinriktning Sverigedemokraterna vill är också de som vill ta striden emot denna inriktning.

Sist – men inte minst – och som jag tydliggjorde inledningsvis – är Sverigedemokraterna – liksom Ny Demokrati var på sin tid – ett uttryck för missnöje av den samhällsinriktning som skett de senaste 35 åren – vilket tydliggörs av opinionsresultaten – det borde således ha väckts en tanke redan då – men den tanken slog aldrig an hos det politiska etablissemanget tyvärr.
Vilket inte betyder – utifrån det senaste valresultatet ca 800.000 väljare – att Nydemokratialla dessa skulle kunna definieras som fascister, nyfascister eller ens socialkonservativa nationalistiska i den rätta kontexten.
Det finns således en ”längtan” efter en annan samhällsinriktning än den rådande och gnistan tändes under de två sista mandatperioderna och som partiet skickligt utnyttjat.
Det är således ingen – i vart fall inte jag – som idiotförklarar någon som lagt sin röst på Sverigedemokraterna – det är snarare ett signum – eller möjligen ett ytlig tecken på att man sympatiserar med en del av de frågor partiet för fram och inte nödvändigtvis dess ideologiska ambition – om man överhuvudtaget satt sig in i det.
Vi skall inte ”idiotförklara” demokratin – idiotförklara de som använder demokratin för sina bisarra ideologiska idéer istället.
bloggarna

Lagt kort ligger är inte min Socialdemokrati………………

Publicerad 2016-07-12
Stefan halvtidFör några veckor sedan
tog jag del av en intervjuserie av samtliga partiledare som bland annat Aftonbladets Lena Mellin genomförde.
När jag tog del av Stefan Löfvéns utfrågning var det många av oss läsare som satte kaffet i vrångstrupen av en särskild orsak – en orsak som rimmar dåligt mot allt vad Social demokrati innefattar.
När jag sökte artikelserien hade Lena Mellins redaktion påpassligt flyttat över den till Aftonbladet Plus – just nu en kampanj som innebär att du betalar en (1) krona den första månaden samt därefter löpande 39 kr/m.
Den som vill betala för skit får också skit och jag är inte beredd att betala för skit – inte ens för den ringa summan av 39 kronor.
Så  stort tack till Solrosuppropet – bli gärna ekonomisk stöttepelare till den organisationen – som hade den förnämliga framförhållningen att rakt av kopiera avsett intervjuavsnitt som citeras här nedan;

Varför betalar sjuka och arbetslösa högst inkomstskatt, högre än både pensionärer och löntagare?

– Jag sade redan i valrörelsen att vi inte tänker förändra villkoren för enskilda hushåll. Lagt kort ligger.

Men varför ska de betala högst skatt?

– Vi tänker inte förändra det som är gjort. Jag tänker inte ändra i hushållens förutsättningar.

Men är det inte konstigt att de mest utsatta betalar högst skatt?

– Det var den förra regeringens val att göra detta. Det hade inte den effekt på sysselsättningen som de trodde. Det visste vi redan då.

Du anklagar ofta Alliansen för att sänka skatterna och inte investera. Är inte det ett ihåligt argument när regeringen inte rör deras jobbskatteavdrag?

– Det är en väldig skillnad. De sänkte skatterna med 140 miljarder, vi investerar 60 miljarder om året i bostadsbyggande, vägar och järnvägar.

Men om huvuddelen av deras skattesänkningar lämnas orörda är inte ditt argument mot dem då ganska dåligt?

– Nej, de skattesänkningar som gjordes för människor ligger kvar, jag tänker inte rubba hushållens förutsättningar.

skattehöjningAtt Stefan Löfvén redan innan valet sa att jobbskatteavdragen inte skall röras är mot bakgrund av att de skulle innebära stora påfrestningar på hushållens ekonomier samt att det därmed vore politiskt självmord om löftet varit att återställa 140 miljarder i beskattning under den valda mandatperioden – att sänka skatter ger röster – att höja skatter är mord – väljarnas plånböcker är viktigare än allt annat.
Var och en kan säkert räkna ut själva vad detta skulle innebära för den egna ekonomin att plötsligt få betala tillbaka vad Alliansen generöst gett löntagarna där de med högst inkomster också fått den mest generösa skattegåvan.
Att de borgerliga charlatanerna undantog vissa grupper i samhället – de med arbetslöshetsersättning, sjukskrivna, pensionärer och föräldralediga – blev till en ur skatteskalan enorm diskriminering – värst för de med små eller inga ekonomiska incitament för sin försörjning.
Sammanfattningsvis – ”berika de besuttna på de fattigas bekostnad” – och motiveringen är välkänd och kan sammanfattas ytterligare med – ”drivkrafter” – ett närmast utslitet mantra som används av högern och illustrerar på ett tydligt sätt deras syn på vissa grupper i samhället.
Att betala skatt efter var och ens förmåga har sakta men säkert vänts till en oförmåga.

Utifrån intervjun kan tydas huruvida Stefan Löfvén svarade explicit på om det var rättvist att de med låga ekonomiska förutsättningar skall betala en jämförelsevis högre skatt – eller om han svarade avseende jobbskatteavdragen generellt.
Därom tvista nu de lärde – och att be Lena Mellin om ett förtydligande är direkt under min värdighet – varför jag ställde frågan direkt till mitt parti och bad om ett förtydligande.
Det svar jag fick gjorde mig rosenrasande – och i ögonblicket då jag hade svaret i min hand kunde jag inte garantera – min i övrigt goda – självbehärskning mot det anonymt undertecknade svar jag fick som innehöll ett tack för mitt engagemang och för att fördjupa mina kunskaper om Socialdemokratiskt politik hänvisades jag till ett antal länkar där jag säkert skulle få svar på mina frågor.
Det var inte det svar jag hade förväntat mig vilket renderar mig att öppet kritisera mitt partis världsfrånvända dialog med sina medlemmar.
Att jag inte godtar ett sådant uselt svar behöver jag knappast poängtera och mitt svar anger det i allra högsta grad – svar erfordras således specifikt avseende betydelsen av ”lagt kort ligger” i sammanhanget arbetslöshetsersättningar, sjukersättningar samt övriga av de borgerligt diskriminerade grupper i beskattningssyfte.
Inga ”anonyma” Socialdemokrater skall lära mig vad Socialdemokratisk politik är och borde vara.

SkattegapAtt diskrimineringen av olika samhällsgrupper försiggår dagligdags framgår med all önskvärd tydlighet och illustreras av skärmdumpen här invid – där källan är Skatteverket – är inte det som frågan gäller – den är känd sedan länge – utan snarare vad skall regeringen göra för att förändra diskrimineringen med olika skatteskalor för olika grupper i samhället?
Varför har plötsligt principen om skatt ”efter var och ens förmåga till var och en efter behov” plötsligt ersatts av ”skatt efter var och ens oförmåga till var och en utan behov” eller numer ersatts av ”lagt kort ligger” blivit en socialdemokrati som jag inte känner igen?
Att spela poker med människors ekonomiska förutsättningar och möjligheter att försörja sig tillhör de borgerligas ambitioner – inte mitt parti.

Hederlig-skatteflyktJag är väl medveten om det parlamentariska läget.
Jag är också väl medveten om Socialdemokratins grundläggande värderingar tillika vårt valmanifest.
Att våra värderingar får skjuta på sig ibland just på grund av den parlamentariska situationen har jag den största förståelse för.
Och jag vill göra tydligt att det är en annan politisk utveckling idag än den som var rådande under de borgerliga charlatanernas överhöghet.
Vi ser markanta förändringar på arbetsmarknaden – tack Ylva Johansson för ditt oavbrutna engagemang.
Vi ser markanta förändringar inom socialförsäkringssystemet – tack Annika Strandhäll för ditt obrutna engagemang på socialförsäkringsområdet.
Vi ser en annan ekonomiskt fördelningspolitik idag än under Alliansens inkompetenta finansminister Anders Borg – tack Magdalena Andersson för det.
Jag är glad att vi har en regering som – trots det parlamentariska läget – förmår ta till vara de ekonomiskt utsatta i samhället på ett värdigare sätt än vad som förevarit – det tjänar alla på – inklusive Anna Kinberg Batra med sina koalitionssystrar och bröder.
Det är lätt att riva sönder – men svårt att återställa eller bygga – det tror jag alla är överens om.
Och vad avser statsminister Stefan Löfvén i all ära – men ibland måste man välja sina ord med eftertänksam insikt och ”lagt kort ligger” inbegriper inte det alldeles oavsett vi missförstått eller inte betydelsen av det – det är pokerhajarna inom Alliansen som bäst kan spela med människors värdighet och utsatta position – det ligger lika nära deras intressen som skatteparadisens guldgrävare.
Därmed förutsätter jag att den extra skattebörda som nämnda kategorier utsatts för per omgående avlägsnas – hur detta skall göras utifrån bibehållet goda statsfinanser bör Magdalena Andersson och hennes departement fundera och arbeta på.
Skatt skall betalas efter förmåga – inte efter den situation som man för tillfället befinner sig i.

10422085_1142541222437396_1855501633061086139_nDetta inlägg i debatten får bli mitt sista intill det är dags för ”politikergycklarnas” högtidliga öppnande av ”cirkustältet” där hyckleriet och spektaklet skall fortsätta under ett nytt Riksdagsår.
Det är dags att ”engagemanget” får ta välbehövlig semester – men tro för all del inte att den obeskrivligt orättfärdiga beskattningen stoppas undan för det – jag kommer att jaga livet ur ansvarig intill dess jag får ett klart och konkret svar på mina frågor huruvida ”lagt kort ligger” avseende arbetslöshetsersättningar och dito sjukersättningar.
Till dess önskar jag er alla mina troget återkommande läsare – idag är ni 1040 stycken som följer mig – och allt från några tusen till cirka 20 tusen som dagligen läser det jag lyckas knåpa ihop – ni är alla en inspirationskälla för mig – STORT TACK TILL ER ALLA!
Och sköt om er och njut av en förhoppningsvis fin sommar.
bloggarna

 

Vänsterpartiet – ambitioner eller populism?…………

Publicerad 2016-07-11
Jonas SjöstedtVänsterpartiet blev årets sista parti i ”Palme”dalen en otacksam dag då de flesta lämnat Gotland och vardagen tar vid.
Jonas Sjöstedt kan dock glädjas åt att han blir första talare ut nästa år om inte Liberalernas Björklund retat upp Putin så mycket att Gotland intagits av hans trupper – det lär ta ungefär 18 minuter enligt NATO vurmaren tillika Liberalen Björklund – så alla vi andra får ta dagen med viss upphöjt lugn och en förhoppning om att detta politiska spektakel överlever sig själv slutligen – dock utan kanoner och bomber.
Almedalen har eskalerat till att bli en marknad för lobbyister och politiker som med förkärlek går från svart till vitt genom att antingen svartmåla landet av kärlek till nationen eller talar om luddiga värderingar i sann nationalistisk anda – också av kärlek till vårt land – undrar vad Olof skulle säga om den utvecklingen – jag kan ana hans inställning.
Jonas Sjöstedt sällade sig dock inte till denna populistiska skara.

Valfriheten lever farligt med Jonas Sjšstedt i en regering.

Valfriheten lever farligt med Jonas Sjöšstedt i en regering.

Jonas Sjöstedt har många utomordentliga egenskaper – han är sympatisk, aningen av ödmjuk framtoning skymtas ibland och därutöver framstår han som hederlig – en karaktär som synes vara rätt ovanlig för vissa partiledare.
Men det är inte den individuella framtoningen som är det avgörande i det politiskt ideologiska spelet mellan vänster och höger utan det avgörande är vad är det man vill.
Vänsterpartiet vill mycket och jag kan inte påminna mig att Vänsterpartiet haft ett sådant inflytande på framförallt statsbudgeten som man haft allt sedan valet – dessa förhandlingar har skett i god samförståndsanda.
Man fick igenom dessa tio miljarder kronor i preliminärt statsbidrag – numer permanentat – till kommunerna, gratis medicin för barn, glasögonbidrag till unga, höjd grundnivå i föräldraförsäkringen, fler anställda i äldrevården och avgiftsfri öppenvård för de äldre som goda exempel på de framgångar man rönt sedan valet – att ett flertal av förslagen rimmar väl med Socialdemokraternas inställning kan ju förklaras med det goda samarbetsklimatet och vill Vänsterpartiet ta åt sig äran av det helt och hållet så tycker åtminstone jag att vi kan bjuda på det – frågan kvarstår dock – hur mycket av en del av förslagen hade vunnit gehör utan samarbetsvilja?

Enligt Reinfeldt spelar den rödgröna orkestern med disharmoni: -De vill inte berätta vad de vill tillsammans, men de har alla förslag som på olika sätt är skadliga för Sverige och svensk ekonomi.Fredrik Reinfeldt beskrev de rödgröna som en illa förberedd orkester.-Det uppstår inte ljuv musik när man från var sitt håll aldrig har övat ihop. Gustaf Fridolin med eviga trumpetsolon till melodin Se på mig. Jonas Sjöstedt på slagverk slår på allt som rör sig, till något som möjligen kan vara Internationalen.-Och längst bak, i förhoppningen om att ingen ser honom, Stefan Löfven som spelar på triangel med en tändsticka, sade M-ledaren och lovade att "ta strid mot det rödgröna samarbetet som inte existerar".

Frågan är om Vänsterpartiet skulle rönt samma framgång om det varit ett regeringsparti där man har att ta ansvar för helheten – jag är synnerligen tveksam till det!
Inte minst vad avser regeringens migrationsuppgörelse med de borgerliga partierna där vänsterpartiet gemensamt med Miljöpartiet är det mest invandringsvänliga partiet och vi har sett hur Miljöpartiet förlorat stort i opinionen – förvisso inte bara på grund av den uppgörelsen men deras ställningstagande vad avser migration har varit en grundläggande orsak.
Det spelar ingen roll hur sympatiskt Jonas Sjöstedt framstår som när kriser måste behandlas tvärt emot den politiska inställningen i ett regeringsparti för att undvika ett systemfall som knappast gagnar någon – inte minst de som söker sin trygghet från krig och terror i sina hemländer när bara ett fåtal länder tar ansvar – inbegripet de oansvariga.
Jag har sagt det förr – det förtjänar att förtydligas.
Det är alltid skillnad mellan opposition och ett regeringsparti som har att ta beslut som strider mot partilinjen och jag vet att Jonas Sjöstedt är bekant med detta faktum – inte desto mindre levererar han kritik mot uppgörelsen – med rätta och utifrån partiets inställning – ansvar för sin politiska åsikt i opposition och beslut som man tvingas fatta som ett regeringsparti faller – trots denna insikt – inte i god jord.
Regeringsansvar är dock ofta svårt att växla in till väljarframgångar för de mindre partierna det kan både Annie Lööf och Jan Björklunds partier vittna om.
Nu kan han dock – med ett oppositionspartis självklara rätt – också kritisera allt det som inte följer Vänsterpartiets politiska åskådning – och det gör Jonas Sjöstedt – dock inte vad avser budgetöverenskommelsen.

1343605Jag har stor respekt för många av Vänsterpartiets politiska frågeställningar – däremot inte – i det fall förslag finns hur de skall nås.
Talar vi Vänsterpolitik dras man med automatik in i en skala där det endast finns svart och vitt – det är vi mot dom – ingenting däremellan.
Historien om vänsterpartiets moderna politik är en lång process från partibrytningen 1917 och ökenvandringen i kommunismens tjänst till försök att förnya sig under 90-talet.
Med förändringen efter Sovjets fall och Berlinmurens nedmontering tvingades partiet till ett nytänkande – här förlorade man fotfästet anser jag och det fanns inte längre en uttalad ideologisk förankring att stödja sig på längre – annat än de generella värdegrunder som tillskrivs socialismen.

sjöstedtVänsterns ideologiska utveckling kan liknas vid ett stort träd där det existerar många små grenar och utlöpare.
Strukturalismen – eller det sätt ordet används i praktiken – är något av ett samlingsnamn för att förklara makt och maktrelationer i samhället.
Och om det är något som förenar alla vänsterpartiets idéer – från de historiematerialistiska till dagens intersektionella analys är att samhället och allt inom det kan förklaras utifrån maktrelationer och analysen av dessa.
Själv anser Jonas att partiet är för lite offensiv i frågor som handlar om makt och ägande.
Jag kan hålla med honom om det.

JonasJonas Sjöstedt är en excellent debattör med en retorisk slagkraft utan tvekan – inte lika excellent talare dock.
Det är inte svårt att alliera sig med Sjöstedts tal om förbättrade ekonomiska incitament för de allra svagaste grupperna i samhället.
Ett sådant förslag är Vänsterpartiets förslag om 6 timmars arbetsdag som med all säkerhet skulle förbättra arbetsmiljöklimatet på en rad områden – saknas dock hur vi skall nå dit.
Förslaget om att alla de som är 80 år och däröver skall ha gratis medicin gynnar särskilt de med alldeles för låga garantipensioner – men varför i fridens namn stanna vid 80 år – de som går i pension vid 65 år med garantipension har ju det ekonomiskt lika tufft – ärligt talat tycker jag det är ett förslag som rimmar väldigt illa när man istället borde ägna sig åt reala förslag att höja garantipensionerna till en nivå som bättre tillfredsställer och gör det möjligt att – med högkostnadsskyddet – förbättra pensionärernas ekonomiska incitament.

I övrigt måste jag säga att Jonas Sjöstedt överdriver sin egen roll som den enda som driver Sverige mot ett mer jämlikt samhälle – ibland blev det nästan patetiskt när han gör gällande att det är Vänsterpartiet som – underförstått – regerar landet och utan Vänsterpartiet skulle Sverige vara ett mer eller mindre förlorat land sett ur jämlikhet och ökade orättvisor med mera.
Men det är oppositionens rätt att överdriva sin egen roll – där är inte Jonas Sjöstedt ensam – han har gott sällskap av alla partiledare som har det gemensamma att det är bara dom och dom allena som arbetar för Sveriges bästa.
Det är inte en särskilt ödmjuk inställning – snarare en självsäker attityd som lämnar mycket i övrigt att önska – talet var mediokert och Jonas Sjöstedt gör sig mycket bättre som debattör än talare.
bloggarna

Moderaterna – satans hantlangare…………………

Publicerad 2016-07-10
AKBRubriken kan tyckas vara hård – allt för hård – men inte desto mindre sann.
Det förefaller vara ett ställningskrig mellan å ena sidan Moderater och Kristdemokrater och å andra sidan mellan Svärjedemåkrater och Moderater.
I det senare fallet åberopat av möjligheten att sno hem de väljare som flydde partiet under Reinfeldts tid.
Det gör man genom att ställa ytterligare krav på invandrare och asylsökande som i det allmänna påseendet kan förefalla i symbios med Svärjedemåkraternas ambitioner – i vart fall ser dom det som ett närmande.
Att Moderaterna dragit sig längre ut på högerskalan är otvetydigt – och där konkurrerar man med Kristdemokraterna.

moderathistoriaFortfarande ligger hon kvar i det träsk där Reinfeldt påstod att de som kan jobba skall jobba.
Är det någon som frågat henne varför en del inte kan jobba?
Talar Moderater någonsin om möjligheter att förbättra arbetsmiljö eller rehabilitering?
Det är mycket ”anstränga” sig mer och svenska ”värderingar” – inte bara hos Moderater utan hos hela högeretablissemanget – ett slags nationalistiska plattityder med en retorik som anammats av Svärjedemåkrater som ju talat om svenska värderingar allt sedan de tittade fram ur sina träskmarker.
Från att ha talat om och gått från ”öppna era hjärtan” har Moderaterna svängt högerut och närmast förorsakat hjärtstopp.
Att de som har för avsikt att etablera sig i Sverige kräver nu Moderaterna – delta i Svenskundervisning, delta i samhällsorientering samt att det skall ske med någon slags examination.
Jag kan tillstå de två första förslagen men vad händer om man inte klarar sin examen? Skall de då utvisas?
Och hur mycket svenska skall man kunna för att det skall passa Anna Kinberg Batra?
Hennes luddiga svar på den frågan är – ”efter bästa förmåga och utan språktest”.
Vem skall mäta förmåga?
Anstränga sig, efter bästa förmåga – luddig plakatpolitik i sin värsta prydno – och till råga på allt skall de mista sin försörjning och sätta sin trygghet på spel om man inte anstränger sig efter bästa förmåga.
Ett tredje förslag är att de som tvingas vara hemma med små barn skall tvingas delta i etableringsplanen – detta utan att föreslå hur barnpassning skall ske.

Anna Kinberg Batra våra svenska värderingar innebär krav på de lata och odugliga samt att sänka skatter och gynna skattefifflare.

Anna Kinberg Batra våra svenska värderingar innebär krav på de lata och odugliga samt att sänka skatter och gynna skattefifflare.

Uppfyller man inte Anna Kinberg Batras krav så ska ersättningen och möjligheterna att få ett permanent uppehållstillstånd påverkas – otrygghet före trygghet således – huruvida det är svenska värderingar eller ej vet nog bara Moderater.

Moderaternas förslag är ett otäckt – repressivt – slag i tomma intet och en smäll i solar plexus på alla dem som vill anstränga sig men inte får möjligheten på grund av avsaknad av omkringliggande infrastruktur – något som hon och hennes parti kraftigt reducerat till förmån för historiskt genomförda skattesänkningar.
Bara att förslaget lyfts ger det obehagliga intrycket av att flyktingar latar sig – Moderater har aldrig dragit sig för att stigmatisera människor – sedan länge har man stigmatiserat arbetslösa och sjuka – den senare kategorin med underförstådd mening om hypokondri.
Bara det ständiga talet om ”bidrag” har tillkommit i det moderata leden just för att stigmatisera människor som av en eller annan anledning tvingas leva på de resurser man själv varit med om att betala via skatterna.

Det-perfekta-brottetEn eventuell framtida moderatledd regering kan komma att inkludera Svärjedemokrater och Kristdemokrater – i alla fall om Åkesson får som han önskar – och om nära nog en majoritet av de moderata kommunalråden får som de vill och om Anna Kinberg Batra slutligen faller till föga genom sin svaghet som partiledare.
Då kan vi förvänta oss nya sanktioner mot de sämst ställda i samhället på bekostnad av skattesänkningar i mångmiljardklassen, minskad jämställdhet och ökat utanförskap.
Resultatet efter den förra borgerliga regeringen talar sitt eget tydliga språk – har vi inte sett någon systemkollaps tidigare så lär den bli ett faktum med en sådan regering ledd av Anna Kinberg Batra som mycket och gärna talae om att anstränga sig, minska bidragen och hennes skabrösa förklaringar om ett ytterligare luddigt begrepp som man kallar ”utanförskap” men glömmer gärna de värsta skattefifflet som förekommer i hennes egen närhet – nämligen välfärdsbedrägeriet och alla de som underlåter att betala skatt genom ett trixande med skatteparadisen som välvilliga gömställen.

Hederlig-skatteflyktSvenska värderingar talade hon mycket om – men vet Anna Kinberg Batra vad svenska värderingar är för något?
Inte ens hennes lojala partikamrater kan förtydliga vad svenska värderingar är för något.
Hon får därför berättigad kritik för att hon – medvetet – fiskar väljare från sin eventuella framtida koalitionspartner Svärjedemåkraterna.
Inte heller är skattefifflet något hon bevärdigar sig med att ta i sin mun – av förklarliga skäl – man kritiserar inte sina partilojala väljare.
Det är skillnad på värderingar och nyliberala och sekulära ideal i upplysningssyfte.
De bestämda värderingar som finns framgår av svensk lagstiftning – inte en fråga om vad Anna Kinberg Batra eller andra högerextremister tycker, tänker eller vill – värderingar är luddiga, lagstiftning skall vara tydlig.

Fanns det något jag attraherades av under hennes tal?
Ja faktiskt!
Hennes förslag om en ny sexualbrottslagstiftning som i alla väsentligheter skyddar offret på bekostnad av gärningsmännen tycker jag var godkänd även om hon inte är den som skall bestämma straffsatser utan lämna det till juridiskt kunniga som kan definiera detta i ett betänkande som man därefter får förelägga Riksdagen i sedvanlig ordning.
Hennes tvåtons staccato tal – upp och ned utan nyanser – gjorde mig väldigt trött på att lyssna på henne – hennes ideologiska värderingar var möjligen en grundläggande anledning och jag förvånas över att hon inte tar hjälp av en talpedagog för att förbättra sitt tvåtons talande.

Hon har inte bara svängt högerut – hon har också tagit satan i sin hand och vad detta kommer att leda till vet vi allt för väl.
Måtte hennes parti gemensamt med både KD och SD rasa i opinionen – annars lär vi ha all anledning att oroa oss inför valet 2018.
Sverige behöver inte varken högerextremister eller nyliberaler på den yttersta högerkanten.
bloggarna

Miljöpartiet – de gröna och de sköra………………

Publicerad 2016-07-09
MPMiljöpartiet har levt i o
ppositionell mediaskugga allt sedan de växte fram efter sitt bildande 1981.
2014 blev de ett regeringsparti och skillnaden mellan opinionsparti och regeringsparti blev en rejäl smocka i solar plexus för partiet.
Den mediala granskningen är så mycket tuffare för ett regeringsparti och det fick inte minst Åsa Romson erfara som skötte korten sannolikt fortfarande i tanken varandes i opinion – men även Gustaf Fridolin märker av granskningen genom dalande opinionssiffror och minskat förtroende inom såväl partiet som i opinionen – och inte blir det bättre av att medierna fortsätter att rida på de olika skandaler som varit.
Miljöpartiet är det andra partiet som nått regeringsställning – det första var Kristdemokraterna som vi vet lyckades trassla sig in i maktens korridorer med hjälp av Centerpartiet i valsamverkan – låt det stanna därvid då vi vet att det finns ett domedags- och högerextremistiskt parti som suktar efter den maktställningen också.

Otillfredsställande-klimatavtalMiljöpartiet har länge betraktats som ett enfrågeparti – i andra olika sakpolitiska frågor än miljö- och klimatfrågor har de dansat än hit och än dit och lika ofta har det dansat i diket.
Idag när de äntrar Almedalsscenen gör man det med sviktande opinionssiffror – vilket de förvisso inte är ensamma om – som föranletts av alla de skandaler som medierna letat upp och som slutligen fick två statsråd att lämna sina poster – en av statsrådsposterna ersattes av den relativt okända Isabella Lövín samt bostadsministerposten av den populära Peter Eriksson.
Allt sedan dess har man gått från ett ”skall” till ett ”bör” i retoriken – ett klassiskt misstag som knappast kommer att lyfta Miljöpartiet ur sin opinionssvacka tyvärr.

Fridolin och lärarlönernaLOWIsabella Lövín inledde sitt tal med hur bra det går för Sverige – och det blir inte mindre sant bara för att det är hon som säger det.
Idag är det väl bara Svärjedemåkraterna  som målar Sverige i svarta färger.
Som före detta EU parlamentariker talade hon varmt för EU vilket kan tyckas märkligt då MP haft en synnerligen ambivalent inställning till just EU.
Hon lyfte dock fram det ”röda kortet” som KD ansåg borde krävas för en reformering av EU vilket Lövín slog tillbaka på och ansåg att det istället borde visas ”rött kort” mot rättsstatliga oegentligheter med syfte att reducera mediafriheten, miljöreglerna eller asylrätten – direkt kopplat till SD och KD – med populism vinner man knappast några framgångar även om jag själv såg ett EU som reformeras till gagn för medborgarna och ett ökat förtroende hos medborgarna – men det kommer sannolikt inte att ske så länge marknadskapitalets förespråkare innehar majoriteten -EPP – i denna exklusiva gemenskap.
Något jag kunde ställa mig bakom var Lövíns ord;

”– Sverige behöver ledare som är beredda att lägga ner plakaten och förenklingarna och göra det som är bäst för landet, bäst för världen. Steg för steg. Reform för reform. Tillsammans.
Sverige behöver inte fler populister. Vi behöver fler som vill ta ansvar”.

Överkört-miljömålIsabella Lövín är ingen bra talare som syntes mestadels läsa ur ett manuskript – men jag tror på henne trots hennes aningen sävliga framtoning och trots att det finns de som anser att klädsel och utseende  ;) har en betydande roll i politiken – sådant trams får medierna syssla med – politik är inte och skall inte vara glamour.
Att partiet genomgått en medialt svår kris det senaste halvåret och därtill skall läggas partiets ja till Vattenfalls försäljning av det tyska brunkolet också.
Många av hennes partikamrater menar att detta var något som borde rendera partiet att lämna regeringen.
Som sagt skulle varje koalitionspartner i en regering bryta samarbetet på grund av ett beslut som går emot partilinjen skulle vi ha ständiga regeringskriser och hur det gagnar landet det vet bara Svärjedemåkrater gemensamt med högerpartierna.
bloggarna

 

Svärjedemåkraterna i Palmedalen!!!!!!!!!…………………….

Publicerad 2016-07-08
SkithögenSverigedemokraterna
har allt sedan det bildades av en samling utstötta figurer ur vit maktrörelsen – den rörelse man idogt förnekar något som helst samröre med – talat om ”massinvandring”
Det spelar ingen roll i vilken numerär av asylsökande som letat sig till vårt land över tid – det har alltid varit massinvandring enligt deras surrealistiska åsikter.
Allt sedan Moderaterna och Kristdemokraterna tog ledningen i reformförslagen vad avser hårdare tag mot invandrare i landet samt den överenskommelse om nya asyllagar som regeringen efter förhandlingar fick ge med sig i för att den så kallade EU gemenskapen inte förmådde ta sitt ”gemensamma” ansvar för att fördela den flyktingström som letade sig till Europa – har SD fallit i skugga – inte bara i medierna utan också i opinionen.
Nu vill man återta rollen i den enda fråga man haft vind i seglen – nämligen invandrarna.

inavel och idiotiFör det har man gnuggat sina hjärnceller och kommit fram till följande åtgärder för – inte integrering, det ordet är närmast ett skällsord utan – assimilering där man först skall visa invandrarna genom hårda tag för att visa samhällets auktoritet och vem som bestämmer för att därefter – helt i enlighet med deras ambitioner – försvenska, assimilera invandrarna.
Det senare skall genomföras genom att sprida det svenska kulturarvet bland annat med att förbjuda afrikansk folkdans och påbjuda svensk folkdans – mer mångkulturellt än den svenska folkdansen lär vi inte hitta i det svenska ”kulturavet”.
Man vill se ett omedelbart indragande av alla skattefinansierade föreningar som bedriver en verksamhet som står i strid med grundläggande svenska kulturella värderingar.
Utegångsförbud, jourdomstolar, ekonomiskt stöd till alla utomparlamentariska organisationer – som skall ges befogenhet att ingripa med våld och det är inte utan att man tänker på den naziinfluerade kvinnornas ”beskyddare” Soldiers of Odins patrullerande inom vissa områden.
Ska man ha rätt att skjuta en inbrottstjuv? frågade SVT:s programledare Mats Knutsson.
”– Jag tycker att om det kommer två eller tre personer till ditt hem, ska bryta sig in, de är beväpnade med järnrör eller annan typ av vapen …”
Förslagen är en salig soppa av fria surrealistiskt absurda funderingar.

alliansensds-664x346Det är rätt lustigt men samtidigt mycket oroande det faktum att Åkesson tycker att Moderaterna närmat sig deras politiska ambitioner – förvisso sant.
Och det är inte helt obekant att nära hälften av de moderata kommunalråden i landet har en positiv inställning till Svärjedemåkraterna och gärna ser ett samarbete i någon form.
Åkesson har naturligtvis observerat detta och ser en möjlig potential varför han bombarderat kommunalråden med brev och förslag på hur ett samarbete skall kunna komma till stånd.
Att detta är en börda för Anna Kinberg Batra – som ständigt upprepat att något samarbete med Åkesson aldrig kommer att komma till stånd – det vill jag knappast förklara som osannolikt.
Hur hon skall kunna undvika detta i framtiden lär bli en fråga för statsvetenskapen att begrunda.
Åkesson vill till och med se en ren Moderatledd regering med jimmie-akbSvärjedemokraterna som stöd eller samarbetspartner.
Förutsättningen för det är att Åkesson och hans sekt växer i opinionen vilket de inte gör.
Skulle så ändå bli fallet tycker jag synd om Sverige – det land som i många sammanhang är högt rankad i världen lär se slutet på den eran och kanske det är dags att ta sitt ”pick och pack” för att flytta ifrån landet för att slippa delta i den systemkollaps som då skulle bli en real verklighet.

SD backarFör någon vecka sedan publicerade SCB en opinionsundersökning i två delar.
Den ena mäter de olika partiernas sympatier samt läget i opinionen.
Det visar sig att Svärjedemåkraterna inte bara minskar i opinionen utan också om det var riksdagsval i dag så uppgav endast 13 procent att de sympatiserar med partiet.
Tillräckligt oroande – men knappast i enlighet med Åkessons ambition att bli det största partiet inför valet 2018.
Åkesson uppger dessutom – i akt och mening – att värva ytterligare SD partisympsympatisörer och är beredd att ge sig in i de områden han helst vill radera för att sprida sina vedervärdiga förslag – kanske han behöver en mangrann livvaktskader runt honom och kanske – kvinnornas borne riddare – Soldiers Of Odin redan är tillfrågade – SD är ju männens parti så det faller sig naturligt att man använder sig av kvinnornas ”beskyddare” för att stärka imagen att SD skall vara ett parti för kvinnor också – svenska kvinnor.
När får vi höra att Jimmie Åkesson kommer att delta i Pride?
Populism är inte endast förbehållet Åkesson och hans parti även Krisdemokraterna signalerar populism.

Flyktig-relationAtt Åkesson och hans sekt ser med tillfredsställelse på Storbritanniens uttåg ur den Europeiska Unionen och själv anger att han kommer att kräva en folkomröstning om ett Swexit är inget som förvånar mig det ligger helt i linje med ambitionen att göra Sverige till ett homogent land med stängda gränser, separata handelsavtal med länder som har liknande kulturella värderingar som vi själva har- enligt Åkesson.
Problemet för SD är inte kravet att lämna EU – problemet är att de kan inte redovisa vad som skall hända därefter.


sd-rc3b6star-mot-sig-sjc3a4lvSammanfattningsvis anser Jimmie Åkesson att Sverige
befinner sig i krig.
Han är en svartmålare utan motstycke av det Sverige som han säger sig älska.
Han kallar utsatta områden för förlorade områden – det man förlorat får man sällan eller aldrig igen.
Trots detta  vill han sätta in en polisiär insatsstyrka med möjlighet att utlysa undantagstillstånd – i krig och eller då samhället är under hot om terror och krig kan utlysas undantagstillstånd – men Åkesson vill ha partiella undantagstillstånd.
Därefter skall de sköljas med svensk kultur.
Landet är stulet – men det framgår inte vem som stulit landet.
Men Jimmie Åkesson vill ta tillbaka vårt ”stulna” land!!!!
Kan det bli mer verklighetsfrånvänt och bisarrt?
bloggarna

Ebba Bush Thor med gummikulorna och vattenkanonerna……………

Publicerad 2016-07-07
EBTKristdemokrater – ett parti som ger mig rysningar i kropp och själ – rysningar av obehag och minner mig om tider då – i den så kallade folkskolan – där kristendomsundervisning skedde i början av 50-talet då jag började min skolning till nyttig samhällsmedborgare – i mitt fall – av byns prästerskap – en elak jävel som tvingade oss rabbla psalmer och bibelcitat utantill stående invid bänkarna och med risk att få en snärt över fingrarna i bästa fall och i sämsta fall en hurring om man misslyckades.
Så går det naturligtvis inte till idag men religion och gudstro är inget för mig och har heller aldrig varit något alternativ.
Jag respekterar dock de som har en gudstro bara håll den inom er privata sfär.
Att kristendom och politik skulle blandas ihop i ett parti som kom att heta Kristdemokrater vars grundläggande värderingar skulle vara byggd på just de kristna budskapet är främmande för mig och har aldrig förstått dess sammanblandade existens överhuvudtaget.

Ebba Busch Thor

Ebba Busch Thor- bekämpa utanförskapet i no go zoner med gummikulor och vattenkanoner.

Men nu finns fenomenet – ett lika främmande fenomen som det nyfascistiska Sverigedemokraterna – på plats på den politiska taburetten.
Idag när KD:s partiledare Ebba Bush Thor äntrar scenen i Almedalen gör hon det med de sämsta opinionssiffror partiet haft allt sedan dess ”intrång” – med erforderlig hjälp av Centerpartiet i valsamverkan 1985 – i vårt parlament.
Och jag är inte förvånad!
För är det något som är i motsats till det kristna budskapet så är det just Kristdemokrater.
Enligt KD så befinner sig Sverige i en värderingskris!
SD brukar hävda att landet står inför en systemkollaps!
Stackars Sverige!
Om jag själv får analysera KD så är det mer än troligt att det partiet står inför en monumental förtroendekris.

kristdemokraternaHon inleder som en sann Sverigevän – kan tänka mig att Sverigedemokraterna med tillhörande svans får erektion just i detta ögonblick – det är just sådant de vill höra.
Missförstå mig inte – jag tycker mycket om Sverige men jag tycker om världen också och jag älskar vårt mångfacetterade samhälle som fört oss närmare världen – eller världen har kommit till oss.
Värderingskrisen uppehöll hon sig så länge att jag trodde hon skulle falla in i en form av tungomålspladder då hon plötsligt insåg att det gått hela sju minuter utan att kritisera det röda skynket – det röda skynke som möjliggjort att hon kunde vara mammaledig i ett halvår bland mycket annat.

Trösklar skall sänkas, enkla jobb även hos KD men bara mot skillnaden att det skall inte betalas.
Asylsökande skall jobba minst 20 timmar per vecka men det skall vara frivilligt.
Det var frivilligt att befinna sig i fas3 också.
Men vägrar du delta så blir du av med din ersättning.
Ännu en ny anställningsform som skall kallas introduktionsanställning – enligt EBT behöver man bara namnge nya anställningsformer så drösar jobben in och alla problem löses därmed – realisation på arbetskraft vill jag kalla det och där slåss de borgerliga om förstaplatsen.
Asylprogram – kan i ett första påseende tyckas vara bra då man i enlighet med KD skall förpliktigas genomgå SFI, samhällsinformation och därutöver ett arbetskrav samt åldersbedömning med hälsoundersökning.
Arbetskravet är inget krav menar EBT men vägrar man blir man av med sin försörjning – det är således en valmöjlighet!!!!! – tvångsarbete är vad det handlar om

Svekfulla-vännerMjuka krav har bytts mot hårda krav.
Fler poliser, gummikulor och vattenkanoner mot socialt utsatta områden – områden som hennes parti var med om att utsätta.
Man kunde tänka sig att eftertänksamhetens kranka blekhet skulle skapa någon form av insikt – tyvärr det är varken KD:s eller för den delen något av de borgerliga partiernas största tillgång.
Enligt Ebba Bush Thor erfordras en hel mandatperiod för att se vilket förtroende väljarna har för KD.
Jag kan hjälpa Ebba Bush Thor – opinionssiffrorna talar om ett signifikativt underskott av förtroende från väljarna – ser vi till antalet kärnväljare för KD – 1,9 procent enligt en ny studie från Sifo – så tycks cirka 1 procent vara i valet och kvalet om man överhuvudtaget skall ägna KD något intresse.
Så Ebba Bush Thor dina kärnväljare lär kanske inte överge dig  – men framtida riksdagsplatser ser ut att gå upp i rök – åtminstone får vi hoppas det.
bloggarna

Stefan ”svetsarn” Löfvén………………………

Publicerad 2016-07-06
StefanVisst är det fantastiskt
egentligen att i Sverige är det inte pengarna som avgör om du kan bli statsminister.
Inte heller börd eller vilket yrke du valt i livet.
Därför känner jag en stolthet över att en arbetare  – en svetsare – som jobbat på golvet engagerat sig fackligt för sina kolleger samt skapat förtroende och slutligen tilldelats den finaste titel du kan få i vårt land – statsminister.
En del vill använda yrkestiteln svetsare i en förnedrande kontext – dessa är bara lika avundsjuka som jag själv – för jag kan inte svetsa men skulle vilja.
Men……….. med titeln som statsminister följer också ansvar och ett visst mått av ödmjukhet – att kunna förstå människors oro och behov och kunna tala med människor på människors vis som alla kan förstå.
Men det är också viktigt att förstå vad det är som gör oss starka och framgångsrika och jag tycker Stefans tal syftade i stor utsträckning på just det som gör oss starka och framgångsrika.
Jag får nog säga att detta var det bästa tal jag hört av Stefan.
Med hänvisning till mänskliga rättigheter, alla människors lika värde samt att vi föds fria.
Han hade allt i detta tal utifrån de tre retoriska grunderna – pathos,  ethos och logos.

Svenska modellenJag är och förblir Socialdemokrat – men det betyder inte att jag säger ja, amen och hurra till allt vad partiet gjort och gör.
Vi mår bra av kritik – kritiken gör att vi utvecklas och blir ett ännu bättre parti.
Inte alltid som mina eller dina synpunkter vinner gehör men vi har åtminstone fått tala för den och vinner den inte i demokratiskt majoritet så är det bara att fortsätta och kämpa.
Ett parti i regeringsställning tvingas ibland att frångå partiets ställningstaganden – så har skett i all tid – fast vi glömmer det gärna.
Att sitta i regeringen innebär ett helt annat ansvar – särskilt om det är en minoritetsregering som tvingas göra överenskommelser över blockgränserna för att vinna majoritet i olika sakpolitiska frågor.
Det innebär att man försöker så långt det går följa partilinjen i förhandlingar med andra partier i opposition och ibland tvingas vi avstå sådant som vi som parti vill stå för – för att få till en överenskommelse som kan antas i majoritet – migrationsöverenskommelsen är en typisk sådan fråga.
Regeringen fattar besluten men partiet behöver inte ändra uppfattning i olika sakpolitiska frågor.
Det är lätt att sitta i opposition för då behöver man bara ta ansvar för sina egna ställningstaganden – i en regering får man ta ansvar för genomförda beslut.

Nu skall jag inte recensera Stefans tal  ytterligare utöver det jag gjorde inledningsvis där jag ansåg att talet var excellent i många stycken men länkar talet här i skrift för de som vill läsa.
För de som hellre vill lyssna på talet så finns det här.
bloggarna

Sänk lönerna för Centerpolitikerna………………..

Publicerad 2016-06-05
AL
Det är enkelt att vara Centerpartist och därför skall deras apanage sänkas helt i enlighet med deras reformförslag avseende ”vanliga” arbetares löner.
Att stå i en talarstol och ”kacka” en massa dumheter kan till och med jag göra och jag skulle inte kräva att skattebetalarna skall betala 115 000 kronor var månad för det – och det som Centerpartiet betalar henne ytterligare cirka
37 000 kr/m ger jag fullständigt blanka f*n i det är deras pengar.
Annie Lööfs tal i ”Palme”dalen är svårt att sammanfatta – det innehöll sådant jag kan hålla med om och sådant jag skulle vilja kasta i soprummet.
Jag håller med henne i hennes inledning där hon i generella termer förespråkade en reformering av EU som gör att människor upplever att EU är för dom och inte för någon politikeradel som springer kapitalets ärenden
Hennes sågning av USA och presidentkandidaten Donald Trump – ”trumpeten kallad” – instämmer jag helt i.
Ett efterföljande känsloladdat tal om kvinnors utsatta position i samhället – en ojämlik börda som uteslutande lastas på kvinnorna i samhället där lagstiftningen brister – och under tiden tvingas kvinnor inse att det är skillnad på värde, det är skillnad på frihet och integritet – bravo Annie Lööf detta kan jag tillstå detta kan jag hålla med om – men vad vill Centerpartiet göra för att detta skall förändras?
Men sedan blev det en form av hjärnsläpp under den resterande delen av det en timme långa svamlandet.

loof-nato-makiEtt tryggt Sverige var parollen i hennes fortsatta svammel.
Att hon var med i den trojka som urholkade tryggheten är plötsligt glömt.
Utanförskapsområden fanns redan under Alliansens tid – oron hos dessa ungdomar fanns redan då – men vad gjorde Annie ”get your gun” Lööf?
Jo hon och de övriga kompisarna i allianshygget tyckte att de skulle på ort och ställe – inte tala med utanförskapets människor – utan tala med ordningsmakten.
Bredvid sig hade hon Ebba Bush Thor som förespråkar gummikulor och vattenkanoner mot de upproriska ungdomarna – en ungdomsgeneration som fått se sin tillvaro splittrad utan framtidstro – inga arbeten och helt i avsaknad av aktiviteter som kan samla ungdomar i gemensamma intressen – sådant slogs sönder eller togs bort.
Vad förväntar man sig?

fuck facketJobben!!!!!!!!!!! Ett jobb var enligt AL så mycket mer än ”bidrag” till statskassan – det är sammanhang, identitet meningsfullhet – men undvek att tala om kanske det viktigaste av allt för att uppnå dessa tre kriterier – nämligen en lön att klara sig på en lön som befriar människor från ett beroende av andra ett jobb och en lön där varje individ känner sig delaktig i vårt gemensamma samhällsbygge.
Det skall lösas med enkla jobb!!!!!!!!!! Enkla jobb där Annie Lööf är en som skall bestämma lönenivån – inte facken och inte arbetsgivarna – en modell som fungerat allt sedan Saltsjödsavtalet tillkom 1939.
I talet berättade hon inte vad som skall anses vara enkla jobb.
Enkla jobb är definitivt inte hennes eget jobb – så det kan vi utesluta.
Men dessbättre kunde hennes partikamrat tala om vilka arbeten som skall anses vara låglönejobb.
Och Liberalerna fyllde på med hur stor lönen skall vara för dessa grupper.
Så nu vet vi det eller snarare – nu vet de yrkesgrupper som blev uppräknade att era löner skall sänkas ner till cirka 11 000 brutto i månaden – samt att era jobb är av Centerpartiet – och för all del också av Liberalerna – att betrakta som enkla jobb och skall därför vara billiga för arbetsgivarna.
Därtill vill hon dessutom sänka arbetsgivaravgifterna – samhället skall alltså betala notan för dessa ”enkla” jobb som aviserats.

gratis-jobbGammalt skåpmat Annie Lööf.
Man har prövat detta tidigare under ert så kallat styre av landet och vad man kan säga om det är att det blev totalt misslyckat.
Hennes förslag är rena rama ”fantasimekaniken” avsaknad av all tidigare erfarenhet – den som misslyckades – tyder på ett visst mått av solsting när man försöker återlansera förslag som inte varit verkningsfulla överhuvudtaget.
Hon vill således fortsätta att bekämpa fattigdom och ett växande utanförskap med lägre lönekostnader – gör de fattiga ännu mer fattiga.
Av just skälet att sänkningen av arbetsgivaravgiften inte gav något tycks de övriga borgerliga partierna övergivit denna reform – men inte Annie Lööf märkligt nog.
Hon hänvisar bland annat till Tyskland och de låglönejobb som införts där.
Men resultatet av det visar sig just nu när allt mer kritiska röster hörs mot att tillväxten skapas med hjälp av lönedumpning – osäkra arbetsvillkor och minijobb – det undvek Annie Lööf och därmed är hon fullt ut beredd att också ta ansvar för samma kritik som kan komma efter att hon fått som hon vill.
Är hon beredd på det?
Nej naturligtvis inte.

14_3vilgot_1155416lI Tyskland – Annie Lööfs exempel – har det blivit en organiserad löne- och social dumpning i många branscher.
I till exempel restaurang, byggstädning och handel finns det knappt några andra jobb och det är främst kvinnor som får dem och de är inte ens försäkrade.
Det är klart att arbetslösheten sjunker till EU:s lägsta när man skjuter över subventionerna på samhället precis det som Annie Lööf vill med sitt 12 miljarders projekt.
Sedan den tyska arbetsmarknaden delvis avreglerades 2005 har antalet så kallade minijobb exploderat. Det är jobb där arbetstagare kan jobba några timmar om dagen utan krångliga regler och skatter och där även arbetsgivarna slipper skatter och sociala avgifter. I dag har cirka 7,4 miljoner tyskar minijobb, av dem är drygt fem miljoner kvinnor.
Vad Annie Lööf till yttermera undviker att tala om är att en stor andel av de som fått dessa ”minijobb” – som de kallas – tvingas till socialförvaltningarna för att överhuvudtaget överleva på sitt låglönearbete.
I en färsk rapport från OECD menar man att Tysklands tillväxt inte är hållbar då den baseras på sänkta löner och enkla jobb som mest går till kvinnor.
Annie Lööf läs TCO:s rapport ”The Economic Performance
of Germany and Sweden”  jag har gjort det – du behöver göra det – jag har – delvis utifrån den rapporten delvis av OECD:s rapport – gjort bedömningen att Centerpartiet per omgående bör kasta låglönejobben där de bäst hör hemma – i komposthögen.
Utöver det har vi redan realisation på allt för många arbeten redan idag.

Dagens beslut blir morgondagens resultat – med Centerpartiets reformer kommer framförallt kvinnor sättas på undantag.
Centerpartiet kvinnornas parti🙂 ????????????
Jag tänker inte säga – gör om gör rätt – för det kan ni inte.

bloggarna

Bryssel har blivit en spottkopp – citat Jan Björklund…………….

Publicerad 2016-07-04
BjörklundJan Björklund har hittat sin argumentationstekniska lösning för att förbättra sitt ”ståndaktiga” partis snubblande strax ovan kamrat fyra med att ständigt – så fort en journalist med kameraman finns i omgivningen – påtala att ”regeringen är handlingsförlamad”.
Björklund har gjort sig känd för att inte skräda orden – ofta impulsivt där förklaringarna i efterhand blir aningen kryptiska i avsikt att låta de impulsiva åsikterna – i någon mån – bibehållas.
Men han inledde inte med kritiska omdömen av den sittande regeringen men anlade tonen som sedan skulle genomsyra hela hans tal som i många stycken upplevdes som rent surrealistiskt.

Att använda Cementas skorsten – rökpelaren ingick –  i Slite i en jämförelse med frihetsgudinnan i New York för de balter som flydde mot Sverige undan det kommunistiska oket för att ge tyngd åt sin ständigt återkommande kritik och skrämselpropaganda riktad mot Putin med att han var det största hotet mot världsfreden – eller i varje fall Björklunds liberala värderingar – var retoriskt magstarkt – det är tur att Björklund inte var varken försvars- eller utrikesminister i Alliansregeringen för då hade kanske Björklunds chanser att stå där och orera i ”Palme”dalen idag varit ersatt av en krigsskådeplats istället för att – med hjälp av NATO – kväsa det röda skynket från Öster.
Att försvara Björklunds liberala värderingar står nämligen över allt annat som 200 år av fred och frihet och det skall ske med hjälp av bomber, stridsvagnar och granater.
Brexit nämndes som hastigast och Björklunds konklusioner avseende Brexit var inte som jag hade hoppats på – nämligen ett kritiskt omdöme av hur EU parlamentets politiker själva lagt grunden för det missnöje som resulterat i ett demokratiskt underskott och som existerar inom hela unionen.
Nej han ansåg att EU fått onödigt stor kritik – Bryssel har blivit en spottkopp som han uttryckte det och därför krävdes det ännu mer av samarbete.
Jo då – jag skulle önska mer av samarbete före ambitionerna om ett federalt EU, före ambitionerna om överstatlighet och minskad suveränitet för medlemsstaterna – men Björklund vill istället ge Bryssel mer makt både över de individuella staternas ekonomi och arbetsmarknad och därmed sälja ut alla enskilda individer i ett marknadskapitalistiskt system som inte fungerar – det är bara att titta på Grekland som på ett tydligt sätt fått erfara hur EU:s marknadskapitalistiska system fattiggjort grekerna.

Löna sig att arbetaNär så han började tala om arbetsmarknad och alla vackra ord om hur tillfredsställande det var med det första jobbet man fick så kunde jag inte låta bli att rekapitulera åtta år av borgerlig arbetsmarknadspolitik.
Björklund var en av aktörerna som i praktiskt handling och med erforderlig hjälp av Sverigedemokraterna mer eller mindre slog sönder hela arbetsmarknaden.
Det var ”sänkta trösklar” för företagen det var ”jobbskatteavdrag” och ”sänkta ingångslöner” och därutöver en idag omkullvält skola som var den pragmatiska politiska ambitionen – resultatet är vi alla pinsamt medvetna om – ja utom Björklund då förstås.
Det var därutöver ett liberalt jämställdhetsarbete som gav oss en ökad fattigdom – eller utanförskap som blivit det liberala uttryckssätt man användersundlaglonekonkurrens sig av – hundratusen utförsäkrade, en ökad arbetslöshet, och en ökad utslagning på grund av minskade möjligheter att skaffa sig erforderlig utbildning – något som hela näringslivet ropade sig hesa av – men som Björklund avfärdade med hans egenhändigt ihopknopade köksbordsvetenskapliga studier.
Att ordning och reda på arbetsmarknaden genom kollektivavtal ses som det nationella röda skynket för Liberaler – inte minst deras ungdomsförbund som vill helt avskaffa allt vad regleringar på arbetsmarknaden som finns.
LO och facklig föreningsverksamhet är för Björklund och hans Liberaler detsamma som han anser Ryssland är för fred och frihet – ”same ship same shit” som vi sjöfolk brukar uttrycka oss.
Liberalism talar vackert om frihet för individen – men omsatt i pragmatisk politisk handling blir den värre än Stalins sovjetstyrda politiska ambitioner.

arvet-efter-bjc3b6rklundNär sedan Björklund började tala om kunskapsskolan kunde jag inte låta bli att skratta.
Floskelparaden var så komisk mot bakgrund av hur Björklund som skol- och utbildningsminister gjorde allt precis tvärtom mot det han i talet framförde.
Två skäl angavs för Liberalen Björklunds skolambitioner.
”Oavsett hur tung ryggsäck du har när du börjar skolan så skall de lämna skolan med kunskaper som ger fler livschanser”.
Är det därför kunskapsnivån sjunkit drastiskt under hans tid som skol- och utbildningsminister?
Är det därför som drygt 30 procent av gymnasieeleverna lämnar skolan utan betyg?
Björklunds tal motsägs av hur det blev och det enda försvar han har är att reformerna måste sätta sig.
Björklund förteg i talet att det faktiskt var en folkpartistisk regering som avskaffade betygen i låg- och mellanstadierna 1979 – idag skall de tillbaka, och att det var borgerliga regeringar som beslöt om både 1980 och 1994 års läroplaner – Björklunds egen läroplan lär han väl knappast kunna skylla på någon annan – men fan vet.
Han sa heller inget om att det var Bildt-regeringen som marknadsutsatte skolan i början av 90-talet – den skolreform som påverkat skolan mest av alla.ledare (1)
Allt – precis allt – var ”flum” och givetvis var det Socialdemokraternas fel och för att bevisa det beställde Björklund en statlig utredning  – SOU 2012:09 – en utredning som hade sådana monumentala brister att den inte längre är användbar.
Pisaraset var som tydligast under åren 2009-2012 – det vill säga under Björklunds tid vid makten.
Ökade klyftor och sämre resultat – det blev effekten av Björklunds skolpolitik.
Den mörka bild av skolan som han tjatade om före 2006 är nu på väg att uppfyllas.
Den var fel för 20 år sedan när han blandade sig i skolpolitiken – den är ännu mörkare idag efter att Björklund fått sköta skolan under åtta år – det är sanningen.
Själv siktar han bortom stjärnorna och det blev så fel att Moderaterna såg sig föranledda att knipa åt sig skolfrågorna – möjligen till andra galaxer?
Låt oss slippa dra nya erfarenheter av de borgerligas experimenterande av skolfrågorna.

sankt-skatt1Låt oss också slippa de borgerliga charlatanernas experimenterande med Sveriges välfärd överhuvudtaget.
Godnatt Björklund – ta nu din semester och låt oss för all del slippa höra dina floskelparader i fortsättningen – aningen av en ödmjuk insikt om vad du och dina kompisar ställde till med bör du fundera på där i hängmattan fram till Riksdagens högtidliga öppnande i höst då det nya Riksdagsåret skall påbörjas.

bloggarna

EU lider av ett demokratiskt underskott……………………

Publicerad 2016-06-24
Igår gick britterna till val
i folkomröstning för huruvida man skall begära utträde alternativt stanna kvar i EU – Brexit eller Bremain.
brexit-remainJag kan konstatera att den svenska debatten alltigenom och uteslutande handlat om de ekonomiska konsekvenserna av ett eventuellt Brexit.
Dessa skall inte underskattas.
Men sanningen – något som dolts i alla spekulationer – är att den folkomröstning som nu skett är ett monumentalt underkännande av det nyliberala högerexperiment som EU parlamentet stått och står för.

En Union som arbetar för federalism och överstatlighet med en byråkrati där de enskilda medlemsstaternas suveränitet urholkas allt mer.
Brexit är ett symptom på en misslyckad EU politik – det är alldeles för enkelt att peka finger åt symptomen utan att se orsaken.

majoritet i EUEU är ingen demokratisk union med ett sjunkande demokratiskt underskott bestående av mindre än 50 procent av rösterna och – vad värre är – detta minskar vid varje val – i Sverige lade man manken till under EU valet 2014 och lyckades uppnå ett valdeltagande om hela 51.07 procent att jämföras med 2009 års val då valdeltagandet var endast 45.53 procent.
Sammantaget var valdeltagandet inom hela EU så lågt som 42.61 procent
Det är ett ytterligare monumentalt misslyckande där de politiska partiernas företrädare inte lyckats engagera väljarkåren – eller ens brytt sig om att engagera väljarkåren.
Förstår man inte?
Eller vill man inte förstå?
Eller bryr man sig inte?
Alla tre frågor är högst relevanta!EU både känns och står långt ifrån väljarna där man hycklar, smusslar och mumlar samt utan erforderlig demokratisk öppenhet driver frågor av betydelse för varje medlemsstat varje enskild individ – TTIP är en sådan fråga bland många andra.
Ett transatlantiska handelsavtalet som hotar miljön, demokratin och välfärden där folkets makt underordnas företagens.
Jag har ingående studerat avtalets utkast och kan likna det som en trojansk dalahäst som innebär att bara kommunicera de positiva sidorna av avtalet.
Alla partier – med ett undantag – ni mina läsare vet vilket parti jag menar – talar om vikten av att upprätta handelsavtal med USA – det är det väl knappast någon som har något emot och därför poängterar man just detta och smusslar undan det negativa – det kallas hyckleri av ett sällan skådat slag helt utanför alla demokratiska spelregler.


För det första är EU:s förhandlingsmandat –
 det vill säga den europeiska utgångspunkten i förhandlingarna – inte alls så tydliga på den punkten som Cecilia Malmström (L) ger sken av.
Att länder ska ha rätt att lagstifta för legitima politiska mål står det avtalsutkastet – men hur fan avgörs vad som är legitimt?
Och att avtalet ”borde erkänna att parterna inte bör uppmuntra handeln eller utländska investeringar genom att sänka inhemska standarder på miljö-, hälso- eller det arbetsrättsliga området” – förefaller inte vara samma sak som att det ska eller kommer att bli.

PolymerdietI en studie från EU-parlamentet – som jag tagit del av – har man analyserat de risker och möjligheter för EU:s mat- och jordbrukssektor som avtalet kan innebära och där identifieras två stora risker som Cecilia Malmström undviker att tala om.
Det första är att om handeln liberaliseras utan regelkonvergens riskerar amerikanska jordbruksprodukter med helt andra produktionskostnader att hota hela EU:s producenter som måste följa EU:s regelverk – bland annat rörande GMO, användning av bekämpningsmedel samt livsmedelssäkerhet inom köttindustrin.
Kort sagt även om det europeiska regelverket förblir intakt kan konkurrensen från USA komma att hota europeiska producenter – något som i sin tur kan koma att leda till ett ökat krav härifrån på en liberaliserad lagstiftning.
För det andra om regelkonvergens skulle innebära liknande förutsättningar – skulle risken för en harmonisering nedåt till lägre standarder för livsmedelssäkerhet i det här fallet vara påtaglig – vilket skulle kunna leda till omfattande förändringar i EU:s lagstiftning och påverka exempelvis försiktighetsprincipen.


Ett annat problem med Malmströms
argument är att strävan efter en säkrare ISDS-klausul inte tycks lika aktuell för alla.
Man behöver inte leta längre bort än hos Malmströms kollega – den moderata EU-parlamentarikern Christofer Fjellner – för att förstå att det råder oenighet i frågan.
13516412_1316455881715772_1697842825017325363_n
Det senaste som skett är att EU
har totalt misslyckats med den flyktingskara som drivits mot enskilda medlemsstater där Sverige är ett land som fått ta ett alldeles – mot bakgrund av befolkningsstorlek – för stort ansvar – Sverige varken kan eller får vara hela EU:s samvete och ta det ansvar som övriga medlemsstater är uppenbart ovilliga att ta.

De regleringar som skett – nu senast begränsningar i asylrätten för att minska trycket – får konsekvenser för nationellt sittande regeringar när enskilda medlemsstater inte tar sitt fulla ansvar – det är ett totalt misslyckande som belastar de stater som tagit sitt ansvar och betalningen är ett minskat nationellt väljarstöd – Tack för det!

Jag är splittrad numer vad avser den utveckling som skett i EU parlamentet där högermajoriteten inte tagit sitt ansvar gentemot väljarna – ett nyliberalt högerexperiment med ekonomiska konsekvenser utan sans och balans där det saknas tydliga färdvägar för att öka social trygghet, generell välfärd och arbeten inom hela EU – att hänvisa Unionsbildningen som ett fredsprojekt under sådana betingelser är inget mindre än skandallöst.
Asylrätten tvingas på undantag, enskilda stater – Turkiet och forna öststater – använder flyktingsituationen som ett bräckjärn för nationella fördelar och pressar pengar av EU.
Utgångspunkten är att asylrätten inte är förhandlingsbar.
Ingen ska nekas rätt till liv och skydd mot förföljelse för att det blir för dyrt för Sverige – för att det kommer många asylsökande – för att integrationen brister eller för att den enskilda har svårt att uttrycka sig.
Detta har Sverige lovat genom att underteckna flera internationella konventioner om flyktingars rättigheter.
Det är också vår moraliska skyldighet att som likvärdiga människor erbjuda skydd åt dem som är på flykt.

Det var
 – trots min negativa inställning – en förhoppning att England stannar kvar inom Unionen – den förhoppningen kom på skam enligt morgonens nyheter då det meddelats att kampanjen för ett Brexit vunnit.
EU:s politiker måtte nu inse vilken enorm käftsmäll denna folkomröstning är mot hela detta byråkratiska och nyliberala högerexperiment och börja inse vad det egentligen handlar om.
Den extremnationalistiska våg som genomsyrat hela Europa med partier med ideologi allt från fascism till ren och skär nazism är ännu ett ytterligare resultat av de valda EU parlamentarikernas totala misslyckanden – fredsprojekt? – då har man glömt 20- och 30-talets explosiva politiska förändringar som slutligen lade hela Europa i aska.

Vi ser det igen – inte minst nationellt under åtta år av borgerligt regeringsinnehav där inte minst det högerextrema Sverigedemokraterna indirekt fått styra de politiska besluten och inte minst fått vara tongivande i debatter och allehanda medier.

Brexit-leave-protestI dag på morgonen fick vi resultatet av folkomröstningen – inte oväntat hyllar de högerextrema partiet folkomröstningens utfall med cirka 52 procent för ett Brexit och 48 procent emot – resultatet är i skrivande stund ej bekräftade.
Jag ser med oro över den kommande händelseutvecklingen där konsekvenserna kan komma att bli oöverskådliga om man inte inser varför denna folkomröstning överhuvudtaget kommit till stånd.
England är en stor importör av svenska varor – motsvarar cirka 85 miljarder årligen – under de betingelser som är gällande för hela EU:s inre marknad.
Hur framtida handelsavtal kan komma att se ut med ett England som inte längre är medlem av den europeiska inre marknaden är för tidigt att uttala sig om.
Det nyliberala högerexperimentet har fått sitt resultat – ett EU som svajar betänkligt fjärran från den ursprungliga ambitionen.
EU har ingen trovärdighet längre – vi talar här om en existentiell kris för hela EU.bloggarna

Solidaritet, jämlikhet och tron på alla människors lika värde provocerar……………….

Publicerad 2016-06-17
jo coxÄnnu en gång har ryggraden i samhället – denna gång i England – fått sona med sitt liv för att man står upp för det man tror på av de ryggradslösa.
Jo Cox – bara 41 år med make och två små döttrar avled av de skador hon drabbades av under ett valmöte för sitt parti Labour under gårdagen – Det svenska Socialdemokraternas systerparti.
När jag nåddes av nyheten om detta bestialiska mord gick tankarna tillbaka till vår egen Anna Lind och Olof Palme och det gick inte undandra sig det faktum att värdegrunder som solidaritet, jämlikhet och tron på alla människors lika värde provocerar många – främst nyliberaler och åsikter till höger därom – av någon oförklarlig mening.

Jag vill inte spekulera i vad som var det egentliga motivet till detta vansinnesdåd – det efterföljande dagarna eller veckorna lär motivet klarna förhoppningsvis.
Men mot bakgrund av Jo`s engagemang för flyktingar och då främst barnen genom sitt tidigare biståndsarbete som sedermera ledde henne in i Oxfam – en global hjälporganisation – samt Rädda barnen – är det inte otänkbart att detta provocerat högerextrema rörelser i landet.
Hon var – liksom sitt parti – motståndare till att England begär sitt utträde ur den Europeiska Unionen och menade att Brexit inte garanterar att migrationen kommer att sjunka och jämförde med de mer liberala länderna där framförallt Australien – vars poängbaserade system är så beundrad av liberala förespråkare – har dubbelt så många invandrare per person än vad som är fallet i England.
Hon menade vidare i sitt kampanjande att vi kan inte låta väljarna falla för de främlingsfientliga krafterna i samhället och tro att en omröstning för att lämna EU är det enda sättet att ta itu med frågor om invandring.
Vi kan göra mycket mer för att ta itu med både nivån och effekterna av invandring medan vi är kvar i EU.

För den spekulativa är det inte svårt att dra slutsatser mellan hennes engagemang och det våldsdåd hon utsattes för och som slutade så tragiskt med döden.
Likheterna med mordet på vår egen Anna Lind är påtaglig.
Både hon och nu Jo Cox kampanjade i en förestående folkomröstning.
Bägge föll offer för sitt engagemang.
Återigen visar det vad hatet är i stånd att göra med vårt samhälle.

Hatarna finns överallt.
Du kan möta dem på gatan, i skolan, i spegeln…………..
De drivs av en enorm ilska – som ofta blir till sparkar och slag med och ofta fasansfullt resultat.
Jag tror ingen människa vill hata.
Det är bara så det har blivit – i brist på annat.
Hatet kan förgöra en människa – både offer och förövare.
Men hur växer hatet fram?
Och vad är det som förenar dem som hatar?
Är det en gemensam ideologi – eller är det något helt annat?
Är hatet i sig en tillräcklig anledning för att skaffa sig en ny men förödande identitet?
Öppet rasistiska grupper visar tydligt sina åsikter – man till och med i yttrandefrihetens namn meddelar demonstrationstillstånd för utpräglade nazistiska organisationer.
Men vilka åsikter om invandrare har alla de människor som står utanför de rasistiska grupperna?
Det finns rasism som knappast syns – men som känns.
Man kallar det ”vardagsrasism” – en rasism som föder och motarbetas av hat – grupper av olika nationaliteter ställs mot varandra.
Blickar med avsmak i – vag hotfullhet och tyst avståndstagande.
Och var går gränsen mellan att älska sitt land och att hata främlingar?
Resultatet av allt detta hat och främlingsfientliga attityder förenas i partier och organisationer med klart rasistiska förtecken och människor söker sin motsvarighet i sådana partier och organisationer för att där få den bekräftelse man söker.

Till slut blir hatet ett medel och en målsättning – bekräftad av likasinnade – och de psykiskt,  mentalt och socialt svaga tar steget mot våldsamheter med som sämst resulterar i sin mest vidriga och avskyvärda form – mord eller bränder – riktade mot dels de politiker som förespråkar humanitet, solidaritet och jämlikhet – dels de som hatet i huvudsak riktar sig mot nämligen icke etniska svenskar.
Massmediernas roll i nyhetsrapporteringen av rasism-relaterade händelser har också betydelse.
Medierapporteringens effekter – av oreflekterad bevakning av rasismen och främlingsfientliga organisationer – ökar bekräftelsen av åsikter som i allt väsentligt stöds av dess sympatisörer – det finns också en smittoeffekt som inte skall underskattas.
Vi har alla ett ansvar är lätt att säga – men inte alla tar det ansvaret.

Hur många fler skall möta döden för sitt engagemang?
Hur många fler barn skall göras moders- respektive faderslösa för sitt engagemang för ett bättre samhälle?
Hat föder hat och när det eskalerar då har samhället rämnat i sina beståndsdelar.

Brendan Cox – Jo Cox make – uttalande i sin helhet väl värt att reflektera över:

Today is the beginning of a new chapter in our lives. More difficult, more painful, less joyful, less full of love. I and Jo’s friends and family are going to work every moment of our lives to love and nurture our kids and to fight against the hate that killed Jo.
Jo believed in a better world and she fought for it every day of her life with an energy, and a zest for life that would exhaust most people.
She would have wanted two things above all else to happen now, one that our precious children are bathed in love and two, that we all unite to fight against the hatred that killed her. Hate doesn’t have a creed, race or religion, it is poisonous.
Jo would have no regrets about her life, she lived every day of it to the full.

Tankarna går till hennes familj, vänner och partikamrater men framförallt hennes make och deras gemensamma barn.
bloggarna

KD vill skapa regeringskris – vill regera med Sverigedemokraterna………….

Publicerad 2016-06-13
adaktusson2Lars Adaktusson skriver i en debattartikel – väldigt högtravande – i Dagens Nyheter med den storstilade rubriken att det är ”Hög tid för alliansen att fälla den rödgröna regeringen”.
Att jag inte är ensam om att ha lite – för att inte säga inget – förtroende för Kristdemokraterna är inget understatement och baseras på ett otal märkliga utspel.
Opinionssiffrorna talar därvid ett tydligt språk – en opinion som för KD har blivit signifikativ allt sedan valet 2014 där man med nöd och näppe samt lite stödröster från Moderaterna kravlade sig upp över – den numer svåra bergsrygg – som kamrat fyra utgör för partiet.
Stor i orden men liten på jorden – kan man väl enklast beskriva Adaktussons utspel!
Vad är det Lars Adaktusson inte förstår som vi alla andra förstår?

kristdemokraternaEtt parti som gladeligen till och med tar initiativ för ett blocköverskridande avtal – efter att dessförinnan gemensamt med sina borgerliga charlataner och med stöd av Sverigedemokraterna skapat århundradets regeringskris – vilket resulterade i Decemberöverenskommelsen.
Att detta avtal uteslutande speglade alliansens oförmåga att hantera de frågor som fanns på framtidsagendan begrep alla utom KD och Lars Adaktusson – alliansen hade inget regeringsalternativ vilket framgått med all önskvärd tydlighet då de övriga inom alliansen sagt sig inte vilja ha varken nyval eller regeringsansvar förrän man kokat ihop nya korkade förslag fram till 2018.
Man sluter dessutom inte avtal i samförstånd för att därefter i ensamt majestät och ensidigt bryta detsamma dryga halvåret därefter.
Alldeles oavsett man gillar eller ogillar ett avtal så är det brukligt att man kallar samman parterna för en omförhandling – KD:s beteende kan knappast skapa förtroende hos väljarna – men Lars Adaktusson anser tvärtom att det var ansvarsfullt utan att redovisa på vilket sätt.

färre jobbMen detta är inte det mest skrämmande i det han skriver.
Att han raljerar över sina politiska motståndare kan man förstå – men att han utelämnar alla fakta vad avser arbetslöshet, bostadsbyggandet. tillväxtfaktorn med mera är i allra högsta grad anmärkningsvärt.
Det är alldeles uppenbart att han inte tagit del av SCB:s siffror vad avser arbetslösheten inte heller den ekonomiska situation som förmäls av Riksgälden – svensk ekonomi går som tåget – arbetslösheten sjunker – företagen väljer att flytta hem med mera.
Han utelämnar dessutom det kaos han och hans kolleger inom alliansen efterlämnade i valet 2014 inom de områden jag nämnt samt ett rejält underskott i de offentliga finanserna.
Det enda hans parti tillika kollega Attefall ägnade sig åt var att med förbundna ögon projektera en vidareutveckling av den gamla utnötta ”Friggeboden” i hopp om att den skulle lösa en monumental bostadskris och ge honom en plats i historieböckerna.
I historieböckerna lär man så småningom hamna – men knappast av de anledningar man önskar.

Men det blir nästan roligt – gränsande till skrattretande – när man undersöker vad Kristdemokraterna lovade inför valet 2010 – detta som en replik på Adaktussons raljerande om regeringens brutna vallöften som enligt skribenten skulle gå som en röd tråd genom regeringen.
Att KD ingående i en regering som bildligt talat misshandlade landet under åtta års tid var avgörande för valet 2014 – det insåg väljarna – men för vissa tar det tid innan valresultat sjunker in.

Läs nu Adaktusson;

KD lovar:
Vårdnadsbidraget skulle höjas till 6 000 kr och görass beskattningsbart.
KD bröt sitt löfte:
Vårdnadsbidraget ligger kvar på en nivå om 3 000 kr 2016.
Beskattningen på de 3 000 kr var dessutom redan gällande inför valet 2010.

KD lovar:
Alla skolbarn ska få gratis busskort och en god utbildning i alla kommuner.
KD bröt vallöftet:
De elever som behöver skolskjuts och åker vanlig kollektivtrafik till skolan får busskort, dock inga andra såsom gymnasieelever.
En god utbildning ges till många barn i kommunerna – men cirka en tredjedel av eleverna lämnar gymnasiet utan godkända betyg i alla ämnen – detta gäller dessutom i grundskolorna i flertalet kommuner.

KD lovar:
Lagen om valfrihet (LOV) skulle införas under nästa mandatperiod 2010/2014.
KD bröt vallöftet:
LOV:en är ännu inte sjösatt (tack och lov: skribentens anm.)

KD lovar:
Barngrupperna på förskolan och fritids skall minskas.
KD bröt vallöftet:
Fortfarande är barngrupperna lika eller större i förskolan och på fritids.

KD lovar:
All mat ska tillagas av närproducerade råvaror av utmärkt kvalitet ute i kommunerna.
KD bröt vallöftet:
Andelen närproducerade råvaror är i stort försumbart.

KD lovar:
Kommunen ska ha medborgarkontor som samlar kommunal och statlig service
KD bröt vallöftet
Kommentar lämnas därhän.

KD lovar:
Att sluta skattegapet mellan pension och motsvarande lön.
KD bröt vallöftet:
Kommentar lämnas därhän.

KD lovar:
Antalet vårdplatser på sjukhusen skall öka.
KD bröt vallöftet:
Antalet vårdplatser har minskat – inte ökat.

Hej dåVad avser det sist angivna vallöftet tvingades den dåvarande partiledaren Hägglund definiera om betydelsen av vallöftet med att vallöften inte alltid behöver vara ett ”hedersord”
Nej vi vet det – men vet Lars Adaktusson det när han raljerar kopiöst över Socialdemokraternas ”brutna” vallöften utan att vid tidpunkten veta hur ens valresultatet skulle se ut och inte minst hans eget partis brutna vallöften.
Men han antyder regeringens svaghet som en svaghet i besluten – trots att svagheten är förutsatt av valresultatet med en minoritet av mandat i Riksdagen – samma svaghet som KD och resten av alliansen fick i valresultatet 2010 – men till skillnad mot denna regering valde man fortsätta regera med stöd av Sverigedemokraterna.
Migrationsuppgörelsen var dessutom också den på ett initiativ från de borgerliga – antar att KD deltog i den uppgörelsen – en uppgörelse som strider i alla meningar mot mitt partis värderingar – men i samråden får man ge och ta och för KD så tar man bara och skyller på regeringen istället.
Inte undra på att det ser ut som det gör i landet.

Jag rekommenderar Lars Adaktusson att han ägnar större intresse åt sitt eget parti om han vill öka i opinionen istället för att raljera med lögner och ovederhäftig – icke konstruktiv – kritik mot regeringens förehavanden.
När man läser hans debattartikel förvånas man över bristen på kunskap och insikt – saknas det kontakter och information om inrikespolitiken i Bryssell möjligen – det sistnämnda är dock inget ovanligt när man får möjlighet att ägna en helsida i landets största morgontidning för att sprida lögner.
Vad är populism för KD och Lars Adaktusson?
Nu vill han vara den som förordar regeringskris och överta makten med sina forna allianskolleger samt – underförstått – gemensamt med Sverigedemokraterna.
Ansvarslösa virrpanna!!!!

bloggarna

 

 

När Moderaterna försöker spela Socialdemokrater………………….

Publicerad 2016-06-07
akb
De svenska värderingarna är under attack: påstår Anna Kinberg Batra i sitt nationaldagstal på Mosebacke torg i Stockholm.
Vi har hört det förr – ett plagiat från Sverigedemokraterna.
Inriktningen var invandring i stora delar av hennes tal som innehöll bland annat strävsamhet, samhörighet, samarbete, företagsamhet, flit och frihet som svenska värden att slå vakt om.
Det låter väl bra – om man nu inte anstränger sig allt för mycket i hennes utsvävningar!
Själv utvecklade hon sitt tal med följande:

”– Det handlar om att alla som kan ska jobba och göra rätt för sig, att vi kan lita på att samhället finns där när vi behöver det, det vill säga trygghet som inte lämnar någon utanför. Det handlar om en chans att komma in i samhället oavsett var du kommer ifrån eller hur dina föräldrar hade det”

m-kampanjSer ni paradoxen i hennes förklaring?
Vem och vilka försöker Anna K Batra lura egentligen?
Hon angav direkt att de som hotar hennes ”värderingar” är de som – i det siffertrixande arvet efter hennes företrädare – befinner sig i ”utanförskap” de gör enligt henne inte rätt för sig.
Hur var det nu med skattesmitarna de som undanhållit den svenska staten på cirka 46 miljarder varav de flesta är moderata anhängare och några nästlat sig in i partiet på ledande befattningar?
Att segregation, exkludering och fattigdom strider mot alla de värderingar som det svenska välfärdssamhället byggts på var inte det hon menade i sitt tal.
Det var istället – paradoxalt nog – det utanförskap som hon och hennes parti bidrog med genom alla de bisarra politiska reformer – där den största reformen – jobbskatteavdragen – exkluderade minst två och en halv miljon svenskar under de två mandatperioder man satt som största parti i den allians som styrde landet.
Det är inte lite fräckt att tala om svenska värderingar där tryggheten och förtroendet för välfärden rasade i samma takt som jobbskatteavdragen genomfördes samtidigt som hon insiktsfullt glömt – eller medvetet undanhåller – vad de ställde till med när de hade chansen.

SkolpengNär friskolornas rätt till vinstutdelning går före våra barns rätt till en bra utbildning, trygghet och en lärarkår som får betalt för sitt arbete då hotas hennes värderingar.
När de gamla inom den privata vård- och omsorgen ställs på undantag för att vinsterna skall kunna hamna i fickorna på skrupellösa direktörer som anser att utdelningarna hellre skall komma aktieägarna tillgodo och därutöver genom fiffiga ränteavdrag också betalar i det närmaste noll kronor till den välfärd som Anna K Batra säger sig värna – då hotas hennes värderingar – de svenska värderingarna.
Vad slags svenska värderingar är det?

moderathistoriaOm jag inte visste om Moderaternas förkärlek till historierevision skulle jag falla rakt ner i den dynga som Anna K Batra försöker delge svenska folket.
Att tonläget förändrats i den politiska debatten under det senare åren efter Reinfeldts skamlösa trianguleringsmetoder – som till slut blev alldeles för uppenbara – har nu Anna K Batra tonat ned den retoriken och till synes återgått till de konservativa pladder som varit utmärkande för Moderater i all evig tid.
Men se det bedrägliga i retoriken – förutom att man spottar ur sig allehanda reformförslag som att invandrare skall förtjäna sin rätt till den svenska välfärden eller att man visar i resolut handling hur man vill komma till rätta med den av alliansens följder av sin egen politik genom att modigt beträda okänd mark – eller ”no go zoner” som några så uttrycksfullt betraktar förorterna – med en handfull poliser gemensamt med de övriga borgerliga partiledarna för att just tala med polisen – inte de boende.
Ett föraktfullt och cyniskt beteende mot de som bor i den verkligheten är väl ett uttryck i mildaste laget – och det är definitivt inte svenska värderingar.

ABKProblemet med Anna K Batras levererade moralkakor där på Mosebackes terrass är att hon inte löser ett enda av de problem som hon och hennes parti gemensamt med de övriga borgerliga charlatanerna skapat.
Varken fattigdomen eller extremism.
Inte heller arbetslösheten, trångboddheten och inte heller bristen på utbildning – kunde man inte varken inse eller lösa det under sina åtta år vad talar för att de lyckas nu?
Den enda egentliga lösningen för henne är fortsatt sänkta skatter – 64 miljarder under nästa mandatperiod om hon får förtroendet att leda landet.
Nej Anna K Batra i din värld är det Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som hotar dina värderingar – de som du försöker pådyvla svenska folket som svenska värderingar.

384401_325271854164341_1621730411_nTrots att vi är olika – både som etniska svenskar såväl som bland invandrare – så finns det en minsta gemensam nämnare för alla människor.
Vi vill känna att vi är välkomna – att vi hör till och kan bidra men att vi också kan utvecklas.
Att vi gör något bra för vår gemenskap.
Den känslan bidrar inte moderaternas reformförslag ett förbannat dugg till.
Studerar man den regelbundet återkommande Sverigestudien visar den på fem värderingar som är gemensamma för svensk- eller icke svenskfödda.
Familjen, ärlighet, ansvar och de som inte tar ansvar.
Men för borgerligheten är det så lätt att allt handlar om massvis med poliser mot stenkastning i förorterna – klart är att det finns brottslighet och problem. Men det löser man knappast med ytterligare jobbskatteavdrag – eller som Kristdemokraterna vill – med kulor och vattenkanoner.

bloggarna

Strunt är strunt och snus är snus Anna Kinberg Batra………..

Publicerat 2016-05-31
14_3vilgot_1155416l
Under mycket lång tid har det varit allmänt känt att hushållens köp av hushållsnära tjänster och arbeten med koppling till den egna bostaden eller villan är en nisch där det förekommer mycket svartarbete.
Hushållens köp av svarta tjänster ingår också i Skattefelskartan – det som jag kallar skattefusket – som Skatteverket presenterade i en rapport redan 2008.
I spåren av Tjänstebeskattningsutredningen – ett betänkande som tog form 1999 – infördes 2001 en förenklad skattedeklaration för rapportering när en privatperson anlitar en privatperson för ett jobb.
Hushållstjänstutredningen förde i ett betänkande i juni 2008 fram förslag om en så kallad fakturamodell.
Den 1 juli 2007 infördes permanenta regler som innebär att privatpersoner kan få skattereduktion när man anlitar någon att utföra hushållstjänster. Från 8 december 2008 utvidgades reduktionen till att även omfatta renoveringsarbeten på bostad det så kallade ROT-avdraget.
Då introducerades också termen ”husarbete” som sammanfattande beteckning för hushållstjänster och ROT-arbeten – i det sammanhanget är både RUT och ROT samma sak vilket komplicerar bilden av de bägge skatteavdragen – möjligtvis medvetet med syfte att vrida debatten åt ett visst håll.

Anna Kinberg Batra, ordf i finansutskottet, moderat gruppledare.

”–Det har försvunnit 1000 RUT företag sedan regeringen tog över” Citat Anna Kinberg Batra

Mikael Dambergs (S) debattartikel i Aftonbladet där han framför fyra exempel på vilseledande information från Anna Kinberg Batra (M) i SVT:s debattprogram Agenda där framförallt hennes påstående om att RUT-avdragen minskar på marknaden och att detta inneburit att cirka 1000 RUT företag allt sedan den nuvarande regeringen införde de nya avdragsreglerna för RUT och ROT.
För ROT är skattereduktionen sänkt från 50 till 30 procent av arbetskostnaden.
Maxbeloppet – den totala skattereduktionen – är oförändrat 50 000 kronor per person och år.
För RUT är skattereduktionen fortfarande 50 procent av arbetskostnaden, men maxbeloppet är sänkt till 25 000 kronor per person.
De som fyllt 65 vid årets ingång kan dock fortfarande få 50 000 i reduktion om året.Förutom dessa förändringar slopades läxhjälps-RUT, slopat avdrag för avancerad matlagning – inhyrning av bartenders och kockar – samt nytt regelverk avseende städning där grovstädning och pool-rengöring slopas.
Länk till Lagrådsremissen finner du här – notera att i lagrådsremissen ingår RUT och ROT med en gemensam definition ”Husavdraget”

Enligt den angivna artikeln står Mikael Dambergs påstående mot Anna Kinberg Batras dito i Agenda obekräftad så låt oss utreda påståendena.
Enligt Skatteverket betalades det totalt 23,3 miljarder kronor för husavdraget år 2015 – statistik för 2016 kan inte redovisas ännu då året inte är slut – men den kanske Anna Kinberg Batra har exklusiv tillgång till.
Husavdraget har – allt sedan det infördes – ökat i omfattning enligt både Statistiska Centralbyrån (SCB) samt Skatteverket.
Anna Kinberg Batra står således – och mot bakgrund av ovanstående statistik – för vilseledningen i sitt påstående att marknaden backar.
Men hur är det med hennes ytterligare påstående vad avser explicit RUT och ROT företag som minskat med därtill ökad arbetslöshet som en följd allt sedan den nuvarande regeringen tillträdde?
På Riksdagsförvaltningens utredningstjänst (RUT) låter man meddela följande;

Det inte går inte att säga hur många extra jobb som har skapats med avdraget. Det är svårt att dra slutsatser utifrån det material som finns.
Ett företag som har utfört ett rot-jobb får en markering i Skatteverkets databas. Men ett företag med 10 000 anställda kan ha utfört ett rot-jobb som krävde fem personers sysselsättning i en vecka. Vi vet därför inte om det är fem personer som har fått jobb på grund av rotavdraget eller om det är de 10 000 anställda. Vi vet inte om all deras verksamhet avser rot-jobb eller om det är en liten bråkdel. Det är därför svårt att dra slutsatser utifrån antalet anställda i de företag som utför rotavdrag för att se hur många som är ett resultat av rotavdraget

generelldambergDet finns – enligt ovanstående redovisning – inget explicit underlag för att bestämma hur många som fått arbete inom RUT och ROT sektorn.
Man vet inte heller om det är heltids- eller deltidsanställda.
Hälften av de anställda kanske är sommarvikarier – ungdomar som jobbar några veckor på sommaren eller det kan vara extrainsatta som jobbar på helgerna.
Således är det svårt att finna någon som helst vidimering utifrån befintlig statistik.
Att en del arbetsgivarorganisationer vill hävda allt mellan 11000 till 35000 anställda för att specifikt utföra dessa tjänster är således helt tagna ur luften.
En lögn blir inte till en sanning – inte ens om det är Anna Kinberg Batra som hävdar en lögn som sanning.

Hur många företag har skapats explicit för husavdragstjänster?
Ja – vi kan redan börja inledningsvis med att såga Anna Kinbergs Batras påstående om att 1000 företag tvingats slå igen.
Det vore rätt fantastiskt om 1000 företag bildats explicit för att leverera hushållsnära tjänster men så är inte fallet alls – lika oroväckande om 1000 företag tvingats slå igen sina verksamheter.
Damberg svävar dock lite på sitt påstående att de större RUT-företagen får en allt större del av RUT-marknaden vilket skulle – enligt honom – göra att antalet företag minskat något.
Inte ens detta går att vidimera korrekt men kan stämma då konkurrensen mellan storföretagen som levererar RUT tjänster – och som vanligtvis levererar andra tjänster än specifikt RUT och ROT – tenderar att reducera de mindre företagens egna marknader – det är dock ett korrekt påstående att detta inte påvisar marknadens storlek – se statistik SCB samt Skatteverket.

alliansenRUT är snarare konstruerat som ett stöd till branscher snarare än till arbetslösa.
Hushåll kan göra avdrag oavsett om de anställda har lätt eller svårt att annars hitta jobb – se artikel signerad  Jonas Vlachos för Fokus november 2015. Med andra ord är reformen inte riktad mot de som har det svårast.
Detta är alltså en liknande kritik som den som lagts fram mot den sänkta arbetsgivaravgiften för unga enligt IFAU 2013.
Det är som att ge kryckor till alla ungdomar oavsett om de kan gå eller ej.
Sist men inte minst handlar det om fördelningspolitiska aspekterna av avdraget.

lindstrom3Hur motiverat är det att subventionera en sektor som framför allt används av människor med höga inkomster?
I dag ges avdraget som procent av tjänstens pris – vilket gör att personer som konsumerar mycket städhjälp och andra tjänster ingående i husavdraget – också får störst andel subventionerna.
SCB visar också att de mesta subventionerna går till personer med de absolut högsta inkomsterna.
Jag säger inte att RUT-avdraget inte är bra.
Det kan ha skapat jobb i en sektor där den tidigare beskattningen inte tog hänsyn till branschens särskilda omständigheter.
Vidare kan det även vara så att många nyanlända kommer in på arbetsmarknaden tack vare RUT.
Men vi vet inte – inte alls faktiskt – hur RUT-avdraget påverkat arbetsmarknaden.
Så tills vi vet – om vi någonsin får veta – om strunt är strunt och RUT är RUT bör man vara försiktigt att uttala sig i frågan – i synnerhet om man heter Anna Kinberg Batra.
Att presentera rena lögner inför miljontals tittare inger knappast något förtroende.

bloggarna

Med kulor och vattenkanoner skall utanförskapet bekämpas……………..!!

Publicerat 2016-05-27
HusbyNågot av det mest patetiska
 – för att inte säga tragiska – jag tagit del av var hur medierna trummade ut hur ”ansvarsfulla” borgerliga partiledare tog sig tid att besöka det av dom definierade ”No go zoner” i detta fall förorten strax norr om Stockholm.
Man frågar sig i sammanhanget varför?
Vad gör det så intressant nu 2016 att besöka Husby som inte under deras regeringsperiod var ett dugg intressant?
Den enda förklaringen jag kan finna är rent populistiskt och känslan av hur dessa fyra charlataner som uppstod när dessa promenerade i bredd – omgiven av ivrigt fotograferande journalister, företrädare för det svenska våldsmonopolet – var att nu skall vi visa handlingskraft men gör det genom att ytterligare stigmatisera invånarna i förorterna.
En i alla avseenden makaber tillställning!

Låt mig först som sist ta avstånd från dessa utomparlamentariska aktiviteter ungdomarna ägnar sig åt.
Det finns inga försvar för att bränna ner bilar eller med stenar eller andra tillhyggen ge sig på de som har som uppgift i samhället att skydda oss – det är naturligtvis helt förkastligt – men där tar det slut – åtminstone för dessa galjonsfigurer som inte lever med insikten att söka orsak och samband att förstå varför det händer.
Fenomenet är sannerligen inte nytt – och de som nu vill relatera och måla upp en bild av våldsbenägna invandrare har en synnerligen kort historia inpräntad i deras begränsade tankeverksamhet och en ambition som följer målet – ett totalt främlingshat.
Skapa ytterligare stigmatisering och därmed ytterligare ett ökat främlingshat gör nu också dessa fyra borgerliga företrädare sig skyldiga till – så exklusivt så ovanligt😉

ReinfeldtBesökte man Husby för att tala med invånarna?
Nej inte alls – helt ointressant!
Man gick dit för att tala med och hur polisen upplever situationen i ett av utanförskapsområdena – för det hade man sannerligen inte behövt sammankalla en pressinbjudan för att med buller och bång meddela sin avsikt – det hade räckt med att tala med aktuella poliser via telefon eller helt enkelt bjuda in polisen för att förhöra sig om situationen.
Det finns något djupt problematiskt i borgerligas politikers hantering av ”problemen i förorten”.
Man pratar inte med utan om människorna som bor där.
Det var ju väldigt modigt att ens besöka förorten – där nattvandrar mammor utan poliser i släptåg.
Så gjorde deras före detta överkucku också under alliansregeringen – men bara under skoltid och för att testa lite surfplattor för att därutöver generalisera över alla dessa utomparlamentariska aktioner – som skedde redan under hans tid – är begångna av ”arga unga män” – och i likhet med sina efterföljare konstatera samma sak – fler poliser och ännu fler poliser fast nu utrustade till tänderna med allehanda vapen.

bigOriginal (1)Gick Anna Kinberg Batra, Annie Lööf, Ebba Bush Thor och Jan Björklund i Husby centrum för att prata med ungdomarna eller människorna?
Nej det var ointressant!
Man upplever snarare att man vandrade omkring för att mäta hur mycket ”bomber och granater” som erfordras för att ge dessa ungdomar en smäll på käften och påvisa att samhället inte accepterar kriminella handlingar – utan att med ett enda ord nämna varför.
”– Vi är här för att träffa poliser och få en verklighetsbild av deras vardag” – sa Annie Lööf till de närvarande journalisterna.
Inte ungdomarnas vardag – inte heller ett ord om alla de eldsjälar som aktivt – utan lokalpolitikernas medverkan – försöker göra det som politikerna borde göra.
Inte ett ord om hur ungdomarna själva upplever sin situation, en maktlöshet ett liv utan framtid – förutsättningar som de borgerliga själva slog sönder och samman.
Björklunds enda kommentar var ”–Vi kan inte acceptera att man kastar sten på polisen bara för att man är arbetslös”
Nej det är oacceptabelt – så långt riktigt.
Men varför skröt och skryter ni om hur ni minskade ”utanförskapet” med 300 000 under ert – enligt mig – vanstyre av landet?
Varför hör jag inte dessa så kallade ”ansvarsfulla” politiker tala om trångboddhet, arbetslöshet och maktlöshet som är en del av orsakerna bakom det utanförskap som ni säger er vilja bekämpa?

ullenhag_ringer_reinfeldtBara tomma ord – ett makabert spektakel utan innehåll – populism – först skapa utanförskap för att därefter undvika tala om anledningar – istället föreslå ytliga åtgärder för att slå sönder det sista hopp som finns – en dröm som alla ungdomar har – ett liv med arbete, bostad och familjebildning – viljan att göra rätt för sig.
För borgerligheten var det viktigare att kritisera den nya regeringen som tog bort posten integrationsminister – fördelade integrationsfrågorna på fler departement – än att inse hur er så kallade integrationsminister – Ullenhag (L) – som förklarade vid sitt besök att det ”–helt enkelt är mer konstruktivt att diskutera lösningar när det är lugnt” för att därefter avsluta sitt besök med att be ungdomarna fantisera – ja det är sant kära läsare hur svårt det än är att förstå så är det ett sant uttalande – vad dessa ungdomar skulle vilja framföra till hans regering om de hade varit i integrationsministerns skor!!!!!!!!

skamtteckning177Anders Lindberg – ledarkrönikör på Aftonbladet – skriver träffande i sin krönika vilken ”usel idé att skjuta på unga i förorten” en reaktion på och förslag av Arin Karapet (M) i en debattartikel på Expressen.
Eller Andreas Carlson (KD) rättspolitiske talesperson för sitt parti som gemensamt med Ebba Bush Thor förordar gummikulor, vattenkanoner och skyddade fordon för att komma till rätta med ”utanförskapet”.
Det är dessa förslag man hade i bagaget när dessa makabra charlataner besökte Husby!
Med kulor och vattenkanoner skall utanförskapet bekämpas……………..!!
Brist på förmåga och insikt ersätts med vapen och skyddsutrustning – FY FAN!
Man blir med rätta skrämd av högerns bisarra förslag.

bloggarna

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 065 andra följare

%d bloggare gillar detta: